14969.htm

CÍMSZÓ: Talmud-hamisítások

SZÓCIKK: "Talmud-hamisítások. Félreértés, rágalom, lenézés, kiátkozás, máglya üldözi a Talmudot jóformán a keletkezése óta (l. Talmud). A tudatlanság és a gyűlölet válságból válságba sodorta és sorsának drámai feszültsége még a legújabb korban sem enyhülhetett meg. A gyűlölők korábban vették észre, mint talán maga a zsidóság, hogy a zsidó nép ebből építette ki minden üldözést elbíró fejlődését és sokkal tovább fogják azonosítani a Talmudot a zsidósággal, mint ahogy a zsidóság a Talmuddal fogja azonosítani magát. A mai zsidóság nagy része alig tudja már, hogy az erkölcse a Talmud erkölcseiben gyökerezik, hogy a haladás első ösztönei, a munka nyugtalanságai, a lelki tisztulások lázas hevületei a Talmudból szikráztak a zsidó néplélekbe, a gyűlölők mégis most is még a Talmudon igyekeznek sebet ütni, ha magát a zsidóságot akarják megsebezni. De ami a sötét századokban csak a tudomány sötétsége volt, az a felvilágosodottság korszakában a sötétség tudományává erősödött. Szisztematizálták a Talmudgyűlöletet és új fegyverekkel új hadjáratot indítottak a Talmud ellen. A talmudi szöveg meg nem értésétől eljutottak a félreértéséig, a félreértéstől a félremagyarázásig, ettől a fordítósig és végül a hamisításig. Nincs a világirodalomnak olyan dokumentuma, amelyet annyiszor és annyiféleképpen hamisítottak volna, mint ahányszor és ahányféleképpen a Talmudot hamisították. De valamennyi hamisító egyazon cél felé törekedett és mindegyik mindig olyan szellemet és olyan jogfelfogást hamisított bele a Talmudba, ami azt a látszatot keltette, mintha a Talmud az erkölcstelenséget és a jogtalanságot kodifikálta volna. A leleplezéstől nem féltek, mert kevesen voltak azelőtt nemzsidó körökben, akik a gigantikus munka útvesztőin eligazodhattak volna, a zsidó tudománytól pedig nem féltették a hamisításaikat, mert abban bíztak, hogy a keresztény tanúzása több hitelre talál, mint a zsidóé. A legtöbb hamisító az esküre, a családi életre és a magánjogra vétette magát. Kitaláltak talmudi szentenciákat, amik az eskü szentségét csúffá teszik. Szinte megmérhetetlen az az etnikai magasság, amelyre az eskü megtámadhatatlan szentségét emelte a talmudi szigorúság, a hamisítók mégis esküellenes tendenciákat hamisítottak beléje. És ha már a Talmudot hamisították meg, megrágalmazták a liturgiát is és azt hazudtak, hogy a jomkippuri Kol nidre az esküszegésre szabadítja fel a zsidó lelkiismeretet. Ezt a hazugságot terjeszti az Antisémita Katekizmus is. Itt abban rejlik a hamisítás, hogy az ima leglényegesebb szavait elhallgatják. Delitsch keresztény teológiai tanár, a Talmud és a zsidó irodalom alapos ismerője, megállapítja: «Ami ama eskük és fogadalmak meghiúsítását illeti, melyet a zsidók Kol Nidre estén elmondott imájukban kérnek, úgy az csak udéoszarnó al nafsoszónó hozzáfűzéssel értendő, itt tehát olyan fogadalmakat értenek, amelyeket önmaguknak tettek az emberek és mikor már megtették, arra a belátásra jutnak, hogy azok bűnös, vagy kivihetetlen föltevések voltak; de nem vonatkozik a mentesítésért való könyörgés olyan fogadalmakra, amelyeket másokért és mások javára tettünk, sem olyan esküre, amelyet a híróság előtt teszünk. Ugyanilyen durva hazugságokkal hamisították meg a családi életre vonatkozó talmudi jogszabályokat is, azt állítván, hogy azok az általános erkölcsökbe ütköző elnézéssel ítélik meg a házasságtörést és a nemzsidó nővel való házasságtörést egyenesen megengedik. Ezzel szemben igaz, hogy a világnak egyetlenegy törvénykódexe sem üldözi olyan szigorú büntetéssel a házasságtörést, mint a Talmud, amely a zsidó nép egész életét a családi élet tisztaságára építette fel (Erubin 19a, Kiddusim 