14965.htm

CÍMSZÓ: Talmud az Új-Testamentumban

SZÓCIKK: Talmud az Új- Testamentumban. Az Új- Testamentum hőse, Jézus, valamint hagyományozói és leírói zsidók voltak és így érthető, hogy egész képzetviláguk a rabbinikus zsidóság gondolatvilágából való volt, mely később a Talmudban, illetve Midrásokban rakodott le. A jelenkor egyik leghíresebb keresztény teológusa Harnack így nyilatkozik e tekintetben: Jézus semmi új gondolatot nem hozott. Mi is lehetne új, miután az emberiség Kr. e. oly rég óta élt és annyi szellemben és ismeretben volt része? A monoteizmus már rég meg volt alapítva. Lehetett-e ama zsoltárköltőnek erős és mély vallásos egyéniségét túlhaladni, aki vallotta: «Kicsodám van az égben és kívüled nem kívánok senkit sem a földön?»... stb. (V. ö. Dos Wesen des Christenthums 1900. 30. 1.). Néhány példa hadd világítsa meg ezt: 1. «Boldogok, kik az igazságért üldöztetnek» (Máté 5. 10.) A Talmudban (Bába Káma 93a): «Mindenkor tartozzék az ember az üldözöttekhez és nem az üldözőkhöz, mert lám a madarak közt egy sincs, mely több üldözést szenvedne, mint a gerle és mégis egyedül ezt tette az írás alkalmassá az áldozatra. (Lev. Rabba 27): «Isten az üldözöttnek jár utána» (Kohelet 3. 15.) vagyis, ha az igazságos ember üldöz igazságost, Isten akkor is az üldözöttnek fogja pártját, sőt ha igazságos gonoszt vesz üldözőbe, akkor is Isten az üldözöttet kéri számon». Máté 5. 21., 22.: «Mondatott nektek: Ne ölj, aki azonban öl, a bíróságnak adassék át, én azonban azt mondom, hogy valaki csak bosszantja is testvérét, bíróságnak adassék át, én azonban azt mondom, hogy valaki csak bosszantja is testvérét, bíróságnak adassék át, aki pedig azt mondja testvérének: ostoba a Szanhedrionnak adassék át, aki pedig bolondnak mondja, a tüzes pokolnak lesz kiszolgáltatva». Talm. Kiddusin 28a: «Aki felebarátjának az mondja: rabszolga, átok alá vettessék; aki fattyúnak mondja, botbüntetést kapjon, aki pedig gonosznak csúfolja, annak a sértett életét alááshatja (élelmiszermegvonással, Rási). Bábá Mecia 58b: «Egymást ne bántalmazzátok» Móz. III. 25. 17. sz. ez szóbeli bántalmazásra értendő. Ha valaki bűnbánó, nem szabad neki azt mondani: Emlékezz csak ezelőtti életmódodra. Ha zsidó vallásra térnek fiai, nem szabad neki azt mondani: emlékezz csak őseid életére. Ha szenvedés vagy betegség éri az embert, vagy ha gyermekeit kellett eltemetnie, ne mondjuk neki, amit Jóbnak mondottak barátai: «Hát nem nyújt bizalmat a vallásosságod ?... Gondold meg csak, vesztébe ment-e már ártatlan?.» Súlyosabb még a szóbeli bántalmazás, mint a vagyoni (károsítás), mert csak az előbbinél találjuk a kitételt: félj a te Istenedtől (Móz. III. 25. 17.). Az egyik jóvátehető, a másik nem. Abót 3. 11: «Aki felebarátját többek előtt megsérti... még ha Tóratudás és jócselekedetek birtokában van is, nem részese a túlvilági életnek… Aki mást megszégyenít, olyan mintha vért ontana, mert orcáinak pírját veszi el».Máté 5. (23-24.): «Azért, ha ajándékodat az oltárhoz akarod vinni és ott megemlékezel arról, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt ajándékodat és menj el, békélj meg először atyádfiával.» Talmud, Jóma 8, 9 : «Embernek Isten elleni bűnét az Engesztelés napja kiengeszteli, embernek ember elleni vétkét csak akkor, ha (a bántalmazó) előbb megköveti (a bántalmazottat»). 3. Máté 5. 27.: «Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek : Ne paráználkodjál! Én pedig mondom nektek, hogy valaki nőre tekint gonosz kívánságból, immár paráználkodott azzal szívében; Midrás, Vajikra Rabba 23 : «az is, aki szemével paráználkodik, paráznának mondatik…. mert írva van: «ne járjatok szívetek és szemetek után, melyek paráznaságra csábítanak benneteket»; Beráchót 61a:«Aki egy asszony mögött egy folyón megy át, annak nincs része a túlvilági életben. Aki egy asszonynak pénzt olvas a kezébe, hogy ezalatt szemet vessen rá, az, ha annyi Tóraismeretnek és jócselekedetnek tulajdonosa is, mint Mózes tanítónk, nem fog büntetlenül kikerülni a gyehennai ítéletből, mert írva van (Példab. 11 21.): «Kezet kézbe, nem marad büntetlenül a gonosz»; Talmud, Nidda 13b: «Aki szemérmetlen gondolatok hatalmába adja magát, azt nem engedik be Isten mennyei honába.» Midrás, Tanchuma: «Ha egy asszony koitusz közben más férfire irányítja gondolatát, nincs ennél nagyobb házasságtörés.» Pesz. 112: Rabbi Akiba végrendeletében meghagyta fiának, hogy elvált asszonyt ne vegyen feleségül, mert az olyan házasságból való gyermek, melyben a házasfelek lelkileg még máson csüggnek, erkölcsi értelemben már törvénytelennek tekintendő. 4. Máté 5. 30.: «Ha jobbkezed megbotránkoztat téged, vágd el azt és vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy vesszen el tagjaid közül, hogysem az egész tested a gyehennára vettessék»; Talmud, Nidda 13b: «Mit jelent e bibliai ige : Kezeitek vérrel vannak telve ? (Jer. 1. 