14974.htm

CÍMSZÓ: Tanchuma Midras

SZÓCIKK: Tanchuma Midras, a Pentateuch-haggadót három különböző gyűjteménye. A midras R. Tanchuma palesztinai amóra nevét viseli, de nem ő a szerzője. Azért nevezték el róla, mert a tanítások vagy az ő, vagy a stílusában író tanítványai nevében kezdődnek ily formulákkal: «így kezdte» v. így «prédikálta» R. Tanchuma. Valószínű, hogy az ő homíliáit a Midrás szerkesztői felhasználták a T.-nál is, melynek részei különböző időkből valók. A T. l.-t Buber gyűjtötte össze különböző kéziratokból s adta ki (Wilna 1885). Ez a Pentateuch egyes, heti fejezeteihez írott homíliákból és haggadikus magyarázatokból áll. Ez a legrégibb rész s régibb, mint a Berésit Rabba, mely a T.-t idézi. A T.-nak ez az első része az V. sz.-ból való, tehát még a Babiloni Talmud lezárása előtt időből. A Talmud maga hivatkozik is rá (Kiddussin 33b) egy vita alkalmából. A homíliák ezen szavakkal kezdődnek: «mint az írás mondja», vagy «mint írva van». Erre következik egy vers többnyire a hagiografákból, ennek kifejtése és a Pentateuchra vonatkoztatott homília, mely rövid halachikus értekezésből áll. Ezek egy kérdést tárgyalnak, melynek bevezetése: «Jellamdénu Rabbénu» (a. m. «rabbink taníts meg bennünket») az erre adott válasz ily kezdettel: «így tanított bennünket rabbink». A feleletek rendszerint vagy a Misnán, vagy a Baraitán alapulnak. A homíliák a zsidóság jövőjét, illetőleg optimista reményeket tartanak ébren, másrészt néhol túlságosan tömörek és megrövidítettek. A T. lényegében haggadikus Midras, de számos halachikus mondást, döntést és szabályt is tartalmaz. A haggadikus nagyon különböző : a Pentateuch verseinek egyszerű megmagyarázása mellett a gnosztikusok és szkeptikusok szigorú cáfolatát, továbbá vitatott szómagyarázatokat, a «notarikon» és «gematria» szerinti magyarázatokat, elbeszéléseket és parabolákat, aforizmákat, erkölcsi mondásokat és példabeszédeket is tartalmaz. Utóbbiak is erős erkölcsi tartalmukkal tűnnek ki. Ilyenek pl.: «Nem szabad adni alkalmat tisztességes embernek sem a lopásra, de még kevésbé a tolvajnak» (T., Vájislách 12. 85b); «A hivatal az után megy, aki menekül tőle» (u. o. Vájikra 4. 2b); «Ha nem engedsz a gonoszságnak, az nem fog követni téged, sem nem fog beléd költözni» (u. o. Szazria 11. 20b). Az összes többi Midrasok idéznek a T.-ből, úgyszintén a gáónok és a régi rabbinikus tekintélyek is. A középkorban Európában az első tudós, aki felhasználja és említi azt, Rasi (XI. sz.) volt. - A T. 2. része, másképpen Jellamdénu, melynek nagyobbrésze elveszett, de számos hivatkozás történik rá. A fennmaradt rész főképpen a Pentateuch II. részére vonatkozik. - AT. 3. része haggadikus Midras s valójában az átrevideált kiadása az előbbi kettőnek, későbbi szerzők hozzáfűzéseivel. Genesis-homíliái eredetiek s emellett a Babilon Talmudot is igénybe veszi magyarázatainál. A Exodus-magyarázat a T. 2-ből való, két fejezet kivételével. Ezt a Midrast is a tekintélyek közül először Rási használja fel és idézi. Ezt a T.-t sokáig összetévesztettek az elveszett«Jellamdénu» val s először azon a címen adták ki Konstantinápolyban 1522.; u. a. újra kinyomták Velencében 1545., míg a 3. kritikai kiadás (Mantova 1563) különböző hozzátoldásukat tartalmaz s alapjává lett az összes későbbi kiadásoknak. Ennek szerkesztői a padovai R. Méir ben Abraham és Ezra de Fano voltak. Az utóbbi igen értékes indexet is mellékelt hozzá s ez szintén fel van véve a későbbi, főleg oroszországi kiadásokban, Irodalom. Zunz, Gottesdienstliche Vorträge ; S. Buber. Einleitung zum Midrasch-Tanchuma ; u. a., T. (szövegkiadás, Wilna 1885); Bacher Vilmos, Agada der palestinesischen Amoräer III. ; Weiss, Dor-Dor we-Dorsaw III. ; A. Epstein, Kadmut ha-Tanchuma (Beth-Talmud V.) ; L. Grünhut, Széfer ha-Likkutim IV-VI. (Jerusalem 1900) ; Jew. Encycl.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4974. címszó a lexikon => 879. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14974.htm