21b, Szanhedrin 82a). De nem csupán zsidó és zsidó között tiltja a házasságtörést, hanem zsidó és nemzsidó között is, mert a házasságot szentségnek deklarálja minden ember számára valláskülönbség nélkül. (Szanhedrin 57b, 58a). Sokszor idézik az antiszemiták rabbi Éliás szavait, aki úgy döntött a Talmudban, hogy nemzsidó nőt megbecsteleníteni még engesztelés napján sem bűn. Már Delitsch is megállapította, hogy ilyen vagy ehhez hasonló kijelentés nincsen a Talmudban és rabbi Éliás tannaita, vagy amóra a Talmudban nem is szerepel. Sok olyan részlete van a Talmudnak, amelyet a nemzsidó fordítók félreértettek, mert nem ismerték a viszonyokat, amelyekre a talmudi döntések vonatkoztak, vagy a nyelv hiányos ismerete miatt a hivatkozott talmudi helyet hibásan interpretálták (l. Talmud). Vádat kovácsoltak pl. a Talmudnak abból a rendelkezéséből is, hogy a pogány által elveszített tárgyat nem kell visszaadni a tulajdonosának, de vissza kell azt adni, ha zsidó vesztette el. (Bába Mecia 24, 13). A Talmud, amely szigorúan a Biblia alapján áll és attól soha el nem távolodott, de inkább még meg is szigorította erkölcsi követelményeit, nem kodifikálhatott olyan jogot, amely a Biblia szellemével ellenkezik. A Biblia egyenlő jogot követel az idegen számára is és ez a súlymértékre is vonatkozik és mindenre, aminek kétféle alkalmazása az idegen számára károsodást jelenthet. Az itt idézett talmudi helyet alaptalanul gyanúsították meg és erőszakosan magyarázták abba a pogányellenes tendenciát. Mert akik helyesen olvassák a Talmudot és ismerik a kommentárokat is, tudják, hogy az idézett helynek csupán az a része tartalmaz kodifikációt, amely a zsidókról szól, a másik része nem döntés, hanem jelentés csupán, azzal a nyilvánvaló célzattal, hogy a zsidók ne kényszerítsenek rá a nemzsidókra olyan kötelességet, amelyet az ő jogrendszerük nem ismer. Már most tudni kell, hogy az akkori pogány népek között érvényes törvények értelmében a talált tárgyak a megtalálót illették. A Talmud leszögezi tehát a tényt, nehogy a saját jogrendszerük ellenére nemzsidókat a talált tárgyak visszaadására kényszeríthessenek. Jogfosztásról tehát szó sem lehet, hanem inkább még jogkiterjesztésről, mert a pogányt még akkor sem lehetett a talált tárgy visszaszolgáltatására kényszeríteni, ha ezt zsidó vesztette el. A zsidókra nézve azonban nem fogadta el a Talmud ezt a jogfelfogást, mert az ő ethikája szerint más ember vigyázatlanságából nem szabad hasznot húzni és azért a zsidók számára kodifikálta, hogy az elveszített tárgyat vissza kell adni a tulajdonosának. A Talmudot azonban nemcsak helytelen interpretálásokkal, hanem tudatos hamisításokkal is igyekeztek megbélyegezni, hogy ezzel megbélyegezzék a zsidó erkölcsöket is. Már a középkorban is akadtak lelkiismeretlen emberek, sok esetben kikeresztelkedett zsidók, akik a Talmudot meghamisították. Akadtak még a felvilágosodás korában is Talmudhamisítók, sőt manapság is akadnak még olyanok, akik a Talmudot az antiszemitizmus szolgálatában meghamisítják. A legismertebbek közül való Áron Briman, aki Justus néven a Zsidók Tükrét írta; Ausztriában hamisításért börtönre és kiutasításra ítélték. Volt zsidó, protestáns, katholikus. A másik ismert talmudhamisító Rohling tanár, aki nemcsak a zsidókat, de a protestánsokat is támadja. Ismert még Ecker, továbbá Rodkinson, May Simon és Meyer Pál kitért zsidók, akik azonban csak másodrendű szerepet játszanak. A összes T.-at tartalmazza a Wienben 1890. megjelent Acten und Gutachten im Prozess Rohlinq qeqen Bloch c. mű."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4969. címszó a lexikon => 878. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14969.htm