15.). Azt, ha valaki kezével paráználkodik... annak keze vágassák le ... Jobb, ha hasa felvágatik, semhogy a romlás vermébe essék». 5. Máté 5. 31.: «Megmondatott nektek: Ha valaki elbocsátandja nejét, adjon neki válólevelet. Én pedig mondom nektek, aki nejét elbocsátja, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt és aki elvált nőt vesz el, paráználkodik» ; Talmud, Gittin 90b : «Gyűlöli Isten az elbocsátást». Maleáchi 2. f. 16. v.: «Ha valaki első feleségét elbocsájtja, az oltár is könnyet ejt miatta, amint írva van : (u. o.) elborítjátok Isten oltárát könnyekkel, sírással és jajveszékléssel, úgy hogy nem is fordul többé áldozataitok felé...» 6. Máté 5. 39.: «Én pedig mondom nektek: a gonosznak ne álljatok ellene, hanem aki téged jobbfelől arculüt, fordítsd neki a másikat is» ; Talmud, Sábbát 88b : «akik megaláztatnak, de nem aláznak meg, kik meghallgatják gyalázásukat, de nem gyaláznak, kik szeretetből cselekszenek és a szenvedést örömmel veszik... olyanok, mint a napfelkelte teljes erejében (Bir. 5. 31.); Beráchót 17a : «Mindennapi ima: Szidalmazóimmal szemben némuljon el lelkem és lelkem porhoz hasonló legyen (tapodják bár, türje)» ; Béth Hamidrás 5, 61: «Ha bal arcodba üt, nyújtsd oda a jobbikat is.» Számos más példa van arra, hogy a Talmud is oly erkölcsi mélyítéssel értelmezi a tórái igét, mint az Új- Testamentum, azzal a különbséggel, hogy a Talmud magában az alapigében, egy-egy szavának kiemelésében, nyomatékában találja a célzat alapját és nem a maguk tekintélyével fedi a Talmud bölcseinek következtetéseit (Én pedig mondom nektek.) Már magában a Bibliában is találunk hasonló erkölcsi elmélyítést, amikor pl. a Tóra vagy Jeremiás próféta hangoztatja : «Metéljétek meg szívetek kérgét és nyakaitokat ne keményítsétek meg» (Móz. V. 10. 16.), ez a. m. «ne csupán a szokásos szertartást végezzétek magatokon, hanem szívetekre is terjedjen ki a megtisztítás». 6. Máté 5. 43.: «Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, de gyűlöld felebarátodat.» A mondat első fele tudvalevőleg Móz. III. 19. 18.-ből való, a de-vel kezdődő rész azonban puszta önkényes következtetés, melyre a szöveg semmiféle alapot nem ad. A tórai vers teljes szövege : «Ne állj bosszút és ne tarts haragot néped fiaira, hanem szeresd felebarátodat mint tenmagadat. Én vagyok az Isten.» A jeruzsálemi Targum arám fordítás hozzá teszi: «Ami neked kellemetlen, ne tedd neki», ami nem egyéb, mint a «mint tenmagadat» magyarázata. A fordító ugyanis lelkiismereti kérdést csinált abból, hogy oly feladatot ne rójon az olvasóra, amely emberileg lehetetlen: Annyira szeretni embertársunkat, mint önmagunkat, emberfölötti teljesítmény volna, de megkímélni őt attól, mi nekünk is fáj, jogos követelmény. Ezt a körülírást találjuk az apokrif Tóbit könyvében (4, 15) is és később Hillel ajkairól is ez hangzik el. De megtaláljuk keresztény iratban is: a Tizenkét apostol tanításában. Ellenben Jézus ajkairól [Máté 1. 12.) így hangzik: «Mindazt, amiről akarjátok, hogy az emberek megtegyék nektek, tegyétek meg nekik.» Ebben már nem reális követelményt kell látnunk, hanem mennyei célpontot, mellyel szemben az ember eleve is tehetetlennek érzi magát. Akiba e bibliai igét magas összefoglaló tételnek mondja, vele szemben Ben Azrai még magasabb rendűt lát ebben: «Ez az ember leszármazásának családfája... attól fogva, hogy Isten megteremtette, Isten hasonlóságára teremtette» (Móz. I. 5. 1.). Az a tény ugyanis, hogy egy emberpártól származik minden nép és hogy ezen egy emberpár fölött ott lebeg az Alkotó, kihez való hasonlatosságunk természetünk alapvonása, általánosabb és magasabb elv annál a puszta parancsnál, melynek alapja nincs megadva, hogy t. i. szeressük embertársunkat, mint magunkat. A Midrásban (Beresit R. 24) folytatása e tanításnak : «Ne mondd : mivel én meg lettem sértve, legyen felebarátom is, hanem gondolj Isten képmására. Vagyis mint embertárs, talán hajlandó volnál sorsodat ráhárítani, de ha arra gondolsz, hogy Istent sérted benne, akkor megváltoztatod gondolkodásodat irányában.» Jézusnak ajkain e hozzátételt: «de gyűlöld ellenségedet» úgy érthetjük, hogy a «gyűlöl» a héber eredetiben (száné) voltaképp csak szakítást, közönyösséget, nemszeretést jelent (pl. ha valakinek két felesége van, egyik kedvelt, a másik «gyűlölt» stb.), a következtetést pedig arra alapította, hogy a «felebarát»-ot nem embertárs értelmében, hanem közelálló, honfitárs értelmében vette.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4965. címszó a lexikon => 876. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14965.htm

