14957.htm

CÍMSZÓ: Tallisz kóton

SZÓCIKK: "Tallisz kóton (h.). Kis tallisz. Arbá kánfosznak (négy sarkú) is mondják; vulgárisán cidákli-nak. Négyzetalakú gyapjúból készült, kb. egy méter hosszú, s a vállnak megfelelő keskeny ruhadarab, középütt négyszögű nagy kivágással, hogy a fejen át a vállra vethessék. Négy sarkán van a szemlélő rojt, a cicisz, akár a talliszon. Viselése bibliai parancson alapszik (Mózes V. 15, 37-41). De míg a talliszt csupán istentisztelet alkalmával és a ruha felett viselik, addig a T.-t a ruha alatt, az ingen hordják egész nap. Mikor felöltik, ugyanazt a benedikciót mondják, mint a tallisz felvételekor. Minthogy a szemlélő rojtokra vonatkozó bibliai parancs azt mondja : «nézzétek azt», a szigorúan vallásos emberek, különösen a chásszideusok úgy viselik a T.-t, hogy valóban láthassák járás-kelés közben is és a szemlélő rojtokat a mellényük alól kilógatják. A szemlélő rojtnak az a szimbolisztikus értelme van, hogy állandóan Isten törvényeire, a kiválasztottsággal járó kötelességekre és az ember személyes szentségére emlékeztesse a zsidót. Csak férfiak viselik, de már gyermekkoruk óta, mert a fiúra akkor adják a cidáklit, mikor betűvetésre fogják. Akik úgy viselik, hogy a szemlélő rojtokat kilógatják, ezeket, ha temetőt látogatnak, elrejtik, talán azért, mert a halottak talliszáról a ciciszt leszakítják és nem illik hivalkodni olyan dolgokkal, amiktől a halottakat megfosztották. A középkorban a keleteurópai s így a magyarországi zsidók előtt teljesen ismeretlen volt a T. s igen valószínű, hogy annak eredete is a középkori üldözésekben keresendő. Ekkor ugyanis, hogy a tallisz használata feltűnővé ne váljon, a ruha alatt viselték azt a Bibliában előírt meghagyás szerint, míg a ruhát befedő talliszt csupán a zsinagógákban használták. Sok helyt a T.-t a holttesten is rajta hagyják. A legrégibb említés a T.-ról Jacob ben Aser 1350 körül élt rabbitól származik (V. ö. Tur «Órach Chajim» XXIV.; Maimonides «Jad Hachazáka»)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4957. címszó a lexikon => 873. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14957.htm

CÍMSZÓ: Tallisz kóton

SZÓCIKK: Tallisz kóton h. . Kis tallisz. Arbá kánfosznak négy sarkú is mondják; vulgárisán cidákli-nak. Négyzetalakú gyapjúból készült, kb. egy méter hosszú, s a vállnak megfelelő keskeny ruhadarab, középütt négyszögű nagy kivágással, hogy a fejen át a vállra vethessék. Négy sarkán van a szemlélő rojt, a cicisz, akár a talliszon. Viselése bibliai parancson alapszik Mózes V. 15, 37-41 . De míg a talliszt csupán istentisztelet alkalmával és a ruha felett viselik, addig a T.-t a ruha alatt, az ingen hordják egész nap. Mikor felöltik, ugyanazt a benedikciót mondják, mint a tallisz felvételekor. Minthogy a szemlélő rojtokra vonatkozó bibliai parancs azt mondja : nézzétek azt , a szigorúan vallásos emberek, különösen a chásszideusok úgy viselik a T.-t, hogy valóban láthassák járás-kelés közben is és a szemlélő rojtokat a mellényük alól kilógatják. A szemlélő rojtnak az a szimbolisztikus értelme van, hogy állandóan Isten törvényeire, a kiválasztottsággal járó kötelességekre és az ember személyes szentségére emlékeztesse a zsidót. Csak férfiak viselik, de már gyermekkoruk óta, mert a fiúra akkor adják a cidáklit, mikor betűvetésre fogják. Akik úgy viselik, hogy a szemlélő rojtokat kilógatják, ezeket, ha temetőt látogatnak, elrejtik, talán azért, mert a halottak talliszáról a ciciszt leszakítják és nem illik hivalkodni olyan dolgokkal, amiktől a halottakat megfosztották. A középkorban a keleteurópai s így a magyarországi zsidók előtt teljesen ismeretlen volt a T. s igen valószínű, hogy annak eredete is a középkori üldözésekben keresendő. Ekkor ugyanis, hogy a tallisz használata feltűnővé ne váljon, a ruha alatt viselték azt a Bibliában előírt meghagyás szerint, míg a ruhát befedő talliszt csupán a zsinagógákban használták. Sok helyt a T.-t a holttesten is rajta hagyják. A legrégibb említés a T.-ról Jacob ben Aser 1350 körül élt rabbitól származik V. ö. Tur Órach Chajim XXIV.; Maimonides Jad Hachazáka .