CÍMSZÓ: Tanchuma Midras

SZÓCIKK: Tanchuma Midras, a Pentateuch-haggadót három különböző gyűjteménye. A midras R. Tanchuma palesztinai amóra nevét viseli, de nem ő a szerzője. Azért nevezték el róla, mert a tanítások vagy az ő, vagy a stílusában író tanítványai nevében kezdődnek ily formulákkal: így kezdte v. így prédikálta R. Tanchuma. Valószínű, hogy az ő homíliáit a Midrás szerkesztői felhasználták a T.-nál is, melynek részei különböző időkből valók. A T. l.-t Buber gyűjtötte össze különböző kéziratokból s adta ki Wilna 1885 . Ez a Pentateuch egyes, heti fejezeteihez írott homíliákból és haggadikus magyarázatokból áll. Ez a legrégibb rész s régibb, mint a Berésit Rabba, mely a T.-t idézi. A T.-nak ez az első része az V. sz.-ból való, tehát még a Babiloni Talmud lezárása előtt időből. A Talmud maga hivatkozik is rá Kiddussin 33b egy vita alkalmából. A homíliák ezen szavakkal kezdődnek: mint az írás mondja , vagy mint írva van . Erre következik egy vers többnyire a hagiografákból, ennek kifejtése és a Pentateuchra vonatkoztatott homília, mely rövid halachikus értekezésből áll. Ezek egy kérdést tárgyalnak, melynek bevezetése: Jellamdénu Rabbénu a. m. rabbink taníts meg bennünket az erre adott válasz ily kezdettel: így tanított bennünket rabbink . A feleletek rendszerint vagy a Misnán, vagy a Baraitán alapulnak. A homíliák a zsidóság jövőjét, illetőleg optimista reményeket tartanak ébren, másrészt néhol túlságosan tömörek és megrövidítettek. A T. lényegében haggadikus Midras, de számos halachikus mondást, döntést és szabályt is tartalmaz. A haggadikus nagyon különböző : a Pentateuch verseinek egyszerű megmagyarázása mellett a gnosztikusok és szkeptikusok szigorú cáfolatát, továbbá vitatott szómagyarázatokat, a notarikon és gematria szerinti magyarázatokat, elbeszéléseket és parabolákat, aforizmákat, erkölcsi mondásokat és példabeszédeket is tartalmaz. Utóbbiak is erős erkölcsi tartalmukkal tűnnek ki. Ilyenek pl.: Nem szabad adni alkalmat tisztességes embernek sem a lopásra, de még kevésbé a tolvajnak T., Vájislách 12. 85b ; A hivatal az után megy, aki menekül tőle u. o. Vájikra 4. 2b ; Ha nem engedsz a gonoszságnak, az nem fog követni téged, sem nem fog beléd költözni u. o. Szazria 11. 20b . Az összes többi Midrasok idéznek a T.-ből, úgyszintén a gáónok és a régi rabbinikus tekintélyek is. A középkorban Európában az első tudós, aki felhasználja és említi azt, Rasi XI. sz. volt. - A T. 2. része, másképpen Jellamdénu, melynek nagyobbrésze elveszett, de számos hivatkozás történik rá. A fennmaradt rész főképpen a Pentateuch II. részére vonatkozik. - AT. 3. része haggadikus Midras s valójában az átrevideált kiadása az előbbi kettőnek, későbbi szerzők hozzáfűzéseivel. Genesis-homíliái eredetiek s emellett a Babilon Talmudot is igénybe veszi magyarázatainál. A Exodus-magyarázat a T. 2-ből való, két fejezet kivételével. Ezt a Midrast is a tekintélyek közül először Rási használja fel és idézi. Ezt a T.-t sokáig összetévesztettek az elveszett Jellamdénu val s először azon a címen adták ki Konstantinápolyban 1522.; u. a. újra kinyomták Velencében 1545., míg a 3. kritikai kiadás Mantova 1563 különböző hozzátoldásukat tartalmaz s alapjává lett az összes későbbi kiadásoknak. Ennek szerkesztői a padovai R. Méir ben Abraham és Ezra de Fano voltak. Az utóbbi igen értékes indexet is mellékelt hozzá s ez szintén fel van véve a későbbi, főleg oroszországi kiadásokban, Irodalom. Zunz, Gottesdienstliche Vorträge ; S. Buber. Einleitung zum Midrasch-Tanchuma ; u. a., T. szövegkiadás, Wilna 1885 ; Bacher Vilmos, Agada der palestinesischen Amoräer III. ; Weiss, Dor-Dor we-Dorsaw III. ; A. Epstein, Kadmut ha-Tanchuma Beth-Talmud V. ; L. Grünhut, Széfer ha-Likkutim IV-VI. Jerusalem 1900 ; Jew. Encycl.

