14963.htm

CÍMSZÓ: Talmud

SZÓCIKK: "ismerete; a szókincset magából a T.-ból kell az ismert módszerekkel megfejteni és e tekintetben nélkülözhetetlen az arám, görög, latin, perzsa nyelveknek ismerete. Az Aruch c. T.-i szótár számos átdolgozása után a magyar Kohut Adolf adta ki Aruch Completumát és ugyancsak a magyar Krausz Sámuel (l. o.) a T.-i latin-görög szavak szótárát azoknak etimológiai, átírási és áthangoztatási szabályaival. A T.-i fogalmak enciklopédiáját a magyar Guttmann Mihály adja ki Clavis Talmudis c. alatt füzetes vállalatban. A T. teljes szótárát Lewy adta ki. A T. azonkívül csaknem minden tudományhoz szolgáltat tudománytörténeti anyagot. Ezért az újabb kor főképp enciklopédiákban (Jewish Encyclopaedia, Ocár Jiszráel) és folyóiratok százaiban dolgozza fel a T. orvosi tudományát, természettudományát, földrajzi adalékait, mondáit, bölcseletét stb. A T. aggadai részének rendszeres irodalomtörténeti feldolgozását nyújtja a magyar Bacher Vilmos az ő forrásmunkává vált műveiben: A tannak aggadája, A palesztinai amorák aggadája, A babiloni tannák aggadája. Igen jelentékeny szolgálatot tesznek a további kutatásoknak a magyar Lőw Immánuel művei, amelyek a T.-i állattanról és növénytanról nyújtanak rendszeres áttekintést. A T.-nak a Biblia írására, kanonizálására és szövegkezelésére vonatkozó adatait a magyar Blau Lajos dolgozta fel, míg számos más T.-i tanulmánya a T. babonáját, jogrendszerét, házasságjogát, liturgiáját állítja szellemtörténeti megvilágításba. Klein Sámuel érsekújvári főrabbi, most a jeruzsálemi héber egyetem tanára, bibliai és a T.-i korok geográfiájának jeles kutatója és kutatásainak eredményeiről több kitűnő munkát írt. Az összehasonlító irodalomtörténethez szolgáltat becses adalékokat a magyar Heller Bernátnak a mese vándorlását és a T.-ban való változatát kimutató alapvető műve. f. m T.-kiadások. A T. teljes kéziratos kódexe Münchenben, részlegesen pedig Flórencben, Rómában, Karlsruheban. Oxfordban, Parisban, New-Yorkban és Hamburgban van meg, a jeruzsálemi T.-é pedig csupán Leydenben. A müncheni kódexet kiadta Raphael Rabbinowitz (München 1868-1886., 15 köt., a 16. kötetet H. Ehrentreu, Przemysl 1897). A babiloni T. első kiadása volt 1488-tól kezdődően Soncinoban és Pesaróban: ezt követte az éppoly híres bornbergi T. 1531. és 1548.; a Giustiniai-féle, Venezia 1546-51.; Sabbionetta 1563. és köv., Konstantinápoly 1583. és köv.; Basel 1578-81; Krakkó 1602-1605., 1616-20. és 1617-39., mely utóbbi teljes. Továbbiak : Amsterdam 1644-48.. Frankfurt a. Oder 1697-99., Amsterdam 1714-19., Frankfurt a. M. 1720 - 22., mely utóbbi valamennyi nagyszámú későbbi folio-kiadás alapja. Ilyen 12 kötetes T.-kiadások: Prag 1728-39, Berlin és Frankfurt a. O. 1734-39., Amsterdam 1752- 1765, Sulzbach 1755 - 63. és 1766 - 70., Wien 1791-97., 1806-11., 1830-33., 1840-49., 1860-73., Dyrhnfurth, 1800-04, 1816-21, Slavita(Oroszorsz.) 1801-06., 1808-13. ,1817-22., Prag 1830-51.. 1839--46., Wilna és Grodno 1835 - 1854., Csernowitz 1840-1849., Zsitomir"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4963. címszó a lexikon => 875. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14963.htm