14957.ht

CÍMSZÓ Tallis kóto

SZÓCIKK Tallis kóto h Ki tallisz Arb kánfoszna nég sark i mondják vulgárisá cidákli-nak Négyzetalak gyapjúbó készült kb eg méte hosszú vállna megfelel kesken ruhadarab középüt négyszög nag kivágással hog feje á vállr vethessék Nég sarká va szemlél rojt cicisz aká talliszon Viselés biblia parancso alapszi Móze V 15 37-4 D mí tallisz csupá istentisztele alkalmáva é ruh felet viselik addi T.- ruh alatt a inge hordjá egés nap Miko felöltik ugyanaz benedikció mondják min tallis felvételekor Minthog szemlél rojtokr vonatkoz biblia paranc az mondj nézzéte az szigorúa valláso emberek különöse chásszideuso úg viseli T.-t hog valóba láthassá járás-kelé közbe i é szemlél rojtoka mellényü aló kilógatják szemlél rojtna a szimbolisztiku értelm van hog állandóa Iste törvényeire kiválasztottságga jár kötelességekr é a embe személye szentségér emlékeztess zsidót Csa férfia viselik d má gyermekkoru óta mer fiúr akko adjá cidáklit miko betűvetésr fogják Aki úg viselik hog szemlél rojtoka kilógatják ezeket h temető látogatnak elrejtik talá azért mer halotta talliszáró cicisz leszakítjá é ne illi hivalkodn olya dolgokkal amiktő halottaka megfosztották középkorba keleteurópa íg magyarország zsidó előt teljese ismeretle vol T ige valószínű hog anna eredet i középkor üldözésekbe keresendő Ekko ugyanis hog tallis használat feltűnőv n váljon ruh alat viselté az Bibliába előír meghagyá szerint mí ruhá befed tallisz csupá zsinagógákba használták So hely T.- holtteste i rajt hagyják legrégib említé T.-ró Jaco be Ase 135 körü él rabbitó származi V ö Tu Órac Chaji XXIV. Maimonide Ja Hachazák

14957.h

CÍMSZ Talli kót

SZÓCIK Talli kót K tallis Ar kánfoszn né sar mondjá vulgáris cidákli-na Négyzetala gyapjúb készül k e mét hossz válln megfele keske ruhadara középü négyszö na kivágássa ho fej váll vethessé Né sark v szemlé roj cicis ak talliszo Viselé bibli parancs alapsz Móz 1 37- m tallis csup istentisztel alkalmáv ru fele viseli add T. ru alat ing hordj egé na Mik felölti ugyana benedikci mondjá mi talli felvételeko Mintho szemlé rojtok vonatko bibli paran a mond nézzét a szigorú vallás embere különös chásszideus ú visel T.- ho valób láthass járás-kel közb szemlé rojtok mellény al kilógatjá szemlé rojtn szimbolisztik értel va ho állandó Ist törvényeir kiválasztottságg já kötelességek emb személy szentségé emlékeztes zsidó Cs férfi viseli m gyermekkor ót me fiú akk adj cidákli mik betűvetés fogjá Ak ú viseli ho szemlé rojtok kilógatjá ezeke temet látogatna elrejti tal azér me halott talliszár cicis leszakítj n ill hivalkod oly dolgokka amikt halottak megfosztottá középkorb keleteuróp í magyarorszá zsid elő teljes ismeretl vo ig valószín ho ann erede középko üldözésekb keresend Ekk ugyani ho talli használa feltűnő váljo ru ala viselt a Bibliáb előí meghagy szerin m ruh befe tallis csup zsinagógákb használtá S hel T. holttest raj hagyjá legrégi említ T.-r Jac b As 13 kör é rabbit származ T Óra Chaj XXIV Maimonid J Hachazá

