14968.htm

CÍMSZÓ: Talmud az Új-Testamentumban

SZÓCIKK: Ebben már nem reális követelményt kell látnunk, hanem mennyei célpontot, mellyel szemben az ember eleve is tehetetlennek érzi magát. Akiba e bibliai igét magas összefoglaló tételnek mondja, vele szemben Ben Azrai még magasabb rendűt lát ebben: «Ez az ember leszármazásának családfája... attól fogva, hogy Isten megteremtette, Isten hasonlóságára teremtette» (Móz. I. 5. 1.). Az a tény ugyanis, hogy egy emberpártól származik minden nép és hogy ezen egy emberpár fölött ott lebeg az Alkotó, kihez való hasonlatosságunk természetünk alapvonása, általánosabb és magasabb elv annál a puszta parancsnál, melynek alapja nincs megadva, hogy t. i. szeressük embertársunkat, mint magunkat. A Midrásban (Beresit R. 24) folytatása e tanításnak : «Ne mondd : mivel én meg lettem sértve, legyen felebarátom is, hanem gondolj Isten képmására. Vagyis mint embertárs, talán hajlandó volnál sorsodat ráhárítani, de ha arra gondolsz, hogy Istent sérted benne, akkor megváltoztatod gondolkodásodat irányában.» Jézusnak ajkain e hozzátételt: «de gyűlöld ellenségedet» úgy érthetjük, hogy a «gyűlöl» a héber eredetiben (száné) voltaképp csak szakítást, közönyösséget, nemszeretést jelent (pl. ha valakinek két felesége van, egyik kedvelt, a másik «gyűlölt» stb.), a következtetést pedig arra alapította, hogy a «felebarát»-ot nem embertárs értelmében, hanem közelálló, honfitárs értelmében vette.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4968. címszó a lexikon => 878. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14968.htm

CÍMSZÓ: Talmud az Új-Testamentumban

SZÓCIKK: Ebben már nem reális követelményt kell látnunk, hanem mennyei célpontot, mellyel szemben az ember eleve is tehetetlennek érzi magát. Akiba e bibliai igét magas összefoglaló tételnek mondja, vele szemben Ben Azrai még magasabb rendűt lát ebben: Ez az ember leszármazásának családfája... attól fogva, hogy Isten megteremtette, Isten hasonlóságára teremtette Móz. I. 5. 1. . Az a tény ugyanis, hogy egy emberpártól származik minden nép és hogy ezen egy emberpár fölött ott lebeg az Alkotó, kihez való hasonlatosságunk természetünk alapvonása, általánosabb és magasabb elv annál a puszta parancsnál, melynek alapja nincs megadva, hogy t. i. szeressük embertársunkat, mint magunkat. A Midrásban Beresit R. 24 folytatása e tanításnak : Ne mondd : mivel én meg lettem sértve, legyen felebarátom is, hanem gondolj Isten képmására. Vagyis mint embertárs, talán hajlandó volnál sorsodat ráhárítani, de ha arra gondolsz, hogy Istent sérted benne, akkor megváltoztatod gondolkodásodat irányában. Jézusnak ajkain e hozzátételt: de gyűlöld ellenségedet úgy érthetjük, hogy a gyűlöl a héber eredetiben száné voltaképp csak szakítást, közönyösséget, nemszeretést jelent pl. ha valakinek két felesége van, egyik kedvelt, a másik gyűlölt stb. , a következtetést pedig arra alapította, hogy a felebarát -ot nem embertárs értelmében, hanem közelálló, honfitárs értelmében vette.

