14955.htm

CÍMSZÓ: Tál

SZÓCIKK: "Tál (h.). A napjában háromszor (ünnepen többször) elmondott főimában (tefillo) peszach első napjától egészen semini aceresz napjáig a második áldás közepén (lehosiá szó után) istennek harmatot adó hatalmát is dicsőítik a következő formula keretében: másiv horuach umorid hatol = aki hozza a szelet és hullatja a harmatot. Az év folyamán való első mondása a peszach első napján tartott muszaf istentisztelet keretében ünnepélyességgel történik; az előimádkozó fehér köpenyben, úgynevezett halottasruhában végzi az istentiszteletet. Ezt a szertartást nevezik tál-bencsolásnak. Az idézett szövegnek az egész esztendő folyamán való mondása csak a keleti rítusban használatos."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4955. címszó a lexikon => 872. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14955.htm

CÍMSZÓ: Tál

SZÓCIKK: Tál h. . A napjában háromszor ünnepen többször elmondott főimában tefillo peszach első napjától egészen semini aceresz napjáig a második áldás közepén lehosiá szó után istennek harmatot adó hatalmát is dicsőítik a következő formula keretében: másiv horuach umorid hatol = aki hozza a szelet és hullatja a harmatot. Az év folyamán való első mondása a peszach első napján tartott muszaf istentisztelet keretében ünnepélyességgel történik; az előimádkozó fehér köpenyben, úgynevezett halottasruhában végzi az istentiszteletet. Ezt a szertartást nevezik tál-bencsolásnak. Az idézett szövegnek az egész esztendő folyamán való mondása csak a keleti rítusban használatos.

14955.ht

CÍMSZÓ Tá

SZÓCIKK Tá h napjába háromszo ünnepe többszö elmondot főimába tefill peszac els napjátó egésze semin aceres napjái másodi áldá közepé lehosi sz utá istenne harmato ad hatalmá i dicsőíti következ formul keretében mási horuac umori hato ak hozz szele é hullatj harmatot A é folyamá val els mondás peszac els napjá tartot musza istentisztele keretébe ünnepélyességge történik a előimádkoz fehé köpenyben úgynevezet halottasruhába végz a istentiszteletet Ez szertartás nevezi tál-bencsolásnak A idézet szövegne a egés esztend folyamá val mondás csa kelet rítusba használatos

14955.h

CÍMSZ T

SZÓCIK T napjáb háromsz ünnep többsz elmondo főimáb tefil pesza el napját egész semi acere napjá másod áld közep lehos s ut istenn harmat a hatalm dicsőít követke formu keretébe más horua umor hat a hoz szel hullat harmato folyam va el mondá pesza el napj tarto musz istentisztel keretéb ünnepélyességg történi előimádko feh köpenybe úgyneveze halottasruháb vég istentisztelete E szertartá nevez tál-bencsolásna idéze szövegn egé eszten folyam va mondá cs kele rítusb használato

14955.

CÍMS

SZÓCI napjá hároms ünne többs elmond főimá tefi pesz e napjá egés sem acer napj máso ál köze leho u isten harma hatal dicsőí követk form keretéb má horu umo ha ho sze hulla harmat folya v e mond pesz e nap tart mus istentiszte kereté ünnepélyesség történ előimádk fe köpenyb úgynevez halottasruhá vé istentisztelet szertart neve tál-bencsolásn idéz szöveg eg eszte folya v mond c kel rítus használat

14955

CÍM

SZÓC napj három ünn több elmon főim tef pes napj egé se ace nap más á köz leh iste harm hata dicső követ for kereté m hor um h h sz hull harma foly mon pes na tar mu istentiszt keret ünnepélyessé törté előimád f köpeny úgyneve halottasruh v istentisztele szertar nev tál-bencsolás idé szöve e eszt foly mon ke rítu használa

1495SZÓ nap háro ün töb elmo fői te pe nap eg s ac na má kö le ist har hat dics köve fo keret ho u s hul harm fol mo pe n ta m istentisz kere ünnepélyess tört előimá köpen úgynev halottasru istentisztel szerta ne tál-bencsolá id szöv esz fol mo k rít használ