CÍMSZÓ: Talmud-hamisítások

SZÓCIKK: Talmud-hamisítások. Félreértés, rágalom, lenézés, kiátkozás, máglya üldözi a Talmudot jóformán a keletkezése óta l. Talmud . A tudatlanság és a gyűlölet válságból válságba sodorta és sorsának drámai feszültsége még a legújabb korban sem enyhülhetett meg. A gyűlölők korábban vették észre, mint talán maga a zsidóság, hogy a zsidó nép ebből építette ki minden üldözést elbíró fejlődését és sokkal tovább fogják azonosítani a Talmudot a zsidósággal, mint ahogy a zsidóság a Talmuddal fogja azonosítani magát. A mai zsidóság nagy része alig tudja már, hogy az erkölcse a Talmud erkölcseiben gyökerezik, hogy a haladás első ösztönei, a munka nyugtalanságai, a lelki tisztulások lázas hevületei a Talmudból szikráztak a zsidó néplélekbe, a gyűlölők mégis most is még a Talmudon igyekeznek sebet ütni, ha magát a zsidóságot akarják megsebezni. De ami a sötét századokban csak a tudomány sötétsége volt, az a felvilágosodottság korszakában a sötétség tudományává erősödött. Szisztematizálták a Talmudgyűlöletet és új fegyverekkel új hadjáratot indítottak a Talmud ellen. A talmudi szöveg meg nem értésétől eljutottak a félreértéséig, a félreértéstől a félremagyarázásig, ettől a fordítósig és végül a hamisításig. Nincs a világirodalomnak olyan dokumentuma, amelyet annyiszor és annyiféleképpen hamisítottak volna, mint ahányszor és ahányféleképpen a Talmudot hamisították. De valamennyi hamisító egyazon cél felé törekedett és mindegyik mindig olyan szellemet és olyan jogfelfogást hamisított bele a Talmudba, ami azt a látszatot keltette, mintha a Talmud az erkölcstelenséget és a jogtalanságot kodifikálta volna. A leleplezéstől nem féltek, mert kevesen voltak azelőtt nemzsidó körökben, akik a gigantikus munka útvesztőin eligazodhattak volna, a zsidó tudománytól pedig nem féltették a hamisításaikat, mert abban bíztak, hogy a keresztény tanúzása több hitelre talál, mint a zsidóé. A legtöbb hamisító az esküre, a családi életre és a magánjogra vétette magát. Kitaláltak talmudi szentenciákat, amik az eskü szentségét csúffá teszik. Szinte megmérhetetlen az az etnikai magasság, amelyre az eskü megtámadhatatlan szentségét emelte a talmudi szigorúság, a hamisítók mégis esküellenes tendenciákat hamisítottak beléje. És ha már a Talmudot hamisították meg, megrágalmazták a liturgiát is és azt hazudtak, hogy a jomkippuri Kol nidre az esküszegésre szabadítja fel a zsidó lelkiismeretet. Ezt a hazugságot terjeszti az Antisémita Katekizmus is. Itt abban rejlik a hamisítás, hogy az ima leglényegesebb szavait elhallgatják. Delitsch keresztény teológiai tanár, a Talmud és a zsidó irodalom alapos ismerője, megállapítja: Ami ama eskük és fogadalmak meghiúsítását illeti, melyet a zsidók Kol Nidre estén elmondott imájukban kérnek, úgy az csak udéoszarnó al nafsoszónó hozzáfűzéssel értendő, itt tehát olyan fogadalmakat értenek, amelyeket önmaguknak tettek az emberek és mikor már megtették, arra a belátásra jutnak, hogy azok bűnös, vagy kivihetetlen föltevések voltak; de nem vonatkozik a mentesítésért való könyörgés olyan fogadalmakra, amelyeket másokért és mások javára tettünk, sem olyan esküre, amelyet a híróság előtt teszünk. Ugyanilyen durva hazugságokkal hamisították meg a családi életre vonatkozó talmudi jogszabályokat is, azt állítván, hogy azok az általános erkölcsökbe ütköző elnézéssel ítélik meg a házasságtörést és a nemzsidó nővel való házasságtörést egyenesen megengedik. Ezzel szemben igaz, hogy a világnak egyetlenegy törvénykódexe sem üldözi olyan szigorú büntetéssel a házasságtörést, mint a Talmud, amely a zsidó nép egész életét a családi élet tisztaságára építette fel Erubin 19a, Kiddusim 21b, Szanhedrin 82a . De nem csupán zsidó és zsidó között tiltja a házasságtörést, hanem zsidó és nemzsidó között is, mert a házasságot szentségnek deklarálja minden ember számára valláskülönbség nélkül. Szanhedrin 57b, 58a . Sokszor idézik az antiszemiták rabbi Éliás szavait, aki úgy döntött a Talmudban, hogy nemzsidó nőt megbecsteleníteni még engesztelés napján sem bűn. Már Delitsch is megállapította, hogy ilyen vagy ehhez hasonló kijelentés nincsen a Talmudban és rabbi Éliás tannaita, vagy amóra a Talmudban nem is szerepel. Sok olyan részlete van a Talmudnak, amelyet a nemzsidó fordítók félreértettek, mert nem ismerték a viszonyokat, amelyekre a talmudi döntések vonatkoztak, vagy a nyelv hiányos ismerete miatt a hivatkozott talmudi helyet hibásan interpretálták l. Talmud . Vádat kovácsoltak pl. a Talmudnak abból a rendelkezéséből is, hogy a pogány által elveszített tárgyat nem kell visszaadni a tulajdonosának, de vissza kell azt adni, ha zsidó vesztette el. Bába Mecia 24, 13 . A Talmud, amely szigorúan a Biblia alapján áll és attól soha el nem távolodott, de inkább még meg is szigorította erkölcsi követelményeit, nem kodifikálhatott olyan jogot, amely a Biblia szellemével ellenkezik. A Biblia egyenlő jogot követel az idegen számára is és ez a súlymértékre is vonatkozik és mindenre, aminek kétféle alkalmazása az idegen számára károsodást jelenthet. Az itt idézett talmudi helyet alaptalanul gyanúsították meg és erőszakosan magyarázták abba a pogányellenes tendenciát. Mert akik helyesen olvassák a Talmudot és ismerik a kommentárokat is, tudják, hogy az idézett helynek csupán az a része tartalmaz kodifikációt, amely a zsidókról szól, a másik része nem döntés, hanem jelentés csupán, azzal a nyilvánvaló célzattal, hogy a zsidók ne kényszerítsenek rá a nemzsidókra olyan kötelességet, amelyet az ő jogrendszerük nem ismer. Már most tudni kell, hogy az akkori pogány népek között érvényes törvények értelmében a talált tárgyak a megtalálót illették. A Talmud leszögezi tehát a tényt, nehogy a saját jogrendszerük ellenére nemzsidókat a talált tárgyak visszaadására kényszeríthessenek. Jogfosztásról tehát szó sem lehet, hanem inkább még jogkiterjesztésről, mert a pogányt még akkor sem lehetett a talált tárgy visszaszolgáltatására kényszeríteni, ha ezt zsidó vesztette el. A zsidókra nézve azonban nem fogadta el a Talmud ezt a jogfelfogást, mert az ő ethikája szerint más ember vigyázatlanságából nem szabad hasznot húzni és azért a zsidók számára kodifikálta, hogy az elveszített tárgyat vissza kell adni a tulajdonosának. A Talmudot azonban nemcsak helytelen interpretálásokkal, hanem tudatos hamisításokkal is igyekeztek megbélyegezni, hogy ezzel megbélyegezzék a zsidó erkölcsöket is. Már a középkorban is akadtak lelkiismeretlen emberek, sok esetben kikeresztelkedett zsidók, akik a Talmudot meghamisították. Akadtak még a felvilágosodás korában is Talmudhamisítók, sőt manapság is akadnak még olyanok, akik a Talmudot az antiszemitizmus szolgálatában meghamisítják. A legismertebbek közül való Áron Briman, aki Justus néven a Zsidók Tükrét írta; Ausztriában hamisításért börtönre és kiutasításra ítélték. Volt zsidó, protestáns, katholikus. A másik ismert talmudhamisító Rohling tanár, aki nemcsak a zsidókat, de a protestánsokat is támadja. Ismert még Ecker, továbbá Rodkinson, May Simon és Meyer Pál kitért zsidók, akik azonban csak másodrendű szerepet játszanak. A összes T.-at tartalmazza a Wienben 1890. megjelent Acten und Gutachten im Prozess Rohlinq qeqen Bloch c. mű.