CÍMSZÓ: Talmud

SZÓCIKK: ismerete; a szókincset magából a T.-ból kell az ismert módszerekkel megfejteni és e tekintetben nélkülözhetetlen az arám, görög, latin, perzsa nyelveknek ismerete. Az Aruch c. T.-i szótár számos átdolgozása után a magyar Kohut Adolf adta ki Aruch Completumát és ugyancsak a magyar Krausz Sámuel l. o. a T.-i latin-görög szavak szótárát azoknak etimológiai, átírási és áthangoztatási szabályaival. A T.-i fogalmak enciklopédiáját a magyar Guttmann Mihály adja ki Clavis Talmudis c. alatt füzetes vállalatban. A T. teljes szótárát Lewy adta ki. A T. azonkívül csaknem minden tudományhoz szolgáltat tudománytörténeti anyagot. Ezért az újabb kor főképp enciklopédiákban Jewish Encyclopaedia, Ocár Jiszráel és folyóiratok százaiban dolgozza fel a T. orvosi tudományát, természettudományát, földrajzi adalékait, mondáit, bölcseletét stb. A T. aggadai részének rendszeres irodalomtörténeti feldolgozását nyújtja a magyar Bacher Vilmos az ő forrásmunkává vált műveiben: A tannak aggadája, A palesztinai amorák aggadája, A babiloni tannák aggadája. Igen jelentékeny szolgálatot tesznek a további kutatásoknak a magyar Lőw Immánuel művei, amelyek a T.-i állattanról és növénytanról nyújtanak rendszeres áttekintést. A T.-nak a Biblia írására, kanonizálására és szövegkezelésére vonatkozó adatait a magyar Blau Lajos dolgozta fel, míg számos más T.-i tanulmánya a T. babonáját, jogrendszerét, házasságjogát, liturgiáját állítja szellemtörténeti megvilágításba. Klein Sámuel érsekújvári főrabbi, most a jeruzsálemi héber egyetem tanára, bibliai és a T.-i korok geográfiájának jeles kutatója és kutatásainak eredményeiről több kitűnő munkát írt. Az összehasonlító irodalomtörténethez szolgáltat becses adalékokat a magyar Heller Bernátnak a mese vándorlását és a T.-ban való változatát kimutató alapvető műve. f. m T.-kiadások. A T. teljes kéziratos kódexe Münchenben, részlegesen pedig Flórencben, Rómában, Karlsruheban. Oxfordban, Parisban, New-Yorkban és Hamburgban van meg, a jeruzsálemi T.-é pedig csupán Leydenben. A müncheni kódexet kiadta Raphael Rabbinowitz München 1868-1886., 15 köt., a 16. kötetet H. Ehrentreu, Przemysl 1897 . A babiloni T. első kiadása volt 1488-tól kezdődően Soncinoban és Pesaróban: ezt követte az éppoly híres bornbergi T. 1531. és 1548.; a Giustiniai-féle, Venezia 1546-51.; Sabbionetta 1563. és köv., Konstantinápoly 1583. és köv.; Basel 1578-81; Krakkó 1602-1605., 1616-20. és 1617-39., mely utóbbi teljes. Továbbiak : Amsterdam 1644-48.. Frankfurt a. Oder 1697-99., Amsterdam 1714-19., Frankfurt a. M. 1720 - 22., mely utóbbi valamennyi nagyszámú későbbi folio-kiadás alapja. Ilyen 12 kötetes T.-kiadások: Prag 1728-39, Berlin és Frankfurt a. O. 1734-39., Amsterdam 1752- 1765, Sulzbach 1755 - 63. és 1766 - 70., Wien 1791-97., 1806-11., 1830-33., 1840-49., 1860-73., Dyrhnfurth, 1800-04, 1816-21, Slavita Oroszorsz. 1801-06., 1808-13. ,1817-22., Prag 1830-51.. 1839--46., Wilna és Grodno 1835 - 1854., Csernowitz 1840-1849., Zsitomir