14957.

CÍMS Tall kó

SZÓCI Tall kó talli A kánfosz n sa mondj vulgári cidákli-n Négyzetal gyapjú készü mé hoss váll megfel kesk ruhadar közép négysz n kivágáss h fe vál vethess N sar szeml ro cici a tallisz Visel bibl paranc alaps Mó 37 talli csu istentiszte alkalmá r fel visel ad T r ala in hord eg n Mi felölt ugyan benedikc mondj m tall felvételek Minth szeml rojto vonatk bibl para mon nézzé szigor vallá ember különö chásszideu vise T. h való láthas járás-ke köz szeml rojto mellén a kilógatj szeml rojt szimboliszti érte v h álland Is törvényei kiválasztottság j kötelessége em személ szentség emlékezte zsid C férf visel gyermekko ó m fi ak ad cidákl mi betűveté fogj A visel h szeml rojto kilógatj ezek teme látogatn elrejt ta azé m halot talliszá cici leszakít il hivalko ol dolgokk amik halotta megfosztott középkor keleteuró magyarorsz zsi el telje ismeret v i valószí h an ered középk üldözések keresen Ek ugyan h tall használ feltűn válj r al visel Bibliá elő meghag szeri ru bef talli csu zsinagógák használt he T holttes ra hagyj legrég emlí T.- Ja A 1 kö rabbi szárma Ór Cha XXI Maimoni Hachaz

14957

CÍM Tal k

SZÓC Tal k tall kánfos s mond vulgár cidákli- Négyzeta gyapj kész m hos vál megfe kes ruhada közé négys kivágás f vá vethes sa szem r cic tallis Vise bib paran alap M 3 tall cs istentiszt alkalm fe vise a al i hor e M felöl ugya benedik mond tal felvétele Mint szem rojt vonat bib par mo nézz szigo vall embe külön chásszide vis T val látha járás-k kö szem rojt mellé kilógat szem roj szimboliszt ért állan I törvénye kiválasztottsá kötelesség e szemé szentsé emlékezt zsi fér vise gyermekk f a a cidák m betűvet fog vise szem rojt kilógat eze tem látogat elrej t az halo tallisz cic leszakí i hivalk o dolgok ami halott megfosztot középko keleteur magyarors zs e telj ismere valósz a ere közép üldözése kerese E ugya tal haszná feltű vál a vise Bibli el megha szer r be tall cs zsinagógá használ h holtte r hagy legré eml T. J k rabb szárm Ó Ch XX Maimon Hacha

1495

CÍ Ta

SZÓ Ta tal kánfo mon vulgá cidákli Négyzet gyap kés ho vá megf ke ruhad köz négy kivágá v vethe s sze ci talli Vis bi para ala tal c istentisz alkal f vis a ho felö ugy benedi mon ta felvétel Min sze roj vona bi pa m néz szig val emb külö chásszid vi va láth járás- k sze roj mell kilóga sze ro szimbolisz ér álla törvény kiválasztotts kötelessé szem szents emlékez zs fé vis gyermek cidá betűve fo vis sze roj kilóga ez te látoga elre a hal tallis ci leszak hival dolgo am halot megfoszto középk keleteu magyaror z tel ismer valós er közé üldözés keres ugy ta haszn felt vá vis Bibl e megh sze b tal c zsinagóg haszná holtt hag legr em T rab szár C X Maimo Hach