14962.htm

CÍMSZÓ: Talmud

SZÓCIKK: A T. tanulmányozása ezentúl mindjobban a «pilpul» disputatórikus módszer útvesztőjébe vezet, ahol nem az eredeti értelem keresése volt a cél, hanem a felhozott érvek lebírása, virtuozitás az éles elméjű disztinkciókban. A pilpul módszerét főkép Pollak Jákob honosította meg Lengyelországban 1500 körül. T.-i kódexek. Míg a nyugati országokban a zsidóság a maga elszigetelt helyzetében csak a szöveget nyomon kísérő kommentárok által igyekezett a T. szövegének értelmezéséhez eljutni, a mórok kultúrájával érintkezésbe jutott spanyol zsidóság a filozófiai rendszerépítés logikai művészetével is megismerkedve, a T. törvény­fejtegető anyagát is ilyen rendszeresítő megmunkálás tárgyává tette. Majmuni Mózes (XII. sz. vége) volt e tekintetben úttörő. Ő a különböző traktatusokba szétszórt, de az anyag vagy a logikai elv tekintetében összetartozó anyagot tárgyi elrendezés kedvéért teljesen felforgatja, újjá csoportosítja, az egymással szembenálló nézetek között a kiválóbb tekintélyek véleményét fogadja el és mellőzi legjobb törvényalkotói belátása szerint a kisebb tekintélyek véleményét. Vita helyett kész törvénykönyvet nyújt a Misna Tóra, vagy mások által Jad Hachazáka, «Hatalmas kéz» névvel illetett művében, mely már nem a puszta törvénytételekre szorítkozik, hanem azok vallásfilozófiái alapfogalmakból való levezetésével is remekel. A T.-i diaklektikának Majmuni e rendszeres műve nem vetett gátat, csak újabb anyagot adott az ő állásfoglalása és a T.-i szerzők eredeti elgondolása közötti űr áthidalására. Mint törvénykönyvet a zsidó vallásgyakorlat még idegenkedett döntő tekintélyül elismerni. A reformáció vallásos mozgalmának kellett a zsidóság lelkivilágaira is átvetni hullámait, hogy végül egy rendszeresen összeállított, a kérdéseket nyugvópontra juttató és általános elismerésre számító kódex nélkülözhetetlenségének tudatára ébredjen. Caro József 1520 táján átdolgozta Jákob ben Asernek előzőén megjelent Arba Turim (röviden Tur) c. kódexét és ez Sulchan Aruch c. alatt általános uralomra jutott legalább is a keleti zsidóságnál, de a nyugati zsidóság számára is kisebbszerű módosítások árán sikerült azt Isszerlesz Mózesnek alkalmazhatóvá tennie. T.-tudomány. A XIX. és XX. sz. érdeme, hogy a T.-ot is a Bibliához hasonlóan filológiai módszerrel teszi tanulmányozás tárgyává, Ez a módszer függetleníti magát a hagyományos felfogásoktól és szakítva minden előzetes feltevéssel, magának a szövegnek meghallgatásától várja a feleletet arra, hogy szerzői mit akarnak mondani, miért, milyen eszméknek hatása alatt, milyen korviszonyok között, milyen tanokkal szemben vallották tanaikat, milyen idegen képzetvilág gyakorolt rájuk hatást. Természetesen kénytelen néhol a szövegben is nehézségeket vagy ellentmondásokat felfedezni és azokból elsősorban az eredeti szöveg kiadásától várja a kellő felvilágosítást (Müncheni kódex után Strack adott ilyen relative legjobb szöveget). Segédeszközül szolgál a T.-i nyelv grammatikai és szótári


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4962. címszó a lexikon => 875. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14962.htm