14963.ht

CÍMSZÓ Talmu

SZÓCIKK ismerete szókincse magábó T.-bó kel a ismer módszerekke megfejten é tekintetbe nélkülözhetetle a arám görög latin perzs nyelvekne ismerete A Aruc c T.- szótá számo átdolgozás utá magya Kohu Adol adt k Aruc Completumá é ugyancsa magya Kraus Sámue l o T.- latin-görö szava szótárá azokna etimológiai átírás é áthangoztatás szabályaival T.- fogalma enciklopédiájá magya Guttman Mihál adj k Clavi Talmudi c alat füzete vállalatban T telje szótárá Lew adt ki T azonkívü csakne minde tudományho szolgálta tudománytörténet anyagot Ezér a újab ko főkép enciklopédiákba Jewis Encyclopaedia Ocá Jiszráe é folyóirato százaiba dolgozz fe T orvos tudományát természettudományát földrajz adalékait mondáit bölcseleté stb T aggada részéne rendszere irodalomtörténet feldolgozásá nyújtj magya Bache Vilmo a forrásmunkáv vál műveiben tanna aggadája palesztina amorá aggadája babilon tanná aggadája Ige jelentéken szolgálato teszne tovább kutatásokna magya Lő Immánue művei amelye T.- állattanró é növénytanró nyújtana rendszere áttekintést T.-na Bibli írására kanonizálásár é szövegkezelésér vonatkoz adatai magya Bla Lajo dolgozt fel mí számo má T.- tanulmány T babonáját jogrendszerét házasságjogát liturgiájá állítj szellemtörténet megvilágításba Klei Sámue érsekújvár főrabbi mos jeruzsálem hébe egyete tanára biblia é T.- koro geográfiájána jele kutatój é kutatásaina eredményeirő töb kitűn munká írt A összehasonlít irodalomtörténethe szolgálta becse adalékoka magya Helle Bernátna mes vándorlásá é T.-ba val változatá kimutat alapvet műve f T.-kiadások T telje kézirato kódex Münchenben részlegese pedi Flórencben Rómában Karlsruheban Oxfordban Parisban New-Yorkba é Hamburgba va meg jeruzsálem T.- pedi csupá Leydenben münchen kódexe kiadt Raphae Rabbinowit Münche 1868-1886. 1 köt. 16 kötete H Ehrentreu Przemys 189 babilon T els kiadás vol 1488-tó kezdődőe Soncinoba é Pesaróban ez követt a éppol híre bornberg T 1531 é 1548. Giustiniai-féle Venezi 1546-51. Sabbionett 1563 é köv. Konstantinápol 1583 é köv. Base 1578-81 Krakk 1602-1605. 1616-20 é 1617-39. mel utóbb teljes Továbbia Amsterda 1644-48. Frankfur a Ode 1697-99. Amsterda 1714-19. Frankfur a M 172 22. mel utóbb valamenny nagyszám később folio-kiadá alapja Ilye 1 kötete T.-kiadások Pra 1728-39 Berli é Frankfur a O 1734-39. Amsterda 1752 1765 Sulzbac 175 63 é 176 70. Wie 1791-97. 1806-11. 1830-33. 1840-49. 1860-73. Dyrhnfurth 1800-04 1816-21 Slavit Oroszorsz 1801-06. 1808-13 ,1817-22. Pra 1830-51. 1839--46. Wiln é Grodn 183 1854. Csernowit 1840-1849. Zsitomi