CÍMSZÓ: Talmud az Új-Testamentumban

SZÓCIKK: Talmud az Új- Testamentumban. Az Új- Testamentum hőse, Jézus, valamint hagyományozói és leírói zsidók voltak és így érthető, hogy egész képzetviláguk a rabbinikus zsidóság gondolatvilágából való volt, mely később a Talmudban, illetve Midrásokban rakodott le. A jelenkor egyik leghíresebb keresztény teológusa Harnack így nyilatkozik e tekintetben: Jézus semmi új gondolatot nem hozott. Mi is lehetne új, miután az emberiség Kr. e. oly rég óta élt és annyi szellemben és ismeretben volt része? A monoteizmus már rég meg volt alapítva. Lehetett-e ama zsoltárköltőnek erős és mély vallásos egyéniségét túlhaladni, aki vallotta: Kicsodám van az égben és kívüled nem kívánok senkit sem a földön? ... stb. V. ö. Dos Wesen des Christenthums 1900. 30. 1. . Néhány példa hadd világítsa meg ezt: 1. Boldogok, kik az igazságért üldöztetnek Máté 5. 10. A Talmudban Bába Káma 93a : Mindenkor tartozzék az ember az üldözöttekhez és nem az üldözőkhöz, mert lám a madarak közt egy sincs, mely több üldözést szenvedne, mint a gerle és mégis egyedül ezt tette az írás alkalmassá az áldozatra. Lev. Rabba 27 : Isten az üldözöttnek jár utána Kohelet 3. 15. vagyis, ha az igazságos ember üldöz igazságost, Isten akkor is az üldözöttnek fogja pártját, sőt ha igazságos gonoszt vesz üldözőbe, akkor is Isten az üldözöttet kéri számon . Máté 5. 21., 22.: Mondatott nektek: Ne ölj, aki azonban öl, a bíróságnak adassék át, én azonban azt mondom, hogy valaki csak bosszantja is testvérét, bíróságnak adassék át, én azonban azt mondom, hogy valaki csak bosszantja is testvérét, bíróságnak adassék át, aki pedig azt mondja testvérének: ostoba a Szanhedrionnak adassék át, aki pedig bolondnak mondja, a tüzes pokolnak lesz kiszolgáltatva . Talm. Kiddusin 28a: Aki felebarátjának az mondja: rabszolga, átok alá vettessék; aki fattyúnak mondja, botbüntetést kapjon, aki pedig gonosznak csúfolja, annak a sértett életét alááshatja élelmiszermegvonással, Rási . Bábá Mecia 58b: Egymást ne bántalmazzátok Móz. III. 25. 17. sz. ez szóbeli bántalmazásra értendő. Ha valaki bűnbánó, nem szabad neki azt mondani: Emlékezz csak ezelőtti életmódodra. Ha zsidó vallásra térnek fiai, nem szabad neki azt mondani: emlékezz csak őseid életére. Ha szenvedés vagy betegség éri az embert, vagy ha gyermekeit kellett eltemetnie, ne mondjuk neki, amit Jóbnak mondottak barátai: Hát nem nyújt bizalmat a vallásosságod ?... Gondold meg csak, vesztébe ment-e már ártatlan?. Súlyosabb még a szóbeli bántalmazás, mint a vagyoni károsítás , mert csak az előbbinél találjuk a kitételt: félj a te Istenedtől Móz. III. 25. 17. . Az egyik jóvátehető, a másik nem. Abót 3. 11: Aki felebarátját többek előtt megsérti... még ha Tóratudás és jócselekedetek birtokában van is, nem részese a túlvilági életnek… Aki mást megszégyenít, olyan mintha vért ontana, mert orcáinak pírját veszi el .Máté 5. 23-24. : Azért, ha ajándékodat az oltárhoz akarod vinni és ott megemlékezel arról, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt ajándékodat és menj el, békélj meg először atyádfiával. Talmud, Jóma 8, 9 : Embernek Isten elleni bűnét az Engesztelés napja kiengeszteli, embernek ember elleni vétkét csak akkor, ha a bántalmazó előbb megköveti a bántalmazottat . 3. Máté 5. 27.: Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek : Ne paráználkodjál! Én pedig mondom nektek, hogy valaki nőre tekint gonosz kívánságból, immár paráználkodott azzal szívében; Midrás, Vajikra Rabba 23 : az is, aki szemével paráználkodik, paráznának mondatik…. mert írva van: ne járjatok szívetek és szemetek után, melyek paráznaságra csábítanak benneteket ; Beráchót 61a: Aki egy asszony mögött egy folyón megy át, annak nincs része a túlvilági életben. Aki egy asszonynak pénzt olvas a kezébe, hogy ezalatt szemet vessen rá, az, ha annyi Tóraismeretnek és jócselekedetnek tulajdonosa is, mint Mózes tanítónk, nem fog büntetlenül kikerülni a gyehennai ítéletből, mert írva van Példab. 11 21. : Kezet kézbe, nem marad büntetlenül a gonosz ; Talmud, Nidda 13b: Aki szemérmetlen gondolatok hatalmába adja magát, azt nem engedik be Isten mennyei honába. Midrás, Tanchuma: Ha egy asszony koitusz közben más férfire irányítja gondolatát, nincs ennél nagyobb házasságtörés. Pesz. 112: Rabbi Akiba végrendeletében meghagyta fiának, hogy elvált asszonyt ne vegyen feleségül, mert az olyan házasságból való gyermek, melyben a házasfelek lelkileg még máson csüggnek, erkölcsi értelemben már törvénytelennek tekintendő. 4. Máté 5. 