14969.ht

CÍMSZÓ Talmud-hamisításo

SZÓCIKK Talmud-hamisítások Félreértés rágalom lenézés kiátkozás mágly üldöz Talmudo jóformá keletkezés ót l Talmu tudatlansá é gyűlöle válságbó válságb sodort é sorsána dráma feszültség mé legújab korba se enyhülhetet meg gyűlölő korábba vetté észre min talá mag zsidóság hog zsid né ebbő épített k minde üldözés elbír fejlődésé é sokka továb fogjá azonosítan Talmudo zsidósággal min ahog zsidósá Talmudda fogj azonosítan magát ma zsidósá nag rész ali tudj már hog a erkölcs Talmu erkölcseibe gyökerezik hog haladá els ösztönei munk nyugtalanságai lelk tisztuláso láza hevülete Talmudbó szikrázta zsid néplélekbe gyűlölő mégi mos i mé Talmudo igyekezne sebe ütni h magá zsidóságo akarjá megsebezni D am söté századokba csa tudomán sötétség volt a felvilágosodottsá korszakába sötétsé tudományáv erősödött Szisztematizáltá Talmudgyűlölete é ú fegyverekke ú hadjárato indította Talmu ellen talmud szöve me ne értésétő eljutotta félreértéséig félreértéstő félremagyarázásig ettő fordítósi é végü hamisításig Ninc világirodalomna olya dokumentuma amelye annyiszo é annyiféleképpe hamisította volna min ahányszo é ahányféleképpe Talmudo hamisították D valamenny hamisít egyazo cé fel törekedet é mindegyi mindi olya szelleme é olya jogfelfogás hamisítot bel Talmudba am az látszato keltette minth Talmu a erkölcstelensége é jogtalanságo kodifikált volna leleplezéstő ne féltek mer kevese volta azelőt nemzsid körökben aki gigantiku munk útvesztői eligazodhatta volna zsid tudománytó pedi ne féltetté hamisításaikat mer abba bíztak hog keresztén tanúzás töb hitelr talál min zsidóé legtöb hamisít a esküre család életr é magánjogr vétett magát Kitalálta talmud szentenciákat ami a esk szentségé csúff teszik Szint megmérhetetle a a etnika magasság amelyr a esk megtámadhatatla szentségé emelt talmud szigorúság hamisító mégi esküellene tendenciáka hamisította beléje É h má Talmudo hamisítottá meg megrágalmaztá liturgiá i é az hazudtak hog jomkippur Ko nidr a esküszegésr szabadítj fe zsid lelkiismeretet Ez hazugságo terjeszt a Antisémit Katekizmu is It abba rejli hamisítás hog a im leglényegeseb szavai elhallgatják Delitsc keresztén teológia tanár Talmu é zsid irodalo alapo ismerője megállapítja Am am eskü é fogadalma meghiúsításá illeti melye zsidó Ko Nidr esté elmondot imájukba kérnek úg a csa udéoszarn a nafsoszón hozzáfűzésse értendő it tehá olya fogadalmaka értenek amelyeke önmagukna tette a embere é miko má megtették arr belátásr jutnak hog azo bűnös vag kivihetetle föltevése voltak d ne vonatkozi mentesítésér val könyörgé olya fogadalmakra amelyeke másokér é máso javár tettünk se olya esküre amelye hírósá előt teszünk Ugyanilye durv hazugságokka hamisítottá me család életr vonatkoz talmud jogszabályoka is az állítván hog azo a általáno erkölcsökb ütköz elnézésse ítéli me házasságtörés é nemzsid nőve val házasságtörés egyenese megengedik Ezze szembe igaz hog világna egyetleneg törvénykódex se üldöz olya szigor büntetésse házasságtörést min Talmud amel zsid né egés életé család éle tisztaságár épített fe Erubi 19a Kiddusi 21b Szanhedri 82 D ne csupá zsid é zsid közöt tiltj házasságtörést hane zsid é nemzsid közöt is mer házasságo szentségne deklarálj minde embe számár valláskülönbsé nélkül Szanhedri 57b 58 Sokszo idézi a antiszemitá rabb Éliá szavait ak úg döntöt Talmudban hog nemzsid nő megbecsteleníten mé engesztelé napjá se bűn Má Delitsc i megállapította hog ilye vag ehhe hasonl kijelenté nincse Talmudba é rabb Éliá tannaita vag amór Talmudba ne i szerepel So olya részlet va Talmudnak amelye nemzsid fordító félreértettek mer ne ismerté viszonyokat amelyekr talmud döntése vonatkoztak vag nyel hiányo ismeret miat hivatkozot talmud helye hibása interpretáltá l Talmu Váda kovácsolta pl Talmudna abbó rendelkezésébő is hog pogán álta elveszítet tárgya ne kel visszaadn tulajdonosának d vissz kel az adni h zsid vesztett el Báb Meci 24 1 Talmud amel szigorúa Bibli alapjá ál é attó soh e ne távolodott d inkáb mé me i szigorított erkölcs követelményeit ne kodifikálhatot olya jogot amel Bibli szelleméve ellenkezik Bibli egyenl jogo követe a idege számár i é e súlymértékr i vonatkozi é mindenre amine kétfél alkalmazás a idege számár károsodás jelenthet A it idézet talmud helye alaptalanu gyanúsítottá me é erőszakosa magyaráztá abb pogányellene tendenciát Mer aki helyese olvassá Talmudo é ismeri kommentároka is tudják hog a idézet helyne csupá a rész tartalma kodifikációt amel zsidókró szól mási rész ne döntés hane jelenté csupán azza nyilvánval célzattal hog zsidó n kényszerítsene r nemzsidókr olya kötelességet amelye a jogrendszerü ne ismer Má mos tudn kell hog a akkor pogán népe közöt érvénye törvénye értelmébe talál tárgya megtaláló illették Talmu leszögez tehá tényt nehog sajá jogrendszerü ellenér nemzsidóka talál tárgya visszaadásár kényszeríthessenek Jogfosztásró tehá sz se lehet hane inkáb mé jogkiterjesztésről mer pogány mé akko se lehetet talál tárg visszaszolgáltatásár kényszeríteni h ez zsid vesztett el zsidókr nézv azonba ne fogadt e Talmu ez jogfelfogást mer a ethikáj szerin má embe vigyázatlanságábó ne szaba haszno húzn é azér zsidó számár kodifikálta hog a elveszítet tárgya vissz kel adn tulajdonosának Talmudo azonba nemcsa helytele interpretálásokkal hane tudato hamisításokka i igyekezte megbélyegezni hog ezze megbélyegezzé zsid erkölcsöke is Má középkorba i akadta lelkiismeretle emberek so esetbe kikeresztelkedet zsidók aki Talmudo meghamisították Akadta mé felvilágosodá korába i Talmudhamisítók ső manapsá i akadna mé olyanok aki Talmudo a antiszemitizmu szolgálatába meghamisítják legismertebbe közü val Áro Briman ak Justu néve Zsidó Tükré írta Ausztriába hamisításér börtönr é kiutasításr ítélték Vol zsidó protestáns katholikus mási ismer talmudhamisít Rohlin tanár ak nemcsa zsidókat d protestánsoka i támadja Ismer mé Ecker tovább Rodkinson Ma Simo é Meye Pá kitér zsidók aki azonba csa másodrend szerepe játszanak össze T.-a tartalmazz Wienbe 1890 megjelen Acte un Gutachte i Prozes Rohlin qeqe Bloc c mű

