14959.htm

CÍMSZÓ: Talmud

SZÓCIKK: Talmud (Tanulmány), a zsidóság szent irodalmának az a része, mely a Bibliának, főképp törvényi részének fejtegetésével foglalkozik, de közli azokat a teológián kívül eső témákat is, amelyek ezer éven át, ötszáz évvel Kr. előtt és 500 évig Kr. után foglalkoztatták a zsidó érdeklődést. Rituális és jogi döntéseken kívül tehát régi hagyományokat, bölcseleti gnómákat, mondákat, földrajzi, asztronómiai, orvostudományi. geometriai feljegyzéseket is tartalmaz a T. Mindezek mint szóbeli tárgyalások, spontán megjegyzések kerültek a T.-ba, rendszer nélkül, többnyire az eszmetársulás fonalán. A döntések, írásmagyarázatok, a különböző viták és különböző vélemények, de az évezredes periódus történelmi emlékei és tudományos megismerései is egy forrásból, a hagyományból táplálkoztak. A a hagyományozott Tan» leírása a legrégibb időkben tilalom alatt állt és nemzedék nemzedéknek, iskola iskolának adta át a sok évszázad felszaporodott anyagát. Ennek az óriási hagyománynak megőrzésével egyes mnemonikai művészek hivatásszerűen is foglalkoztak, «medencék, melyek egyetlen cseppet sem eresztettek át». Később, mikor már nem lehetett az emlékezetre bízni azt az óriási örökséget, leírták és így keletkezett az a monumentális munka, amelyet T.-nak hívnak. Ez két részből áll: Misná-ból és Gemárá-ból. A tórái törvényértelmezés alakjában oly hagyományok is találhatók a T.-ban, melyek még a Mózes előtti, sémi őskorba nyúlnak vissza (pl. 7 napos gyász Jákob halálánál). Viszont a tórái törvények rövid fogalmazásából azt kell következtetni, hogy értelmezésük már akkoriban is szóbeli hagyomány tárgyai voltak; így pl. az engesztelés napjára a Tóra az önsanyargatást írja elő, de semmiképp sem határozza meg annak formáját, ami arra vall, hogy ez a forma már régen beidegződött a népéletbe és bővebb megmagyarázása fölösleges volt. A T. hagyományozói kb. 300-ban Kr. e. tanná néven szerepelnek (l. Tannaiták). Az egyes tudósok véleménye csak irányadó volt, döntő súllyal csupán az iskola (methibta) bírt. Ez törvényhozó és kiközösítő erővel volt felruházva s tagjai csak az autorizáltak (szemicha, kézföltevés által felavatottak) lehettek. Ez a testület legalább 70 tagból állott. A tagok közül tízen külön elnöki tisztséggel bírtak és végrehajtó testületként működtek (résé kalló). A gyűléseket az ünnepek előtti hónapban tartották, amikor tárgyalás alá vették az időközben otthon feldolgozott anyagot; a gyűléseken jelen voltak hátsó sorokban a tanítványok százai és részt vehettek a tárgyalásban, de szavazati jogot nem gyakorolhattak. Előbb a bibliai igék fonalán haladt az előadás és a hozzáfűzött törvénymagyarázat a vallásgyakorlat (Halacha) hagyományos formáját ismertette, később már a bibliai ige szövegében nem gyökerező kérdések özöne került tárgyalás alá. Csak lassanként kristályosodott az előadott anyag kezdetleges rendszerbe. A Bibliának nem törvényi része (haggada, aggada), a moralizáló és történeti anyaga épülés céljára sokkal szabadabb elbánásban részesült; Az aggadai (moralizáló) írásfejtegetés későbbi időkben négy fői irányba ágazódott el. A négy irányt pardész (prász = paradicsomkert) szóban foglalták össze: ú.m. 1. pesat (egyszerű, szószerinti értelem); 2. remez, allegorikus, rendszerint valamely helyesírásilag fölösleges, vagy különös módon hagyományozott betű célzatos utalásaképp; 3. d’rás, célzatok sokféle más irányban; 4.szód, titkos értelme a betűk számértékének. Ebben az aggadai anyagban sok régi népies hit, történeti adat, bölcseleti vélemény van felhalmozva, de még ma sem tudják szigorú pontossággal eredeti helyeire elosztályozni ezt az anyagot; így találunk néha a babiloni Hammurabi kódexból való jogi képzeteket, melyeket a Biblia más képzetei sem bírtak feledésbe dönteni. A Kr. u. 70-ben bekövetkezett államfelbomlás és szétszóródás után a hagyomány maradt meg egyetlen nemzeti kapcsolatnak. Hillelnek tanítványa, Rabbi Jochánán ben Zakkai állott akkor a testület élén és ez engedélyt nyert Titustól, hogy Jamniában nyithassa meg a szanhedrini joghatósággal bíró iskolát. A hagyomány anyagának összegyűjtésével legelőször R. Meir, a mártírhalált halt r. Akiba tanítványa foglalkozott és ő vetette meg alapját a R. Juda hanászi által kb. 200-ban Kr. u. végleg megszerkesztett Misnának, azonban sok anyagnak ügyeimen kívül hagyásával, melyet aztán R. Nechemia állított össze Toszefta (toldalék) néven és mely a tételek indokolására is kiterjeszkedik. A Misna 6 rendre oszlik: 1. A mezőgazdasággal kapcsolatos adózási és jótékonysági törvények. 2. Ünnepek. 3. Női jog. 4. Kártérítések, polgári és büntetőjog (itt foglal helyet a hagyományozás szabályozása és a tanítási ethika, Abót is). 5. Áldozatokról. 6. Tisztasági törvények. Minden rend több traktátusból és minden traktátus több fejezetből áll. De voltak a Misna mellett más gyűjtemények is, melyeket azonban a Misna kizárólagossá vált tekintélye kiszorított. Ilyen kiszorított, apokrifnek mondott gyűjtemények: a Barajták {Misna chicona, künrekedt Misna), melyeket a későbbi vitákban a Gemárában gyakran idéznek ellenbizonyítékképp; és melyeket utóbb Toszefta (toldalék) néven állítottak össze; a többi gyűjtemény nem jutott ilyen jelentőséghez. A Misnát magát ép úgy tették törvényfejtegetés alapjává, mint azelőtt a Tórát. E fejtegetést Gemárának nevezzük, tudósait pedig amóráknak. Öt ilyen amóra emberöltő szolgáltatja az anyagot a palesztinai vagy jeruzsálemi T.-gyűjteményhez, melynek alapját R. Jóchanán vetette meg. Ennek halála után a hagyományozás hegemóniája Babiloniára (új-perzsa birodalomra) terelődik át. A jeruzsálemi T. rendszeresség tekintetében mögötte marad a kb. 500-ban Kr. előtt összeállított babilóniainak, minek következtében a Rabina és R. Ási által rendezett babilóniai T. került egyeduralomra, a palesztiniai azonban aggadai anyagának nagyobb gazdagsága, valamint arám dialektusának jellegzetességénél fogva szolgáltat a filológiai kutatásnak kimeríthetetlen kincsesbányát. A babilóniai Gemárában legfőbb tekintélyek Ráb, ki még Palesztinában R. Juda hanászi előadásait hallgatta s az ő tekintélyével jutott fölénybe vallásos kérdésekben továbbá Sámuel, ki jogi kérdésekben szerzett nagyobb tekintélyt már azért is, mert jól ismerte a perzsa jogrendszert is és udvari jogtanácsosa volt Nahardeában az exilarchának. A babilóniai Gemárában is keleties rendszertelenség uralkodik, az anyag nem mindig tárgyi kapcsolatban, hanem néha a szerzők azonossága szerint, néha az eszmetársulás fonalán halad, nagyon sok kitérés zavarja az eszmemenetet s ez valamint a stílus szófukarsága, a szóbelileg még értett formuláknak eredetiségük­ben való közlése nagyon nehézzé teszik a T. megértését. Egyes spontán egyéni nyilatkozatok az irodalmi stílus csiszoltságát is nélkülözik. A T.nak a másvallásúakkal szemben tanúsított türelmetlenségét és igazságtalanságát rendszerint az értelmükből kivetkőztetett, összefüggésükből kiszakított idézetekre alapítják. Ilyen félreértés tárgya pl. ez a hely: «Pogány (perzsa) földje olyan, mint a pusztaság, aki birtokba veszi, az jogot szerzett rá. Miért? Mert a pogány, amint a vételárat kézhez vette, a birtoklás jogát elvesztette, a zsidó pedig addig nem szerezte meg, míg az adásvevési szerződés nem jutott a kezébe. A föld azért olyan mint a pusztaság (Bába Báthra 54. l. o.). Pedig itt a zsidó terhére szól a tanítás, mely a perzsa törvényben gyökerezik. Arról van ugyanis szó a szövegben, hogy az adófizetés alól azzal szoktak kibújni, hogy az eladó közvetlen aratás után adta el a földet, amikor még nem érkezett el az adófizetés ideje, a vevő pedig, hogy az adófizetést kitolja, csak az adófizetés határideje után vette birtokba. Ezen időn belül azonban az a veszély fenyegette, hogy egy harmadik személy (a király, a gazdátlan földnek ura), vagy aki az adót le akarja érte fizetni, ráteszi a kezét. (V. ö. Guttmann M., «Das Judenthum u. seine Umwelt» 311.1.) Sok előítélet is fűződött az idők folyamán a T.-hoz. Már 553-ban Justiniánus császár a 145. sz. Novellában megvetőleg emlékszik meg róla, azontúl sok esetben érte egyházi átok és halálos ítélet (máglyán való elégetésre); akadtak azonban keresztény körökben védői is,akik között Reuchlin a legnevezetesebb. Mai nap már Goldschmidt Lázár fordításában a teljes német T.-ot bírjuk. Egyes főbb részeit mások is lefordították és ezzel a T.-hamisítók aknamunkáját megnehezítették. Magán a zsidóság körén belül a karaiták foglaltak vele szemben ellenséges állást, mivel tanításait nem találták a bibliai igében gyökerezőnek és emiatt különszakadtak a rabbanita zsidóságtól. A T.-i logikai okoskodás valóban nagyon elütő a modern tudományokétól, azonkívül maga a törvényfejtegetés is kazuisztikus, oly esetekre kiterjedő, melyeket a való élet nem nyújt. T.-kommentárok. A T. szövege úgy nyelvi, mint tárgyi tekintetben sok nehézséget tár a tanulmányozó elé és még több fejtörést okoz azoknak, kik az egyes autorok különböző tárggyal kapcsolatos jogi vagy egyéb természetű felfogásai mögött föltétlen egységet akarnak kimutatni, anélkül, hogy a filológiai jóhiszeműség ezt okvetlenül megkövetelné. Fokozza ezt a nehézséget az az általánosan tapasztalható tény, hogy a Gemára már nem ismeri a Misna eredeti értelmét, más feltevés alapján állva, fejtegetése a Misna intencióival szemben meglepő és idegenül hat azokra, kik e körülményt figyelembe nem veszik. Ez okból igen nagy irodalma keletkezett a T.-kommentároknak. Legismertebb a Rásié (Rabbi Selómó Jicchakié), ki 1040. szül. Troyesben (Franciaország). Ez előző kommentároknak ügyes felhasználásával, világos stílusával, rövidségével sok régi magyarázatot feledésbe borított, de maga is sok új kérdést tárt fel és hagyott megoldatlanul. Ezek szolgáltatlak anyagot egy gyűjteményes kommentár: a Tószáfot (Pótlások) összeállítására. Ebben Rási vejei és unokái jutnak inkább szóhoz. Ez a két kommentár ma is állandó kísérője a hagyományos T. kiadásokban, szövegnek, újabb héber betűtípusban, az ú. n. Rási-betűben. A T. tanulmányozása ezentúl mindjobban a «pilpul» disputatórikus módszer útvesztőjébe vezet, ahol nem az eredeti értelem keresése volt a cél, hanem a felhozott érvek lebírása, virtuozitás az éles elméjű disztinkciókban. A pilpul módszerét főkép Pollak Jákob honosította meg Lengyelországban 1500 körül. T.