14967.htm

CÍMSZÓ: Talmud az Új-Testamentumban

SZÓCIKK: "5. Máté 5. 31.: «Megmondatott nektek: Ha valaki elbocsátandja nejét, adjon neki válólevelet. Én pedig mondom nektek, aki nejét elbocsátja, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt és aki elvált nőt vesz el, paráználkodik» ; Talmud, Gittin 90b : «Gyűlöli Isten az elbocsátást». Maleáchi 2. f. 16. v.: «Ha valaki első feleségét elbocsájtja, az oltár is könnyet ejt miatta, amint írva van : (u. o.) elborítjátok Isten oltárát könnyekkel, sírással és jajveszékléssel, úgy hogy nem is fordul többé áldozataitok felé...» 6. Máté 5. 39.: «Én pedig mondom nektek: a gonosznak ne álljatok ellene, hanem aki téged jobbfelől arculüt, fordítsd neki a másikat is» ; Talmud, Sábbát 88b : «akik megaláztatnak, de nem aláznak meg, kik meghallgatják gyalázásukat, de nem gyaláznak, kik szeretetből cselekszenek és a szenvedést örömmel veszik... olyanok, mint a napfelkelte teljes erejében (Bir. 5. 31.); Beráchót 17a : «Mindennapi ima: Szidalmazóimmal szemben némuljon el lelkem és lelkem porhoz hasonló legyen (tapodják bár, türje)» ; Béth Hamidrás 5, 61: «Ha bal arcodba üt, nyújtsd oda a jobbikat is.» Számos más példa van arra, hogy a Talmud is oly erkölcsi mélyítéssel értelmezi a tórái igét, mint az Új- Testamentum, azzal a különbséggel, hogy a Talmud magában az alapigében, egy-egy szavának kiemelésében, nyomatékában találja a célzat alapját és nem a maguk tekintélyével fedi a Talmud bölcseinek következtetéseit (Én pedig mondom nektek.) Már magában a Bibliában is találunk hasonló erkölcsi elmélyítést, amikor pl. a Tóra vagy Jeremiás próféta hangoztatja : «Metéljétek meg szívetek kérgét és nyakaitokat ne keményítsétek meg» (Móz. V. 10. 16.), ez a. m. «ne csupán a szokásos szertartást végezzétek magatokon, hanem szívetekre is terjedjen ki a megtisztítás». 6. Máté 5. 43.: «Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, de gyűlöld felebarátodat.» A mondat első fele tudvalevőleg Móz. III. 19. 18.-ből való, a de-vel kezdődő rész azonban puszta önkényes következtetés, melyre a szöveg semmiféle alapot nem ad. A tórai vers teljes szövege : «Ne állj bosszút és ne tarts haragot néped fiaira, hanem szeresd felebarátodat mint tenmagadat. Én vagyok az Isten.» A jeruzsálemi Targum arám fordítás hozzá teszi: «Ami neked kellemetlen, ne tedd neki», ami nem egyéb, mint a «mint tenmagadat» magyarázata. A fordító ugyanis lelkiismereti kérdést csinált abból, hogy oly feladatot ne rójon az olvasóra, amely emberileg lehetetlen: Annyira szeretni embertársunkat, mint önmagunkat, emberfölötti teljesítmény volna, de megkímélni őt attól, mi nekünk is fáj, jogos követelmény. Ezt a körülírást találjuk az apokrif Tóbit könyvében (4, 15) is és később Hillel ajkairól is ez hangzik el. De megtaláljuk keresztény iratban is: a Tizenkét apostol tanításában. Ellenben Jézus ajkairól [Máté 1. 12.) így hangzik: «Mindazt, amiről akarjátok, hogy az emberek megtegyék nektek, tegyétek meg nekik.»"


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4967. címszó a lexikon => 877. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14967.htm