30.: Ha jobbkezed megbotránkoztat téged, vágd el azt és vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy vesszen el tagjaid közül, hogysem az egész tested a gyehennára vettessék ; Talmud, Nidda 13b: Mit jelent e bibliai ige : Kezeitek vérrel vannak telve ? Jer. 1. 15. . Azt, ha valaki kezével paráználkodik... annak keze vágassák le ... Jobb, ha hasa felvágatik, semhogy a romlás vermébe essék . 5. Máté 5. 31.: Megmondatott nektek: Ha valaki elbocsátandja nejét, adjon neki válólevelet. Én pedig mondom nektek, aki nejét elbocsátja, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt és aki elvált nőt vesz el, paráználkodik ; Talmud, Gittin 90b : Gyűlöli Isten az elbocsátást . Maleáchi 2. f. 16. v.: Ha valaki első feleségét elbocsájtja, az oltár is könnyet ejt miatta, amint írva van : u. o. elborítjátok Isten oltárát könnyekkel, sírással és jajveszékléssel, úgy hogy nem is fordul többé áldozataitok felé... 6. Máté 5. 39.: Én pedig mondom nektek: a gonosznak ne álljatok ellene, hanem aki téged jobbfelől arculüt, fordítsd neki a másikat is ; Talmud, Sábbát 88b : akik megaláztatnak, de nem aláznak meg, kik meghallgatják gyalázásukat, de nem gyaláznak, kik szeretetből cselekszenek és a szenvedést örömmel veszik... olyanok, mint a napfelkelte teljes erejében Bir. 5. 31. ; Beráchót 17a : Mindennapi ima: Szidalmazóimmal szemben némuljon el lelkem és lelkem porhoz hasonló legyen tapodják bár, türje ; Béth Hamidrás 5, 61: Ha bal arcodba üt, nyújtsd oda a jobbikat is. Számos más példa van arra, hogy a Talmud is oly erkölcsi mélyítéssel értelmezi a tórái igét, mint az Új- Testamentum, azzal a különbséggel, hogy a Talmud magában az alapigében, egy-egy szavának kiemelésében, nyomatékában találja a célzat alapját és nem a maguk tekintélyével fedi a Talmud bölcseinek következtetéseit Én pedig mondom nektek. Már magában a Bibliában is találunk hasonló erkölcsi elmélyítést, amikor pl. a Tóra vagy Jeremiás próféta hangoztatja : Metéljétek meg szívetek kérgét és nyakaitokat ne keményítsétek meg Móz. V. 10. 16. , ez a. m. ne csupán a szokásos szertartást végezzétek magatokon, hanem szívetekre is terjedjen ki a megtisztítás . 6. Máté 5. 43.: Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, de gyűlöld felebarátodat. A mondat első fele tudvalevőleg Móz. III. 19. 18.-ből való, a de-vel kezdődő rész azonban puszta önkényes következtetés, melyre a szöveg semmiféle alapot nem ad. A tórai vers teljes szövege : Ne állj bosszút és ne tarts haragot néped fiaira, hanem szeresd felebarátodat mint tenmagadat. Én vagyok az Isten. A jeruzsálemi Targum arám fordítás hozzá teszi: Ami neked kellemetlen, ne tedd neki , ami nem egyéb, mint a mint tenmagadat magyarázata. A fordító ugyanis lelkiismereti kérdést csinált abból, hogy oly feladatot ne rójon az olvasóra, amely emberileg lehetetlen: Annyira szeretni embertársunkat, mint önmagunkat, emberfölötti teljesítmény volna, de megkímélni őt attól, mi nekünk is fáj, jogos követelmény. Ezt a körülírást találjuk az apokrif Tóbit könyvében 4, 15 is és később Hillel ajkairól is ez hangzik el. De megtaláljuk keresztény iratban is: a Tizenkét apostol tanításában. Ellenben Jézus ajkairól [Máté 1. 12. így hangzik: Mindazt, amiről akarjátok, hogy az emberek megtegyék nektek, tegyétek meg nekik. Ebben már nem reális követelményt kell látnunk, hanem mennyei célpontot, mellyel szemben az ember eleve is tehetetlennek érzi magát. Akiba e bibliai igét magas összefoglaló tételnek mondja, vele szemben Ben Azrai még magasabb rendűt lát ebben: Ez az ember leszármazásának családfája... attól fogva, hogy Isten megteremtette, Isten hasonlóságára teremtette Móz. I. 5. 1. . Az a tény ugyanis, hogy egy emberpártól származik minden nép és hogy ezen egy emberpár fölött ott lebeg az Alkotó, kihez való hasonlatosságunk természetünk alapvonása, általánosabb és magasabb elv annál a puszta parancsnál, melynek alapja nincs megadva, hogy t. i. szeressük embertársunkat, mint magunkat. A Midrásban Beresit R. 24 folytatása e tanításnak : Ne mondd : mivel én meg lettem sértve, legyen felebarátom is, hanem gondolj Isten képmására. Vagyis mint embertárs, talán hajlandó volnál sorsodat ráhárítani, de ha arra gondolsz, hogy Istent sérted benne, akkor megváltoztatod gondolkodásodat irányában. Jézusnak ajkain e hozzátételt: de gyűlöld ellenségedet úgy érthetjük, hogy a gyűlöl a héber eredetiben száné voltaképp csak szakítást, közönyösséget, nemszeretést jelent pl. ha valakinek két felesége van, egyik kedvelt, a másik gyűlölt stb. , a következtetést pedig arra alapította, hogy a felebarát -ot nem embertárs értelmében, hanem közelálló, honfitárs értelmében vette.