-i kódexek. Míg a nyugati országokban a zsidóság a maga elszigetelt helyzetében csak a szöveget nyomon kísérő kommentárok által igyekezett a T. szövegének értelmezéséhez eljutni, a mórok kultúrájával érintkezésbe jutott spanyol zsidóság a filozófiai rendszerépítés logikai művészetével is megismerkedve, a T. törvény­fejtegető anyagát is ilyen rendszeresítő megmunkálás tárgyává tette. Majmuni Mózes (XII. sz. vége) volt e tekintetben úttörő. Ő a különböző traktatusokba szétszórt, de az anyag vagy a logikai elv tekintetében összetartozó anyagot tárgyi elrendezés kedvéért teljesen felforgatja, újjá csoportosítja, az egymással szembenálló nézetek között a kiválóbb tekintélyek véleményét fogadja el és mellőzi legjobb törvényalkotói belátása szerint a kisebb tekintélyek véleményét. Vita helyett kész törvénykönyvet nyújt a Misna Tóra, vagy mások által Jad Hachazáka, «Hatalmas kéz» névvel illetett művében, mely már nem a puszta törvénytételekre szorítkozik, hanem azok vallásfilozófiái alapfogalmakból való levezetésével is remekel. A T.-i diaklektikának Majmuni e rendszeres műve nem vetett gátat, csak újabb anyagot adott az ő állásfoglalása és a T.-i szerzők eredeti elgondolása közötti űr áthidalására. Mint törvénykönyvet a zsidó vallásgyakorlat még idegenkedett döntő tekintélyül elismerni. A reformáció vallásos mozgalmának kellett a zsidóság lelkivilágaira is átvetni hullámait, hogy végül egy rendszeresen összeállított, a kérdéseket nyugvópontra juttató és általános elismerésre számító kódex nélkülözhetetlenségének tudatára ébredjen. Caro József 1520 táján átdolgozta Jákob ben Asernek előzőén megjelent Arba Turim (röviden Tur) c. kódexét és ez Sulchan Aruch c. alatt általános uralomra jutott legalább is a keleti zsidóságnál, de a nyugati zsidóság számára is kisebbszerű módosítások árán sikerült azt Isszerlesz Mózesnek alkalmazhatóvá tennie. T.-tudomány. A XIX. és XX. sz. érdeme, hogy a T.-ot is a Bibliához hasonlóan filológiai módszerrel teszi tanulmányozás tárgyává, Ez a módszer függetleníti magát a hagyományos felfogásoktól és szakítva minden előzetes feltevéssel, magának a szövegnek meghallgatásától várja a feleletet arra, hogy szerzői mit akarnak mondani, miért, milyen eszméknek hatása alatt, milyen korviszonyok között, milyen tanokkal szemben vallották tanaikat, milyen idegen képzetvilág gyakorolt rájuk hatást. Természetesen kénytelen néhol a szövegben is nehézségeket vagy ellentmondásokat felfedezni és azokból elsősorban az eredeti szöveg kiadásától várja a kellő felvilágosítást (Müncheni kódex után Strack adott ilyen relative legjobb szöveget). Segédeszközül szolgál a T.-i nyelv grammatikai és szótári ismerete; a szókincset magából a T.-ból kell az ismert módszerekkel megfejteni és e tekintetben nélkülözhetetlen az arám, görög, latin, perzsa nyelveknek ismerete. Az Aruch c. T.-i szótár számos átdolgozása után a magyar Kohut Adolf adta ki Aruch Completumát és ugyancsak a magyar Krausz Sámuel (l. o.) a T.-i latin-görög szavak szótárát azoknak etimológiai, átírási és áthangoztatási szabályaival. A T.-i fogalmak enciklopédiáját a magyar Guttmann Mihály adja ki Clavis Talmudis c. alatt füzetes vállalatban. A T. teljes szótárát Lewy adta ki. A T. azonkívül csaknem minden tudományhoz szolgáltat tudománytörténeti anyagot. Ezért az újabb kor főképp enciklopédiákban (Jewish Encyclopaedia, Ocár Jiszráel) és folyóiratok százaiban dolgozza fel a T. orvosi tudományát, természettudományát, földrajzi adalékait, mondáit, bölcseletét stb. A T. aggadai részének rendszeres irodalomtörténeti feldolgozását nyújtja a magyar Bacher Vilmos az ő forrásmunkává vált műveiben: A tannak aggadája, A palesztinai amorák aggadája, A babiloni tannák aggadája. Igen jelentékeny szolgálatot tesznek a további kutatásoknak a magyar Lőw Immánuel művei, amelyek a T.-i állattanról és növénytanról nyújtanak rendszeres áttekintést. A T.-nak a Biblia írására, kanonizálására és szövegkezelésére vonatkozó adatait a magyar Blau Lajos dolgozta fel, míg számos más T.-i tanulmánya a T. babonáját, jogrendszerét, házasságjogát, liturgiáját állítja szellemtörténeti megvilágításba. Klein Sámuel érsekújvári főrabbi, most a jeruzsálemi héber egyetem tanára, bibliai és a T.-i korok geográfiájának jeles kutatója és kutatásainak eredményeiről több kitűnő munkát írt. Az összehasonlító irodalomtörténethez szolgáltat becses adalékokat a magyar Heller Bernátnak a mese vándorlását és a T.-ban való változatát kimutató alapvető műve. f. m T.-kiadások. A T. teljes kéziratos kódexe Münchenben, részlegesen pedig Flórencben, Rómában, Karlsruheban. Oxfordban, Parisban, New-Yorkban és Hamburgban van meg, a jeruzsálemi T.-é pedig csupán Leydenben. A müncheni kódexet kiadta Raphael Rabbinowitz (München 1868-1886., 15 köt., a 16. kötetet H. Ehrentreu, Przemysl 1897). A babiloni T. első kiadása volt 1488-tól kezdődően Soncinoban és Pesaróban: ezt követte az éppoly híres bornbergi T. 1531. és 1548.; a Giustiniai-féle, Venezia 1546-51.; Sabbionetta 1563. és köv., Konstantinápoly 1583. és köv.; Basel 1578-81; Krakkó 1602-1605., 1616-20. és 1617-39., mely utóbbi teljes. Továbbiak : Amsterdam 1644-48.. Frankfurt a. Oder 1697-99., Amsterdam 1714-19., Frankfurt a. M. 1720 - 22., mely utóbbi valamennyi nagyszámú későbbi folio-kiadás alapja. Ilyen 12 kötetes T.-kiadások: Prag 1728-39, Berlin és Frankfurt a. O. 1734-39., Amsterdam 1752- 1765, Sulzbach 1755 - 63. és 1766 - 70., Wien 1791-97., 1806-11., 1830-33., 1840-49., 1860-73., Dyrhnfurth, 1800-04, 1816-21, Slavita(Oroszorsz.) 1801-06., 1808-13. ,1817-22., Prag 1830-51.. 1839--46., Wilna és Grodno 1835 - 1854., Csernowitz 1840-1849., Zsitomir 1858-64., Varsó 1854-64, 1863-67., Wilna 1859-66., Lemberg 1860-65., Berlin 1862-68., Stettin 1862. és köv. A leghíresebb T.-kiadás a Romur testvéreké Wilnában 1886. és köv. A jeruzsálemi T. első kiadása Veneziában jelent meg 1523. és köv. években, utána Krakkó 1609., Zsitomir 1860-67., Piotrkow 1898-1900. Legjobb a Luncz-féle, mely a század elejétől kezdve Jeruzsálemben jelent meg. A jeruzsálemi T. 20 traktátusát Ugolino latinra fordította Thesaurus Antiquitatum Sacrarum c. szériája XVII., XIX. és XXX. köteteiben 1755-65. Teljes francia fordítása Moise Schwabtól Le T. de Jerusalem c. 11 köt. Paris 1871-89. A Babiloni T. részleges fordítása Aug. Wünsche drezdai prot. lelkésztől származik, s címe «Der Babilonische T. in seinen haggadischen Bestandteilen I.-III. 1886-89. Teljes és hű német fordítása és vokalizáló héber-arameus szöveg kiadása Lazarus Goldschmidtől a bombergi szöveg alapján Berlinben jelent meg 1898-tól kezdve 12 kötetben. Rodkinson részleges angol fordítása (1904) hibás. L. Amorák, Tannák, Baboreusok, Gáoni korszak és Etika. A Talmud a Misna-szöveg alapján oszlik traktátusokra. Maga a Misna 523 fejezetből áll s a következő részekre oszlik :Zeráim (Vetések) mely a köv. szedárimból áll: Beráchót, Péah, Demai, Kiláim, Sebiit, Terumót, Maászerót, Maászér, Séni, Challa, Orla, Bikkurim. II. Moéd(Ünnepek): Sábbát, Erubin, Peszáchim, Sekálim, Jóma, Becá, Rós Hasánah, Taánit, Megilla, Móéd Katán, Chagiga. III. Násim (Nők): Jebámót (levirátusi házasság), Ketubót (házassági jog), Názir (fogadalmak), Gittin (válás), Szóta, Kiddusin. IV. Nezikin v. Jesuót: Bába Kámma, Bába Mecia, Bába Báthra, Szanhedrin, Makkot, Sebbuóth, Edujót, Abóda Zára, Ábót. V. Kodásim: Zebóchim, Menáchót, Chullin, Bechórót, Arákin, Temura, Keritót, Meillah, Támid, Middót, Kinnim. VI. Tohorót: Kelim, Oholót, Negáim, Parah, Tohorót, Mikváót, Nidda, Maksirin, Zábim, Tebul Jóm, Jadáim, Ukzin. A Misna és T. legfőbb kiadásai és kommentárjai: 1. Misna-kiadások: Első M.-kiadás Nápoly 1492., fo., Maimonides kommentárjaival; ezt követték Venezia 1546-50. fo.; u. o. 1549. qu., Bertinoro kommentárjaival; Riva di Trento 1559. fo.; Sabbionetta és Mantova, Maimonides és Bertinoro komm. 1559-63. qu.; Venezia 1606. fo. Attól kezdve máig számos kiadása van. A XIX. sz.-ban Maimonidesnek az arab eredetiből héberre fordított kommentárját átjavította J. Derembourg párisi egyet, tanár. A további kommentárok közül főbbek: Áser ben Jechiel (Toledo 1327), kiadták Amsterdamban 1714 -16. ; Sámson de Sens és Jomtób Lippman Heller kommentárjai. Fordításai: Mishna sive Totius Hebraeorum Juris, Rituum, Autiquitetum ac Legum Oralium Systema cura clarissimorum Rabbinorum Maimonidis et Bertinoro Commentariis Integris; quibus accodunt variorum auctorum Notae ac Vertiones in eos ediderunt codices; Latinitate donavit ac Notis illustravit Guilelmus Surenhusius. Amsterlodami 1698-1703. Vol. 6. fo. Ez a kiváló kiadás nemcsak a teljes héber szöveget és a latin fordítást, hanem a kommentárokat is tartalmazza. Teljes német fordítás «Mishnayot» c, Berlin 1832-34. qu. 6. köt. Ezen kívül van egy vokalizált héber szövegű és teljes német fordítással ellátott M.-kiadás is, azonkívül: Joh. Jac. Rabe «M. oder der Text d. Talmuds übersetzt u. erläutert. 6. k. qu. Onolzbach 1760-63. Újabbak:D. Hoffmann és E. Baneth berlini rabbiszemináriumi professzoroktól szintén konfrontális szöveggel, Vittorio Castiglioni v. római olasz nagy. rabbitól pedig olasz fordítás. s. R Irodalom. A Misna és T.-kiadások l. a szövegben. Mindkettő tanulmányozásához a nagyszámú irodalomból a köv. a legfontosabbak: Z. Frankel, Hodegetica in Mishnam (Leipzig 1859); u. a., Introductio in Talmud Hyerosolitanum (Breslau 1870); J. Brüll, Mebo ha-Misna (Frankfurt a. M. 1876-85. I.-II.) ; Joach. Oppenheim héber bevezetése (Pressburg 1882) ; Abr. Geiger, Lehrbuch. z. Sprache d. Mischna (Breslau 1845): L. A. Rosenthal, Über den Zusammenhang d. Mischna. Ein Beitrag z. Entstehungsgeschichte d. Mischna (1891-92) ; u. a., Der Mischna, Aufbau u. Quellenforschung (1903). Az egész T.-ra vonatkozóan. : Z. Frankel, Beiträge z. Einleitung in den Talmud (Monatsschr. 1861) ; W. Brüll, Die Entstehungsgeschichte d. Babylonischen Talmuds als Schriftwerks (Jahrbuch 1876); E. Bischoff, T.-Katechisimus (Leipzig 1904); u. a., Kritische Geschichte d. T.-Übersetzungen (Frankfurt 1899); Bacher Vilmos, Exegetische Terminologie d. jüdischen Traditionsliteratur I.-II. (Leipzig 1899-1905): u. a., Agada d. palestinäsischen Amoráer; u. a., Agada d. Babilonischen Amoräer; u. a., Agada d. Tannaiten ; H. L. Strack, Einleitung in den T. (2. kiad. Leipzig 1894; Mielziner, Introduction in the T. (Cincinnati, több kiad.). A két utóbbi teljes bibliographiával.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4959. címszó a lexikon => 873. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14959.htm