14974.ht

CÍMSZÓ Tanchum Midra

SZÓCIKK Tanchum Midras Pentateuch-haggadó háro különböz gyűjteménye midra R Tanchum palesztina amór nevé viseli d ne szerzője Azér nevezté e róla mer tanításo vag a ő vag stílusába ír tanítványa nevébe kezdődne il formulákkal íg kezdt v íg prédikált R Tanchuma Valószínű hog a homíliái Midrá szerkesztő felhasználtá T.-ná is melyne része különböz időkbő valók T l.- Bube gyűjtött össz különböz kéziratokbó adt k Wiln 188 E Pentateuc egyes het fejezeteihe írot homíliákbó é haggadiku magyarázatokbó áll E legrégib rés régibb min Berési Rabba mel T.- idézi T.-na e a els rész a V sz.-bó való tehá mé Babilon Talmu lezárás előt időből Talmu mag hivatkozi i r Kiddussi 33 eg vit alkalmából homíliá eze szavakka kezdődnek min a írá mondj vag min írv va Err következi eg ver többnyir hagiografákból enne kifejtés é Pentateuchr vonatkoztatot homília mel rövi halachiku értekezésbő áll Eze eg kérdés tárgyalnak melyne bevezetése Jellamdén Rabbén a m rabbin tanít me bennünke a err adot válas il kezdettel íg tanítot bennünke rabbin felelete rendszerin vag Misnán vag Baraitá alapulnak homíliá zsidósá jövőjét illetőle optimist reményeke tartana ébren másrész ného túlságosa tömöre é megrövidítettek T lényegébe haggadiku Midras d számo halachiku mondást döntés é szabály i tartalmaz haggadiku nagyo különböz Pentateuc verseine egyszer megmagyarázás mellet gnosztikuso é szkeptikuso szigor cáfolatát tovább vitatot szómagyarázatokat notariko é gematri szerint magyarázatokat elbeszéléseke é parabolákat aforizmákat erkölcs mondásoka é példabeszédeke i tartalmaz Utóbbia i erő erkölcs tartalmukka tűnne ki Ilyene pl. Ne szaba adn alkalma tisztessége emberne se lopásra d mé kevésb tolvajna T. Vájislác 12 85 hivata a utá megy ak menekü től u o Vájikr 4 2 H ne engeds gonoszságnak a ne fo követn téged se ne fo belé költözn u o Szazri 11 20 A össze több Midraso idézne T.-ből úgyszinté gáóno é rég rabbiniku tekintélye is középkorba Európába a els tudós ak felhasználj é említ azt Ras XI sz volt T 2 része másképpe Jellamdénu melyne nagyobbrész elveszett d számo hivatkozá történi rá fennmarad rés főképpe Pentateuc II részér vonatkozik AT 3 rész haggadiku Midra valójába a átrevideál kiadás a előbb kettőnek később szerző hozzáfűzéseivel Genesis-homíliá eredetie emellet Babilo Talmudo i igényb vesz magyarázatainál Exodus-magyaráza T 2-bő való ké fejeze kivételével Ez Midras i tekintélye közü előszö Rás használj fe é idézi Ez T.- sokái összetévesztette a elveszet Jellamdén va előszö azo címe adtá k Konstantinápolyba 1522. u a újr kinyomtá Velencébe 1545. mí 3 kritika kiadá Mantov 156 különböz hozzátoldásuka tartalma alapjáv let a össze később kiadásoknak Enne szerkesztő padova R Méi be Abraha é Ezr d Fan voltak A utóbb ige értéke indexe i mellékel hozz e szinté fe va vév későbbi főle oroszország kiadásokban Irodalom Zunz Gottesdienstlich Vorträg S Buber Einleitun zu Midrasch-Tanchum u a. T szövegkiadás Wiln 188 Bache Vilmos Agad de palestinesische Amoräe III Weiss Dor-Do we-Dorsa III A Epstein Kadmu ha-Tanchum Beth-Talmu V L Grünhut Széfe ha-Likkuti IV-VI Jerusale 190 Jew Encycl

