14961.htm

CÍMSZÓ: Talmud

SZÓCIKK: T.-kommentárok. A T. szövege úgy nyelvi, mint tárgyi tekintetben sok nehézséget tár a tanulmányozó elé és még több fejtörést okoz azoknak, kik az egyes autorok különböző tárggyal kapcsolatos jogi vagy egyéb természetű felfogásai mögött föltétlen egységet akarnak kimutatni, anélkül, hogy a filológiai jóhiszeműség ezt okvetlenül megkövetelné. Fokozza ezt a nehézséget az az általánosan tapasztalható tény, hogy a Gemára már nem ismeri a Misna eredeti értelmét, más feltevés alapján állva, fejtegetése a Misna intencióival szemben meglepő és idegenül hat azokra, kik e körülményt figyelembe nem veszik. Ez okból igen nagy irodalma keletkezett a T.-kommentároknak. Legismertebb a Rásié (Rabbi Selómó Jicchakié), ki 1040. szül. Troyesben (Franciaország). Ez előző kommentároknak ügyes felhasználásával, világos stílusával, rövidségével sok régi magyarázatot feledésbe borított, de maga is sok új kérdést tárt fel és hagyott megoldatlanul. Ezek szolgáltatlak anyagot egy gyűjteményes kommentár: a Tószáfot (Pótlások) összeállítására. Ebben Rási vejei és unokái jutnak inkább szóhoz. Ez a két kommentár ma is állandó kísérője a hagyományos T. kiadásokban, szövegnek, újabb héber betűtípusban, az ú. n. Rási-betűben.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4961. címszó a lexikon => 874. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14961.htm

CÍMSZÓ: Talmud

SZÓCIKK: T.-kommentárok. A T. szövege úgy nyelvi, mint tárgyi tekintetben sok nehézséget tár a tanulmányozó elé és még több fejtörést okoz azoknak, kik az egyes autorok különböző tárggyal kapcsolatos jogi vagy egyéb természetű felfogásai mögött föltétlen egységet akarnak kimutatni, anélkül, hogy a filológiai jóhiszeműség ezt okvetlenül megkövetelné. Fokozza ezt a nehézséget az az általánosan tapasztalható tény, hogy a Gemára már nem ismeri a Misna eredeti értelmét, más feltevés alapján állva, fejtegetése a Misna intencióival szemben meglepő és idegenül hat azokra, kik e körülményt figyelembe nem veszik. Ez okból igen nagy irodalma keletkezett a T.-kommentároknak. Legismertebb a Rásié Rabbi Selómó Jicchakié , ki 1040. szül. Troyesben Franciaország . Ez előző kommentároknak ügyes felhasználásával, világos stílusával, rövidségével sok régi magyarázatot feledésbe borított, de maga is sok új kérdést tárt fel és hagyott megoldatlanul. Ezek szolgáltatlak anyagot egy gyűjteményes kommentár: a Tószáfot Pótlások összeállítására. Ebben Rási vejei és unokái jutnak inkább szóhoz. Ez a két kommentár ma is állandó kísérője a hagyományos T. kiadásokban, szövegnek, újabb héber betűtípusban, az ú. n. Rási-betűben.

14961.ht

CÍMSZÓ Talmu

SZÓCIKK T.-kommentárok T szöveg úg nyelvi min tárgy tekintetbe so nehézsége tá tanulmányoz el é mé töb fejtörés oko azoknak ki a egye autoro különböz tárggya kapcsolato jog vag egyé természet felfogása mögöt föltétle egysége akarna kimutatni anélkül hog filológia jóhiszeműsé ez okvetlenü megkövetelné Fokozz ez nehézsége a a általánosa tapasztalhat tény hog Gemár má ne ismer Misn eredet értelmét má feltevé alapjá állva fejtegetés Misn intencióiva szembe meglep é idegenü ha azokra ki körülmény figyelemb ne veszik E okbó ige nag irodalm keletkezet T.-kommentároknak Legismerteb Rási Rabb Selóm Jicchaki k 1040 szül Troyesbe Franciaorszá E előz kommentárokna ügye felhasználásával világo stílusával rövidségéve so rég magyarázato feledésb borított d mag i so ú kérdés tár fe é hagyot megoldatlanul Eze szolgáltatla anyago eg gyűjteménye kommentár Tószáfo Pótláso összeállítására Ebbe Rás veje é unoká jutna inkáb szóhoz E ké kommentá m i álland kísérőj hagyományo T kiadásokban szövegnek újab hébe betűtípusban a ú n Rási-betűben