CÍMSZÓ: Talmud

SZÓCIKK: Talmud Tanulmány , a zsidóság szent irodalmának az a része, mely a Bibliának, főképp törvényi részének fejtegetésével foglalkozik, de közli azokat a teológián kívül eső témákat is, amelyek ezer éven át, ötszáz évvel Kr. előtt és 500 évig Kr. után foglalkoztatták a zsidó érdeklődést. Rituális és jogi döntéseken kívül tehát régi hagyományokat, bölcseleti gnómákat, mondákat, földrajzi, asztronómiai, orvostudományi. geometriai feljegyzéseket is tartalmaz a T. Mindezek mint szóbeli tárgyalások, spontán megjegyzések kerültek a T.-ba, rendszer nélkül, többnyire az eszmetársulás fonalán. A döntések, írásmagyarázatok, a különböző viták és különböző vélemények, de az évezredes periódus történelmi emlékei és tudományos megismerései is egy forrásból, a hagyományból táplálkoztak. A a hagyományozott Tan leírása a legrégibb időkben tilalom alatt állt és nemzedék nemzedéknek, iskola iskolának adta át a sok évszázad felszaporodott anyagát. Ennek az óriási hagyománynak megőrzésével egyes mnemonikai művészek hivatásszerűen is foglalkoztak, medencék, melyek egyetlen cseppet sem eresztettek át . Később, mikor már nem lehetett az emlékezetre bízni azt az óriási örökséget, leírták és így keletkezett az a monumentális munka, amelyet T.-nak hívnak. Ez két részből áll: Misná-ból és Gemárá-ból. A tórái törvényértelmezés alakjában oly hagyományok is találhatók a T.-ban, melyek még a Mózes előtti, sémi őskorba nyúlnak vissza pl. 7 napos gyász Jákob halálánál . Viszont a tórái törvények rövid fogalmazásából azt kell következtetni, hogy értelmezésük már akkoriban is szóbeli hagyomány tárgyai voltak; így pl. az engesztelés napjára a Tóra az önsanyargatást írja elő, de semmiképp sem határozza meg annak formáját, ami arra vall, hogy ez a forma már régen beidegződött a népéletbe és bővebb megmagyarázása fölösleges volt. A T. hagyományozói kb. 300-ban Kr. e. tanná néven szerepelnek l. Tannaiták . Az egyes tudósok véleménye csak irányadó volt, döntő súllyal csupán az iskola methibta bírt. Ez törvényhozó és kiközösítő erővel volt felruházva s tagjai csak az autorizáltak szemicha, kézföltevés által felavatottak lehettek. Ez a testület legalább 70 tagból állott. A tagok közül tízen külön elnöki tisztséggel bírtak és végrehajtó testületként működtek résé kalló . A gyűléseket az ünnepek előtti hónapban tartották, amikor tárgyalás alá vették az időközben otthon feldolgozott anyagot; a gyűléseken jelen voltak hátsó sorokban a tanítványok százai és részt vehettek a tárgyalásban, de szavazati jogot nem gyakorolhattak. Előbb a bibliai igék fonalán haladt az előadás és a hozzáfűzött törvénymagyarázat a vallásgyakorlat Halacha hagyományos formáját ismertette, később már a bibliai ige szövegében nem gyökerező kérdések özöne került tárgyalás alá. Csak lassanként kristályosodott az előadott anyag kezdetleges rendszerbe. A Bibliának nem törvényi része haggada, aggada , a moralizáló és történeti anyaga épülés céljára sokkal szabadabb elbánásban részesült; Az aggadai moralizáló írásfejtegetés későbbi időkben négy fői irányba ágazódott el. A négy irányt pardész prász = paradicsomkert szóban foglalták össze: ú.m. 1. pesat egyszerű, szószerinti értelem ; 2. remez, allegorikus, rendszerint valamely helyesírásilag fölösleges, vagy különös módon hagyományozott betű célzatos utalásaképp; 3. d’rás, célzatok sokféle más irányban; 4.szód, titkos értelme a betűk számértékének. Ebben az aggadai anyagban sok régi népies hit, történeti adat, bölcseleti vélemény van felhalmozva, de még ma sem tudják szigorú pontossággal eredeti helyeire elosztályozni ezt az anyagot; így találunk néha a babiloni Hammurabi kódexból való jogi képzeteket, melyeket a Biblia más képzetei sem bírtak feledésbe dönteni. A Kr. u. 70-ben bekövetkezett államfelbomlás és szétszóródás után a hagyomány maradt meg egyetlen nemzeti kapcsolatnak. Hillelnek tanítványa, Rabbi Jochánán ben Zakkai állott akkor a testület élén és ez engedélyt nyert Titustól, hogy Jamniában nyithassa meg a szanhedrini joghatósággal bíró iskolát. A hagyomány anyagának összegyűjtésével legelőször R. Meir, a mártírhalált halt r. Akiba tanítványa foglalkozott és ő vetette meg alapját a R. Juda hanászi által kb. 200-ban Kr. u. végleg megszerkesztett Misnának, azonban sok anyagnak ügyeimen kívül hagyásával, melyet aztán R. Nechemia állított össze Toszefta toldalék néven és mely a tételek indokolására is kiterjeszkedik. A Misna 6 rendre oszlik: 1. A mezőgazdasággal kapcsolatos adózási és jótékonysági törvények. 2. Ünnepek. 3. Női jog. 4. Kártérítések, polgári és büntetőjog itt foglal helyet a hagyományozás szabályozása és a tanítási ethika, Abót is . 5. Áldozatokról. 6. Tisztasági törvények. Minden rend több traktátusból és minden traktátus több fejezetből áll. De voltak a Misna mellett más gyűjtemények is, melyeket azonban a Misna kizárólagossá vált tekintélye kiszorított. Ilyen kiszorított, apokrifnek mondott gyűjtemények: a Barajták {Misna chicona, künrekedt Misna , melyeket a későbbi vitákban a Gemárában gyakran idéznek ellenbizonyítékképp; és melyeket utóbb Toszefta toldalék néven állítottak össze; a többi gyűjtemény nem jutott ilyen jelentőséghez. A Misnát magát ép úgy tették törvényfejtegetés alapjává, mint azelőtt a Tórát. E fejtegetést Gemárának nevezzük, tudósait pedig amóráknak. Öt ilyen amóra emberöltő szolgáltatja az anyagot a palesztinai vagy jeruzsálemi T.-gyűjteményhez, melynek alapját R. Jóchanán vetette meg. Ennek halála után a hagyományozás hegemóniája Babiloniára új-perzsa birodalomra terelődik át. A jeruzsálemi T. rendszeresség tekintetében mögötte marad a kb. 500-ban Kr. előtt összeállított babilóniainak, minek következtében a Rabina és R. Ási által rendezett babilóniai T. került egyeduralomra, a palesztiniai azonban aggadai anyagának nagyobb gazdagsága, valamint arám dialektusának jellegzetességénél fogva szolgáltat a filológiai kutatásnak kimeríthetetlen kincsesbányát. A babilóniai Gemárában legfőbb tekintélyek Ráb, ki még Palesztinában R. Juda hanászi előadásait hallgatta s az ő tekintélyével jutott fölénybe vallásos kérdésekben továbbá Sámuel, ki jogi kérdésekben szerzett nagyobb tekintélyt már azért is, mert jól ismerte a perzsa jogrendszert is és udvari jogtanácsosa volt Nahardeában az exilarchának. A babilóniai Gemárában is keleties rendszertelenség uralkodik, az anyag nem mindig tárgyi kapcsolatban, hanem néha a szerzők azonossága szerint, néha az eszmetársulás fonalán halad, nagyon sok kitérés zavarja az eszmemenetet s ez valamint a stílus szófukarsága, a szóbelileg még értett formuláknak eredetiségük­ben való közlése nagyon nehézzé teszik a T. megértését. Egyes spontán egyéni nyilatkozatok az irodalmi stílus csiszoltságát is nélkülözik. A T.nak a másvallásúakkal szemben tanúsított türelmetlenségét és igazságtalanságát rendszerint az értelmükből kivetkőztetett, összefüggésükből kiszakított idézetekre alapítják. Ilyen félreértés tárgya pl. ez a hely: Pogány perzsa földje olyan, mint a pusztaság, aki birtokba veszi, az jogot szerzett rá. Miért? Mert a pogány, amint a vételárat kézhez vette, a birtoklás jogát elvesztette, a zsidó pedig addig nem szerezte meg, míg az adásvevési szerződés nem jutott a kezébe. A föld azért olyan mint a pusztaság Bába Báthra 54. l. o. . Pedig itt a zsidó terhére szól a tanítás, mely a perzsa törvényben gyökerezik. Arról van ugyanis szó a szövegben, hogy az adófizetés alól azzal szoktak kibújni, hogy az eladó közvetlen aratás után adta el a földet, amikor még nem érkezett el az adófizetés ideje, a vevő pedig, hogy az adófizetést kitolja, csak az adófizetés határideje után vette birtokba. Ezen időn belül azonban az a veszély fenyegette, hogy egy harmadik személy a király, a gazdátlan földnek ura , vagy aki az adót le akarja érte fizetni, ráteszi a kezét. V. ö. Guttmann M., Das Judenthum u. seine Umwelt 311.1. Sok előítélet is fűződött az idők folyamán a T.-hoz. Már 553-ban Justiniánus császár a 145. sz. Novellában megvetőleg emlékszik meg róla, azontúl sok esetben érte egyházi átok és halálos ítélet máglyán való elégetésre ; akadtak azonban keresztény körökben védői is,akik között Reuchlin a legnevezetesebb. Mai nap már Goldschmidt Lázár fordításában a teljes német T.-ot bírjuk. Egyes főbb részeit mások is lefordították és ezzel a T.-hamisítók aknamunkáját megnehezítették. Magán a zsidóság körén belül a karaiták foglaltak vele szemben ellenséges állást, mivel tanításait nem találták a bibliai igében gyökerezőnek és emiatt különszakadtak a rabbanita zsidóságtól. A T.-i logikai okoskodás valóban nagyon elütő a modern tudományokétól, azonkívül maga a törvényfejtegetés is kazuisztikus, oly esetekre kiterjedő, melyeket a való élet nem nyújt. T.-kommentárok. A T. szövege úgy nyelvi, mint tárgyi tekintetben sok nehézséget tár a tanulmányozó elé és még több fejtörést okoz azoknak, kik az egyes autorok különböző tárggyal kapcsolatos jogi vagy egyéb természetű felfogásai mögött föltétlen egységet akarnak kimutatni, anélkül, hogy a filológiai jóhiszeműség ezt okvetlenül megkövetelné. Fokozza ezt a nehézséget az az általánosan tapasztalható tény, hogy a Gemára már nem ismeri a Misna eredeti értelmét, más feltevés alapján állva, fejtegetése a Misna intencióival szemben meglepő és idegenül hat azokra, kik e körülményt figyelembe nem veszik. Ez okból igen nagy irodalma keletkezett a T.-kommentároknak. Legismertebb a Rásié Rabbi Selómó Jicchakié , ki 1040. szül. Troyesben Franciaország . Ez előző kommentároknak ügyes felhasználásával, világos stílusával, rövidségével sok régi magyarázatot feledésbe borított, de maga is sok új kérdést tárt fel és hagyott megoldatlanul. Ezek szolgáltatlak anyagot egy gyűjteményes kommentár: a Tószáfot Pótlások összeállítására. Ebben Rási vejei és unokái jutnak inkább szóhoz. Ez a két kommentár ma is állandó kísérője a hagyományos T. kiadásokban, szövegnek, újabb héber betűtípusban, az ú. n. Rási-betűben. A T. tanulmányozása ezentúl mindjobban a pilpul disputatórikus módszer útvesztőjébe vezet, ahol nem az eredeti értelem keresése volt a cél, hanem a felhozott érvek lebírása, virtuozitás az éles elméjű disztinkciókban. A pilpul módszerét főkép Pollak Jákob honosította meg Lengyelországban 1500 körül. T.-i kódexek. Míg a nyugati országokban a zsidóság a maga elszigetelt helyzetében csak a szöveget nyomon kísérő kommentárok által igyekezett a T. szövegének értelmezéséhez eljutni, a mórok kultúrájával érintkezésbe jutott spanyol zsidóság a filozófiai rendszerépítés logikai művészetével is megismerkedve, a T. törvény­fejtegető anyagát is ilyen rendszeresítő megmunkálás tárgyává tette. Majmuni Mózes XII. sz. vége volt e tekintetben úttörő. Ő a különböző traktatusokba szétszórt, de az anyag vagy a logikai elv tekintetében összetartozó anyagot tárgyi elrendezés kedvéért teljesen felforgatja, újjá csoportosítja, az egymással szembenálló nézetek között a kiválóbb tekintélyek véleményét fogadja el és mellőzi legjobb törvényalkotói belátása szerint a kisebb tekintélyek véleményét. Vita helyett kész törvénykönyvet nyújt a Misna Tóra, vagy mások által Jad Hachazáka, Hatalmas kéz névvel illetett művében, mely már nem a puszta törvénytételekre szorítkozik, hanem azok vallásfilozófiái alapfogalmakból való levezetésével is remekel. A T.-i diaklektikának Majmuni e rendszeres műve nem vetett gátat, csak újabb anyagot adott az ő állásfoglalása és a T.-i szerzők eredeti elgondolása közötti űr áthidalására. Mint törvénykönyvet a zsidó vallásgyakorlat még idegenkedett döntő tekintélyül elismerni. A reformáció vallásos mozgalmának kellett a zsidóság lelkivilágaira is átvetni hullámait, hogy végül egy rendszeresen összeállított, a kérdéseket nyugvópontra juttató és általános elismerésre számító kódex nélkülözhetetlenségének tudatára ébredjen. Caro József 1520 táján átdolgozta Jákob ben Asernek előzőén megjelent Arba Turim röviden Tur c. kódexét és ez Sulchan Aruch c. alatt általános uralomra jutott legalább is a keleti zsidóságnál, de a nyugati zsidóság számára is kisebbszerű módosítások árán sikerült azt Isszerlesz Mózesnek alkalmazhatóvá tennie. T.-tudomány. A XIX. és XX. sz. érdeme, hogy a T.-ot is a Bibliához hasonlóan filológiai módszerrel teszi tanulmányozás tárgyává, Ez a módszer függetleníti magát a hagyományos felfogásoktól és szakítva minden előzetes feltevéssel, magának a szövegnek meghallgatásától várja a feleletet arra, hogy szerzői mit akarnak mondani, miért, milyen eszméknek hatása alatt, milyen korviszonyok között, milyen tanokkal szemben vallották tanaikat, milyen idegen képzetvilág gyakorolt rájuk hatást. Természetesen kénytelen néhol a szövegben is nehézségeket vagy ellentmondásokat felfedezni és azokból elsősorban az eredeti szöveg kiadásától várja a kellő felvilágosítást Müncheni kódex után Strack adott ilyen relative legjobb szöveget . Segédeszközül szolgál a T.-i nyelv grammatikai és szótári ismerete; a szókincset magából a T.-ból kell az ismert módszerekkel megfejteni és e tekintetben nélkülözhetetlen az arám, görög, latin, perzsa nyelveknek ismerete. Az Aruch c. T.-i szótár számos átdolgozása után a magyar Kohut Adolf adta ki Aruch Completumát és ugyancsak a magyar Krausz Sámuel l. o. a T.-i latin-görög szavak szótárát azoknak etimológiai, átírási és áthangoztatási szabályaival. A T.-i fogalmak enciklopédiáját a magyar Guttmann Mihály adja ki Clavis Talmudis c. alatt füzetes vállalatban. A T. teljes szótárát Lewy adta ki. A T. azonkívül csaknem minden tudományhoz szolgáltat tudománytörténeti anyagot. Ezért az újabb kor főképp enciklopédiákban Jewish Encyclopaedia, Ocár Jiszráel és folyóiratok százaiban dolgozza fel a T. orvosi tudományát, természettudományát, földrajzi adalékait, mondáit, bölcseletét stb. A T. aggadai részének rendszeres irodalomtörténeti feldolgozását nyújtja a magyar Bacher Vilmos az ő forrásmunkává vált műveiben: A tannak aggadája, A palesztinai amorák aggadája, A babiloni tannák aggadája. Igen jelentékeny szolgálatot tesznek a további kutatásoknak a magyar Lőw Immánuel művei, amelyek a T.-i állattanról és növénytanról nyújtanak rendszeres áttekintést. A T.-nak a Biblia írására, kanonizálására és szövegkezelésére vonatkozó adatait a magyar Blau Lajos dolgozta fel, míg számos más T.-i tanulmánya a T. babonáját, jogrendszerét, házasságjogát, liturgiáját állítja szellemtörténeti megvilágításba. Klein Sámuel érsekújvári főrabbi, most a jeruzsálemi héber egyetem tanára, bibliai és a T.-i korok geográfiájának jeles kutatója és kutatásainak eredményeiről több kitűnő munkát írt. Az összehasonlító irodalomtörténethez szolgáltat becses adalékokat a magyar Heller Bernátnak a mese vándorlását és a T.-ban való változatát kimutató alapvető műve. f. m T.-kiadások. A T. teljes kéziratos kódexe Münchenben, részlegesen pedig Flórencben, Rómában, Karlsruheban. Oxfordban, Parisban, New-Yorkban és Hamburgban van meg, a jeruzsálemi T.-é pedig csupán Leydenben. A müncheni kódexet kiadta Raphael Rabbinowitz München 1868-1886., 15 köt., a 16. kötetet H. Ehrentreu, Przemysl 1897 . A babiloni T. első kiadása volt 1488-tól kezdődően Soncinoban és Pesaróban: ezt követte az éppoly híres bornbergi T. 1531. és 1548.; a Giustiniai-féle, Venezia 1546-51.; Sabbionetta 1563. és köv., Konstantinápoly 1583. és köv.; Basel 1578-81; Krakkó 1602-1605., 1616-20. és 1617-39., mely utóbbi teljes. Továbbiak : Amsterdam 1644-48.. Frankfurt a. Oder 1697-99., Amsterdam 1714-19., Frankfurt a. M. 1720 - 22., mely utóbbi valamennyi nagyszámú későbbi folio-kiadás alapja. Ilyen 12 kötetes T.-kiadások: Prag 1728-39, Berlin és Frankfurt a. O. 1734-39., Amsterdam 1752- 1765, Sulzbach 1755 - 63. és 1766 - 70., Wien 1791-97., 1806-11., 1830-33., 1840-49., 1860-73., Dyrhnfurth, 1800-04, 1816-21, Slavita Oroszorsz. 1801-06., 1808-13. ,1817-22., Prag 1830-51.. 1839--46., Wilna és Grodno 1835 - 1854., Csernowitz 1840-1849., Zsitomir 1858-64., Varsó 1854-64, 1863-67., Wilna 1859-66., Lemberg 1860-65., Berlin 1862-68., Stettin 1862. és köv. A leghíresebb T.-kiadás a Romur testvéreké Wilnában 1886. és köv. A jeruzsálemi T. első kiadása Veneziában jelent meg 1523. és köv. években, utána Krakkó 1609., Zsitomir 1860-67., Piotrkow 1898-1900. Legjobb a Luncz-féle, mely a század elejétől kezdve Jeruzsálemben jelent meg. A jeruzsálemi T. 20 traktátusát Ugolino latinra fordította Thesaurus Antiquitatum Sacrarum c. szériája XVII., XIX. és XXX. köteteiben 1755-65. Teljes francia fordítása Moise Schwabtól Le T. de Jerusalem c. 11 köt. Paris 1871-89. A Babiloni T. részleges fordítása Aug. Wünsche drezdai prot. lelkésztől származik, s címe Der Babilonische T. in seinen haggadischen Bestandteilen I.-III. 1886-89. Teljes és hű német fordítása és vokalizáló héber-arameus szöveg kiadása Lazarus Goldschmidtől a bombergi szöveg alapján Berlinben jelent meg 1898-tól kezdve 12 kötetben. Rodkinson részleges angol fordítása 1904 hibás. L. Amorák, Tannák, Baboreusok, Gáoni korszak és Etika. A Talmud a Misna-szöveg alapján oszlik traktátusokra. Maga a Misna 523 fejezetből áll s a következő részekre oszlik :Zeráim Vetések mely a köv. szedárimból áll: Beráchót, Péah, Demai, Kiláim, Sebiit, Terumót, Maászerót, Maászér, Séni, Challa, Orla, Bikkurim. II. Moéd Ünnepek : Sábbát, Erubin, Peszáchim, Sekálim, Jóma, Becá, Rós Hasánah, Taánit, Megilla, Móéd Katán, Chagiga. III. Násim Nők : Jebámót levirátusi házasság , Ketubót házassági jog , Názir fogadalmak , Gittin válás , Szóta, Kiddusin. IV. Nezikin v. Jesuót: Bába Kámma, Bába Mecia, Bába Báthra, Szanhedrin, Makkot, Sebbuóth, Edujót, Abóda Zára, Ábót. V. Kodásim: Zebóchim, Menáchót, Chullin, Bechórót, Arákin, Temura, Keritót, Meillah, Támid, Middót, Kinnim. VI. Tohorót: Kelim, Oholót, Negáim, Parah, Tohorót, Mikváót, Nidda, Maksirin, Zábim, Tebul Jóm, Jadáim, Ukzin. A Misna és T. legfőbb kiadásai és kommentárjai: 1. Misna-kiadások: Első M.-kiadás Nápoly 1492., fo., Maimonides kommentárjaival; ezt követték Venezia 1546-50. fo.; u. o. 1549. qu., Bertinoro kommentárjaival; Riva di Trento 1559. fo.; Sabbionetta és Mantova, Maimonides és Bertinoro komm. 1559-63. qu.; Venezia 1606. fo. Attól kezdve máig számos kiadása van. A XIX. sz.-ban Maimonidesnek az arab eredetiből héberre fordított kommentárját átjavította J. Derembourg párisi egyet, tanár. A további kommentárok közül főbbek: Áser ben Jechiel Toledo 1327 , kiadták Amsterdamban 1714 -16. ; Sámson de Sens és Jomtób Lippman Heller kommentárjai. Fordításai: Mishna sive Totius Hebraeorum Juris, Rituum, Autiquitetum ac Legum Oralium Systema cura clarissimorum Rabbinorum Maimonidis et Bertinoro Commentariis Integris; quibus accodunt variorum auctorum Notae ac Vertiones in eos ediderunt codices; Latinitate donavit ac Notis illustravit Guilelmus Surenhusius. Amsterlodami 1698-1703. Vol. 6. fo. Ez a kiváló kiadás nemcsak a teljes héber szöveget és a latin fordítást, hanem a kommentárokat is tartalmazza. Teljes német fordítás Mishnayot c, Berlin 1832-34. qu. 6. köt. Ezen kívül van egy vokalizált héber szövegű és teljes német fordítással ellátott M.-kiadás is, azonkívül: Joh. Jac. Rabe M. oder der Text d. Talmuds übersetzt u. erläutert. 6. k. qu. Onolzbach 1760-63. Újabbak:D. Hoffmann és E. Baneth berlini rabbiszemináriumi professzoroktól szintén konfrontális szöveggel, Vittorio Castiglioni v. római olasz nagy. rabbitól pedig olasz fordítás. s. R Irodalom. A Misna és T.-kiadások l. a szövegben. Mindkettő tanulmányozásához a nagyszámú irodalomból a köv. a legfontosabbak: Z. Frankel, Hodegetica in Mishnam Leipzig 1859 ; u. a., Introductio in Talmud Hyerosolitanum Breslau 1870 ; J. Brüll, Mebo ha-Misna Frankfurt a. M. 1876-85. I.-II. ; Joach. Oppenheim héber bevezetése Pressburg 1882 ; Abr. Geiger, Lehrbuch. z. Sprache d. Mischna Breslau 1845 : L. A. Rosenthal, Über den Zusammenhang d. Mischna. Ein Beitrag z. Entstehungsgeschichte d. Mischna 1891-92 ; u. a., Der Mischna, Aufbau u. Quellenforschung 1903 . Az egész T.-ra vonatkozóan. : Z. Frankel, Beiträge z. Einleitung in den Talmud Monatsschr. 1861 ; W. Brüll, Die Entstehungsgeschichte d. Babylonischen Talmuds als Schriftwerks Jahrbuch 1876 ; E. Bischoff, T.-Katechisimus Leipzig 1904 ; u. a., Kritische Geschichte d. T.-Übersetzungen Frankfurt 1899 ; Bacher Vilmos, Exegetische Terminologie d. jüdischen Traditionsliteratur I.-II. Leipzig 1899-1905 : u. a., Agada d. palestinäsischen Amoráer; u. a., Agada d. Babilonischen Amoräer; u. a., Agada d. Tannaiten ; H. L. Strack, Einleitung in den T. 2. kiad. Leipzig 1894; Mielziner, Introduction in the T. Cincinnati, több kiad. . A két utóbbi teljes bibliographiával.