CÍMSZÓ: Talmud az Új-Testamentumban

SZÓCIKK: 5. Máté 5. 31.: Megmondatott nektek: Ha valaki elbocsátandja nejét, adjon neki válólevelet. Én pedig mondom nektek, aki nejét elbocsátja, paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt és aki elvált nőt vesz el, paráználkodik ; Talmud, Gittin 90b : Gyűlöli Isten az elbocsátást . Maleáchi 2. f. 16. v.: Ha valaki első feleségét elbocsájtja, az oltár is könnyet ejt miatta, amint írva van : u. o. elborítjátok Isten oltárát könnyekkel, sírással és jajveszékléssel, úgy hogy nem is fordul többé áldozataitok felé... 6. Máté 5. 39.: Én pedig mondom nektek: a gonosznak ne álljatok ellene, hanem aki téged jobbfelől arculüt, fordítsd neki a másikat is ; Talmud, Sábbát 88b : akik megaláztatnak, de nem aláznak meg, kik meghallgatják gyalázásukat, de nem gyaláznak, kik szeretetből cselekszenek és a szenvedést örömmel veszik... olyanok, mint a napfelkelte teljes erejében Bir. 5. 31. ; Beráchót 17a : Mindennapi ima: Szidalmazóimmal szemben némuljon el lelkem és lelkem porhoz hasonló legyen tapodják bár, türje ; Béth Hamidrás 5, 61: Ha bal arcodba üt, nyújtsd oda a jobbikat is. Számos más példa van arra, hogy a Talmud is oly erkölcsi mélyítéssel értelmezi a tórái igét, mint az Új- Testamentum, azzal a különbséggel, hogy a Talmud magában az alapigében, egy-egy szavának kiemelésében, nyomatékában találja a célzat alapját és nem a maguk tekintélyével fedi a Talmud bölcseinek következtetéseit Én pedig mondom nektek. Már magában a Bibliában is találunk hasonló erkölcsi elmélyítést, amikor pl. a Tóra vagy Jeremiás próféta hangoztatja : Metéljétek meg szívetek kérgét és nyakaitokat ne keményítsétek meg Móz. V. 10. 16. , ez a. m. ne csupán a szokásos szertartást végezzétek magatokon, hanem szívetekre is terjedjen ki a megtisztítás . 6. Máté 5. 43.: Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, de gyűlöld felebarátodat. A mondat első fele tudvalevőleg Móz. III. 19. 18.-ből való, a de-vel kezdődő rész azonban puszta önkényes következtetés, melyre a szöveg semmiféle alapot nem ad. A tórai vers teljes szövege : Ne állj bosszút és ne tarts haragot néped fiaira, hanem szeresd felebarátodat mint tenmagadat. Én vagyok az Isten. A jeruzsálemi Targum arám fordítás hozzá teszi: Ami neked kellemetlen, ne tedd neki , ami nem egyéb, mint a mint tenmagadat magyarázata. A fordító ugyanis lelkiismereti kérdést csinált abból, hogy oly feladatot ne rójon az olvasóra, amely emberileg lehetetlen: Annyira szeretni embertársunkat, mint önmagunkat, emberfölötti teljesítmény volna, de megkímélni őt attól, mi nekünk is fáj, jogos követelmény. Ezt a körülírást találjuk az apokrif Tóbit könyvében 4, 15 is és később Hillel ajkairól is ez hangzik el. De megtaláljuk keresztény iratban is: a Tizenkét apostol tanításában. Ellenben Jézus ajkairól [Máté 1. 12. így hangzik: Mindazt, amiről akarjátok, hogy az emberek megtegyék nektek, tegyétek meg nekik.