14974.h

CÍMSZ Tanchu Midr

SZÓCIK Tanchu Midra Pentateuch-haggad hár különbö gyűjtemény midr Tanchu palesztin amó nev visel n szerzőj Azé nevezt ról me tanítás va va stílusáb í tanítvány nevéb kezdődn i formulákka í kezd í prédikál Tanchum Valószín ho homíliá Midr szerkeszt felhasznált T.-n i melyn rész különbö időkb való l. Bub gyűjtöt öss különbö kéziratokb ad Wil 18 Pentateu egye he fejezeteih íro homíliákb haggadik magyarázatokb ál legrégi ré régib mi Berés Rabb me T. idéz T.-n el rés sz.-b val teh m Babilo Talm lezárá elő időbő Talm ma hivatkoz Kidduss 3 e vi alkalmábó homíli ez szavakk kezdődne mi ír mond va mi ír v Er következ e ve többnyi hagiografákbó enn kifejté Pentateuch vonatkoztato homíli me röv halachik értekezésb ál Ez e kérdé tárgyalna melyn bevezetés Jellamdé Rabbé rabbi taní m bennünk er ado vála i kezdette í taníto bennünk rabbi felelet rendszeri va Misná va Barait alapulna homíli zsidós jövőjé illetől optimis remények tartan ébre másrés néh túlságos tömör megrövidítette lényegéb haggadik Midra szám halachik mondás dönté szabál tartalma haggadik nagy különbö Pentateu versein egysze megmagyarázá melle gnosztikus szkeptikus szigo cáfolatá továb vitato szómagyarázatoka notarik gematr szerin magyarázatoka elbeszélések paraboláka aforizmáka erkölc mondások példabeszédek tartalma Utóbbi er erkölc tartalmukk tűnn k Ilyen pl N szab ad alkalm tisztesség embern s lopásr m kevés tolvajn T Vájislá 1 8 hivat ut meg a menek tő Vájik n enged gonoszságna n f követ tége s n f bel költöz Szazr 1 2 össz töb Midras idézn T.-bő úgyszint gáón ré rabbinik tekintély i középkorb Európáb el tudó a felhasznál emlí az Ra X s vol rész másképp Jellamdén melyn nagyobbrés elveszet szám hivatkoz történ r fennmara ré főképp Pentateu I részé vonatkozi A rés haggadik Midr valójáb átrevideá kiadá előb kettőne későb szerz hozzáfűzéseive Genesis-homíli eredeti emelle Babil Talmud igény ves magyarázatainá Exodus-magyaráz 2-b val k fejez kivételéve E Midra tekintély köz elősz Rá használ f idéz E T. soká összetévesztett elvesze Jellamdé v elősz az cím adt Konstantinápolyb 1522 új kinyomt Velencéb 1545 m kritik kiad Manto 15 különbö hozzátoldásuk tartalm alapjá le össz későb kiadásokna Enn szerkeszt padov Mé b Abrah Ez Fa volta utób ig érték index melléke hoz szint f v vé később fől oroszorszá kiadásokba Irodalo Zun Gottesdienstlic Vorträ Bube Einleitu z Midrasch-Tanchu a szövegkiadá Wil 18 Bach Vilmo Aga d palestinesisch Amorä II Weis Dor-D we-Dors II Epstei Kadm ha-Tanchu Beth-Talm Grünhu Széf ha-Likkut IV-V Jerusal 19 Je Encyc