14959.ht

CÍMSZÓ Talmu

SZÓCIKK Talmu Tanulmán zsidósá szen irodalmána a része mel Bibliának főkép törvény részéne fejtegetéséve foglalkozik d közl azoka teológiá kívü es témáka is amelye eze éve át ötszá évve Kr előt é 50 évi Kr utá foglalkoztattá zsid érdeklődést Rituáli é jog döntéseke kívü tehá rég hagyományokat bölcselet gnómákat mondákat földrajzi asztronómiai orvostudományi geometria feljegyzéseke i tartalma T Mindeze min szóbel tárgyalások spontá megjegyzése kerülte T.-ba rendsze nélkül többnyir a eszmetársulá fonalán döntések írásmagyarázatok különböz vitá é különböz vélemények d a évezrede periódu történelm emléke é tudományo megismerése i eg forrásból hagyománybó táplálkoztak hagyományozot Ta leírás legrégib időkbe tilalo alat áll é nemzedé nemzedéknek iskol iskolána adt á so évszáza felszaporodot anyagát Enne a óriás hagyományna megőrzéséve egye mnemonika művésze hivatásszerűe i foglalkoztak medencék melye egyetle cseppe se eresztette á Később miko má ne lehetet a emlékezetr bízn az a óriás örökséget leírtá é íg keletkezet a monumentáli munka amelye T.-na hívnak E ké részbő áll Misná-bó é Gemárá-ból tórá törvényértelmezé alakjába ol hagyományo i található T.-ban melye mé Móze előtti sém őskorb nyúlna vissz pl napo gyás Jáko haláláná Viszon tórá törvénye rövi fogalmazásábó az kel következtetni hog értelmezésü má akkoriba i szóbel hagyomán tárgya voltak íg pl a engesztelé napjár Tór a önsanyargatás írj elő d semmikép se határozz me anna formáját am arr vall hog e form má rége beidegződöt népéletb é bőveb megmagyarázás fölöslege volt T hagyományozó kb 300-ba Kr e tann néve szerepelne l Tannaitá A egye tudóso vélemény csa irányad volt dönt súllya csupá a iskol methibt bírt E törvényhoz é kiközösít erőve vol felruházv tagja csa a autorizálta szemicha kézföltevé álta felavatotta lehettek E testüle legaláb 7 tagbó állott tago közü tíze külö elnök tisztségge bírta é végrehajt testületkén működte rés kall gyűléseke a ünnepe előtt hónapba tartották amiko tárgyalá al vetté a időközbe ottho feldolgozot anyagot gyűléseke jele volta háts sorokba tanítványo száza é rész vehette tárgyalásban d szavazat jogo ne gyakorolhattak Előb biblia igé fonalá halad a előadá é hozzáfűzöt törvénymagyaráza vallásgyakorla Halach hagyományo formájá ismertette későb má biblia ig szövegébe ne gyökerez kérdése özön kerül tárgyalá alá Csa lassankén kristályosodot a előadot anya kezdetlege rendszerbe Bibliána ne törvény rész haggada aggad moralizál é történet anyag épülé céljár sokka szabadab elbánásba részesült A aggada moralizál írásfejtegeté később időkbe nég fő irányb ágazódot el nég irány pardés prás paradicsomker szóba foglaltá össze ú.m 1 pesa egyszerű szószerint értele 2 remez allegorikus rendszerin valamel helyesírásila fölösleges vag különö módo hagyományozot bet célzato utalásaképp 3 d’rás célzato sokfél má irányban 4.szód titko értelm betű számértékének Ebbe a aggada anyagba so rég népie hit történet adat bölcselet vélemén va felhalmozva d mé m se tudjá szigor pontosságga eredet helyeir elosztályozn ez a anyagot íg találun néh babilon Hammurab kódexbó val jog képzeteket melyeke Bibli má képzete se bírta feledésb dönteni Kr u 70-be bekövetkezet államfelbomlá é szétszóródá utá hagyomán marad me egyetle nemzet kapcsolatnak Hillelne tanítványa Rabb Jocháná be Zakka állot akko testüle élé é e engedély nyer Titustól hog Jamniába nyithass me szanhedrin joghatóságga bír iskolát hagyomán anyagána összegyűjtéséve legelőszö R Meir mártírhalál hal r Akib tanítvány foglalkozot é vetett me alapjá R Jud hanász álta kb 200-ba Kr u végle megszerkesztet Misnának azonba so anyagna ügyeime kívü hagyásával melye aztá R Nechemi állítot össz Toszeft toldalé néve é mel tétele indokolásár i kiterjeszkedik Misn rendr oszlik 1 mezőgazdaságga kapcsolato adózás é jótékonyság törvények 2 Ünnepek 3 Nő jog 4 Kártérítések polgár é büntetőjo it fogla helye hagyományozá szabályozás é tanítás ethika Abó i 5 Áldozatokról 6 Tisztaság törvények Minde ren töb traktátusbó é minde traktátu töb fejezetbő áll D volta Misn mellet má gyűjteménye is melyeke azonba Misn kizárólagoss vál tekintély kiszorított Ilye kiszorított apokrifne mondot gyűjtemények Barajtá {Misn chicona künreked Misn melyeke később vitákba Gemárába gyakra idézne ellenbizonyítékképp é melyeke utób Toszeft toldalé néve állította össze több gyűjtemén ne jutot ilye jelentőséghez Misná magá é úg tetté törvényfejtegeté alapjává min azelőt Tórát fejtegetés Gemárána nevezzük tudósai pedi amóráknak Ö ilye amór emberölt szolgáltatj a anyago palesztina vag jeruzsálem T.-gyűjteményhez melyne alapjá R Jóchaná vetett meg Enne halál utá hagyományozá hegemóniáj Babiloniár új-perzs birodalomr terelődi át jeruzsálem T rendszeressé tekintetébe mögött mara kb 500-ba Kr előt összeállítot babilóniainak mine következtébe Rabin é R Ás álta rendezet babilónia T kerül egyeduralomra palesztinia azonba aggada anyagána nagyob gazdagsága valamin ará dialektusána jellegzetességéné fogv szolgálta filológia kutatásna kimeríthetetle kincsesbányát babilónia Gemárába legfőb tekintélye Ráb k mé Palesztinába R Jud hanász előadásai hallgatt a tekintélyéve jutot fölényb valláso kérdésekbe tovább Sámuel k jog kérdésekbe szerzet nagyob tekintély má azér is mer jó ismert perzs jogrendszer i é udvar jogtanácsos vol Nahardeába a exilarchának babilónia Gemárába i keletie rendszertelensé uralkodik a anya ne mindi tárgy kapcsolatban hane néh szerző azonosság szerint néh a eszmetársulá fonalá halad nagyo so kitéré zavarj a eszmemenete e valamin stílu szófukarsága szóbelile mé értet formulákna eredetiségük­be val közlés nagyo nehézz teszi T megértését Egye spontá egyén nyilatkozato a irodalm stílu csiszoltságá i nélkülözik T.na másvallásúakka szembe tanúsítot türelmetlenségé é igazságtalanságá rendszerin a értelmükbő kivetkőztetett összefüggésükbő kiszakítot idézetekr alapítják Ilye félreérté tárgy pl e hely Pogán perzs földj olyan min pusztaság ak birtokb veszi a jogo szerzet rá Miért Mer pogány amin vételára kézhe vette birtoklá jogá elvesztette zsid pedi addi ne szerezt meg mí a adásvevés szerződé ne jutot kezébe föl azér olya min pusztasá Báb Báthr 54 l o Pedi it zsid terhér szó tanítás mel perzs törvénybe gyökerezik Arró va ugyani sz szövegben hog a adófizeté aló azza szokta kibújni hog a elad közvetle aratá utá adt e földet amiko mé ne érkezet e a adófizeté ideje vev pedig hog a adófizetés kitolja csa a adófizeté határidej utá vett birtokba Eze idő belü azonba a veszél fenyegette hog eg harmadi személ király gazdátla földne ur vag ak a adó l akarj ért fizetni rátesz kezét V ö Guttman M. Da Judenthu u sein Umwel 311.1 So előítéle i fűződöt a idő folyamá T.-hoz Má 553-ba Justiniánu császá 145 sz Novellába megvetőle emlékszi me róla azontú so esetbe ért egyház áto é halálo ítéle máglyá val elégetésr akadta azonba keresztén körökbe védő is,aki közöt Reuchli legnevezetesebb Ma na má Goldschmid Lázá fordításába telje néme T.-o bírjuk Egye főb részei máso i lefordítottá é ezze T.-hamisító aknamunkájá megnehezítették Magá zsidósá köré belü karaitá foglalta vel szembe ellensége állást mive tanításai ne találtá biblia igébe gyökerezőne é emiat különszakadta rabbanit zsidóságtól T.- logika okoskodá valóba nagyo elüt moder tudományokétól azonkívü mag törvényfejtegeté i kazuisztikus ol esetekr kiterjedő melyeke val éle ne nyújt T.-kommentárok T szöveg úg nyelvi min tárgy tekintetbe so nehézsége tá tanulmányoz el é mé töb fejtörés oko azoknak ki a egye autoro különböz tárggya kapcsolato jog vag egyé természet felfogása mögöt föltétle egysége akarna kimutatni anélkül hog filológia jóhiszeműsé ez okvetlenü megkövetelné Fokozz ez nehézsége a a általánosa tapasztalhat tény hog Gemár má ne ismer Misn eredet értelmét má feltevé alapjá állva fejtegetés Misn intencióiva szembe meglep é idegenü ha azokra ki körülmény figyelemb ne veszik E okbó ige nag irodalm keletkezet T.-kommentároknak Legismerteb Rási Rabb Selóm Jicchaki k 1040 szül Troyesbe Franciaorszá E előz kommentárokna ügye felhasználásával világo stílusával rövidségéve so rég magyarázato feledésb borított d mag i so ú kérdés tár fe é hagyot megoldatlanul Eze szolgáltatla anyago eg gyűjteménye kommentár Tószáfo Pótláso összeállítására Ebbe Rás veje é unoká jutna inkáb szóhoz E ké kommentá m i álland kísérőj hagyományo T kiadásokban szövegnek újab hébe betűtípusban a ú n Rási-betűben T tanulmányozás ezentú mindjobba pilpu disputatóriku módsze útvesztőjéb vezet aho ne a eredet értele keresés vol cél hane felhozot érve lebírása virtuozitá a éle elméj disztinkciókban pilpu módszeré főké Polla Jáko honosított me Lengyelországba 150 körül T.- kódexek Mí nyugat országokba zsidósá mag elszigetel helyzetébe csa szövege nyomo kísér kommentáro álta igyekezet T szövegéne értelmezéséhe eljutni móro kultúrájáva érintkezésb jutot spanyo zsidósá filozófia rendszerépíté logika művészetéve i megismerkedve T törvény­fejteget anyagá i ilye rendszeresít megmunkálá tárgyáv tette Majmun Móze XII sz vég vol tekintetbe úttörő különböz traktatusokb szétszórt d a anya vag logika el tekintetébe összetartoz anyago tárgy elrendezé kedvéér teljese felforgatja újj csoportosítja a egymássa szembenáll nézete közöt kiválób tekintélye véleményé fogadj e é mellőz legjob törvényalkotó belátás szerin kiseb tekintélye véleményét Vit helyet kés törvénykönyve nyúj Misn Tóra vag máso álta Ja Hachazáka Hatalma ké névve illetet művében mel má ne puszt törvénytételekr szorítkozik hane azo vallásfilozófiá alapfogalmakbó val levezetéséve i remekel T.- diaklektikána Majmun rendszere műv ne vetet gátat csa újab anyago adot a állásfoglalás é T.- szerző eredet elgondolás között ű áthidalására Min törvénykönyve zsid vallásgyakorla mé idegenkedet dönt tekintélyü elismerni reformáci valláso mozgalmána kellet zsidósá lelkivilágair i átvetn hullámait hog végü eg rendszerese összeállított kérdéseke nyugvópontr juttat é általáno elismerésr számít kóde nélkülözhetetlenségéne tudatár ébredjen Car Józse 152 tájá átdolgozt Jáko be Aserne előzőé megjelen Arb Turi rövide Tu c kódexé é e Sulcha Aruc c alat általáno uralomr jutot legaláb i kelet zsidóságnál d nyugat zsidósá számár i kisebbszer módosításo árá sikerül az Isszerles Mózesne alkalmazhatóv tennie T.-tudomány XIX é XX sz érdeme hog T.-o i Bibliáho hasonlóa filológia módszerre tesz tanulmányozá tárgyává E módsze függetlenít magá hagyományo felfogásoktó é szakítv minde előzete feltevéssel magána szövegne meghallgatásátó várj felelete arra hog szerző mi akarna mondani miért milye eszmékne hatás alatt milye korviszonyo között milye tanokka szembe vallottá tanaikat milye idege képzetvilá gyakorol ráju hatást Természetese kénytele ného szövegbe i nehézségeke vag ellentmondásoka felfedezn é azokbó elsősorba a eredet szöve kiadásátó várj kell felvilágosítás München kóde utá Strac adot ilye relativ legjob szövege Segédeszközü szolgá T.- nyel grammatika é szótár ismerete szókincse magábó T.-bó kel a ismer módszerekke megfejten é tekintetbe nélkülözhetetle a arám görög latin perzs nyelvekne ismerete A Aruc c T.- szótá számo átdolgozás utá magya Kohu Adol adt k Aruc Completumá é ugyancsa magya Kraus Sámue l o T.- latin-görö szava szótárá azokna etimológiai átírás é áthangoztatás szabályaival T.- fogalma enciklopédiájá magya Guttman Mihál adj k Clavi Talmudi c alat füzete vállalatban T telje szótárá Lew adt ki T azonkívü csakne minde tudományho szolgálta tudománytörténet anyagot Ezér a újab ko főkép enciklopédiákba Jewis Encyclopaedia Ocá Jiszráe é folyóirato százaiba dolgozz fe T orvos tudományát természettudományát földrajz adalékait mondáit bölcseleté stb T aggada részéne rendszere irodalomtörténet feldolgozásá nyújtj magya Bache Vilmo a forrásmunkáv vál műveiben tanna aggadája palesztina amorá aggadája babilon tanná aggadája Ige jelentéken szolgálato teszne tovább kutatásokna magya Lő Immánue művei amelye T.- állattanró é növénytanró nyújtana rendszere áttekintést T.-na Bibli írására kanonizálásár é szövegkezelésér vonatkoz adatai magya Bla Lajo dolgozt fel mí számo má T.- tanulmány T babonáját jogrendszerét házasságjogát liturgiájá állítj szellemtörténet megvilágításba Klei Sámue érsekújvár főrabbi mos jeruzsálem hébe egyete tanára biblia é T.- koro geográfiájána jele kutatój é kutatásaina eredményeirő töb kitűn munká írt A összehasonlít irodalomtörténethe szolgálta becse adalékoka magya Helle Bernátna mes vándorlásá é T.-ba val változatá kimutat alapvet műve f T.-kiadások T telje kézirato kódex Münchenben részlegese pedi Flórencben Rómában Karlsruheban Oxfordban Parisban New-Yorkba é Hamburgba va meg jeruzsálem T.- pedi csupá Leydenben münchen kódexe kiadt Raphae Rabbinowit Münche 1868-1886. 1 köt. 16 kötete H Ehrentreu Przemys 189 babilon T els kiadás vol 1488-tó kezdődőe Soncinoba é Pesaróban ez követt a éppol híre bornberg T 1531 é 1548. Giustiniai-féle Venezi 1546-51. Sabbionett 1563 é köv. Konstantinápol 1583 é köv. Base 1578-81 Krakk 1602-1605. 1616-20 é 1617-39. mel utóbb teljes Továbbia Amsterda 1644-48. Frankfur a Ode 1697-99. Amsterda 1714-19. Frankfur a M 172 22. mel utóbb valamenny nagyszám később folio-kiadá alapja Ilye 1 kötete T.-kiadások Pra 1728-39 Berli é Frankfur a O 1734-39. Amsterda 1752 1765 Sulzbac 175 63 é 176 70. Wie 1791-97. 1806-11. 1830-33. 1840-49. 1860-73. Dyrhnfurth 1800-04 1816-21 Slavit Oroszorsz 1801-06. 1808-13 ,1817-22. Pra 1830-51. 1839--46. Wiln é Grodn 183 1854. Csernowit 1840-1849. Zsitomi 1858-64. Vars 1854-64 1863-67. Wiln 1859-66. Lember 1860-65. Berli 1862-68. Stetti 1862 é köv leghíreseb T.-kiadá Romu testvérek Wilnába 1886 é köv jeruzsálem T els kiadás Veneziába jelen me 1523 é köv években után Krakk 1609. Zsitomi 1860-67. Piotrko 1898-1900 Legjob Luncz-féle mel száza elejétő kezdv Jeruzsálembe jelen meg jeruzsálem T 2 traktátusá Ugolin latinr fordított Thesauru Antiquitatu Sacraru c szériáj XVII. XIX é XXX köteteibe 1755-65 Telje franci fordítás Mois Schwabtó L T d Jerusale c 1 köt Pari 1871-89 Babilon T részlege fordítás Aug Wünsch drezda prot lelkésztő származik cím De Babilonisch T i seine haggadische Bestandteile I.-III 1886-89 Telje é h néme fordítás é vokalizál héber-arameu szöve kiadás Lazaru Goldschmidtő bomberg szöve alapjá Berlinbe jelen me 1898-tó kezdv 1 kötetben Rodkinso részlege ango fordítás 190 hibás L Amorák Tannák Baboreusok Gáon korsza é Etika Talmu Misna-szöve alapjá oszli traktátusokra Mag Misn 52 fejezetbő ál következ részekr oszli :Zerái Vetése mel köv szedárimbó áll Beráchót Péah Demai Kiláim Sebiit Terumót Maászerót Maászér Séni Challa Orla Bikkurim II Moé Ünnepe Sábbát Erubin Peszáchim Sekálim Jóma Becá Ró Hasánah Taánit Megilla Móé Katán Chagiga III Nási Nő Jebámó levirátus házassá Ketubó házasság jo Názi fogadalma Gitti válá Szóta Kiddusin IV Neziki v Jesuót Báb Kámma Báb Mecia Báb Báthra Szanhedrin Makkot Sebbuóth Edujót Abód Zára Ábót V Kodásim Zebóchim Menáchót Chullin Bechórót Arákin Temura Keritót Meillah Támid Middót Kinnim VI Tohorót Kelim Oholót Negáim Parah Tohorót Mikváót Nidda Maksirin Zábim Tebu Jóm Jadáim Ukzin Misn é T legfőb kiadása é kommentárjai 1 Misna-kiadások Els M.-kiadá Nápol 1492. fo. Maimonide kommentárjaival ez követté Venezi 1546-50 fo. u o 1549 qu. Bertinor kommentárjaival Riv d Trent 1559 fo. Sabbionett é Mantova Maimonide é Bertinor komm 1559-63 qu. Venezi 1606 fo Attó kezdv mái számo kiadás van XIX sz.-ba Maimonidesne a ara eredetibő héberr fordítot kommentárjá átjavított J Derembour páris egyet tanár tovább kommentáro közü főbbek Áse be Jechie Toled 132 kiadtá Amsterdamba 171 -16 Sámso d Sen é Jomtó Lippma Helle kommentárjai Fordításai Mishn siv Totiu Hebraeoru Juris Rituum Autiquitetu a Legu Oraliu System cur clarissimoru Rabbinoru Maimonidi e Bertinor Commentarii Integris quibu accodun varioru auctoru Nota a Vertione i eo ediderun codices Latinitat donavi a Noti illustravi Guilelmu Surenhusius Amsterlodam 1698-1703 Vol 6 fo E kivál kiadá nemcsa telje hébe szövege é lati fordítást hane kommentároka i tartalmazza Telje néme fordítá Mishnayo c Berli 1832-34 qu 6 köt Eze kívü va eg vokalizál hébe szöveg é telje néme fordítássa ellátot M.-kiadá is azonkívül Joh Jac Rab M ode de Tex d Talmud übersetz u erläutert 6 k qu Onolzbac 1760-63 Újabbak:D Hoffman é E Banet berlin rabbiszeminárium professzoroktó szinté konfrontáli szöveggel Vittori Castiglion v róma olas nagy rabbitó pedi olas fordítás s Irodalom Misn é T.-kiadáso l szövegben Mindkett tanulmányozásáho nagyszám irodalombó köv legfontosabbak Z Frankel Hodegetic i Mishna Leipzi 185 u a. Introducti i Talmu Hyerosolitanu Bresla 187 J Brüll Meb ha-Misn Frankfur a M 1876-85 I.-II Joach Oppenhei hébe bevezetés Pressbur 188 Abr Geiger Lehrbuch z Sprach d Mischn Bresla 184 L A Rosenthal Übe de Zusammenhan d Mischna Ei Beitra z Entstehungsgeschicht d Mischn 1891-9 u a. De Mischna Aufba u Quellenforschun 190 A egés T.-r vonatkozóan Z Frankel Beiträg z Einleitun i de Talmu Monatsschr 186 W Brüll Di Entstehungsgeschicht d Babylonische Talmud al Schriftwerk Jahrbuc 187 E Bischoff T.-Katechisimu Leipzi 190 u a. Kritisch Geschicht d T.-Übersetzunge Frankfur 189 Bache Vilmos Exegetisch Terminologi d jüdische Traditionsliteratu I.-II Leipzi 1899-190 u a. Agad d palestinäsische Amoráer u a. Agad d Babilonische Amoräer u a. Agad d Tannaite H L Strack Einleitun i de T 2 kiad Leipzi 1894 Mielziner Introductio i th T Cincinnati töb kiad ké utóbb telje bibliographiával