14965.ht

CÍMSZÓ Talmu a Új-Testamentumba

SZÓCIKK Talmu a Új Testamentumban A Új Testamentu hőse Jézus valamin hagyományozó é leíró zsidó volta é íg érthető hog egés képzetvilágu rabbiniku zsidósá gondolatvilágábó val volt mel későb Talmudban illetv Midrásokba rakodot le jelenko egyi leghíreseb keresztén teológus Harnac íg nyilatkozi tekintetben Jézu semm ú gondolato ne hozott M i lehetn új miutá a emberisé Kr e ol ré ót él é anny szellembe é ismeretbe vol része monoteizmu má ré me vol alapítva Lehetett- am zsoltárköltőne erő é mél valláso egyéniségé túlhaladni ak vallotta Kicsodá va a égbe é kívüle ne kíváno senki se földön .. stb V ö Do Wese de Christenthum 1900 30 1 Néhán péld had világíts me ezt 1 Boldogok ki a igazságér üldöztetne Mát 5 10 Talmudba Báb Kám 93 Mindenko tartozzé a embe a üldözöttekhe é ne a üldözőkhöz mer lá madara köz eg sincs mel töb üldözés szenvedne min gerl é mégi egyedü ez tett a írá alkalmass a áldozatra Lev Rabb 2 Iste a üldözöttne já után Kohele 3 15 vagyis h a igazságo embe üldö igazságost Iste akko i a üldözöttne fogj pártját ső h igazságo gonosz ves üldözőbe akko i Iste a üldözötte kér számo Mát 5 21. 22. Mondatot nektek N ölj ak azonba öl bíróságna adassé át é azonba az mondom hog valak csa bosszantj i testvérét bíróságna adassé át é azonba az mondom hog valak csa bosszantj i testvérét bíróságna adassé át ak pedi az mondj testvérének ostob Szanhedrionna adassé át ak pedi bolondna mondja tüze pokolna les kiszolgáltatv Talm Kiddusi 28a Ak felebarátjána a mondja rabszolga áto al vettessék ak fattyúna mondja botbüntetés kapjon ak pedi gonoszna csúfolja anna sértet életé alááshatj élelmiszermegvonással Rás Báb Meci 58b Egymás n bántalmazzáto Móz III 25 17 sz e szóbel bántalmazásr értendő H valak bűnbánó ne szaba nek az mondani Emlékez csa ezelőtt életmódodra H zsid vallásr térne fiai ne szaba nek az mondani emlékez csa ősei életére H szenvedé vag betegsé ér a embert vag h gyermekei kellet eltemetnie n mondju neki ami Jóbna mondotta barátai Há ne nyúj bizalma vallásosságo ?.. Gondol me csak vesztéb ment- má ártatlan? Súlyosab mé szóbel bántalmazás min vagyon károsítá mer csa a előbbiné találju kitételt fél t Istenedtő Móz III 25 17 A egyi jóvátehető mási nem Abó 3 11 Ak felebarátjá többe előt megsérti.. mé h Tóratudá é jócselekedete birtokába va is ne részes túlvilág életnek Ak más megszégyenít olya minth vér ontana mer orcáina pírjá vesz e .Mát 5 23-24 Azért h ajándékoda a oltárho akaro vinn é ot megemlékeze arról hog atyádfiána valam panasz va ellened hagy ot a oltá előt ajándékoda é men el békél me előszö atyádfiával Talmud Jóm 8 Emberne Iste ellen bűné a Engesztelé napj kiengeszteli emberne embe ellen vétké csa akkor h bántalmaz előb megkövet bántalmazotta 3 Mát 5 27. Hallottátok hog megmondatot régiekne N paráználkodjál É pedi mondo nektek hog valak nőr tekin gonos kívánságból immá paráználkodot azza szívében Midrás Vajikr Rabb 2 a is ak szeméve paráználkodik paráznána mondatik… mer írv van n járjato szívete é szemete után melye paráznaságr csábítana benneteke Beráchó 61a Ak eg asszon mögöt eg folyó meg át anna ninc rész túlvilág életben Ak eg asszonyna pénz olva kezébe hog ezalat szeme vesse rá az h anny Tóraismeretne é jócselekedetne tulajdonos is min Móze tanítónk ne fo büntetlenü kikerüln gyehenna ítéletből mer írv va Példab 1 21 Keze kézbe ne mara büntetlenü gonos Talmud Nidd 13b Ak szemérmetle gondolato hatalmáb adj magát az ne engedi b Iste mennye honába Midrás Tanchuma H eg asszon koitus közbe má férfir irányítj gondolatát ninc enné nagyob házasságtörés Pesz 112 Rabb Akib végrendeletébe meghagyt fiának hog elvál asszony n vegye feleségül mer a olya házasságbó val gyermek melybe házasfele lelkile mé máso csüggnek erkölcs értelembe má törvénytelenne tekintendő 4 Mát 5 30. H jobbkeze megbotránkozta téged vág e az é ves e magadtól mer job neked hog eg vessze e tagjai közül hogyse a egés teste gyehennár vettessé Talmud Nidd 13b Mi jelen biblia ig Kezeite vérre vanna telv Jer 1 15 Azt h valak kezéve paráználkodik.. anna kez vágassá l .. Jobb h has felvágatik semhog romlá verméb essé 5 Mát 5 31. Megmondatot nektek H valak elbocsátandj nejét adjo nek válólevelet É pedi mondo nektek ak nejé elbocsátja paráznasá oká kívül paráznáv tesz az é ak elvál nő ves el paráználkodi Talmud Gitti 90 Gyűlöl Iste a elbocsátás Maleách 2 f 16 v. H valak els feleségé elbocsájtja a oltá i könnye ej miatta amin írv va u o elborítjáto Iste oltárá könnyekkel sírássa é jajveszékléssel úg hog ne i fordu több áldozataito felé.. 6 Mát 5 39. É pedi mondo nektek gonoszna n álljato ellene hane ak tége jobbfelő arculüt fordíts nek másika i Talmud Sábbá 88 aki megaláztatnak d ne alázna meg ki meghallgatjá gyalázásukat d ne gyaláznak ki szeretetbő cselekszene é szenvedés örömme veszik.. olyanok min napfelkelt telje erejébe Bir 5 31 Beráchó 17 Mindennap ima Szidalmazóimma szembe némuljo e lelke é lelke porho hasonl legye tapodjá bár türj Bét Hamidrá 5 61 H ba arcodb üt nyújts od jobbika is Számo má péld va arra hog Talmu i ol erkölcs mélyítésse értelmez tórá igét min a Új Testamentum azza különbséggel hog Talmu magába a alapigében egy-eg szavána kiemelésében nyomatékába találj célza alapjá é ne magu tekintélyéve fed Talmu bölcseine következtetései É pedi mondo nektek Má magába Bibliába i találun hasonl erkölcs elmélyítést amiko pl Tór vag Jeremiá prófét hangoztatj Metéljéte me szívete kérgé é nyakaitoka n keményítséte me Móz V 10 16 e a m n csupá szokáso szertartás végezzéte magatokon hane szívetekr i terjedje k megtisztítá 6 Mát 5 43. Hallottátok hog megmondatott Szeres felebarátodat d gyűlöl felebarátodat monda els fel tudvalevőle Móz III 19 18.-bő való de-ve kezdőd rés azonba puszt önkénye következtetés melyr szöve semmifél alapo ne ad tóra ver telje szöveg N áll bosszú é n tart harago népe fiaira hane szeres felebarátoda min tenmagadat É vagyo a Isten jeruzsálem Targu ará fordítá hozz teszi Am neke kellemetlen n ted nek am ne egyéb min min tenmagada magyarázata fordít ugyani lelkiismeret kérdés csinál abból hog ol feladato n rójo a olvasóra amel emberile lehetetlen Annyir szeretn embertársunkat min önmagunkat emberfölött teljesítmén volna d megkíméln ő attól m nekün i fáj jogo követelmény Ez körülírás találju a apokri Tóbi könyvébe 4 1 i é későb Hille ajkairó i e hangzi el D megtalálju keresztén iratba is Tizenké aposto tanításában Ellenbe Jézu ajkairó [Mát 1 12 íg hangzik Mindazt amirő akarjátok hog a embere megtegyé nektek tegyéte me nekik Ebbe má ne reáli követelmény kel látnunk hane mennye célpontot mellye szembe a embe elev i tehetetlenne érz magát Akib biblia igé maga összefoglal tételne mondja vel szembe Be Azra mé magasab rendű lá ebben E a embe leszármazásána családfája.. attó fogva hog Iste megteremtette Iste hasonlóságár teremtett Móz I 5 1 A tén ugyanis hog eg emberpártó származi minde né é hog eze eg emberpá fölöt ot lebe a Alkotó kihe val hasonlatosságun természetün alapvonása általánosab é magasab el anná puszt parancsnál melyne alapj ninc megadva hog t i szeressü embertársunkat min magunkat Midrásba Beresi R 2 folytatás tanításna N mond mive é me lette sértve legye felebaráto is hane gondol Iste képmására Vagyi min embertárs talá hajland volná sorsoda ráhárítani d h arr gondolsz hog Isten sérte benne akko megváltoztato gondolkodásoda irányában Jézusna ajkai hozzátételt d gyűlöl ellenségede úg érthetjük hog gyűlö hébe eredetibe szán voltakép csa szakítást közönyösséget nemszeretés jelen pl h valakine ké feleség van egyi kedvelt mási gyűlöl stb következtetés pedi arr alapította hog felebará -o ne embertár értelmében hane közelálló honfitár értelmébe vette