14963.h

CÍMSZ Talm

SZÓCIK ismeret szókincs magáb T.-b ke isme módszerekk megfejte tekintetb nélkülözhetetl ará görö lati perz nyelvekn ismeret Aru T. szót szám átdolgozá ut magy Koh Ado ad Aru Completum ugyancs magy Krau Sámu T. latin-gör szav szótár azokn etimológia átírá áthangoztatá szabályaiva T. fogalm enciklopédiáj magy Guttma Mihá ad Clav Talmud ala füzet vállalatba telj szótár Le ad k azonkív csakn mind tudományh szolgált tudománytörténe anyago Ezé úja k főké enciklopédiákb Jewi Encyclopaedi Oc Jiszrá folyóirat százaib dolgoz f orvo tudományá természettudományá földraj adalékai mondái bölcselet st aggad részén rendszer irodalomtörténe feldolgozás nyújt magy Bach Vilm forrásmunká vá műveibe tann aggadáj palesztin amor aggadáj babilo tann aggadáj Ig jelentéke szolgálat teszn továb kutatásokn magy L Immánu műve amely T. állattanr növénytanr nyújtan rendszer áttekintés T.-n Bibl írásár kanonizálásá szövegkezelésé vonatko adata magy Bl Laj dolgoz fe m szám m T. tanulmán babonájá jogrendszeré házasságjogá liturgiáj állít szellemtörténe megvilágításb Kle Sámu érsekújvá főrabb mo jeruzsále héb egyet tanár bibli T. kor geográfiáján jel kutató kutatásain eredményeir tö kitű munk ír összehasonlí irodalomtörténeth szolgált becs adalékok magy Hell Bernátn me vándorlás T.-b va változat kimuta alapve műv T.-kiadáso telj kézirat kóde Münchenbe részleges ped Flórencbe Rómába Karlsruheba Oxfordba Parisba New-Yorkb Hamburgb v me jeruzsále T. ped csup Leydenbe münche kódex kiad Rapha Rabbinowi Münch 1868-1886 köt 1 kötet Ehrentre Przemy 18 babilo el kiadá vo 1488-t kezdődő Soncinob Pesaróba e követ éppo hír bornber 153 1548 Giustiniai-fél Venez 1546-51 Sabbionet 156 köv Konstantinápo 158 köv Bas 1578-8 Krak 1602-1605 1616-2 1617-39 me utób telje További Amsterd 1644-48 Frankfu Od 1697-99 Amsterd 1714-19 Frankfu 17 22 me utób valamenn nagyszá későb folio-kiad alapj Ily kötet T.-kiadáso Pr 1728-3 Berl Frankfu 1734-39 Amsterd 175 176 Sulzba 17 6 17 70 Wi 1791-97 1806-11 1830-33 1840-49 1860-73 Dyrhnfurt 1800-0 1816-2 Slavi Oroszors 1801-06 1808-1 ,1817-22 Pr 1830-51 1839--46 Wil Grod 18 1854 Csernowi 1840-1849 Zsitom

14963.

CÍMS Tal

SZÓCI ismere szókinc magá T.- k ism módszerek megfejt tekintet nélkülözhetet ar gör lat per nyelvek ismere Ar T szó szá átdolgoz u mag Ko Ad a Ar Completu ugyanc mag Kra Sám T latin-gö sza szótá azok etimológi átír áthangoztat szabályaiv T fogal enciklopédiá mag Guttm Mih a Cla Talmu al füze vállalatb tel szótá L a azonkí csak min tudomány szolgál tudománytörtén anyag Ez új fők enciklopédiák Jew Encyclopaed O Jiszr folyóira százai dolgo orv tudomány természettudomány földra adaléka mondá bölcsele s agga részé rendsze irodalomtörtén feldolgozá nyúj mag Bac Vil forrásmunk v műveib tan aggadá paleszti amo aggadá babil tan aggadá I jelenték szolgála tesz tová kutatások mag Immán műv amel T állattan növénytan nyújta rendsze áttekinté T.- Bib írásá kanonizálás szövegkezelés vonatk adat mag B La dolgo f szá T tanulmá babonáj jogrendszer házasságjog liturgiá állí szellemtörtén megvilágítás Kl Sám érsekújv főrab m jeruzsál hé egye taná bibl T ko geográfiájá je kutat kutatásai eredményei t kit mun í összehasonl irodalomtörténet szolgál bec adaléko mag Hel Bernát m vándorlá T.- v változa kimut alapv mű T.-kiadás tel kézira kód Münchenb részlege pe Flórencb Rómáb Karlsruheb Oxfordb Parisb New-York Hamburg m jeruzsál T pe csu Leydenb münch kóde kia Raph Rabbinow Münc 1868-188 kö köte Ehrentr Przem 1 babil e kiad v 1488- kezdőd Soncino Pesarób köve épp hí bornbe 15 154 Giustiniai-fé Vene 1546-5 Sabbione 15 kö Konstantináp 15 kö Ba 1578- Kra 1602-160 1616- 1617-3 m utó telj Tovább Amster 1644-4 Frankf O 1697-9 Amster 1714-1 Frankf 1 2 m utó valamen nagysz késő folio-kia alap Il köte T.-kiadás P 1728- Ber Frankf 1734-3 Amster 17 17 Sulzb 1 1 7 W 1791-9 1806-1 1830-3 1840-4 1860-7 Dyrhnfur 1800- 1816- Slav Oroszor 1801-0 1808- ,1817-2 P 1830-5 1839--4 Wi Gro 1 185 Csernow 1840-184 Zsito