14959.h

CÍMSZ Talm

SZÓCIK Talm Tanulmá zsidós sze irodalmán rész me Bibliána főké törvén részén fejtegetésév foglalkozi köz azok teológi kív e témák i amely ez év á ötsz évv K elő 5 év K ut foglalkoztatt zsi érdeklődés Rituál jo döntések kív teh ré hagyományoka bölcsele gnómáka mondáka földrajz asztronómia orvostudomány geometri feljegyzések tartalm Mindez mi szóbe tárgyaláso spont megjegyzés került T.-b rendsz nélkü többnyi eszmetársul fonalá döntése írásmagyarázato különbö vit különbö véleménye évezred periód történel emlék tudomány megismerés e forrásbó hagyományb táplálkozta hagyományozo T leírá legrégi időkb tilal ala ál nemzed nemzedékne isko iskolán ad s évszáz felszaporodo anyagá Enn óriá hagyományn megőrzésév egy mnemonik művész hivatásszerű foglalkozta medencé mely egyetl csepp s eresztett Későb mik m n lehete emlékezet bíz a óriá öröksége leírt í keletkeze monumentál munk amely T.-n hívna k részb ál Misná-b Gemárá-bó tór törvényértelmez alakjáb o hagyomány találhat T.-ba mely m Móz előtt sé őskor nyúln viss p nap gyá Ják halálán Viszo tór törvény röv fogalmazásáb a ke következtetn ho értelmezés m akkorib szóbe hagyomá tárgy volta í p engesztel napjá Tó önsanyargatá ír el semmiké s határoz m ann formájá a ar val ho for m rég beidegződö népélet bőve megmagyarázá fölösleg vol hagyományoz k 300-b K tan név szerepeln Tannait egy tudós vélemén cs iránya vol dön súlly csup isko methib bír törvényho kiközösí erőv vo felruház tagj cs autorizált szemich kézföltev ált felavatott lehette testül legalá tagb állot tag köz tíz kül elnö tisztségg bírt végrehaj testületké működt ré kal gyűlések ünnep előt hónapb tartottá amik tárgyal a vett időközb otth feldolgozo anyago gyűlések jel volt hát sorokb tanítvány száz rés vehett tárgyalásba szavaza jog n gyakorolhatta Elő bibli ig fonal hala előad hozzáfűzö törvénymagyaráz vallásgyakorl Halac hagyomány formáj ismertett késő m bibli i szövegéb n gyökere kérdés özö kerü tárgyal al Cs lassanké kristályosodo előado any kezdetleg rendszerb Biblián n törvén rés haggad agga moralizá történe anya épül céljá sokk szabada elbánásb részesül aggad moralizá írásfejteget későb időkb né f irány ágazódo e né irán pardé prá paradicsomke szób foglalt össz ú. pes egyszer szószerin értel reme allegoriku rendszeri valame helyesírásil fölöslege va külön mód hagyományozo be célzat utalásakép d’rá célzat sokfé m irányba 4.szó titk értel bet számértékéne Ebb aggad anyagb s ré népi hi történe ada bölcsele vélemé v felhalmozv m s tudj szigo pontosságg erede helyei elosztályoz e anyago í találu né babilo Hammura kódexb va jo képzeteke melyek Bibl m képzet s bírt feledés dönten K 70-b bekövetkeze államfelboml szétszóród ut hagyomá mara m egyetl nemze kapcsolatna Hilleln tanítvány Rab Jochán b Zakk állo akk testül él engedél nye Titustó ho Jamniáb nyithas m szanhedri joghatóságg bí iskolá hagyomá anyagán összegyűjtésév legelősz Mei mártírhalá ha Aki tanítván foglalkozo vetet m alapj Ju hanás ált k 200-b K végl megszerkeszte Misnána azonb s anyagn ügyeim kív hagyásáva mely azt Nechem állíto öss Toszef toldal név me tétel indokolásá kiterjeszkedi Mis rend oszli mezőgazdaságg kapcsolat adózá jótékonysá törvénye Ünnepe N jo Kártérítése polgá büntetőj i fogl hely hagyományoz szabályozá tanítá ethik Ab Áldozatokró Tisztasá törvénye Mind re tö traktátusb mind traktát tö fejezetb ál volt Mis melle m gyűjtemény i melyek azonb Mis kizárólagos vá tekintél kiszorítot Ily kiszorítot apokrifn mondo gyűjteménye Barajt {Mis chicon künreke Mis melyek későb vitákb Gemáráb gyakr idézn ellenbizonyítékkép melyek utó Toszef toldal név állított össz töb gyűjtemé n juto ily jelentőséghe Misn mag ú tett törvényfejteget alapjáv mi azelő Tórá fejtegeté Gemárán nevezzü tudósa ped amórákna ily amó emberöl szolgáltat anyag palesztin va jeruzsále T.-gyűjteményhe melyn alapj Jóchan vetet me Enn halá ut hagyományoz hegemóniá Babiloniá új-perz birodalom terelőd á jeruzsále rendszeress tekintetéb mögöt mar k 500-b K elő összeállíto babilóniaina min következtéb Rabi Á ált rendeze babilóni kerü egyeduralomr palesztini azonb aggad anyagán nagyo gazdagság valami ar dialektusán jellegzetességén fog szolgált filológi kutatásn kimeríthetetl kincsesbányá babilóni Gemáráb legfő tekintély Rá m Palesztináb Ju hanás előadása hallgat tekintélyév juto fölény vallás kérdésekb továb Sámue jo kérdésekb szerze nagyo tekintél m azé i me j ismer perz jogrendsze udva jogtanácso vo Nahardeáb exilarchána babilóni Gemáráb keleti rendszertelens uralkodi any n mind tárg kapcsolatba han né szerz azonossá szerin né eszmetársul fonal hala nagy s kitér zavar eszmemenet valami stíl szófukarság szóbelil m érte formulákn eredetiségük­b va közlé nagy nehéz tesz megértésé Egy spont egyé nyilatkozat irodal stíl csiszoltság nélkülözi T.n másvallásúakk szemb tanúsíto türelmetlenség igazságtalanság rendszeri értelmükb kivetkőztetet összefüggésükb kiszakíto idézetek alapítjá Ily félreért tárg p hel Pogá perz föld olya mi pusztasá a birtok vesz jog szerze r Miér Me pogán ami vételár kézh vett birtokl jog elvesztett zsi ped add n szerez me m adásvevé szerződ n juto kezéb fö azé oly mi pusztas Bá Báth 5 Ped i zsi terhé sz tanítá me perz törvényb gyökerezi Arr v ugyan s szövegbe ho adófizet al azz szokt kibújn ho ela közvetl arat ut ad földe amik m n érkeze adófizet idej ve pedi ho adófizeté kitolj cs adófizet határide ut vet birtokb Ez id bel azonb veszé fenyegett ho e harmad szemé királ gazdátl földn u va a ad akar ér fizetn rátes kezé Guttma M D Judenth sei Umwe 311. S előítél fűződö id folyam T.-ho M 553-b Justinián csász 14 s Novelláb megvetől emléksz m ról azont s esetb ér egyhá át halál ítél mágly va elégetés akadt azonb kereszté körökb véd is,ak közö Reuchl legnevezeteseb M n m Goldschmi Láz fordításáb telj ném T.- bírju Egy fő része más lefordított ezz T.-hamisít aknamunkáj megnehezítetté Mag zsidós kör bel karait foglalt ve szemb ellenség állás miv tanítása n talált bibli igéb gyökerezőn emia különszakadt rabbani zsidóságtó T. logik okoskod valób nagy elü mode tudományokétó azonkív ma törvényfejteget kazuisztiku o esetek kiterjed melyek va él n nyúj T.-kommentáro szöve ú nyelv mi tárg tekintetb s nehézség t tanulmányo e m tö fejtöré ok azokna k egy autor különbö tárggy kapcsolat jo va egy természe felfogás mögö föltétl egység akarn kimutatn anélkü ho filológi jóhiszeműs e okvetlen megköveteln Fokoz e nehézség általános tapasztalha tén ho Gemá m n isme Mis erede értelmé m feltev alapj állv fejtegeté Mis intencióiv szemb megle idegen h azokr k körülmén figyelem n veszi okb ig na irodal keletkeze T.-kommentárokna Legismerte Rás Rab Seló Jicchak 104 szü Troyesb Franciaorsz elő kommentárokn ügy felhasználásáva világ stílusáva rövidségév s ré magyarázat feledés borítot ma s kérdé tá f hagyo megoldatlanu Ez szolgáltatl anyag e gyűjtemény kommentá Tószáf Pótlás összeállításár Ebb Rá vej unok jutn inká szóho k komment állan kísérő hagyomány kiadásokba szövegne úja héb betűtípusba Rási-betűbe tanulmányozá ezent mindjobb pilp disputatórik módsz útvesztőjé veze ah n erede értel keresé vo cé han felhozo érv lebírás virtuozit él elmé disztinkciókba pilp módszer fők Poll Ják honosítot m Lengyelországb 15 körü T. kódexe M nyuga országokb zsidós ma elszigete helyzetéb cs szöveg nyom kísé kommentár ált igyekeze szövegén értelmezéséh eljutn mór kultúrájáv érintkezés juto spany zsidós filozófi rendszerépít logik művészetév megismerkedv törvény­fejtege anyag ily rendszeresí megmunkál tárgyá tett Majmu Móz XI s vé vo tekintetb úttör különbö traktatusok szétszór any va logik e tekintetéb összetarto anyag tárg elrendez kedvéé teljes felforgatj új csoportosítj egymáss szembenál nézet közö kiváló tekintély vélemény fogad mellő legjo törvényalkot belátá szeri kise tekintély véleményé Vi helye ké törvénykönyv nyú Mis Tór va más ált J Hachazák Hatalm k névv illete művébe me m n pusz törvénytételek szorítkozi han az vallásfilozófi alapfogalmakb va levezetésév remeke T. diaklektikán Majmu rendszer mű n vete gáta cs úja anyag ado állásfoglalá T. szerz erede elgondolá közöt áthidalásár Mi törvénykönyv zsi vallásgyakorl m idegenkede dön tekintély elismern reformác vallás mozgalmán kelle zsidós lelkivilágai átvet hullámai ho vég e rendszeres összeállítot kérdések nyugvópont jutta általán elismerés számí kód nélkülözhetetlenségén tudatá ébredje Ca Józs 15 táj átdolgoz Ják b Asern előző megjele Ar Tur rövid T kódex Sulch Aru ala általán uralom juto legalá kele zsidóságná nyuga zsidós számá kisebbsze módosítás ár sikerü a Isszerle Mózesn alkalmazható tenni T.-tudomán XI X s érdem ho T.- Bibliáh hasonló filológi módszerr tes tanulmányoz tárgyáv módsz függetlení mag hagyomány felfogásokt szakít mind előzet feltevésse magán szövegn meghallgatását vár felelet arr ho szerz m akarn mondan miér mily eszmékn hatá alat mily korviszony közöt mily tanokk szemb vallott tanaika mily ideg képzetvil gyakoro ráj hatás Természetes kénytel néh szövegb nehézségek va ellentmondások felfedez azokb elsősorb erede szöv kiadását vár kel felvilágosítá Münche kód ut Stra ado ily relati legjo szöveg Segédeszköz szolg T. nye grammatik szótá ismeret szókincs magáb T.-b ke isme módszerekk megfejte tekintetb nélkülözhetetl ará görö lati perz nyelvekn ismeret Aru T. szót szám átdolgozá ut magy Koh Ado ad Aru Completum ugyancs magy Krau Sámu T. latin-gör szav szótár azokn etimológia átírá áthangoztatá szabályaiva T. fogalm enciklopédiáj magy Guttma Mihá ad Clav Talmud ala füzet vállalatba telj szótár Le ad k azonkív csakn mind tudományh szolgált tudománytörténe anyago Ezé úja k főké enciklopédiákb Jewi Encyclopaedi Oc Jiszrá folyóirat százaib dolgoz f orvo tudományá természettudományá földraj adalékai mondái bölcselet st aggad részén rendszer irodalomtörténe feldolgozás nyújt magy Bach Vilm forrásmunká vá műveibe tann aggadáj palesztin amor aggadáj babilo tann aggadáj Ig jelentéke szolgálat teszn továb kutatásokn magy L Immánu műve amely T. állattanr növénytanr nyújtan rendszer áttekintés T.-n Bibl írásár kanonizálásá szövegkezelésé vonatko adata magy Bl Laj dolgoz fe m szám m T. tanulmán babonájá jogrendszeré házasságjogá liturgiáj állít szellemtörténe megvilágításb Kle Sámu érsekújvá főrabb mo jeruzsále héb egyet tanár bibli T. kor geográfiáján jel kutató kutatásain eredményeir tö kitű munk ír összehasonlí irodalomtörténeth szolgált becs adalékok magy Hell Bernátn me vándorlás T.-b va változat kimuta alapve műv T.-kiadáso telj kézirat kóde Münchenbe részleges ped Flórencbe Rómába Karlsruheba Oxfordba Parisba New-Yorkb Hamburgb v me jeruzsále T. ped csup Leydenbe münche kódex kiad Rapha Rabbinowi Münch 1868-1886 köt 1 kötet Ehrentre Przemy 18 babilo el kiadá vo 1488-t kezdődő Soncinob Pesaróba e követ éppo hír bornber 153 1548 Giustiniai-fél Venez 1546-51 Sabbionet 156 köv Konstantinápo 158 köv Bas 1578-8 Krak 1602-1605 1616-2 1617-39 me utób telje További Amsterd 1644-48 Frankfu Od 1697-99 Amsterd 1714-19 Frankfu 17 22 me utób valamenn nagyszá későb folio-kiad alapj Ily kötet T.-kiadáso Pr 1728-3 Berl Frankfu 1734-39 Amsterd 175 176 Sulzba 17 6 17 70 Wi 1791-97 1806-11 1830-33 1840-49 1860-73 Dyrhnfurt 1800-0 1816-2 Slavi Oroszors 1801-06 1808-1 ,1817-22 Pr 1830-51 1839--46 Wil Grod 18 1854 Csernowi 1840-1849 Zsitom 1858-64 Var 1854-6 1863-67 Wil 1859-66 Lembe 1860-65 Berl 1862-68 Stett 186 kö leghírese T.-kiad Rom testvére Wilnáb 188 kö jeruzsále el kiadá Veneziáb jele m 152 kö évekbe utá Krak 1609 Zsitom 1860-67 Piotrk 1898-190 Legjo Luncz-fél me száz elejét kezd Jeruzsálemb jele me jeruzsále traktátus Ugoli latin fordítot Thesaur Antiquitat Sacrar szériá XVII XI XX köteteib 1755-6 Telj franc fordítá Moi Schwabt Jerusal kö Par 1871-8 Babilo részleg fordítá Au Wünsc drezd pro lelkészt származi cí D Babilonisc sein haggadisch Bestandteil I.-II 1886-8 Telj ném fordítá vokalizá héber-arame szöv kiadá Lazar Goldschmidt bomber szöv alapj Berlinb jele m 1898-t kezd kötetbe Rodkins részleg ang fordítá 19 hibá Amorá Tanná Baboreuso Gáo korsz Etik Talm Misna-szöv alapj oszl traktátusokr Ma Mis 5 fejezetb á követke részek oszl :Zerá Vetés me kö szedárimb ál Beráchó Péa Dema Kilái Sebii Terumó Maászeró Maászé Sén Chall Orl Bikkuri I Mo Ünnep Sábbá Erubi Peszáchi Sekáli Jóm Bec R Hasána Taáni Megill Mó Katá Chagig II Nás N Jebám levirátu házass Ketub házassá j Náz fogadalm Gitt vál Szót Kiddusi I Nezik Jesuó Bá Kámm Bá Meci Bá Báthr Szanhedri Makko Sebbuót Edujó Abó Zár Ábó Kodási Zebóchi Menáchó Chulli Bechóró Aráki Temur Keritó Meilla Támi Middó Kinni V Tohoró Keli Oholó Negái Para Tohoró Mikváó Nidd Maksiri Zábi Teb Jó Jadái Ukzi Mis legfő kiadás kommentárja Misna-kiadáso El M.-kiad Nápo 1492 fo Maimonid kommentárjaiva e követt Venez 1546-5 fo 154 qu Bertino kommentárjaiva Ri Tren 155 fo Sabbionet Mantov Maimonid Bertino kom 1559-6 qu Venez 160 f Att kezd má szám kiadá va XI sz.-b Maimonidesn ar eredetib héber fordíto kommentárj átjavítot Derembou pári egye taná továb kommentár köz főbbe Ás b Jechi Tole 13 kiadt Amsterdamb 17 -1 Sáms Se Jomt Lippm Hell kommentárja Fordítása Mish si Toti Hebraeor Juri Rituu Autiquitet Leg Orali Syste cu clarissimor Rabbinor Maimonid Bertino Commentari Integri quib accodu varior auctor Not Vertion e edideru codice Latinita donav Not illustrav Guilelm Surenhusiu Amsterloda 1698-170 Vo f kivá kiad nemcs telj héb szöveg lat fordítás han kommentárok tartalmazz Telj ném fordít Mishnay Berl 1832-3 q kö Ez kív v e vokalizá héb szöve telj ném fordításs elláto M.-kiad i azonkívü Jo Ja Ra od d Te Talmu überset erläuter q Onolzba 1760-6 Újabbak: Hoffma Bane berli rabbiszemináriu professzorokt szint konfrontál szövegge Vittor Castiglio róm ola nag rabbit ped ola fordítá Irodalo Mis T.-kiadás szövegbe Mindket tanulmányozásáh nagyszá irodalomb kö legfontosabba Franke Hodegeti Mishn Leipz 18 a Introduct Talm Hyerosolitan Bresl 18 Brül Me ha-Mis Frankfu 1876-8 I.-I Joac Oppenhe héb bevezeté Pressbu 18 Ab Geige Lehrbuc Sprac Misch Bresl 18 Rosentha Üb d Zusammenha Mischn E Beitr Entstehungsgeschich Misch 1891- a D Mischn Aufb Quellenforschu 19 egé T.- vonatkozóa Franke Beiträ Einleitu d Talm Monatssch 18 Brül D Entstehungsgeschich Babylonisch Talmu a Schriftwer Jahrbu 18 Bischof T.-Katechisim Leipz 19 a Kritisc Geschich T.-Übersetzung Frankfu 18 Bach Vilmo Exegetisc Terminolog jüdisch Traditionsliterat I.-I Leipz 1899-19 a Aga palestinäsisch Amoráe a Aga Babilonisch Amoräe a Aga Tannait Strac Einleitu d kia Leipz 189 Mielzine Introducti t Cincinnat tö kia k utób telj bibliographiáva

14959.

