14956.htm

CÍMSZÓ: Tallisz

SZÓCIKK: "Tallisz (h.). Imaköpeny; az a négyszélű gyapjúlepel, melyben a zsidó férfiak az imádkozást végzik. Hosszában a szélek felé, jobb- és baloldalon fekete szövés csíkozza. A régi Izraelben öltőruhának használták és egész napon át hordották. Formája és viselési módja a tógára emlékeztet. Ma csak az imánál használják. Lényeges alkotó része a négy szélén lecsüngő szemlélőrojt (l. Cicisz). Ha ez szabálytalanul van megcsomózva, vagy ha már megkopott, akkor a T. maga is liturgiái célokra alkalmatlan. Díszes része az ezüst- vagy aranyszálakból szövött felső (nyak) dísze: az átóró. Ez néha fémlemezekből áll; egyeseknél puszta selyemszalag a dísz. A modern istentiszteleteken divatos a selyemből készült T., ezt rendszerint csak összehajtott átvető formájában használják. Háromféle formában használják: 1. a szigorúan vallásosak, különösen az orthodox irányzatot követő rabbik a fejükre borítják; 2. laikusok, ha konzervatívok, köpeny-szerűen a vállukra borítják (leginkább ez a forma dívik); 3. a haladó irányzathoz tartozók shawl-szerűen összehajtva a nyakukra vetik. Az előimádkozó mindig felölti a T.-t (sok vidéken a köznap esti maariv-imánál nem), a közönség csak a sacharisz és muszaf alatt, de jom-kippurkor minden imánál. Akit Tóra elé szólítanak, az a szombati minchónál is magára veszi, de sok hitközségben nem ölti fel. Általában a bar micvo (l. o.) után kötelező, sok helyütt mégis csak házasemberek öltik fel, másutt viszont kis gyermekek is. Tehetősebbeknek és jámboroknak van külön köznapi és külön ünnepi T.-uk. A T. felöltésénél külön áldást mondanak, rendszerint úgy, hogy a T.-t a fejre borítják. Férfiakat T.-ban temetnek el, de a szemlélő rojtot elszakítják és a koporsóból kilógatják, a T. díszét pedig letépik."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4956. címszó a lexikon => 872. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14956.htm

CÍMSZÓ: Tallisz

SZÓCIKK: Tallisz h. . Imaköpeny; az a négyszélű gyapjúlepel, melyben a zsidó férfiak az imádkozást végzik. Hosszában a szélek felé, jobb- és baloldalon fekete szövés csíkozza. A régi Izraelben öltőruhának használták és egész napon át hordották. Formája és viselési módja a tógára emlékeztet. Ma csak az imánál használják. Lényeges alkotó része a négy szélén lecsüngő szemlélőrojt l. Cicisz . Ha ez szabálytalanul van megcsomózva, vagy ha már megkopott, akkor a T. maga is liturgiái célokra alkalmatlan. Díszes része az ezüst- vagy aranyszálakból szövött felső nyak dísze: az átóró. Ez néha fémlemezekből áll; egyeseknél puszta selyemszalag a dísz. A modern istentiszteleteken divatos a selyemből készült T., ezt rendszerint csak összehajtott átvető formájában használják. Háromféle formában használják: 1. a szigorúan vallásosak, különösen az orthodox irányzatot követő rabbik a fejükre borítják; 2. laikusok, ha konzervatívok, köpeny-szerűen a vállukra borítják leginkább ez a forma dívik ; 3. a haladó irányzathoz tartozók shawl-szerűen összehajtva a nyakukra vetik. Az előimádkozó mindig felölti a T.-t sok vidéken a köznap esti maariv-imánál nem , a közönség csak a sacharisz és muszaf alatt, de jom-kippurkor minden imánál. Akit Tóra elé szólítanak, az a szombati minchónál is magára veszi, de sok hitközségben nem ölti fel. Általában a bar micvo l. o. után kötelező, sok helyütt mégis csak házasemberek öltik fel, másutt viszont kis gyermekek is. Tehetősebbeknek és jámboroknak van külön köznapi és külön ünnepi T.-uk. A T. felöltésénél külön áldást mondanak, rendszerint úgy, hogy a T.-t a fejre borítják. Férfiakat T.-ban temetnek el, de a szemlélő rojtot elszakítják és a koporsóból kilógatják, a T. díszét pedig letépik.

14956.ht

CÍMSZÓ Tallis

SZÓCIKK Tallis h Imaköpeny a négyszél gyapjúlepel melybe zsid férfia a imádkozás végzik Hosszába széle felé jobb é baloldalo feket szövé csíkozza rég Izraelbe öltőruhána használtá é egés napo á hordották Formáj é viselés módj tógár emlékeztet M csa a imáná használják Lényege alkot rész nég szélé lecsüng szemlélőroj l Cicis H e szabálytalanu va megcsomózva vag h má megkopott akko T mag i liturgiá célokr alkalmatlan Dísze rész a ezüst vag aranyszálakbó szövöt fels nya dísze a átóró E néh fémlemezekbő áll egyesekné puszt selyemszala dísz moder istentiszteleteke divato selyembő készül T. ez rendszerin csa összehajtot átvet formájába használják Háromfél formába használják 1 szigorúa vallásosak különöse a orthodo irányzato követ rabbi fejükr borítják 2 laikusok h konzervatívok köpeny-szerűe vállukr borítjá leginkáb e form dívi 3 halad irányzatho tartozó shawl-szerűe összehajtv nyakukr vetik A előimádkoz mindi felölt T.- so vidéke közna est maariv-imáná ne közönsé csa sacharis é musza alatt d jom-kippurko minde imánál Aki Tór el szólítanak a szombat minchóná i magár veszi d so hitközségbe ne ölt fel Általába ba micv l o utá kötelező so helyüt mégi csa házasembere ölti fel másut viszon ki gyermeke is Tehetősebbekne é jámborokna va külö köznap é külö ünnep T.-uk T felöltéséné külö áldás mondanak rendszerin úgy hog T.- fejr borítják Férfiaka T.-ba temetne el d szemlél rojto elszakítjá é koporsóbó kilógatják T díszé pedi letépik