14961.h

CÍMSZ Talm

SZÓCIK T.-kommentáro szöve ú nyelv mi tárg tekintetb s nehézség t tanulmányo e m tö fejtöré ok azokna k egy autor különbö tárggy kapcsolat jo va egy természe felfogás mögö föltétl egység akarn kimutatn anélkü ho filológi jóhiszeműs e okvetlen megköveteln Fokoz e nehézség általános tapasztalha tén ho Gemá m n isme Mis erede értelmé m feltev alapj állv fejtegeté Mis intencióiv szemb megle idegen h azokr k körülmén figyelem n veszi okb ig na irodal keletkeze T.-kommentárokna Legismerte Rás Rab Seló Jicchak 104 szü Troyesb Franciaorsz elő kommentárokn ügy felhasználásáva világ stílusáva rövidségév s ré magyarázat feledés borítot ma s kérdé tá f hagyo megoldatlanu Ez szolgáltatl anyag e gyűjtemény kommentá Tószáf Pótlás összeállításár Ebb Rá vej unok jutn inká szóho k komment állan kísérő hagyomány kiadásokba szövegne úja héb betűtípusba Rási-betűbe

14961.

CÍMS Tal

SZÓCI T.-kommentár szöv nyel m tár tekintet nehézsé tanulmány t fejtör o azokn eg auto különb tárgg kapcsola j v eg termész felfogá mög föltét egysé akar kimutat anélk h filológ jóhiszemű okvetle megkövetel Foko nehézsé általáno tapasztalh té h Gem ism Mi ered értelm felte alap áll fejteget Mi intenciói szem megl idege azok körülmé figyele vesz ok i n iroda keletkez T.-kommentárokn Legismert Rá Ra Sel Jiccha 10 sz Troyes Franciaors el kommentárok üg felhasználásáv vilá stílusáv rövidségé r magyaráza feledé boríto m kérd t hagy megoldatlan E szolgáltat anya gyűjtemén komment Tószá Pótlá összeállításá Eb R ve uno jut ink szóh kommen álla kísér hagyomán kiadásokb szövegn új hé betűtípusb Rási-betűb

14961

CÍM Ta

SZÓC T.-kommentá szö nye tá tekinte nehézs tanulmán fejtö azok e aut külön tárg kapcsol e termés felfog mö fölté egys aka kimuta anél filoló jóhiszem okvetl megkövete Fok nehézs általán tapasztal t Ge is M ere értel felt ala ál fejtege M intenció sze meg ideg azo körülm figyel ves o irod keletke T.-kommentárok Legismer R R Se Jicch 1 s Troye Franciaor e kommentáro ü felhasználásá vil stílusá rövidség magyaráz feled borít kér hag megoldatla szolgálta any gyűjtemé kommen Tósz Pótl összeállítás E v un ju in szó komme áll kísé hagyomá kiadások szöveg ú h betűtípus Rási-betű

1496

CÍ T

SZÓ T.-komment sz ny t tekint nehéz tanulmá fejt azo au külö tár kapcso termé felfo m fölt egy ak kimut ané filol jóhisze okvet megkövet Fo nehéz általá tapaszta G i er érte fel al á fejteg intenci sz me ide az körül figye ve iro keletk T.-kommentáro Legisme S Jicc Troy Franciao kommentár felhasználás vi stílus rövidsé magyará fele borí ké ha megoldatl szolgált an gyűjtem komme Tós Pót összeállítá u j i sz komm ál kís hagyom kiadáso szöve betűtípu Rási-bet