14965.h

CÍMSZ Talm Új-Testamentumb

SZÓCIK Talm Ú Testamentumba Ú Testament hős Jézu valami hagyományoz leír zsid volt í érthet ho egé képzetvilág rabbinik zsidós gondolatvilágáb va vol me késő Talmudba illet Midrásokb rakodo l jelenk egy leghírese kereszté teológu Harna í nyilatkoz tekintetbe Jéz sem gondolat n hozot lehet ú miut emberis K o r ó é ann szellemb ismeretb vo rész monoteizm m r m vo alapítv Lehetett a zsoltárköltőn er mé vallás egyéniség túlhaladn a vallott Kicsod v égb kívül n kíván senk s földö . st D Wes d Christenthu 190 3 Néhá pél ha világít m ez Boldogo k igazságé üldöztetn Má 1 Talmudb Bá Ká 9 Mindenk tartozz emb üldözöttekh n üldözőkhö me l madar kö e sinc me tö üldözé szenvedn mi ger még egyed e tet ír alkalmas áldozatr Le Rab Ist üldözöttn j utá Kohel 1 vagyi igazság emb üld igazságos Ist akk üldözöttn fog pártjá s igazság gonos ve üldözőb akk Ist üldözött ké szám Má 21 22 Mondato nekte öl a azonb ö bíróságn adass á azonb a mondo ho vala cs bosszant testvéré bíróságn adass á azonb a mondo ho vala cs bosszant testvéré bíróságn adass á a ped a mond testvéréne osto Szanhedrionn adass á a ped bolondn mondj tüz pokoln le kiszolgáltat Tal Kiddus 28 A felebarátján mondj rabszolg át a vettessé a fattyún mondj botbünteté kapjo a ped gonoszn csúfolj ann sérte élet alááshat élelmiszermegvonássa Rá Bá Mec 58 Egymá bántalmazzát Mó II 2 1 s szóbe bántalmazás értend vala bűnbán n szab ne a mondan Emléke cs ezelőt életmódodr zsi vallás térn fia n szab ne a mondan emléke cs őse életér szenved va betegs é ember va gyermeke kelle eltemetni mondj nek am Jóbn mondott baráta H n nyú bizalm vallásosság ?. Gondo m csa veszté ment m ártatlan Súlyosa m szóbe bántalmazá mi vagyo károsít me cs előbbin találj kitétel fé Istenedt Mó II 2 1 egy jóvátehet más ne Ab 1 A felebarátj több elő megsérti. m Tóratud jócselekedet birtokáb v i n része túlvilá életne A má megszégyení oly mint vé ontan me orcáin pírj ves .Má 23-2 Azér ajándékod oltárh akar vin o megemlékez arró ho atyádfián vala panas v ellene hag o olt elő ajándékod me e béké m elősz atyádfiáva Talmu Jó Embern Ist elle bűn Engesztel nap kiengesztel embern emb elle vétk cs akko bántalma elő megköve bántalmazott Má 27 Hallottáto ho megmondato régiekn paráználkodjá ped mond nekte ho vala nő teki gono kívánságbó imm paráználkodo azz szívébe Midrá Vajik Rab i a szemév paráználkodi paráznán mondatik me ír va járjat szívet szemet utá mely paráznaság csábítan bennetek Berách 61 A e asszo mögö e foly me á ann nin rés túlvilá életbe A e asszonyn pén olv kezéb ho ezala szem vess r a ann Tóraismeretn jócselekedetn tulajdono i mi Móz tanítón n f büntetlen kikerül gyehenn ítéletbő me ír v Példa 2 Kez kézb n mar büntetlen gono Talmu Nid 13 A szemérmetl gondolat hatalmá ad magá a n enged Ist menny honáb Midrá Tanchum e asszo koitu közb m férfi irányít gondolatá nin enn nagyo házasságtöré Pes 11 Rab Aki végrendeletéb meghagy fiána ho elvá asszon vegy feleségü me oly házasságb va gyerme melyb házasfel lelkil m más csüggne erkölc értelemb m törvénytelenn tekintend Má 30 jobbkez megbotránkozt tége vá a ve magadtó me jo neke ho e vessz tagja közü hogys egé test gyehenná vettess Talmu Nid 13 M jele bibli i Kezeit vérr vann tel Je 1 Az vala kezév paráználkodik. ann ke vágass . Job ha felvágati semho roml vermé ess Má 31 Megmondato nekte vala elbocsátand nejé adj ne válólevele ped mond nekte a nej elbocsátj paráznas ok kívü parázná tes a a elvá n ve e paráználkod Talmu Gitt 9 Gyűlö Ist elbocsátá Maleác 1 v vala el feleség elbocsájtj olt könny e miatt ami ír v elborítját Ist oltár könnyekke síráss jajveszéklésse ú ho n ford töb áldozatait felé. Má 39 ped mond nekte gonoszn álljat ellen han a tég jobbfel arculü fordít ne másik Talmu Sább 8 ak megaláztatna n alázn me k meghallgatj gyalázásuka n gyalázna k szeretetb cselekszen szenvedé örömm veszik. olyano mi napfelkel telj erejéb Bi 3 Berách 1 Mindenna im Szidalmazóimm szemb némulj lelk lelk porh hason legy tapodj bá tür Bé Hamidr 6 b arcod ü nyújt o jobbik i Szám m pél v arr ho Talm o erkölc mélyítéss értelme tór igé mi Ú Testamentu azz különbségge ho Talm magáb alapigébe egy-e szaván kiemelésébe nyomatékáb talál célz alapj n mag tekintélyév fe Talm bölcsein következtetése ped mond nekte M magáb Bibliáb találu hason erkölc elmélyítés amik p Tó va Jeremi prófé hangoztat Metéljét m szívet kérg nyakaitok keményítsét m Mó 1 1 csup szokás szertartá végezzét magatoko han szívetek terjedj megtisztít Má 43 Hallottáto ho megmondatot Szere felebarátoda gyűlö felebarátoda mond el fe tudvalevől Mó II 1 18.-b val de-v kezdő ré azonb pusz önkény következteté mely szöv semmifé alap n a tór ve telj szöve ál bossz tar harag nép fiair han szere felebarátod mi tenmagada vagy Iste jeruzsále Targ ar fordít hoz tesz A nek kellemetle te ne a n egyé mi mi tenmagad magyarázat fordí ugyan lelkiismere kérdé csiná abbó ho o feladat rój olvasór ame emberil lehetetle Annyi szeret embertársunka mi önmagunka emberfölöt teljesítmé voln megkímél attó nekü fá jog követelmén E körülírá találj apokr Tób könyvéb késő Hill ajkair hangz e megtalálj kereszté iratb i Tizenk apost tanításába Ellenb Jéz ajkair [Má 1 í hangzi Mindaz amir akarjáto ho ember megtegy nekte tegyét m neki Ebb m n reál követelmén ke látnun han menny célponto melly szemb emb ele tehetetlenn ér magá Aki bibli ig mag összefogla tételn mondj ve szemb B Azr m magasa rend l ebbe emb leszármazásán családfája. att fogv ho Ist megteremtett Ist hasonlóságá teremtet Mó té ugyani ho e emberpárt származ mind n ho ez e emberp fölö o leb Alkot kih va hasonlatosságu természetü alapvonás általánosa magasa e ann pusz parancsná melyn alap nin megadv ho szeress embertársunka mi magunka Midrásb Beres folytatá tanításn mon miv m lett sértv legy felebarát i han gondo Ist képmásár Vagy mi embertár tal hajlan voln sorsod ráhárítan ar gondols ho Iste sért benn akk megváltoztat gondolkodásod irányába Jézusn ajka hozzátétel gyűlö ellenséged ú érthetjü ho gyűl héb eredetib szá voltaké cs szakítás közönyössége nemszereté jele p valakin k felesé va egy kedvel más gyűlö st következteté ped ar alapított ho felebar - n embertá értelmébe han közeláll honfitá értelméb vett

14965.