CÍMS Tal

SZÓCI Tal Tanulm zsidó sz irodalmá rés m Biblián fők törvé részé fejtegetésé foglalkoz kö azo teológ kí témá amel e é öts év el é u foglalkoztat zs érdeklődé Rituá j döntése kí te r hagyományok bölcsel gnómák mondák földraj asztronómi orvostudomán geometr feljegyzése tartal Minde m szób tárgyalás spon megjegyzé kerül T.- rends nélk többny eszmetársu fonal döntés írásmagyarázat különb vi különb vélemény évezre perió történe emlé tudomán megismeré forrásb hagyomány táplálkozt hagyományoz leír legrég idők tila al á nemze nemzedékn isk iskolá a évszá felszaporod anyag En óri hagyomány megőrzésé eg mnemoni művés hivatásszer foglalkozt medenc mel egyet csep eresztet Késő mi lehet emlékeze bí óri örökség leír keletkez monumentá mun amel T.- hívn rész á Misná- Gemárá-b tó törvényértelme alakjá hagyomán találha T.-b mel Mó előt s ősko nyúl vis na gy Já halálá Visz tó törvén rö fogalmazásá k következtet h értelmezé akkori szób hagyom tárg volt engeszte napj T önsanyargat í e semmik határo an formáj a va h fo ré beidegződ népéle bőv megmagyaráz fölösle vo hagyományo 300- ta né szerepel Tannai eg tudó vélemé c irány vo dö súll csu isk methi bí törvényh kiközös erő v felruhá tag c autorizál szemic kézfölte ál felavatot lehett testü legal tag állo ta kö tí kü eln tisztség bír végreha testületk működ r ka gyűlése ünne elő hónap tartott ami tárgya vet időköz ott feldolgoz anyag gyűlése je vol há sorok tanítván szá ré vehet tárgyalásb szavaz jo gyakorolhatt El bibl i fona hal előa hozzáfűz törvénymagyará vallásgyakor Hala hagyomán formá ismertet kés bibl szövegé gyöker kérdé öz ker tárgya a C lassank kristályosod előad an kezdetle rendszer Bibliá törvé ré hagga agg moraliz történ any épü célj sok szabad elbánás részesü agga moraliz írásfejtege késő idők n irán ágazód n irá pard pr paradicsomk szó foglal öss ú pe egysze szószeri érte rem allegorik rendszer valam helyesírási fölösleg v külö mó hagyományoz b célza utalásaké d’r célza sokf irányb 4.sz tit érte be számértékén Eb agga anyag r nép h történ ad bölcsel vélem felhalmoz tud szig pontosság ered helye elosztályo anyag talál n babil Hammur kódex v j képzetek melye Bib képze bír feledé dönte 70- bekövetkez államfelbom szétszóró u hagyom mar egyet nemz kapcsolatn Hillel tanítván Ra Jochá Zak áll ak testü é engedé ny Titust h Jamniá nyitha szanhedr joghatóság b iskol hagyom anyagá összegyűjtésé legelős Me mártírhal h Ak tanítvá foglalkoz vete alap J haná ál 200- vég megszerkeszt Misnán azon anyag ügyei kí hagyásáv mel az Neche állít ös Tosze tolda né m téte indokolás kiterjeszked Mi ren oszl mezőgazdaság kapcsola adóz jótékonys törvény Ünnep j Kártérítés polg büntető fog hel hagyományo szabályoz tanít ethi A Áldozatokr Tisztas törvény Min r t traktátus min traktá t fejezet á vol Mi mell gyűjtemén melye azon Mi kizárólago v tekinté kiszoríto Il kiszoríto apokrif mond gyűjtemény Baraj {Mi chico künrek Mi melye késő viták Gemárá gyak idéz ellenbizonyítékké melye ut Tosze tolda né állítot öss tö gyűjtem jut il jelentőségh Mis ma tet törvényfejtege alapjá m azel Tór fejteget Gemárá nevezz tudós pe amórákn il am emberö szolgálta anya paleszti v jeruzsál T.-gyűjteményh mely alap Jócha vete m En hal u hagyományo hegemóni Babiloni új-per birodalo terelő jeruzsál rendszeres tekinteté mögö ma 500- el összeállít babilóniain mi következté Rab ál rendez babilón ker egyeduralom palesztin azon agga anyagá nagy gazdagsá valam a dialektusá jellegzetességé fo szolgál filológ kutatás kimeríthetet kincsesbány babilón Gemárá legf tekintél R Palesztiná J haná előadás hallga tekintélyé jut fölén vallá kérdések tová Sámu j kérdések szerz nagy tekinté az m isme per jogrendsz udv jogtanács v Nahardeá exilarchán babilón Gemárá kelet rendszertelen uralkod an min tár kapcsolatb ha n szer azonoss szeri n eszmetársu fona hal nag kité zava eszmemene valam stí szófukarsá szóbeli ért formulák eredetiségük­ v közl nag nehé tes megértés Eg spon egy nyilatkoza iroda stí csiszoltsá nélkülöz T. másvallásúak szem tanúsít türelmetlensé igazságtalansá rendszer értelmük kivetkőztete összefüggésük kiszakít idézete alapítj Il félreér tár he Pog per föl oly m pusztas birto ves jo szerz Mié M pogá am vételá kéz vet birtok jo elvesztet zs pe ad szere m adásvev szerző jut kezé f az ol m puszta B Bát Pe zs terh s tanít m per törvény gyökerez Ar ugya szövegb h adófize a az szok kibúj h el közvet ara u a föld ami érkez adófize ide v ped h adófizet kitol c adófize határid u ve birtok E i be azon vesz fenyeget h harma szem kirá gazdát föld v a aka é fizet ráte kez Guttm Judent se Umw 311 előíté fűződ i folya T.-h 553- Justiniá csás 1 Novellá megvető emléks ró azon eset é egyh á halá íté mágl v elégeté akad azon kereszt körök vé is,a köz Reuch legnevezetese Goldschm Lá fordításá tel né T. bírj Eg f rész má lefordítot ez T.-hamisí aknamunká megnehezített Ma zsidó kö be karai foglal v szem ellensé állá mi tanítás talál bibl igé gyökerező emi különszakad rabban zsidóságt T logi okosko való nag el mod tudományokét azonkí m törvényfejtege kazuisztik esete kiterje melye v é nyú T.-kommentár szöv nyel m tár tekintet nehézsé tanulmány t fejtör o azokn eg auto különb tárgg kapcsola j v eg termész felfogá mög föltét egysé akar kimutat anélk h filológ jóhiszemű okvetle megkövetel Foko nehézsé általáno tapasztalh té h Gem ism Mi ered értelm felte alap áll fejteget Mi intenciói szem megl idege azok körülmé figyele vesz ok i n iroda keletkez T.-kommentárokn Legismert Rá Ra Sel Jiccha 10 sz Troyes Franciaors el kommentárok üg felhasználásáv vilá stílusáv rövidségé r magyaráza feledé boríto m kérd t hagy megoldatlan E szolgáltat anya gyűjtemén komment Tószá Pótlá összeállításá Eb R ve uno jut ink szóh kommen álla kísér hagyomán kiadásokb szövegn új hé betűtípusb Rási-betűb tanulmányoz ezen mindjob pil disputatóri móds útvesztőj vez a ered érte keres v c ha felhoz ér lebírá virtuozi é elm disztinkciókb pil módsze fő Pol Já honosíto Lengyelország 1 kör T kódex nyug országok zsidó m elsziget helyzeté c szöve nyo kís kommentá ál igyekez szövegé értelmezésé eljut mó kultúrájá érintkezé jut span zsidó filozóf rendszerépí logi művészeté megismerked törvény­fejteg anya il rendszeres megmunká tárgy tet Majm Mó X v v tekintet úttö különb traktatuso szétszó an v logi tekinteté összetart anya tár elrende kedvé telje felforgat ú csoportosít egymás szembená néze köz kivál tekintél vélemén foga mell legj törvényalko belát szer kis tekintél vélemény V hely k törvényköny ny Mi Tó v má ál Hachazá Hatal név illet művéb m pus törvénytétele szorítkoz ha a vallásfilozóf alapfogalmak v levezetésé remek T diaklektiká Majm rendsze m vet gát c új anya ad állásfoglal T szer ered elgondol közö áthidalásá M törvényköny zs vallásgyakor idegenked dö tekintél elismer reformá vallá mozgalmá kell zsidó lelkivilága átve hulláma h vé rendszere összeállíto kérdése nyugvópon jutt általá elismeré szám kó nélkülözhetetlenségé tudat ébredj C Józ 1 tá átdolgo Já Aser előz megjel A Tu rövi kóde Sulc Ar al általá uralo jut legal kel zsidóságn nyug zsidó szám kisebbsz módosítá á siker Isszerl Mózes alkalmazhat tenn T.-tudomá X érde h T. Bibliá hasonl filológ módszer te tanulmányo tárgyá móds független ma hagyomán felfogások szakí min előze feltevéss magá szöveg meghallgatásá vá felele ar h szer akar monda mié mil eszmék hat ala mil korviszon közö mil tanok szem vallot tanaik mil ide képzetvi gyakor rá hatá Természete kényte né szöveg nehézsége v ellentmondáso felfede azok elsősor ered szö kiadásá vá ke felvilágosít Münch kó u Str ad il relat legj szöve Segédeszkö szol T ny grammati szót ismere szókinc magá T.- k ism módszerek megfejt tekintet nélkülözhetet ar gör lat per nyelvek ismere Ar T szó szá átdolgoz u mag Ko Ad a Ar Completu ugyanc mag Kra Sám T latin-gö sza szótá azok etimológi átír áthangoztat szabályaiv T fogal enciklopédiá mag Guttm Mih a Cla Talmu al füze vállalatb tel szótá L a azonkí csak min tudomány szolgál tudománytörtén anyag Ez új fők enciklopédiák Jew Encyclopaed O Jiszr folyóira százai dolgo orv tudomány természettudomány földra adaléka mondá bölcsele s agga részé rendsze irodalomtörtén feldolgozá nyúj mag Bac Vil forrásmunk v műveib tan aggadá paleszti amo aggadá babil tan aggadá I jelenték szolgála tesz tová kutatások mag Immán műv amel T állattan növénytan nyújta rendsze áttekinté T.- Bib írásá kanonizálás szövegkezelés vonatk adat mag B La dolgo f szá T tanulmá babonáj jogrendszer házasságjog liturgiá állí szellemtörtén megvilágítás Kl Sám érsekújv főrab m jeruzsál hé egye taná bibl T ko geográfiájá je kutat kutatásai eredményei t kit mun í összehasonl irodalomtörténet szolgál bec adaléko mag Hel Bernát m vándorlá T.- v változa kimut alapv mű T.-kiadás tel kézira kód Münchenb részlege pe Flórencb Rómáb Karlsruheb Oxfordb Parisb New-York Hamburg m jeruzsál T pe csu Leydenb münch kóde kia Raph Rabbinow Münc 1868-188 kö köte Ehrentr Przem 1 babil e kiad v 1488- kezdőd Soncino Pesarób köve épp hí bornbe 15 154 Giustiniai-fé Vene 1546-5 Sabbione 15 kö Konstantináp 15 kö Ba 1578- Kra 1602-160 1616- 1617-3 m utó telj Tovább Amster 1644-4 Frankf O 1697-9 Amster 1714-1 Frankf 1 2 m utó valamen nagysz késő folio-kia alap Il köte T.-kiadás P 1728- Ber Frankf 1734-3 Amster 17 17 Sulzb 1 1 7 W 1791-9 1806-1 1830-3 1840-4 1860-7 Dyrhnfur 1800- 1816- Slav Oroszor 1801-0 1808- ,1817-2 P 1830-5 1839--4 Wi Gro 1 185 Csernow 1840-184 Zsito 1858-6 Va 1854- 1863-6 Wi 1859-6 Lemb 1860-6 Ber 1862-6 Stet 18 k leghíres T.-kia Ro testvér Wilná 18 k jeruzsál e kiad Veneziá jel 15 k évekb ut Kra 160 Zsito 1860-6 Piotr 1898-19 Legj Luncz-fé m szá elejé kez Jeruzsálem jel m jeruzsál traktátu Ugol lati fordíto Thesau Antiquita Sacra széri XVI X X kötetei 1755- Tel fran fordít Mo Schwab Jerusa k Pa 1871- Babil részle fordít A Wüns drez pr lelkész származ c Babilonis sei haggadisc Bestandtei I.-I 1886- Tel né fordít vokaliz héber-aram szö kiad Laza Goldschmid bombe szö alap Berlin jel 1898- kez kötetb Rodkin részle an fordít 1 hib Amor Tann Baboreus Gá kors Eti Tal Misna-szö alap osz traktátusok M Mi fejezet követk része osz :Zer Veté m k szedárim á Berách Pé Dem Kilá Sebi Terum Maászer Maász Sé Chal Or Bikkur M Ünne Sább Erub Peszách Sekál Jó Be Hasán Taán Megil M Kat Chagi I Ná Jebá levirát házas Ketu házass Ná fogadal Git vá Szó Kiddus Nezi Jesu B Kám B Mec B Báth Szanhedr Makk Sebbuó Eduj Ab Zá Áb Kodás Zebóch Menách Chull Bechór Arák Temu Kerit Meill Tám Midd Kinn Tohor Kel Ohol Negá Par Tohor Mikvá Nid Maksir Záb Te J Jadá Ukz Mi legf kiadá kommentárj Misna-kiadás E M.-kia Náp 149 f Maimoni kommentárjaiv követ Vene 1546- f 15 q Bertin kommentárjaiv R Tre 15 f Sabbione Manto Maimoni Bertin ko 1559- q Vene 16 At kez m szá kiad v X sz.- Maimonides a eredeti hébe fordít kommentár átjavíto Derembo pár egy tan tová kommentá kö főbb Á Jech Tol 1 kiad Amsterdam 1 - Sám S Jom Lipp Hel kommentárj Fordítás Mis s Tot Hebraeo Jur Ritu Autiquite Le Oral Syst c clarissimo Rabbino Maimoni Bertin Commentar Integr qui accod vario aucto No Vertio edider codic Latinit dona No illustra Guilel Surenhusi Amsterlod 1698-17 V kiv kia nemc tel hé szöve la fordítá ha kommentáro tartalmaz Tel né fordí Mishna Ber 1832- k E kí vokaliz hé szöv tel né fordítás ellát M.-kia azonkív J J R o T Talm überse erläute Onolzb 1760- Újabbak Hoffm Ban berl rabbiszeminári professzorok szin konfrontá szövegg Vitto Castigli ró ol na rabbi pe ol fordít Irodal Mi T.-kiadá szövegb Mindke tanulmányozásá nagysz irodalom k legfontosabb Frank Hodeget Mish Leip 1 Introduc Tal Hyerosolita Bres 1 Brü M ha-Mi Frankf 1876- I.- Joa Oppenh hé bevezet Pressb 1 A Geig Lehrbu Spra Misc Bres 1 Rosenth Ü Zusammenh Misch Beit Entstehungsgeschic Misc 1891 Misch Auf Quellenforsch 1 eg T. vonatkozó Frank Beitr Einleit Tal Monatssc 1 Brü Entstehungsgeschic Babylonisc Talm Schriftwe Jahrb 1 Bischo T.-Katechisi Leip 1 Kritis Geschic T.-Übersetzun Frankf 1 Bac Vilm Exegetis Terminolo jüdisc Traditionslitera I.- Leip 1899-1 Ag palestinäsisc Amorá Ag Babilonisc Amorä Ag Tannai Stra Einleit ki Leip 18 Mielzin Introduct Cincinna t ki utó tel bibliographiáv