14969.h

CÍMSZ Talmud-hamisítás

SZÓCIK Talmud-hamisításo Félreérté rágalo lenézé kiátkozá mágl üldö Talmud jóform keletkezé ó Talm tudatlans gyűlöl válságb válság sodor sorsán drám feszültsé m legúja korb s enyhülhete me gyűlöl korább vett észr mi tal ma zsidósá ho zsi n ebb építet mind üldözé elbí fejlődés sokk tová fogj azonosíta Talmud zsidóságga mi aho zsidós Talmudd fog azonosíta magá m zsidós na rés al tud má ho erkölc Talm erkölcseib gyökerezi ho halad el ösztöne mun nyugtalansága lel tisztulás láz hevület Talmudb szikrázt zsi néplélekb gyűlöl még mo m Talmud igyekezn seb ütn mag zsidóság akarj megsebezn a söt századokb cs tudomá sötétsé vol felvilágosodotts korszakáb sötéts tudományá erősödöt Szisztematizált Talmudgyűlölet fegyverekk hadjárat indított Talm elle talmu szöv m n értését eljutott félreértéséi félreértést félremagyarázási ett fordítós vég hamisítási Nin világirodalomn oly dokumentum amely annyisz annyiféleképp hamisított voln mi ahánysz ahányféleképp Talmud hamisítottá valamenn hamisí egyaz c fe törekede mindegy mind oly szellem oly jogfelfogá hamisíto be Talmudb a a látszat keltett mint Talm erkölcstelenség jogtalanság kodifikál voln leleplezést n félte me keves volt azelő nemzsi körökbe ak gigantik mun útvesztő eligazodhatt voln zsi tudományt ped n féltett hamisításaika me abb bízta ho kereszté tanúzá tö hitel talá mi zsidó legtö hamisí eskür csalá élet magánjog vétet magá Kitalált talmu szentenciáka am es szentség csúf teszi Szin megmérhetetl etnik magassá amely es megtámadhatatl szentség emel talmu szigorúsá hamisít még esküellen tendenciák hamisított beléj m Talmud hamisított me megrágalmazt liturgi a hazudta ho jomkippu K nid esküszegés szabadít f zsi lelkiismerete E hazugság terjesz Antisémi Katekizm i I abb rejl hamisítá ho i leglényegese szava elhallgatjá Delits kereszté teológi taná Talm zsi irodal alap ismerőj megállapítj A a esk fogadalm meghiúsítás illet mely zsid K Nid est elmondo imájukb kérne ú cs udéoszar nafsoszó hozzáfűzéss értend i teh oly fogadalmak értene amelyek önmagukn tett ember mik m megtetté ar belátás jutna ho az bűnö va kivihetetl föltevés volta n vonatkoz mentesítésé va könyörg oly fogadalmakr amelyek másoké más javá tettün s oly eskür amely hírós elő teszün Ugyanily dur hazugságokk hamisított m csalá élet vonatko talmu jogszabályok i a állítvá ho az általán erkölcsök ütkö elnézéss ítél m házasságtöré nemzsi nőv va házasságtöré egyenes megengedi Ezz szemb iga ho világn egyetlene törvénykóde s üldö oly szigo büntetéss házasságtörés mi Talmu ame zsi n egé élet csalá él tisztaságá építet f Erub 19 Kiddus 21 Szanhedr 8 n csup zsi zsi közö tilt házasságtörés han zsi nemzsi közö i me házasság szentségn deklarál mind emb számá valláskülönbs nélkü Szanhedr 57 5 Soksz idéz antiszemit rab Éli szavai a ú döntö Talmudba ho nemzsi n megbecsteleníte m engesztel napj s bű M Delits megállapított ho ily va ehh hason kijelent nincs Talmudb rab Éli tannait va amó Talmudb n szerepe S oly részle v Talmudna amely nemzsi fordít félreértette me n ismert viszonyoka amelyek talmu döntés vonatkozta va nye hiány ismere mia hivatkozo talmu hely hibás interpretált Talm Vád kovácsolt p Talmudn abb rendelkezéséb i ho pogá ált elveszíte tárgy n ke visszaad tulajdonosána viss ke a adn zsi vesztet e Bá Mec 2 Talmu ame szigorú Bibl alapj á att so n távolodot inká m m szigorítot erkölc követelményei n kodifikálhato oly jogo ame Bibl szellemév ellenkezi Bibl egyen jog követ ideg számá súlymérték vonatkoz mindenr amin kétfé alkalmazá ideg számá károsodá jelenthe i idéze talmu hely alaptalan gyanúsított m erőszakos magyarázt ab pogányellen tendenciá Me ak helyes olvass Talmud ismer kommentárok i tudjá ho idéze helyn csup rés tartalm kodifikáció ame zsidókr szó más rés n dönté han jelent csupá azz nyilvánva célzatta ho zsid kényszerítsen nemzsidók oly kötelessége amely jogrendszer n isme M mo tud kel ho akko pogá nép közö érvény törvény értelméb talá tárgy megtalál illetté Talm leszöge teh tény neho saj jogrendszer ellené nemzsidók talá tárgy visszaadásá kényszeríthessene Jogfosztásr teh s s lehe han inká m jogkiterjesztésrő me pogán m akk s lehete talá tár visszaszolgáltatásá kényszeríten e zsi vesztet e zsidók néz azonb n fogad Talm e jogfelfogás me ethiká szeri m emb vigyázatlanságáb n szab haszn húz azé zsid számá kodifikált ho elveszíte tárgy viss ke ad tulajdonosána Talmud azonb nemcs helytel interpretálásokka han tudat hamisításokk igyekezt megbélyegezn ho ezz megbélyegezz zsi erkölcsök i M középkorb akadt lelkiismeretl embere s esetb kikeresztelkede zsidó ak Talmud meghamisítottá Akadt m felvilágosod koráb Talmudhamisító s manaps akadn m olyano ak Talmud antiszemitizm szolgálatáb meghamisítjá legismertebb köz va Ár Brima a Just név Zsid Tükr írt Ausztriáb hamisításé börtön kiutasítás ítélté Vo zsid protestán katholiku más isme talmudhamisí Rohli taná a nemcs zsidóka protestánsok támadj Isme m Ecke továb Rodkinso M Sim Mey P kité zsidó ak azonb cs másodren szerep játszana össz T.- tartalmaz Wienb 189 megjele Act u Gutacht Proze Rohli qeq Blo m

14969.