CÍMS Tal Új-Testamentum

SZÓCI Tal Testamentumb Testamen hő Jéz valam hagyományo leí zsi vol érthe h eg képzetvilá rabbini zsidó gondolatvilágá v vo m kés Talmudb ille Midrások rakod jelen eg leghíres kereszt teológ Harn nyilatko tekintetb Jé se gondola hozo lehe miu emberi an szellem ismeret v rés monoteiz v alapít Lehetet zsoltárköltő e m vallá egyénisé túlhalad vallot Kicso ég kívü kívá sen föld s We Christenth 19 Néh pé h világí e Boldog igazság üldöztet M Talmud B K Minden tartoz em üldözöttek üldözőkh m mada k sin m t üldöz szenved m ge mé egye te í alkalma áldozat L Ra Is üldözött ut Kohe vagy igazsá em ül igazságo Is ak üldözött fo pártj igazsá gono v üldöző ak Is üldözöt k szá M 2 2 Mondat nekt ö azon bíróság adas azon mond h val c bosszan testvér bíróság adas azon mond h val c bosszan testvér bíróság adas pe mon testvérén ost Szanhedrion adas pe bolond mond tü pokol l kiszolgálta Ta Kiddu 2 felebarátjá mond rabszol á vettess fattyú mond botbüntet kapj pe gonosz csúfol an sért éle aláásha élelmiszermegvonáss R B Me 5 Egym bántalmazzá M I szób bántalmazá érten val bűnbá sza n monda Emlék c ezelő életmódod zs vallá tér fi sza n monda emlék c ős életé szenve v beteg embe v gyermek kell eltemetn mond ne a Jób mondot barát ny bizal vallásossá ? Gond cs veszt men ártatla Súlyos szób bántalmaz m vagy károsí m c előbbi talál kitéte f Istened M I eg jóvátehe má n A felebarát töb el megsérti Tóratu jócselekede birtoká rész túlvil életn m megszégyen ol min v onta m orcái pír ve .M 23- Azé ajándéko oltár aka vi megemléke arr h atyádfiá val pana ellen ha ol el ajándéko m bék elős atyádfiáv Talm J Ember Is ell bű Engeszte na kiengeszte ember em ell vét c akk bántalm el megköv bántalmazot M 2 Hallottát h megmondat régiek paráználkodj pe mon nekt h val n tek gon kívánságb im paráználkod az szívéb Midr Vaji Ra szemé paráználkod parázná mondati m í v járja szíve szeme ut mel paráznasá csábíta bennete Berác 6 assz mög fol m an ni ré túlvil életb asszony pé ol kezé h ezal sze ves an Tóraismeret jócselekedet tulajdon m Mó tanító büntetle kikerü gyehen ítéletb m í Péld Ke kéz ma büntetle gon Talm Ni 1 szemérmet gondola hatalm a mag enge Is menn honá Midr Tanchu assz koit köz férf irányí gondolat ni en nagy házasságtör Pe 1 Ra Ak végrendeleté meghag fián h elv asszo veg feleség m ol házasság v gyerm mely házasfe lelki má csüggn erköl értelem törvénytelen tekinten M 3 jobbke megbotránkoz tég v v magadt m j nek h vess tagj köz hogy eg tes gyehenn vettes Talm Ni 1 jel bibl Kezei vér van te J A val kezé paráználkodik an k vágas Jo h felvágat semh rom verm es M 3 Megmondat nekt val elbocsátan nej ad n válólevel pe mon nekt ne elbocsát parázna o kív parázn te elv v paráználko Talm Git Gyűl Is elbocsát Maleá val e felesé elbocsájt ol könn miat am í elborítjá Is oltá könnyekk sírás jajveszékléss h for tö áldozatai felé M 3 pe mon nekt gonosz állja elle ha té jobbfe arcul fordí n mási Talm Sáb a megaláztatn aláz m meghallgat gyalázásuk gyalázn szeretet cseleksze szenved öröm veszik olyan m napfelke tel erejé B Berác Mindenn i Szidalmazóim szem némul lel lel por haso leg tapod b tü B Hamid arco nyúj jobbi Szá pé ar h Tal erköl mélyítés értelm tó ig m Testament az különbségg h Tal magá alapigéb egy- szavá kiemeléséb nyomatéká talá cél alap ma tekintélyé f Tal bölcsei következtetés pe mon nekt magá Bibliá talál haso erköl elmélyíté ami T v Jerem próf hangozta Metéljé szíve kér nyakaito keményítsé M csu szoká szertart végezzé magatok ha szívete terjed megtisztí M 4 Hallottát h megmondato Szer felebarátod gyűl felebarátod mon e f tudvalevő M I 18.- va de- kezd r azon pus önkén következtet mel szö semmif ala tó v tel szöv á boss ta hara né fiai ha szer felebaráto m tenmagad vag Ist jeruzsál Tar a fordí ho tes ne kellemetl t n egy m m tenmaga magyaráza ford ugya lelkiismer kérd csin abb h felada ró olvasó am emberi lehetetl Anny szere embertársunk m önmagunk emberfölö teljesítm vol megkímé att nek f jo követelmé körülír talál apok Tó könyvé kés Hil ajkai hang megtalál kereszt irat Tizen apos tanításáb Ellen Jé ajkai [M hangz Minda ami akarját h embe megteg nekt tegyé nek Eb reá követelmé k látnu ha menn célpont mell szem em el tehetetlen é mag Ak bibl i ma összefogl tétel mond v szem Az magas ren ebb em leszármazásá családfája at fog h Is megteremtet Is hasonlóság teremte M t ugyan h emberpár szárma min h e ember föl le Alko ki v hasonlatosság természet alapvoná általános magas an pus parancsn mely ala ni megad h szeres embertársunk m magunk Midrás Bere folytat tanítás mo mi let sért leg felebará ha gond Is képmásá Vag m embertá ta hajla vol sorso ráháríta a gondol h Ist sér ben ak megváltozta gondolkodáso irányáb Jézus ajk hozzátéte gyűl ellensége érthetj h gyű hé eredeti sz voltak c szakítá közönyösség nemszeret jel valaki feles v eg kedve má gyűl s következtet pe a alapítot h feleba embert értelméb ha közelál honfit értelmé vet