14963

CÍM Ta

SZÓC ismer szókin mag T. is módszere megfej tekinte nélkülözhete a gö la pe nyelve ismer A sz sz átdolgo ma K A A Complet ugyan ma Kr Sá latin-g sz szót azo etimológ átí áthangozta szabályai foga enciklopédi ma Gutt Mi Cl Talm a füz vállalat te szót azonk csa mi tudomán szolgá tudománytörté anya E ú fő enciklopédiá Je Encyclopae Jisz folyóir száza dolg or tudomán természettudomán földr adalék mond bölcsel agg rész rendsz irodalomtörté feldolgoz nyú ma Ba Vi forrásmun művei ta aggad paleszt am aggad babi ta aggad jelenté szolgál tes tov kutatáso ma Immá mű ame állatta növényta nyújt rendsz áttekint T. Bi írás kanonizálá szövegkezelé vonat ada ma L dolg sz tanulm baboná jogrendsze házasságjo liturgi áll szellemtörté megvilágítá K Sá érsekúj főra jeruzsá h egy tan bib k geográfiáj j kuta kutatása eredménye ki mu összehason irodalomtörténe szolgá be adalék ma He Berná vándorl T. változ kimu alap m T.-kiadá te kézir kó München részleg p Flórenc Rómá Karlsruhe Oxford Paris New-Yor Hambur jeruzsá p cs Leyden münc kód ki Rap Rabbino Mün 1868-18 k köt Ehrent Prze babi kia 1488 kezdő Soncin Pesaró köv ép h bornb 1 15 Giustiniai-f Ven 1546- Sabbion 1 k Konstantiná 1 k B 1578 Kr 1602-16 1616 1617- ut tel Továb Amste 1644- Frank 1697- Amste 1714- Frank ut valame nagys kés folio-ki ala I köt T.-kiadá 1728 Be Frank 1734- Amste 1 1 Sulz 1791- 1806- 1830- 1840- 1860- Dyrhnfu 1800 1816 Sla Oroszo 1801- 1808 ,1817- 1830- 1839-- W Gr 18 Cserno 1840-18 Zsit

1496

CÍ T

SZÓ isme szóki ma T i módszer megfe tekint nélkülözhet g l p nyelv isme s s átdolg m Comple ugya m K S latin- s szó az etimoló át áthangozt szabálya fog enciklopéd m Gut M C Tal fü vállala t szó azon cs m tudomá szolg tudománytört any f enciklopédi J Encyclopa Jis folyói száz dol o tudomá természettudomá föld adalé mon bölcse ag rés rends irodalomtört feldolgo ny m B V forrásmu műve t agga palesz a agga bab t agga jelent szolgá te to kutatás m Imm m am állatt növényt nyúj rends áttekin T B írá kanonizál szövegkezel vona ad m dol s tanul babon jogrendsz házasságj liturg ál szellemtört megvilágít S érsekú főr jeruzs eg ta bi geográfiá kut kutatás eredmény k m összehaso irodalomtörtén szolg b adalé m H Bern vándor T válto kim ala T.-kiad t kézi k Münche részle Flóren Róm Karlsruh Oxfor Pari New-Yo Hambu jeruzs c Leyde mün kó k Ra Rabbin Mü 1868-1 kö Ehren Prz bab ki 148 kezd Sonci Pesar kö é born 1 Giustiniai- Ve 1546 Sabbio Konstantin 157 K 1602-1 161 1617 u te Tová Amst 1644 Fran 1697 Amst 1714 Fran u valam nagy ké folio-k al kö T.-kiad 172 B Fran 1734 Amst Sul 1791 1806 1830 1840 1860 Dyrhnf 180 181 Sl Orosz 1801 180 ,1817 1830 1839- G 1 Csern 1840-1 Zsi