14968.ht

CÍMSZÓ Talmu a Új-Testamentumba

SZÓCIKK Ebbe má ne reáli követelmény kel látnunk hane mennye célpontot mellye szembe a embe elev i tehetetlenne érz magát Akib biblia igé maga összefoglal tételne mondja vel szembe Be Azra mé magasab rendű lá ebben E a embe leszármazásána családfája.. attó fogva hog Iste megteremtette Iste hasonlóságár teremtett Móz I 5 1 A tén ugyanis hog eg emberpártó származi minde né é hog eze eg emberpá fölöt ot lebe a Alkotó kihe val hasonlatosságun természetün alapvonása általánosab é magasab el anná puszt parancsnál melyne alapj ninc megadva hog t i szeressü embertársunkat min magunkat Midrásba Beresi R 2 folytatás tanításna N mond mive é me lette sértve legye felebaráto is hane gondol Iste képmására Vagyi min embertárs talá hajland volná sorsoda ráhárítani d h arr gondolsz hog Isten sérte benne akko megváltoztato gondolkodásoda irányában Jézusna ajkai hozzátételt d gyűlöl ellenségede úg érthetjük hog gyűlö hébe eredetibe szán voltakép csa szakítást közönyösséget nemszeretés jelen pl h valakine ké feleség van egyi kedvelt mási gyűlöl stb következtetés pedi arr alapította hog felebará -o ne embertár értelmében hane közelálló honfitár értelmébe vette

14968.h

CÍMSZ Talm Új-Testamentumb

SZÓCIK Ebb m n reál követelmén ke látnun han menny célponto melly szemb emb ele tehetetlenn ér magá Aki bibli ig mag összefogla tételn mondj ve szemb B Azr m magasa rend l ebbe emb leszármazásán családfája. att fogv ho Ist megteremtett Ist hasonlóságá teremtet Mó té ugyani ho e emberpárt származ mind n ho ez e emberp fölö o leb Alkot kih va hasonlatosságu természetü alapvonás általánosa magasa e ann pusz parancsná melyn alap nin megadv ho szeress embertársunka mi magunka Midrásb Beres folytatá tanításn mon miv m lett sértv legy felebarát i han gondo Ist képmásár Vagy mi embertár tal hajlan voln sorsod ráhárítan ar gondols ho Iste sért benn akk megváltoztat gondolkodásod irányába Jézusn ajka hozzátétel gyűlö ellenséged ú érthetjü ho gyűl héb eredetib szá voltaké cs szakítás közönyössége nemszereté jele p valakin k felesé va egy kedvel más gyűlö st következteté ped ar alapított ho felebar - n embertá értelmébe han közeláll honfitá értelméb vett

14968.

CÍMS Tal Új-Testamentum

SZÓCI Eb reá követelmé k látnu ha menn célpont mell szem em el tehetetlen é mag Ak bibl i ma összefogl tétel mond v szem Az magas ren ebb em leszármazásá családfája at fog h Is megteremtet Is hasonlóság teremte M t ugyan h emberpár szárma min h e ember föl le Alko ki v hasonlatosság természet alapvoná általános magas an pus parancsn mely ala ni megad h szeres embertársunk m magunk Midrás Bere folytat tanítás mo mi let sért leg felebará ha gond Is képmásá Vag m embertá ta hajla vol sorso ráháríta a gondol h Ist sér ben ak megváltozta gondolkodáso irányáb Jézus ajk hozzátéte gyűl ellensége érthetj h gyű hé eredeti sz voltak c szakítá közönyösség nemszeret jel valaki feles v eg kedve má gyűl s következtet pe a alapítot h feleba embert értelméb ha közelál honfit értelmé vet

14968

CÍM Ta Új-Testamentu

SZÓC E re követelm látn h men célpon mel sze e e tehetetle ma A bib m összefog téte mon sze A maga re eb e leszármazás családfáj a fo I megteremte I hasonlósá teremt ugya emberpá szárm mi embe fö l Alk k hasonlatossá természe alapvon általáno maga a pu parancs mel al n mega szere embertársun magun Midrá Ber folyta tanítá m m le sér le felebar h gon I képmás Va embert t hajl vo sors ráhárít gondo Is sé be a megváltozt gondolkodás irányá Jézu aj hozzátét gyű ellenség érthet gy h eredet s volta szakít közönyössé nemszere je valak fele e kedv m gyű következte p alapíto feleb ember értelmé h közelá honfi értelm ve

1496

CÍ T Új-Testament

SZÓ r követel lát me célpo me sz tehetetl m bi összefo tét mo sz mag r e leszármazá családfá f megteremt hasonlós terem ugy emberp szár m emb f Al hasonlatoss termész alapvo általán mag p paranc me a meg szer embertársu magu Midr Be folyt tanít l sé l feleba go képmá V ember haj v sor ráhárí gond I s b megváltoz gondolkodá irány Jéz a hozzáté gy ellensé érthe g erede volt szakí közönyöss nemszer j vala fel ked gy következt alapít fele embe értelm közel honf értel v