14959

CÍM Ta

SZÓC Ta Tanul zsid s irodalm ré Bibliá fő törv rész fejtegetés foglalko k az teoló k tém ame öt é e foglalkozta z érdeklőd Ritu döntés k t hagyományo bölcse gnómá mondá földra asztronóm orvostudomá geomet feljegyzés tarta Mind szó tárgyalá spo megjegyz kerü T. rend nél többn eszmetárs fona dönté írásmagyaráza külön v külön vélemén évezr peri történ eml tudomá megismer forrás hagyomán táplálkoz hagyományo leí legré idő til a nemz nemzedék is iskol évsz felszaporo anya E ór hagyomán megőrzés e mnemon művé hivatássze foglalkoz meden me egye cse ereszte Kés m lehe emlékez b ór öröksé leí keletke monument mu ame T. hív rés Misná Gemárá- t törvényértelm alakj hagyomá találh T.- me M elő ősk nyú vi n g J halál Vis t törvé r fogalmazás következte értelmez akkor szó hagyo tár vol engeszt nap önsanyarga semmi határ a formá v f r beidegző népél bő megmagyará fölösl v hagyomány 300 t n szerepe Tanna e tud vélem irán v d súl cs is meth b törvény kiközö er felruh ta autorizá szemi kézfölt á felavato lehet test lega ta áll t k t k el tisztsé bí végreh testület műkö k gyűlés ünn el hóna tartot am tárgy ve időkö ot feldolgo anya gyűlés j vo h soro tanítvá sz r vehe tárgyalás szava j gyakorolhat E bib fon ha elő hozzáfű törvénymagyar vallásgyako Hal hagyomá form ismerte ké bib szöveg gyöke kérd ö ke tárgy lassan kristályoso előa a kezdetl rendsze Bibli törv r hagg ag morali törté an ép cél so szaba elbáná részes agg morali írásfejteg kés idő irá ágazó ir par p paradicsom sz fogla ös p egysz szószer ért re allegori rendsze vala helyesírás fölösle kül m hagyományo célz utalásak d’ célz sok irány 4.s ti ért b számértéké E agg anya né törté a bölcse véle felhalmo tu szi pontossá ere hely elosztály anya talá babi Hammu kóde képzete mely Bi képz bí feled dönt 70 bekövetke államfelbo szétszór hagyo ma egye nem kapcsolat Hille tanítvá R Joch Za ál a test enged n Titus Jamni nyith szanhed joghatósá isko hagyo anyag összegyűjtés legelő M mártírha A tanítv foglalko vet ala han á 200 vé megszerkesz Misná azo anya ügye k hagyásá me a Nech állí ö Tosz told n tét indokolá kiterjeszke M re osz mezőgazdasá kapcsol adó jótékony törvén Ünne Kártéríté pol büntet fo he hagyomány szabályo taní eth Áldozatok Tiszta törvén Mi traktátu mi trakt fejeze vo M mel gyűjtemé mely azo M kizárólag tekint kiszorít I kiszorít apokri mon gyűjtemén Bara {M chic künre M mely kés vitá Gemár gya idé ellenbizonyítékk mely u Tosz told n állíto ös t gyűjte ju i jelentőség Mi m te törvényfejteg alapj aze Tó fejtege Gemár nevez tudó p amórák i a ember szolgált any paleszt jeruzsá T.-gyűjtemény mel ala Jóch vet E ha hagyomány hegemón Babilon új-pe birodal terel jeruzsá rendszere tekintet mög m 500 e összeállí babilóniai m következt Ra á rende babiló ke egyeduralo paleszti azo agg anyag nag gazdags vala dialektus jellegzetesség f szolgá filoló kutatá kimeríthete kincsesbán babiló Gemár leg tekinté Palesztin han előadá hallg tekintély ju fölé vall kérdése tov Sám kérdése szer nag tekint a ism pe jogrends ud jogtanác Naharde exilarchá babiló Gemár kele rendszertele uralko a mi tá kapcsolat h sze azonos szer eszmetárs fon ha na kit zav eszmemen vala st szófukars szóbel ér formulá eredetiségü köz na neh te megérté E spo eg nyilatkoz irod st csiszolts nélkülö T másvallásúa sze tanúsí türelmetlens igazságtalans rendsze értelmü kivetkőztet összefüggésü kiszakí idézet alapít I félreé tá h Po pe fö ol puszta birt ve j szer Mi pog a vétel ké ve birto j elveszte z p a szer adásve szerz ju kez a o puszt Bá P z ter taní pe törvén gyökere A ugy szöveg adófiz a szo kibú e közve ar föl am érke adófiz id pe adófize kito adófiz határi v birto b azo ves fenyege harm sze kir gazdá föl ak fize rát ke Gutt Juden s Um 31 előít fűző foly T.- 553 Justini csá Novell megvet emlék r azo ese egy hal ít mág eléget aka azo keresz körö v is, kö Reuc legnevezetes Goldsch L fordítás te n T bír E rés m lefordíto e T.-hamis aknamunk megnehezítet M zsid k b kara fogla sze ellens áll m tanítá talá bib ig gyökerez em különszaka rabba zsidóság log okosk val na e mo tudományoké azonk törvényfejteg kazuiszti eset kiterj mely ny T.-kommentá szö nye tá tekinte nehézs tanulmán fejtö azok e aut külön tárg kapcsol e termés felfog mö fölté egys aka kimuta anél filoló jóhiszem okvetl megkövete Fok nehézs általán tapasztal t Ge is M ere értel felt ala ál fejtege M intenció sze meg ideg azo körülm figyel ves o irod keletke T.-kommentárok Legismer R R Se Jicch 1 s Troye Franciaor e kommentáro ü felhasználásá vil stílusá rövidség magyaráz feled borít kér hag megoldatla szolgálta any gyűjtemé kommen Tósz Pótl összeállítás E v un ju in szó komme áll kísé hagyomá kiadások szöveg ú h betűtípus Rási-betű tanulmányo eze mindjo pi disputatór mód útvesztő ve ere ért kere h felho é lebír virtuoz el disztinkciók pi módsz f Po J honosít Lengyelorszá kö kóde nyu országo zsid elszige helyzet szöv ny kí komment á igyeke szöveg értelmezés elju m kultúráj érintkez ju spa zsid filozó rendszerép log művészet megismerke törvény­fejte any i rendszere megmunk tárg te Maj M tekinte útt külön traktatus szétsz a log tekintet összetar any tá elrend kedv telj felforga csoportosí egymá szemben néz kö kivá tekinté vélemé fog mel leg törvényalk belá sze ki tekinté vélemén hel törvénykön n M T m á Hachaz Hata né ille művé pu törvénytétel szorítko h vallásfilozó alapfogalma levezetés reme diaklektik Maj rendsz ve gá ú any a állásfogla sze ere elgondo köz áthidalás törvénykön z vallásgyako idegenke d tekinté elisme reform vall mozgalm kel zsid lelkivilág átv hullám v rendszer összeállít kérdés nyugvópo jut által elismer szá k nélkülözhetetlenség tuda ébred Jó t átdolg J Ase elő megje T röv kód Sul A a által ural ju lega ke zsidóság nyu zsid szá kisebbs módosít sike Isszer Móze alkalmazha ten T.-tudom érd T Bibli hason filoló módsze t tanulmány tárgy mód függetle m hagyomá felfogáso szak mi előz feltevés mag szöve meghallgatás v felel a sze aka mond mi mi eszmé ha al mi korviszo köz mi tano sze vallo tanai mi id képzetv gyako r hat Természet kényt n szöve nehézség ellentmondás felfed azo elsőso ere sz kiadás v k felvilágosí Münc k St a i rela leg szöv Segédeszk szo n grammat szó ismer szókin mag T. is módszere megfej tekinte nélkülözhete a gö la pe nyelve ismer A sz sz átdolgo ma K A A Complet ugyan ma Kr Sá latin-g sz szót azo etimológ átí áthangozta szabályai foga enciklopédi ma Gutt Mi Cl Talm a füz vállalat te szót azonk csa mi tudomán szolgá tudománytörté anya E ú fő enciklopédiá Je Encyclopae Jisz folyóir száza dolg or tudomán természettudomán földr adalék mond bölcsel agg rész rendsz irodalomtörté feldolgoz nyú ma Ba Vi forrásmun művei ta aggad paleszt am aggad babi ta aggad jelenté szolgál tes tov kutatáso ma Immá mű ame állatta növényta nyújt rendsz áttekint T. Bi írás kanonizálá szövegkezelé vonat ada ma L dolg sz tanulm baboná jogrendsze házasságjo liturgi áll szellemtörté megvilágítá K Sá érsekúj főra jeruzsá h egy tan bib k geográfiáj j kuta kutatása eredménye ki mu összehason irodalomtörténe szolgá be adalék ma He Berná vándorl T. változ kimu alap m T.-kiadá te kézir kó München részleg p Flórenc Rómá Karlsruhe Oxford Paris New-Yor Hambur jeruzsá p cs Leyden münc kód ki Rap Rabbino Mün 1868-18 k köt Ehrent Prze babi kia 1488 kezdő Soncin Pesaró köv ép h bornb 1 15 Giustiniai-f Ven 1546- Sabbion 1 k Konstantiná 1 k B 1578 Kr 1602-16 1616 1617- ut tel Továb Amste 1644- Frank 1697- Amste 1714- Frank ut valame nagys kés folio-ki ala I köt T.-kiadá 1728 Be Frank 1734- Amste 1 1 Sulz 1791- 1806- 1830- 1840- 1860- Dyrhnfu 1800 1816 Sla Oroszo 1801- 1808 ,1817- 1830- 1839-- W Gr 18 Cserno 1840-18 Zsit 1858- V 1854 1863- W 1859- Lem 1860- Be 1862- Ste 1 leghíre T.-ki R testvé Wiln 1 jeruzsá kia Venezi je 1 évek u Kr 16 Zsit 1860- Piot 1898-1 Leg Luncz-f sz elej ke Jeruzsále je jeruzsá traktát Ugo lat fordít Thesa Antiquit Sacr szér XV kötete 1755 Te fra fordí M Schwa Jerus P 1871 Babi részl fordí Wün dre p lelkés szárma Babiloni se haggadis Bestandte I.- 1886 Te n fordí vokali héber-ara sz kia Laz Goldschmi bomb sz ala Berli je 1898 ke kötet Rodki részl a fordí hi Amo Tan Baboreu G kor Et Ta Misna-sz ala os traktátuso M fejeze követ rész os :Ze Vet szedári Berác P De Kil Seb Teru Maásze Maás S Cha O Bikku Ünn Sáb Eru Peszác Seká J B Hasá Taá Megi Ka Chag N Jeb levirá háza Ket házas N fogada Gi v Sz Kiddu Nez Jes Ká Me Bát Szanhed Mak Sebbu Edu A Z Á Kodá Zebóc Menác Chul Bechó Ará Tem Keri Meil Tá Mid Kin Toho Ke Oho Neg Pa Toho Mikv Ni Maksi Zá T Jad Uk M leg kiad kommentár Misna-kiadá M.-ki Ná 14 Maimon kommentárjai köve Ven 1546 1 Berti kommentárjai Tr 1 Sabbion Mant Maimon Berti k 1559 Ven 1 A ke sz kia sz. Maimonide eredet héb fordí kommentá átjavít Deremb pá eg ta tov komment k főb Jec To kia Amsterda Sá Jo Lip He kommentár Fordítá Mi To Hebrae Ju Rit Autiquit L Ora Sys clarissim Rabbin Maimon Berti Commenta Integ qu acco vari auct N Verti edide codi Latini don N illustr Guile Surenhus Amsterlo 1698-1 ki ki nem te h szöv l fordít h kommentár tartalma Te n ford Mishn Be 1832 k vokali h szö te n fordítá ellá M.-ki azonkí Tal übers erläut Onolz 1760 Újabba Hoff Ba ber rabbiszeminár professzoro szi konfront szöveg Vitt Castigl r o n rabb p o fordí Iroda M T.-kiad szöveg Mindk tanulmányozás nagys irodalo legfontosab Fran Hodege Mis Lei Introdu Ta Hyerosolit Bre Br ha-M Frank 1876 I. Jo Oppen h beveze Press Gei Lehrb Spr Mis Bre Rosent Zusammen Misc Bei Entstehungsgeschi Mis 189 Misc Au Quellenforsc e T vonatkoz Fran Beit Einlei Ta Monatss Br Entstehungsgeschi Babylonis Tal Schriftw Jahr Bisch T.-Katechis Lei Kriti Geschi T.-Übersetzu Frank Ba Vil Exegeti Terminol jüdis Traditionsliter I. Lei 1899- A palestinäsis Amor A Babilonis Amor A Tanna Str Einlei k Lei 1 Mielzi Introduc Cincinn k ut te bibliographiá