14967.ht

CÍMSZÓ Talmu a Új-Testamentumba

SZÓCIKK 5 Mát 5 31. Megmondatot nektek H valak elbocsátandj nejét adjo nek válólevelet É pedi mondo nektek ak nejé elbocsátja paráznasá oká kívül paráznáv tesz az é ak elvál nő ves el paráználkodi Talmud Gitti 90 Gyűlöl Iste a elbocsátás Maleách 2 f 16 v. H valak els feleségé elbocsájtja a oltá i könnye ej miatta amin írv va u o elborítjáto Iste oltárá könnyekkel sírássa é jajveszékléssel úg hog ne i fordu több áldozataito felé.. 6 Mát 5 39. É pedi mondo nektek gonoszna n álljato ellene hane ak tége jobbfelő arculüt fordíts nek másika i Talmud Sábbá 88 aki megaláztatnak d ne alázna meg ki meghallgatjá gyalázásukat d ne gyaláznak ki szeretetbő cselekszene é szenvedés örömme veszik.. olyanok min napfelkelt telje erejébe Bir 5 31 Beráchó 17 Mindennap ima Szidalmazóimma szembe némuljo e lelke é lelke porho hasonl legye tapodjá bár türj Bét Hamidrá 5 61 H ba arcodb üt nyújts od jobbika is Számo má péld va arra hog Talmu i ol erkölcs mélyítésse értelmez tórá igét min a Új Testamentum azza különbséggel hog Talmu magába a alapigében egy-eg szavána kiemelésében nyomatékába találj célza alapjá é ne magu tekintélyéve fed Talmu bölcseine következtetései É pedi mondo nektek Má magába Bibliába i találun hasonl erkölcs elmélyítést amiko pl Tór vag Jeremiá prófét hangoztatj Metéljéte me szívete kérgé é nyakaitoka n keményítséte me Móz V 10 16 e a m n csupá szokáso szertartás végezzéte magatokon hane szívetekr i terjedje k megtisztítá 6 Mát 5 43. Hallottátok hog megmondatott Szeres felebarátodat d gyűlöl felebarátodat monda els fel tudvalevőle Móz III 19 18.-bő való de-ve kezdőd rés azonba puszt önkénye következtetés melyr szöve semmifél alapo ne ad tóra ver telje szöveg N áll bosszú é n tart harago népe fiaira hane szeres felebarátoda min tenmagadat É vagyo a Isten jeruzsálem Targu ará fordítá hozz teszi Am neke kellemetlen n ted nek am ne egyéb min min tenmagada magyarázata fordít ugyani lelkiismeret kérdés csinál abból hog ol feladato n rójo a olvasóra amel emberile lehetetlen Annyir szeretn embertársunkat min önmagunkat emberfölött teljesítmén volna d megkíméln ő attól m nekün i fáj jogo követelmény Ez körülírás találju a apokri Tóbi könyvébe 4 1 i é későb Hille ajkairó i e hangzi el D megtalálju keresztén iratba is Tizenké aposto tanításában Ellenbe Jézu ajkairó [Mát 1 12 íg hangzik Mindazt amirő akarjátok hog a embere megtegyé nektek tegyéte me nekik

14967.h

CÍMSZ Talm Új-Testamentumb

SZÓCIK Má 31 Megmondato nekte vala elbocsátand nejé adj ne válólevele ped mond nekte a nej elbocsátj paráznas ok kívü parázná tes a a elvá n ve e paráználkod Talmu Gitt 9 Gyűlö Ist elbocsátá Maleác 1 v vala el feleség elbocsájtj olt könny e miatt ami ír v elborítját Ist oltár könnyekke síráss jajveszéklésse ú ho n ford töb áldozatait felé. Má 39 ped mond nekte gonoszn álljat ellen han a tég jobbfel arculü fordít ne másik Talmu Sább 8 ak megaláztatna n alázn me k meghallgatj gyalázásuka n gyalázna k szeretetb cselekszen szenvedé örömm veszik. olyano mi napfelkel telj erejéb Bi 3 Berách 1 Mindenna im Szidalmazóimm szemb némulj lelk lelk porh hason legy tapodj bá tür Bé Hamidr 6 b arcod ü nyújt o jobbik i Szám m pél v arr ho Talm o erkölc mélyítéss értelme tór igé mi Ú Testamentu azz különbségge ho Talm magáb alapigébe egy-e szaván kiemelésébe nyomatékáb talál célz alapj n mag tekintélyév fe Talm bölcsein következtetése ped mond nekte M magáb Bibliáb találu hason erkölc elmélyítés amik p Tó va Jeremi prófé hangoztat Metéljét m szívet kérg nyakaitok keményítsét m Mó 1 1 csup szokás szertartá végezzét magatoko han szívetek terjedj megtisztít Má 43 Hallottáto ho megmondatot Szere felebarátoda gyűlö felebarátoda mond el fe tudvalevől Mó II 1 18.-b val de-v kezdő ré azonb pusz önkény következteté mely szöv semmifé alap n a tór ve telj szöve ál bossz tar harag nép fiair han szere felebarátod mi tenmagada vagy Iste jeruzsále Targ ar fordít hoz tesz A nek kellemetle te ne a n egyé mi mi tenmagad magyarázat fordí ugyan lelkiismere kérdé csiná abbó ho o feladat rój olvasór ame emberil lehetetle Annyi szeret embertársunka mi önmagunka emberfölöt teljesítmé voln megkímél attó nekü fá jog követelmén E körülírá találj apokr Tób könyvéb késő Hill ajkair hangz e megtalálj kereszté iratb i Tizenk apost tanításába Ellenb Jéz ajkair [Má 1 í hangzi Mindaz amir akarjáto ho ember megtegy nekte tegyét m neki

14967.