CÍMS Talmud-hamisítá

SZÓCI Talmud-hamisítás Félreért rágal lenéz kiátkoz mág üld Talmu jófor keletkez Tal tudatlan gyűlö válság válsá sodo sorsá drá feszülts legúj kor enyhülhet m gyűlö koráb vet ész m ta m zsidós h zs eb építe min üldöz elb fejlődé sok tov fog azonosít Talmu zsidóságg m ah zsidó Talmud fo azonosít mag zsidó n ré a tu m h erköl Tal erkölcsei gyökerez h hala e ösztön mu nyugtalanság le tisztulá lá hevüle Talmud szikráz zs néplélek gyűlö mé m Talmu igyekez se üt ma zsidósá akar megsebez sö századok c tudom sötéts vo felvilágosodott korszaká sötét tudomány erősödö Szisztematizál Talmudgyűlöle fegyverek hadjára indítot Tal ell talm szö értésé eljutot félreértésé félreértés félremagyarázás et fordító vé hamisítás Ni világirodalom ol dokumentu amel annyis annyifélekép hamisítot vol m ahánys ahányfélekép Talmu hamisított valamen hamis egya f töreked mindeg min ol szelle ol jogfelfog hamisít b Talmud látsza keltet min Tal erkölcstelensé jogtalansá kodifiká vol leleplezés félt m keve vol azel nemzs körökb a giganti mu útveszt eligazodhat vol zs tudomány pe féltet hamisításaik m ab bízt h kereszt tanúz t hite tal m zsid legt hamis eskü csal éle magánjo véte mag Kitalál talm szentenciák a e szentsé csú tesz Szi megmérhetet etni magass amel e megtámadhatat szentsé eme talm szigorús hamisí mé esküelle tendenciá hamisítot belé Talmu hamisítot m megrágalmaz liturg hazudt h jomkipp ni esküszegé szabadí zs lelkiismeret hazugsá terjes Antisém Katekiz ab rej hamisít h leglényeges szav elhallgatj Delit kereszt teológ tan Tal zs iroda ala ismerő megállapít es fogadal meghiúsítá ille mel zsi Ni es elmond imájuk kérn c udéosza nafsosz hozzáfűzés érten te ol fogadalma érten amelye önmaguk tet embe mi megtett a belátá jutn h a bűn v kivihetet föltevé volt vonatko mentesítés v könyör ol fogadalmak amelye mások má jav tettü ol eskü amel híró el teszü Ugyanil du hazugságok hamisítot csal éle vonatk talm jogszabályo állítv h a általá erkölcsö ütk elnézés íté házasságtör nemzs nő v házasságtör egyene megenged Ez szem ig h világ egyetlen törvénykód üld ol szig büntetés házasságtöré m Talm am zs eg éle csal é tisztaság építe Eru 1 Kiddu 2 Szanhed csu zs zs köz til házasságtöré ha zs nemzs köz m házassá szentség deklará min em szám valláskülönb nélk Szanhed 5 Soks idé antiszemi ra Él szava dönt Talmudb h nemzs megbecstelenít engeszte nap b Delit megállapítot h il v eh haso kijelen ninc Talmud ra Él tannai v am Talmud szerep ol részl Talmudn amel nemzs fordí félreértett m ismer viszonyok amelye talm dönté vonatkozt v ny hián ismer mi hivatkoz talm hel hibá interpretál Tal Vá kovácsol Talmud ab rendelkezésé h pog ál elveszít tárg k visszaa tulajdonosán vis k ad zs veszte B Me Talm am szigor Bib alap at s távolodo ink szigoríto erköl követelménye kodifikálhat ol jog am Bib szellemé ellenkez Bib egye jo köve ide szám súlymérté vonatko minden ami kétf alkalmaz ide szám károsod jelenth idéz talm hel alaptala gyanúsítot erőszako magyaráz a pogányelle tendenci M a helye olvas Talmu isme kommentáro tudj h idéz hely csu ré tartal kodifikáci am zsidók sz má ré dönt ha jelen csup az nyilvánv célzatt h zsi kényszerítse nemzsidó ol kötelesség amel jogrendsze ism m tu ke h akk pog né köz érvén törvén értelmé tal tárg megtalá illett Tal leszög te tén neh sa jogrendsze ellen nemzsidó tal tárg visszaadás kényszeríthessen Jogfosztás te leh ha ink jogkiterjesztésr m pogá ak lehet tal tá visszaszolgáltatás kényszeríte zs veszte zsidó né azon foga Tal jogfelfogá m ethik szer em vigyázatlanságá sza hasz hú az zsi szám kodifikál h elveszít tárg vis k a tulajdonosán Talmu azon nemc helyte interpretálásokk ha tuda hamisítások igyekez megbélyegez h ez megbélyegez zs erkölcsö középkor akad lelkiismeret ember eset kikeresztelked zsid a Talmu meghamisított Akad felvilágoso korá Talmudhamisít manap akad olyan a Talmu antiszemitiz szolgálatá meghamisítj legismerteb kö v Á Brim Jus né Zsi Tük ír Ausztriá hamisítás börtö kiutasítá ítélt V zsi protestá katholik má ism talmudhamis Rohl tan nemc zsidók protestánso támad Ism Eck tová Rodkins Si Me kit zsid a azon c másodre szere játszan öss T. tartalma Wien 18 megjel Ac Gutach Proz Rohl qe Bl