CÍMSZÓ: Talmud

SZÓCIKK: A T. tanulmányozása ezentúl mindjobban a pilpul disputatórikus módszer útvesztőjébe vezet, ahol nem az eredeti értelem keresése volt a cél, hanem a felhozott érvek lebírása, virtuozitás az éles elméjű disztinkciókban. A pilpul módszerét főkép Pollak Jákob honosította meg Lengyelországban 1500 körül. T.-i kódexek. Míg a nyugati országokban a zsidóság a maga elszigetelt helyzetében csak a szöveget nyomon kísérő kommentárok által igyekezett a T. szövegének értelmezéséhez eljutni, a mórok kultúrájával érintkezésbe jutott spanyol zsidóság a filozófiai rendszerépítés logikai művészetével is megismerkedve, a T. törvény­fejtegető anyagát is ilyen rendszeresítő megmunkálás tárgyává tette. Majmuni Mózes XII. sz. vége volt e tekintetben úttörő. Ő a különböző traktatusokba szétszórt, de az anyag vagy a logikai elv tekintetében összetartozó anyagot tárgyi elrendezés kedvéért teljesen felforgatja, újjá csoportosítja, az egymással szembenálló nézetek között a kiválóbb tekintélyek véleményét fogadja el és mellőzi legjobb törvényalkotói belátása szerint a kisebb tekintélyek véleményét. Vita helyett kész törvénykönyvet nyújt a Misna Tóra, vagy mások által Jad Hachazáka, Hatalmas kéz névvel illetett művében, mely már nem a puszta törvénytételekre szorítkozik, hanem azok vallásfilozófiái alapfogalmakból való levezetésével is remekel. A T.-i diaklektikának Majmuni e rendszeres műve nem vetett gátat, csak újabb anyagot adott az ő állásfoglalása és a T.-i szerzők eredeti elgondolása közötti űr áthidalására. Mint törvénykönyvet a zsidó vallásgyakorlat még idegenkedett döntő tekintélyül elismerni. A reformáció vallásos mozgalmának kellett a zsidóság lelkivilágaira is átvetni hullámait, hogy végül egy rendszeresen összeállított, a kérdéseket nyugvópontra juttató és általános elismerésre számító kódex nélkülözhetetlenségének tudatára ébredjen. Caro József 1520 táján átdolgozta Jákob ben Asernek előzőén megjelent Arba Turim röviden Tur c. kódexét és ez Sulchan Aruch c. alatt általános uralomra jutott legalább is a keleti zsidóságnál, de a nyugati zsidóság számára is kisebbszerű módosítások árán sikerült azt Isszerlesz Mózesnek alkalmazhatóvá tennie. T.-tudomány. A XIX. és XX. sz. érdeme, hogy a T.-ot is a Bibliához hasonlóan filológiai módszerrel teszi tanulmányozás tárgyává, Ez a módszer függetleníti magát a hagyományos felfogásoktól és szakítva minden előzetes feltevéssel, magának a szövegnek meghallgatásától várja a feleletet arra, hogy szerzői mit akarnak mondani, miért, milyen eszméknek hatása alatt, milyen korviszonyok között, milyen tanokkal szemben vallották tanaikat, milyen idegen képzetvilág gyakorolt rájuk hatást. Természetesen kénytelen néhol a szövegben is nehézségeket vagy ellentmondásokat felfedezni és azokból elsősorban az eredeti szöveg kiadásától várja a kellő felvilágosítást Müncheni kódex után Strack adott ilyen relative legjobb szöveget . Segédeszközül szolgál a T.-i nyelv grammatikai és szótári

14962.ht

CÍMSZÓ Talmu

SZÓCIKK T tanulmányozás ezentú mindjobba pilpu disputatóriku módsze útvesztőjéb vezet aho ne a eredet értele keresés vol cél hane felhozot érve lebírása virtuozitá a éle elméj disztinkciókban pilpu módszeré főké Polla Jáko honosított me Lengyelországba 150 körül T.- kódexek Mí nyugat országokba zsidósá mag elszigetel helyzetébe csa szövege nyomo kísér kommentáro álta igyekezet T szövegéne értelmezéséhe eljutni móro kultúrájáva érintkezésb jutot spanyo zsidósá filozófia rendszerépíté logika művészetéve i megismerkedve T törvény­fejteget anyagá i ilye rendszeresít megmunkálá tárgyáv tette Majmun Móze XII sz vég vol tekintetbe úttörő különböz traktatusokb szétszórt d a anya vag logika el tekintetébe összetartoz anyago tárgy elrendezé kedvéér teljese felforgatja újj csoportosítja a egymássa szembenáll nézete közöt kiválób tekintélye véleményé fogadj e é mellőz legjob törvényalkotó belátás szerin kiseb tekintélye véleményét Vit helyet kés törvénykönyve nyúj Misn Tóra vag máso álta Ja Hachazáka Hatalma ké névve illetet művében mel má ne puszt törvénytételekr szorítkozik hane azo vallásfilozófiá alapfogalmakbó val levezetéséve i remekel T.- diaklektikána Majmun rendszere műv ne vetet gátat csa újab anyago adot a állásfoglalás é T.- szerző eredet elgondolás között ű áthidalására Min törvénykönyve zsid vallásgyakorla mé idegenkedet dönt tekintélyü elismerni reformáci valláso mozgalmána kellet zsidósá lelkivilágair i átvetn hullámait hog végü eg rendszerese összeállított kérdéseke nyugvópontr juttat é általáno elismerésr számít kóde nélkülözhetetlenségéne tudatár ébredjen Car Józse 152 tájá átdolgozt Jáko be Aserne előzőé megjelen Arb Turi rövide Tu c kódexé é e Sulcha Aruc c alat általáno uralomr jutot legaláb i kelet zsidóságnál d nyugat zsidósá számár i kisebbszer módosításo árá sikerül az Isszerles Mózesne alkalmazhatóv tennie T.-tudomány XIX é XX sz érdeme hog T.-o i Bibliáho hasonlóa filológia módszerre tesz tanulmányozá tárgyává E módsze függetlenít magá hagyományo felfogásoktó é szakítv minde előzete feltevéssel magána szövegne meghallgatásátó várj felelete arra hog szerző mi akarna mondani miért milye eszmékne hatás alatt milye korviszonyo között milye tanokka szembe vallottá tanaikat milye idege képzetvilá gyakorol ráju hatást Természetese kénytele ného szövegbe i nehézségeke vag ellentmondásoka felfedezn é azokbó elsősorba a eredet szöve kiadásátó várj kell felvilágosítás München kóde utá Strac adot ilye relativ legjob szövege Segédeszközü szolgá T.- nyel grammatika é szótár