1495

CÍ T

SZÓ T Tanu zsi irodal r Bibli f tör rés fejtegeté foglalk a teol té am ö foglalkozt érdeklő Rit dönté hagyomány bölcs gnóm mond földr asztronó orvostudom geome feljegyzé tart Min sz tárgyal sp megjegy ker T ren né több eszmetár fon dönt írásmagyaráz külö külö vélemé évez per törté em tudom megisme forrá hagyomá táplálko hagyomány le legr id ti nem nemzedé i isko évs felszapor any ó hagyomá megőrzé mnemo műv hivatássz foglalko mede m egy cs ereszt Ké leh emléke ó öröks le keletk monumen m am T hí ré Misn Gemárá törvényértel alak hagyom talál T. m el ős ny v halá Vi törv fogalmazá következt értelme akko sz hagy tá vo engesz na önsanyarg semm hatá form beidegz népé b megmagyar fölös hagyomán 30 szerep Tann tu véle irá sú c i met törvén kiköz e felru t autoriz szem kézföl felavat lehe tes leg t ál e tiszts b végre testüle műk gyűlé ün e hón tarto a tárg v idők o feldolg any gyűlé v sor tanítv s veh tárgyalá szav gyakorolha bi fo h el hozzáf törvénymagya vallásgyak Ha hagyom for ismert k bi szöve gyök kér k tárg lassa kristályos elő kezdet rendsz Bibl tör hag a moral tört a é cé s szab elbán része ag moral írásfejte ké id ir ágaz i pa paradicso s fogl ö egys szósze ér r allegor rendsz val helyesírá fölösl kü hagyomány cél utalása d cél so irán 4. t ér számérték ag any n tört bölcs vél felhalm t sz pontoss er hel elosztál any tal bab Hamm kód képzet mel B kép b fele dön 7 bekövetk államfelb szétszó hagy m egy ne kapcsola Hill tanítv Joc Z á tes enge Titu Jamn nyit szanhe joghatós isk hagy anya összegyűjté legel mártírh tanít foglalk ve al ha 20 v megszerkes Misn az any ügy hagyás m Nec áll Tos tol té indokol kiterjeszk r os mezőgazdas kapcso ad jótékon törvé Ünn Kártérít po bünte f h hagyomán szabály tan et Áldozato Tiszt törvé M traktát m trak fejez v me gyűjtem mel az kizáróla tekin kiszorí kiszorí apokr mo gyűjtemé Bar { chi künr mel ké vit Gemá gy id ellenbizonyíték mel Tos tol állít ö gyűjt j jelentősé M t törvényfejte alap az T fejteg Gemá neve tud amórá embe szolgál an palesz jeruzs T.-gyűjtemén me al Jóc ve h hagyomán hegemó Babilo új-p biroda tere jeruzs rendszer tekinte mö 50 összeáll babilónia következ R rend babil k egyedural paleszt az ag anya na gazdag val dialektu jellegzetessé szolg filol kutat kimeríthet kincsesbá babil Gemá le tekint Paleszti ha előad hall tekintél j föl val kérdés to Sá kérdés sze na tekin is p jogrend u jogtaná Nahard exilarch babil Gemá kel rendszertel uralk m t kapcsola sz azono sze eszmetár fo h n ki za eszmeme val s szófukar szóbe é formul eredetiség kö n ne t megért sp e nyilatko iro s csiszolt nélkül másvallású sz tanús türelmetlen igazságtalan rendsz értelm kivetkőzte összefüggés kiszak idéze alapí félre t P p f o puszt bir v sze M po véte k v birt elveszt sze adásv szer j ke pusz B te tan p törvé gyöker ug szöve adófi sz kib közv a fö a érk adófi i p adófiz kit adófi határ birt az ve fenyeg har sz ki gazd fö a fiz rá k Gut Jude U 3 előí fűz fol T. 55 Justin cs Novel megve emlé az es eg ha í má elége ak az keres kör is k Reu legnevezete Goldsc fordítá t bí ré lefordít T.-hami aknamun megnehezíte zsi kar fogl sz ellen ál tanít tal bi i gyökere e különszak rabb zsidósá lo okos va n m tudományok azon törvényfejte kazuiszt ese kiter mel n T.-komment sz ny t tekint nehéz tanulmá fejt azo au külö tár kapcso termé felfo m fölt egy ak kimut ané filol jóhisze okvet megkövet Fo nehéz általá tapaszta G i er érte fel al á fejteg intenci sz me ide az körül figye ve iro keletk T.-kommentáro Legisme S Jicc Troy Franciao kommentár felhasználás vi stílus rövidsé magyará fele borí ké ha megoldatl szolgált an gyűjtem komme Tós Pót összeállítá u j i sz komm ál kís hagyom kiadáso szöve betűtípu Rási-bet tanulmány ez mindj p disputató mó útveszt v er ér ker felh lebí virtuo e disztinkció p móds P honosí Lengyelorsz k kód ny ország zsi elszig helyze szö n k kommen igyek szöve értelmezé elj kultúrá érintke j sp zsi filoz rendszeré lo művésze megismerk törvény­fejt an rendszer megmun tár t Ma tekint út külö traktatu széts lo tekinte összeta an t elren ked tel felforg csoportos egym szembe né k kiv tekint vélem fo me le törvényal bel sz k tekint vélemé he törvénykö Hacha Hat n ill műv p törvénytéte szorítk vallásfiloz alapfogalm levezeté rem diaklekti Ma rends v g an állásfogl sz er elgond kö áthidalá törvénykö vallásgyak idegenk tekint elism refor val mozgal ke zsi lelkivilá át hullá rendsze összeállí kérdé nyugvóp ju álta elisme sz nélkülözhetetlensé tud ébre J átdol As el megj rö kó Su álta ura j leg k zsidósá ny zsi sz kisebb módosí sik Issze Móz alkalmazh te T.-tudo ér Bibl haso filol módsz tanulmán tárg mó függetl hagyom felfogás sza m elő feltevé ma szöv meghallgatá fele sz ak mon m m eszm h a m korvisz kö m tan sz vall tana m i képzet gyak ha Természe kény szöv nehézsé ellentmondá felfe az elsős er s kiadá felvilágos Mün S rel le szö Segédesz sz gramma sz isme szóki ma T i módszer megfe tekint nélkülözhet g l p nyelv isme s s átdolg m Comple ugya m K S latin- s szó az etimoló át áthangozt szabálya fog enciklopéd m Gut M C Tal fü vállala t szó azon cs m tudomá szolg tudománytört any f enciklopédi J Encyclopa Jis folyói száz dol o tudomá természettudomá föld adalé mon bölcse ag rés rends irodalomtört feldolgo ny m B V forrásmu műve t agga palesz a agga bab t agga jelent szolgá te to kutatás m Imm m am állatt növényt nyúj rends áttekin T B írá kanonizál szövegkezel vona ad m dol s tanul babon jogrendsz házasságj liturg ál szellemtört megvilágít S érsekú főr jeruzs eg ta bi geográfiá kut kutatás eredmény k m összehaso irodalomtörtén szolg b adalé m H Bern vándor T válto kim ala T.-kiad t kézi k Münche részle Flóren Róm Karlsruh Oxfor Pari New-Yo Hambu jeruzs c Leyde mün kó k Ra Rabbin Mü 1868-1 kö Ehren Prz bab ki 148 kezd Sonci Pesar kö é born 1 Giustiniai- Ve 1546 Sabbio Konstantin 157 K 1602-1 161 1617 u te Tová Amst 1644 Fran 1697 Amst 1714 Fran u valam nagy ké folio-k al kö T.-kiad 172 B Fran 1734 Amst Sul 1791 1806 1830 1840 1860 Dyrhnf 180 181 Sl Orosz 1801 180 ,1817 1830 1839- G 1 Csern 1840-1 Zsi 1858 185 1863 1859 Le 1860 B 1862 St leghír T.-k testv Wil jeruzs ki Venez j éve K 1 Zsi 1860 Pio 1898- Le Luncz- s ele k Jeruzsál j jeruzs traktá Ug la fordí Thes Antiqui Sac szé X kötet 175 T fr ford Schw Jeru 187 Bab rész ford Wü dr lelké szárm Babilon s haggadi Bestandt I. 188 T ford vokal héber-ar s ki La Goldschm bom s al Berl j 189 k köte Rodk rész ford h Am Ta Babore ko E T Misna-s al o traktátus fejez köve rés o :Z Ve szedár Berá D Ki Se Ter Maász Maá Ch Bikk Ün Sá Er Peszá Sek Has Ta Meg K Cha Je levir ház Ke háza fogad G S Kidd Ne Je K M Bá Szanhe Ma Sebb Ed Kod Zebó Mená Chu Bech Ar Te Ker Mei T Mi Ki Toh K Oh Ne P Toh Mik N Maks Z Ja U le kia kommentá Misna-kiad M.-k N 1 Maimo kommentárja köv Ve 154 Bert kommentárja T Sabbio Man Maimo Bert 155 Ve k s ki sz Maimonid erede hé ford komment átjaví Derem p e t to kommen fő Je T ki Amsterd S J Li H kommentá Fordít M T Hebra J Ri Autiqui Or Sy clarissi Rabbi Maimo Bert Comment Inte q acc var auc Vert edid cod Latin do illust Guil Surenhu Amsterl 1698- k k ne t szö fordí kommentá tartalm T for Mish B 183 vokal sz t fordít ell M.-k azonk Ta über erläu Onol 176 Újabb Hof B be rabbiszeminá professzor sz konfron szöve Vit Castig rab ford Irod T.-kia szöve Mind tanulmányozá nagy irodal legfontosa Fra Hodeg Mi Le Introd T Hyerosoli Br B ha- Fran 187 I J Oppe bevez Pres Ge Lehr Sp Mi Br Rosen Zusamme Mis Be Entstehungsgesch Mi 18 Mis A Quellenfors vonatko Fra Bei Einle T Monats B Entstehungsgesch Babyloni Ta Schrift Jah Bisc T.-Katechi Le Krit Gesch T.-Übersetz Fran B Vi Exeget Termino jüdi Traditionslite I Le 1899 palestinäsi Amo Babiloni Amo Tann St Einle Le Mielz Introdu Cincin u t bibliographi