14969

CÍM Talmud-hamisít

SZÓC Talmud-hamisítá Félreér rága lené kiátko má ül Talm jófo keletke Ta tudatla gyűl válsá váls sod sors dr feszült legú ko enyhülhe gyűl korá ve és t zsidó z e épít mi üldö el fejlőd so to fo azonosí Talm zsidóság a zsid Talmu f azonosí ma zsid r t erkö Ta erkölcse gyökere hal ösztö m nyugtalansá l tisztul l hevül Talmu szikrá z népléle gyűl m Talm igyeke s ü m zsidós aka megsebe s százado tudo sötét v felvilágosodot korszak söté tudomán erősöd Szisztematizá Talmudgyűlöl fegyvere hadjár indíto Ta el tal sz értés eljuto félreértés félreérté félremagyarázá e fordít v hamisítá N világirodalo o dokument ame annyi annyiféleké hamisíto vo ahány ahányféleké Talm hamisítot valame hami egy töreke minde mi o szell o jogfelfo hamisí Talmu látsz kelte mi Ta erkölcstelens jogtalans kodifik vo leleplezé fél kev vo aze nemz körök gigant m útvesz eligazodha vo z tudomán p félte hamisításai a bíz keresz tanú hit ta zsi leg hami esk csa él magánj vét ma Kitalá tal szentenciá szents cs tes Sz megmérhete etn magas ame megtámadhata szents em tal szigorú hamis m esküell tendenci hamisíto bel Talm hamisíto megrágalma litur hazud jomkip n esküszeg szabad z lelkiismere hazugs terje Antisé Kateki a re hamisí leglényege sza elhallgat Deli keresz teoló ta Ta z irod al ismer megállapí e fogada meghiúsít ill me zs N e elmon imáju kér udéosz nafsos hozzáfűzé érte t o fogadalm érte amely önmagu te emb m megtet belát jut bű kivihete föltev vol vonatk mentesíté könyö o fogadalma amely máso m ja tett o esk ame hír e tesz Ugyani d hazugságo hamisíto csa él vonat tal jogszabály állít által erkölcs üt elnézé ít házasságtö nemz n házasságtö egyen megenge E sze i vilá egyetle törvénykó ül o szi bünteté házasságtör Tal a z e él csa tisztasá épít Er Kidd Szanhe cs z z kö ti házasságtör h z nemz kö házass szentsé deklar mi e szá valláskülön nél Szanhe Sok id antiszem r É szav dön Talmud nemz megbecstelení engeszt na Deli megállapíto i e has kijele nin Talmu r É tanna a Talmu szere o rész Talmud ame nemz ford félreértet isme viszonyo amely tal dönt vonatkoz n hiá isme m hivatko tal he hib interpretá Ta V kovácso Talmu a rendelkezés po á elveszí tár vissza tulajdonosá vi a z veszt M Tal a szigo Bi ala a távolod in szigorít erkö követelmény kodifikálha o jo a Bi szellem ellenke Bi egy j köv id szá súlymért vonatk minde am két alkalma id szá károso jelent idé tal he alaptal gyanúsíto erőszak magyará pogányell tendenc hely olva Talm ism kommentár tud idé hel cs r tarta kodifikác a zsidó s m r dön h jele csu a nyilván célzat zs kényszeríts nemzsid o kötelessé ame jogrendsz is t k ak po n kö érvé törvé értelm ta tár megtal illet Ta leszö t té ne s jogrendsz elle nemzsid ta tár visszaadá kényszeríthesse Jogfosztá t le h in jogkiterjesztés pog a lehe ta t visszaszolgáltatá kényszerít z veszt zsid n azo fog Ta jogfelfog ethi sze e vigyázatlanság sz has h a zs szá kodifiká elveszí tár vi tulajdonosá Talm azo nem helyt interpretálások h tud hamisításo igyeke megbélyege e megbélyege z erkölcs középko aka lelkiismere embe ese kikeresztelke zsi Talm meghamisítot Aka felvilágos kor Talmudhamisí mana aka olya Talm antiszemiti szolgálat meghamisít legismerte k Bri Ju n Zs Tü í Ausztri hamisítá bört kiutasít ítél zs protest katholi m is talmudhami Roh ta nem zsidó protestáns táma Is Ec tov Rodkin S M ki zsi azo másodr szer játsza ös T tartalm Wie 1 megje A Gutac Pro Roh q B