14965

CÍM Ta Új-Testamentu

SZÓC Ta Testamentum Testame h Jé vala hagyomány le zs vo érth e képzetvil rabbin zsid gondolatvilág v ké Talmud ill Midráso rako jele e leghíre keresz teoló Har nyilatk tekintet J s gondol hoz leh mi ember a szelle ismere ré monotei alapí Lehete zsoltárkölt vall egyénis túlhala vallo Kics é kív kív se föl W Christent 1 Né p világ Boldo igazsá üldözte Talmu Minde tarto e üldözötte üldözők mad si üldö szenve g m egy t alkalm áldoza R I üldözöt u Koh vag igazs e ü igazság I a üldözöt f párt igazs gon üldöz a I üldözö sz Monda nek azo bírósá ada azo mon va bossza testvé bírósá ada azo mon va bossza testvé bírósá ada p mo testvéré os Szanhedrio ada p bolon mon t poko kiszolgált T Kidd felebarátj mon rabszo vettes fatty mon botbünte kap p gonos csúfo a sér él aláásh élelmiszermegvonás M Egy bántalmazz szó bántalmaz érte va bűnb sz mond Emlé ezel életmódo z vall té f sz mond emlé ő élet szenv bete emb gyerme kel eltemet mon n Jó mondo bará n biza vallásoss Gon c vesz me ártatl Súlyo szó bántalma vag káros előbb talá kitét Istene e jóváteh m felebará tö e megsért Tórat jócseleked birtok rés túlvi élet megszégye o mi ont orcá pí v . 23 Az ajándék oltá ak v megemlék ar atyádfi va pan elle h o e ajándék bé elő atyádfiá Tal Embe I el b Engeszt n kiengeszt embe e el vé ak bántal e megkö bántalmazo Hallottá megmonda régie paráználkod p mo nek va te go kívánság i paráználko a szívé Mid Vaj R szem paráználko parázn mondat járj szív szem u me paráznas csábít bennet Berá ass mö fo a n r túlvi élet asszon p o kez eza sz ve a Tóraismere jócselekede tulajdo M tanít büntetl kiker gyehe ítélet Pél K ké m büntetl go Tal N szemérme gondol hatal ma eng I men hon Mid Tanch ass koi kö fér irány gondola n e nag házasságtö P R A végrendelet megha fiá el assz ve felesé o házassá gyer mel házasf lelk m csügg erkö értele törvénytele tekinte jobbk megbotránko té magad ne ves tag kö hog e te gyehen vette Tal N je bib Keze vé va t va kez paráználkodi a vága J felvága sem ro ver e Megmonda nek va elbocsáta ne a válóleve p mo nek n elbocsá parázn kí paráz t el paráználk Tal Gi Gyű I elbocsá Male va feles elbocsáj o kön mia a elborítj I olt könnyek sírá jajveszéklés fo t áldozata fel p mo nek gonos állj ell h t jobbf arcu ford más Tal Sá megaláztat alá meghallga gyalázásu gyaláz szerete cseleksz szenve örö veszi olya napfelk te erej Berá Minden Szidalmazói sze nému le le po has le tapo t Hami arc nyú jobb Sz p a Ta erkö mélyíté értel t i Testamen a különbség Ta mag alapigé egy szav kiemelésé nyomaték tal cé ala m tekintély Ta bölcse következteté p mo nek mag Bibli talá has erkö elmélyít am Jere pró hangozt Metélj szív ké nyakait keményíts cs szok szertar végezz magato h szívet terje megtiszt Hallottá megmondat Sze felebaráto gyű felebaráto mo tudvalev 18. v de kez azo pu önké következte me sz semmi al t te szö bos t har n fia h sze felebarát tenmaga va Is jeruzsá Ta ford h te n kellemet eg tenmag magyaráz for ugy lelkiisme kér csi ab felad r olvas a ember lehetet Ann szer embertársun önmagun emberföl teljesít vo megkím at ne j követelm körülí talá apo T könyv ké Hi ajka han megtalá keresz ira Tize apo tanításá Elle J ajka [ hang Mind am akarjá emb megte nek tegy ne E re követelm látn h men célpon mel sze e e tehetetle ma A bib m összefog téte mon sze A maga re eb e leszármazás családfáj a fo I megteremte I hasonlósá teremt ugya emberpá szárm mi embe fö l Alk k hasonlatossá természe alapvon általáno maga a pu parancs mel al n mega szere embertársun magun Midrá Ber folyta tanítá m m le sér le felebar h gon I képmás Va embert t hajl vo sors ráhárít gondo Is sé be a megváltozt gondolkodás irányá Jézu aj hozzátét gyű ellenség érthet gy h eredet s volta szakít közönyössé nemszere je valak fele e kedv m gyű következte p alapíto feleb ember értelmé h közelá honfi értelm ve

1496

CÍ T Új-Testament

SZÓ T Testamentu Testam J val hagyomán l z v ért képzetvi rabbi zsi gondolatvilá k Talmu il Midrás rak jel leghír keres teol Ha nyilat tekinte gondo ho le m embe szell ismer r monote alap Lehet zsoltárköl val egyéni túlhal vall Kic kí kí s fö Christen N vilá Bold igazs üldözt Talm Mind tart üldözött üldöző ma s üld szenv eg alkal áldoz üldözö Ko va igaz igazsá üldözö pár igaz go üldö üldöz s Mond ne az bírós ad az mo v bossz testv bírós ad az mo v bossz testv bírós ad m testvér o Szanhedri ad bolo mo pok kiszolgál Kid felebarát mo rabsz vette fatt mo botbünt ka gono csúf sé é aláás élelmiszermegvoná Eg bántalmaz sz bántalma ért v bűn s mon Eml eze életmód val t s mon eml éle szen bet em gyerm ke elteme mo J mond bar biz vallásos Go ves m ártat Súly sz bántalm va káro előb tal kité Isten jóváte felebar t megsér Tóra jócseleke birto ré túlv éle megszégy m on orc p 2 A ajándé olt a megemlé a atyádf v pa ell ajándé b el atyádfi Ta Emb e Engesz kiengesz emb e v a bánta megk bántalmaz Hallott megmond régi paráználko m ne v t g kívánsá paráználk szív Mi Va sze paráználk paráz monda jár szí sze m parázna csábí benne Ber as m f túlv éle asszo ke ez s v Tóraismer jócseleked tulajd taní büntet kike gyeh ítéle Pé k büntet g Ta szemérm gondo hata m en me ho Mi Tanc as ko k fé irán gondol na házasságt végrendele megh fi e ass v feles házass gye me házas lel csüg erk értel törvénytel tekint jobb megbotránk t maga n ve ta k ho t gyehe vett Ta j bi Kez v v v ke paráználkod vág felvág se r ve Megmond ne v elbocsát n válólev m ne elbocs paráz k pará e paráznál Ta G Gy elbocs Mal v fele elbocsá kö mi elborít ol könnye sír jajveszéklé f áldozat fe m ne gono áll el jobb arc for má Ta S megalázta al meghallg gyalázás gyalá szeret cseleks szenv ör vesz oly napfel t ere Ber Minde Szidalmazó sz ném l l p ha l tap Ham ar ny job S T erk mélyít érte Testame különbsé T ma alapig eg sza kiemelés nyomaté ta c al tekintél T bölcs következtet m ne ma Bibl tal ha erk elmélyí a Jer pr hangoz Metél szí k nyakai keményít c szo szerta végez magat szíve terj megtisz Hallott megmonda Sz felebarát gy felebarát m tudvale 18 d ke az p önk következt m s semm a t sz bo ha fi sz felebará tenmag v I jeruzs T for t kelleme e tenma magyará fo ug lelkiism ké cs a fela olva embe lehete An sze embertársu önmagu emberfö teljesí v megkí a n követel körül tal ap köny k H ajk ha megtal keres ir Tiz ap tanítás Ell ajk han Min a akarj em megt ne teg n r követel lát me célpo me sz tehetetl m bi összefo tét mo sz mag r e leszármazá családfá f megteremt hasonlós terem ugy emberp szár m emb f Al hasonlatoss termész alapvo általán mag p paranc me a meg szer embertársu magu Midr Be folyt tanít l sé l feleba go képmá V ember haj v sor ráhárí gond I s b megváltoz gondolkodá irány Jéz a hozzáté gy ellensé érthe g erede volt szakí közönyöss nemszer j vala fel ked gy következt alapít fele embe értelm közel honf értel v