14956.h

CÍMSZ Talli

SZÓCIK Talli Imaköpen négyszé gyapjúlepe melyb zsi férfi imádkozá végzi Hosszáb szél fel job baloldal feke szöv csíkozz ré Izraelb öltőruhán használt egé nap hordottá Formá viselé mód tógá emlékezte cs imán használjá Lényeg alko rés né szél lecsün szemlélőro Cici szabálytalan v megcsomózv va m megkopot akk ma liturgi célok alkalmatla Dísz rés ezüs va aranyszálakb szövö fel ny dísz átór né fémlemezekb ál egyesekn pusz selyemszal dís mode istentiszteletek divat selyemb készü T e rendszeri cs összehajto átve formájáb használjá Háromfé formáb használjá szigorú vallásosa különös orthod irányzat köve rabb fejük borítjá laikuso konzervatívo köpeny-szerű válluk borítj leginká for dív hala irányzath tartoz shawl-szerű összehajt nyakuk veti előimádko mind felöl T. s vidék közn es maariv-imán n közöns cs sachari musz alat jom-kippurk mind imáná Ak Tó e szólítana szomba minchón magá vesz s hitközségb n öl fe Általáb b mic ut kötelez s helyü még cs házasember ölt fe másu viszo k gyermek i Tehetősebbekn jámborokn v kül közna kül ünne T.-u felöltésén kül áldá mondana rendszeri úg ho T. fej borítjá Férfiak T.-b temetn e szemlé rojt elszakítj koporsób kilógatjá dísz ped letépi

14956.

CÍMS Tall

SZÓCI Tall Imaköpe négysz gyapjúlep mely zs férf imádkoz végz Hosszá szé fe jo balolda fek szö csíkoz r Izrael öltőruhá használ eg na hordott Form visel mó tóg emlékezt c imá használj Lénye alk ré n szé lecsü szemlélőr Cic szabálytala megcsomóz v megkopo ak m liturg célo alkalmatl Dís ré ezü v aranyszálak szöv fe n dís átó n fémlemezek á egyesek pus selyemsza dí mod istentisztelete diva selyem kész rendszer c összehajt átv formájá használj Háromf formá használj szigor vallásos különö ortho irányza köv rab fejü borítj laikus konzervatív köpeny-szer vállu borít legink fo dí hal irányzat tarto shawl-szer összehaj nyaku vet előimádk min felö T vidé köz e maariv-imá közön c sachar mus ala jom-kippur min imán A T szólítan szomb minchó mag ves hitközség ö f Általá mi u kötele hely mé c házasembe öl f más visz gyerme Tehetősebbek jámborok kü közn kü ünn T.- felöltésé kü áld mondan rendszer ú h T fe borítj Férfia T.- temet szeml roj elszakít koporsó kilógatj dís pe letép

14956

CÍM Tal

SZÓC Tal Imaköp négys gyapjúle mel z fér imádko vég Hossz sz f j balold fe sz csíko Izrae öltőruh haszná e n hordot For vise m tó emlékez im használ Lény al r sz lecs szemlélő Ci szabálytal megcsomó megkop a litur cél alkalmat Dí r ez aranyszála szö f dí át fémlemeze egyese pu selyemsz d mo istentisztelet div selye kés rendsze összehaj át formáj használ Három form használ szigo valláso külön orth irányz kö ra fej borít laiku konzervatí köpeny-sze váll borí legin f d ha irányza tart shawl-sze összeha nyak ve előimád mi fel vid kö maariv-im közö sacha mu al jom-kippu mi imá szólíta szom minch ma ve hitközsé Által m kötel hel m házasemb ö má vis gyerm Tehetősebbe jámboro k köz k ün T. felöltés k ál monda rendsze f borít Férfi T. teme szem ro elszakí kopors kilógat dí p leté

1495

CÍ Ta

SZÓ Ta Imakö négy gyapjúl me fé imádk vé Hoss s balol f s csík Izra öltőru haszn hordo Fo vis t emléke i haszná Lén a s lec szemlél C szabályta megcsom megko litu cé alkalma D e aranyszál sz d á fémlemez egyes p selyems m istentisztele di sely ké rendsz összeha á formá haszná Háro for haszná szig vallás külö ort irány k r fe borí laik konzervat köpeny-sz vál bor legi h irányz tar shawl-sz összeh nya v előimá m fe vi k maariv-i köz sach m a jom-kipp m im szólít szo minc m v hitközs Álta köte he házasem m vi gyer Tehetősebb jámbor kö ü T felölté á mond rendsz borí Férf T tem sze r elszak kopor kilóga d let