CÍMS Tal Új-Testamentum

SZÓCI M 3 Megmondat nekt val elbocsátan nej ad n válólevel pe mon nekt ne elbocsát parázna o kív parázn te elv v paráználko Talm Git Gyűl Is elbocsát Maleá val e felesé elbocsájt ol könn miat am í elborítjá Is oltá könnyekk sírás jajveszékléss h for tö áldozatai felé M 3 pe mon nekt gonosz állja elle ha té jobbfe arcul fordí n mási Talm Sáb a megaláztatn aláz m meghallgat gyalázásuk gyalázn szeretet cseleksze szenved öröm veszik olyan m napfelke tel erejé B Berác Mindenn i Szidalmazóim szem némul lel lel por haso leg tapod b tü B Hamid arco nyúj jobbi Szá pé ar h Tal erköl mélyítés értelm tó ig m Testament az különbségg h Tal magá alapigéb egy- szavá kiemeléséb nyomatéká talá cél alap ma tekintélyé f Tal bölcsei következtetés pe mon nekt magá Bibliá talál haso erköl elmélyíté ami T v Jerem próf hangozta Metéljé szíve kér nyakaito keményítsé M csu szoká szertart végezzé magatok ha szívete terjed megtisztí M 4 Hallottát h megmondato Szer felebarátod gyűl felebarátod mon e f tudvalevő M I 18.- va de- kezd r azon pus önkén következtet mel szö semmif ala tó v tel szöv á boss ta hara né fiai ha szer felebaráto m tenmagad vag Ist jeruzsál Tar a fordí ho tes ne kellemetl t n egy m m tenmaga magyaráza ford ugya lelkiismer kérd csin abb h felada ró olvasó am emberi lehetetl Anny szere embertársunk m önmagunk emberfölö teljesítm vol megkímé att nek f jo követelmé körülír talál apok Tó könyvé kés Hil ajkai hang megtalál kereszt irat Tizen apos tanításáb Ellen Jé ajkai [M hangz Minda ami akarját h embe megteg nekt tegyé nek

14967

CÍM Ta Új-Testamentu

SZÓC Megmonda nek va elbocsáta ne a válóleve p mo nek n elbocsá parázn kí paráz t el paráználk Tal Gi Gyű I elbocsá Male va feles elbocsáj o kön mia a elborítj I olt könnyek sírá jajveszéklés fo t áldozata fel p mo nek gonos állj ell h t jobbf arcu ford más Tal Sá megaláztat alá meghallga gyalázásu gyaláz szerete cseleksz szenve örö veszi olya napfelk te erej Berá Minden Szidalmazói sze nému le le po has le tapo t Hami arc nyú jobb Sz p a Ta erkö mélyíté értel t i Testamen a különbség Ta mag alapigé egy szav kiemelésé nyomaték tal cé ala m tekintély Ta bölcse következteté p mo nek mag Bibli talá has erkö elmélyít am Jere pró hangozt Metélj szív ké nyakait keményíts cs szok szertar végezz magato h szívet terje megtiszt Hallottá megmondat Sze felebaráto gyű felebaráto mo tudvalev 18. v de kez azo pu önké következte me sz semmi al t te szö bos t har n fia h sze felebarát tenmaga va Is jeruzsá Ta ford h te n kellemet eg tenmag magyaráz for ugy lelkiisme kér csi ab felad r olvas a ember lehetet Ann szer embertársun önmagun emberföl teljesít vo megkím at ne j követelm körülí talá apo T könyv ké Hi ajka han megtalá keresz ira Tize apo tanításá Elle J ajka [ hang Mind am akarjá emb megte nek tegy ne

1496

CÍ T Új-Testament

SZÓ Megmond ne v elbocsát n válólev m ne elbocs paráz k pará e paráznál Ta G Gy elbocs Mal v fele elbocsá kö mi elborít ol könnye sír jajveszéklé f áldozat fe m ne gono áll el jobb arc for má Ta S megalázta al meghallg gyalázás gyalá szeret cseleks szenv ör vesz oly napfel t ere Ber Minde Szidalmazó sz ném l l p ha l tap Ham ar ny job S T erk mélyít érte Testame különbsé T ma alapig eg sza kiemelés nyomaté ta c al tekintél T bölcs következtet m ne ma Bibl tal ha erk elmélyí a Jer pr hangoz Metél szí k nyakai keményít c szo szerta végez magat szíve terj megtisz Hallott megmonda Sz felebarát gy felebarát m tudvale 18 d ke az p önk következt m s semm a t sz bo ha fi sz felebará tenmag v I jeruzs T for t kelleme e tenma magyará fo ug lelkiism ké cs a fela olva embe lehete An sze embertársu önmagu emberfö teljesí v megkí a n követel körül tal ap köny k H ajk ha megtal keres ir Tiz ap tanítás Ell ajk han Min a akarj em megt ne teg n