14962.h

CÍMSZ Talm

SZÓCIK tanulmányozá ezent mindjobb pilp disputatórik módsz útvesztőjé veze ah n erede értel keresé vo cé han felhozo érv lebírás virtuozit él elmé disztinkciókba pilp módszer fők Poll Ják honosítot m Lengyelországb 15 körü T. kódexe M nyuga országokb zsidós ma elszigete helyzetéb cs szöveg nyom kísé kommentár ált igyekeze szövegén értelmezéséh eljutn mór kultúrájáv érintkezés juto spany zsidós filozófi rendszerépít logik művészetév megismerkedv törvény­fejtege anyag ily rendszeresí megmunkál tárgyá tett Majmu Móz XI s vé vo tekintetb úttör különbö traktatusok szétszór any va logik e tekintetéb összetarto anyag tárg elrendez kedvéé teljes felforgatj új csoportosítj egymáss szembenál nézet közö kiváló tekintély vélemény fogad mellő legjo törvényalkot belátá szeri kise tekintély véleményé Vi helye ké törvénykönyv nyú Mis Tór va más ált J Hachazák Hatalm k névv illete művébe me m n pusz törvénytételek szorítkozi han az vallásfilozófi alapfogalmakb va levezetésév remeke T. diaklektikán Majmu rendszer mű n vete gáta cs úja anyag ado állásfoglalá T. szerz erede elgondolá közöt áthidalásár Mi törvénykönyv zsi vallásgyakorl m idegenkede dön tekintély elismern reformác vallás mozgalmán kelle zsidós lelkivilágai átvet hullámai ho vég e rendszeres összeállítot kérdések nyugvópont jutta általán elismerés számí kód nélkülözhetetlenségén tudatá ébredje Ca Józs 15 táj átdolgoz Ják b Asern előző megjele Ar Tur rövid T kódex Sulch Aru ala általán uralom juto legalá kele zsidóságná nyuga zsidós számá kisebbsze módosítás ár sikerü a Isszerle Mózesn alkalmazható tenni T.-tudomán XI X s érdem ho T.- Bibliáh hasonló filológi módszerr tes tanulmányoz tárgyáv módsz függetlení mag hagyomány felfogásokt szakít mind előzet feltevésse magán szövegn meghallgatását vár felelet arr ho szerz m akarn mondan miér mily eszmékn hatá alat mily korviszony közöt mily tanokk szemb vallott tanaika mily ideg képzetvil gyakoro ráj hatás Természetes kénytel néh szövegb nehézségek va ellentmondások felfedez azokb elsősorb erede szöv kiadását vár kel felvilágosítá Münche kód ut Stra ado ily relati legjo szöveg Segédeszköz szolg T. nye grammatik szótá

14962.