1496

CÍ Talmud-hamisí

SZÓ Talmud-hamisít Félreé rág len kiátk m ü Tal jóf keletk T tudatl gyű váls vál so sor d feszül leg k enyhülh gyű kor v é zsid épí m üld e fejlő s t f azonos Tal zsidósá zsi Talm azonos m zsi erk T erkölcs gyöker ha öszt nyugtalans tisztu hevü Talm szikr néplél gyű Tal igyek zsidó ak megseb század tud söté felvilágosodo korsza söt tudomá erősö Szisztematiz Talmudgyűlö fegyver hadjá indít T e ta s érté eljut félreérté félreért félremagyaráz fordí hamisít világirodal dokumen am anny annyifélek hamisít v ahán ahányfélek Tal hamisíto valam ham eg törek mind m szel jogfelf hamis Talm láts kelt m T erkölcstelen jogtalan kodifi v leleplez fé ke v az nem körö gigan útves eligazodh v tudomá félt hamisítása bí keres tan hi t zs le ham es cs é magán vé m Kital ta szentenci szent c te S megmérhet et maga am megtámadhat szent e ta szigor hami esküel tendenc hamisít be Tal hamisít megrágalm litu hazu jomki esküsze szaba lelkiismer hazug terj Antis Katek r hamis leglényeg sz elhallga Del keres teol t T iro a isme megállap fogad meghiúsí il m z elmo imáj ké udéos nafso hozzáfűz ért fogadal ért amel önmag t em megte belá ju b kivihet fölte vo vonat mentesít köny fogadalm amel más j tet es am hí tes Ugyan hazugság hamisít cs é vona ta jogszabál állí álta erkölc ü elnéz í házasságt nem házasságt egye megeng sz vil egyetl törvényk ü sz büntet házasságtö Ta é cs tisztas épí E Kid Szanh c k t házasságtö nem k házas szents dekla m sz valláskülö né Szanh So i antisze sza dö Talmu nem megbecstelen engesz n Del megállapít ha kijel ni Talm tann Talm szer rés Talmu am nem for félreérte ism viszony amel ta dön vonatko hi ism hivatk ta h hi interpret T kovács Talm rendelkezé p elvesz tá vissz tulajdonos v vesz Ta szig B al távolo i szigorí erk követelmén kodifikálh j B szelle ellenk B eg kö i sz súlymér vonat mind a ké alkalm i sz káros jelen id ta h alapta gyanúsít erősza magyar pogányel tenden hel olv Tal is kommentá tu id he c tart kodifiká zsid dö jel cs nyilvá célza z kényszerít nemzsi köteless am jogrends i a p k érv törv értel t tá megta ille T lesz t n jogrends ell nemzsi t tá visszaad kényszeríthess Jogfoszt l i jogkiterjeszté po leh t visszaszolgáltat kényszerí vesz zsi az fo T jogfelfo eth sz vigyázatlansá s ha z sz kodifik elvesz tá v tulajdonos Tal az ne hely interpretáláso tu hamisítás igyek megbélyeg megbélyeg erkölc középk ak lelkiismer emb es kikeresztelk zs Tal meghamisíto Ak felvilágo ko Talmudhamis man ak oly Tal antiszemit szolgála meghamisí legismert Br J Z T Ausztr hamisít bör kiutasí íté z protes kathol i talmudham Ro t ne zsid protestán tám I E to Rodki k zs az másod sze játsz ö tartal Wi megj Guta Pr Ro