CÍMS Tal

SZÓCI tanulmányoz ezen mindjob pil disputatóri móds útvesztőj vez a ered érte keres v c ha felhoz ér lebírá virtuozi é elm disztinkciókb pil módsze fő Pol Já honosíto Lengyelország 1 kör T kódex nyug országok zsidó m elsziget helyzeté c szöve nyo kís kommentá ál igyekez szövegé értelmezésé eljut mó kultúrájá érintkezé jut span zsidó filozóf rendszerépí logi művészeté megismerked törvény­fejteg anya il rendszeres megmunká tárgy tet Majm Mó X v v tekintet úttö különb traktatuso szétszó an v logi tekinteté összetart anya tár elrende kedvé telje felforgat ú csoportosít egymás szembená néze köz kivál tekintél vélemén foga mell legj törvényalko belát szer kis tekintél vélemény V hely k törvényköny ny Mi Tó v má ál Hachazá Hatal név illet művéb m pus törvénytétele szorítkoz ha a vallásfilozóf alapfogalmak v levezetésé remek T diaklektiká Majm rendsze m vet gát c új anya ad állásfoglal T szer ered elgondol közö áthidalásá M törvényköny zs vallásgyakor idegenked dö tekintél elismer reformá vallá mozgalmá kell zsidó lelkivilága átve hulláma h vé rendszere összeállíto kérdése nyugvópon jutt általá elismeré szám kó nélkülözhetetlenségé tudat ébredj C Józ 1 tá átdolgo Já Aser előz megjel A Tu rövi kóde Sulc Ar al általá uralo jut legal kel zsidóságn nyug zsidó szám kisebbsz módosítá á siker Isszerl Mózes alkalmazhat tenn T.-tudomá X érde h T. Bibliá hasonl filológ módszer te tanulmányo tárgyá móds független ma hagyomán felfogások szakí min előze feltevéss magá szöveg meghallgatásá vá felele ar h szer akar monda mié mil eszmék hat ala mil korviszon közö mil tanok szem vallot tanaik mil ide képzetvi gyakor rá hatá Természete kényte né szöveg nehézsége v ellentmondáso felfede azok elsősor ered szö kiadásá vá ke felvilágosít Münch kó u Str ad il relat legj szöve Segédeszkö szol T ny grammati szót

14962

CÍM Ta

SZÓC tanulmányo eze mindjo pi disputatór mód útvesztő ve ere ért kere h felho é lebír virtuoz el disztinkciók pi módsz f Po J honosít Lengyelorszá kö kóde nyu országo zsid elszige helyzet szöv ny kí komment á igyeke szöveg értelmezés elju m kultúráj érintkez ju spa zsid filozó rendszerép log művészet megismerke törvény­fejte any i rendszere megmunk tárg te Maj M tekinte útt külön traktatus szétsz a log tekintet összetar any tá elrend kedv telj felforga csoportosí egymá szemben néz kö kivá tekinté vélemé fog mel leg törvényalk belá sze ki tekinté vélemén hel törvénykön n M T m á Hachaz Hata né ille művé pu törvénytétel szorítko h vallásfilozó alapfogalma levezetés reme diaklektik Maj rendsz ve gá ú any a állásfogla sze ere elgondo köz áthidalás törvénykön z vallásgyako idegenke d tekinté elisme reform vall mozgalm kel zsid lelkivilág átv hullám v rendszer összeállít kérdés nyugvópo jut által elismer szá k nélkülözhetetlenség tuda ébred Jó t átdolg J Ase elő megje T röv kód Sul A a által ural ju lega ke zsidóság nyu zsid szá kisebbs módosít sike Isszer Móze alkalmazha ten T.-tudom érd T Bibli hason filoló módsze t tanulmány tárgy mód függetle m hagyomá felfogáso szak mi előz feltevés mag szöve meghallgatás v felel a sze aka mond mi mi eszmé ha al mi korviszo köz mi tano sze vallo tanai mi id képzetv gyako r hat Természet kényt n szöve nehézség ellentmondás felfed azo elsőso ere sz kiadás v k felvilágosí Münc k St a i rela leg szöv Segédeszk szo n grammat szó

1496

CÍ T

SZÓ tanulmány ez mindj p disputató mó útveszt v er ér ker felh lebí virtuo e disztinkció p móds P honosí Lengyelorsz k kód ny ország zsi elszig helyze szö n k kommen igyek szöve értelmezé elj kultúrá érintke j sp zsi filoz rendszeré lo művésze megismerk törvény­fejt an rendszer megmun tár t Ma tekint út külö traktatu széts lo tekinte összeta an t elren ked tel felforg csoportos egym szembe né k kiv tekint vélem fo me le törvényal bel sz k tekint vélemé he törvénykö Hacha Hat n ill műv p törvénytéte szorítk vallásfiloz alapfogalm levezeté rem diaklekti Ma rends v g an állásfogl sz er elgond kö áthidalá törvénykö vallásgyak idegenk tekint elism refor val mozgal ke zsi lelkivilá át hullá rendsze összeállí kérdé nyugvóp ju álta elisme sz nélkülözhetetlensé tud ébre J átdol As el megj rö kó Su álta ura j leg k zsidósá ny zsi sz kisebb módosí sik Issze Móz alkalmazh te T.-tudo ér Bibl haso filol módsz tanulmán tárg mó függetl hagyom felfogás sza m elő feltevé ma szöv meghallgatá fele sz ak mon m m eszm h a m korvisz kö m tan sz vall tana m i képzet gyak ha Természe kény szöv nehézsé ellentmondá felfe az elsős er s kiadá felvilágos Mün S rel le szö Segédesz sz gramma sz