14974.

CÍMS Tanch Mid

SZÓCI Tanch Midr Pentateuch-hagga há különb gyűjtemén mid Tanch paleszti am ne vise szerző Az nevez ró m tanítá v v stílusá tanítván nevé kezdőd formulákk kez prédiká Tanchu Valószí h homíli Mid szerkesz felhasznál T.- mely rés különb idők val l Bu gyűjtö ös különb kéziratok a Wi 1 Pentate egy h fejezetei ír homíliák haggadi magyarázatok á legrég r régi m Beré Rab m T idé T.- e ré sz.- va te Babil Tal lezár el időb Tal m hivatko Kiddus v alkalmáb homíl e szavak kezdődn m í mon v m í E követke v többny hagiografákb en kifejt Pentateuc vonatkoztat homíl m rö halachi értekezés á E kérd tárgyaln mely bevezeté Jellamd Rabb rabb tan bennün e ad vál kezdett tanít bennün rabb felele rendszer v Misn v Barai alapuln homíl zsidó jövőj illető optimi reménye tarta ébr másré né túlságo tömö megrövidített lényegé haggadi Midr szá halachi mondá dönt szabá tartalm haggadi nag különb Pentate versei egysz megmagyaráz mell gnosztiku szkeptiku szig cáfolat tová vitat szómagyarázatok notari gemat szeri magyarázatok elbeszélése parabolák aforizmák erköl mondáso példabeszéde tartalm Utóbb e erköl tartalmuk tűn Ilye p sza a alkal tisztessé ember lopás kevé tolvaj Vájisl hiva u me mene t Váji enge gonoszságn köve tég be költö Szaz öss tö Midra idéz T.-b úgyszin gáó r rabbini tekintél középkor Európá e tud felhaszná eml a R vo rés máskép Jellamdé mely nagyobbré elvesze szá hivatko törté fennmar r főkép Pentate rész vonatkoz ré haggadi Mid valójá átrevide kiad elő kettőn késő szer hozzáfűzéseiv Genesis-homíl eredet emell Babi Talmu igén ve magyarázatain Exodus-magyará 2- va feje kivételév Midr tekintél kö elős R haszná idé T sok összetévesztet elvesz Jellamd elős a cí ad Konstantinápoly 152 ú kinyom Velencé 154 kriti kia Mant 1 különb hozzátoldásu tartal alapj l öss késő kiadásokn En szerkesz pado M Abra E F volt utó i érté inde mellék ho szin v későb fő oroszorsz kiadásokb Irodal Zu Gottesdienstli Vortr Bub Einleit Midrasch-Tanch szövegkiad Wi 1 Bac Vilm Ag palestinesisc Amor I Wei Dor- we-Dor I Epste Kad ha-Tanch Beth-Tal Grünh Szé ha-Likku IV- Jerusa 1 J Ency

14974

CÍM Tanc Mi

SZÓC Tanc Mid Pentateuch-hagg h külön gyűjtemé mi Tanc paleszt a n vis szerz A neve r tanít stílus tanítvá nev kezdő formulák ke prédik Tanch Valósz homíl Mi szerkes felhaszná T. mel ré külön idő va B gyűjt ö külön kézirato W Pentat eg fejezete í homíliá haggad magyarázato legré rég Ber Ra id T. r sz. v t Babi Ta lezá e idő Ta hivatk Kiddu alkalmá homí szava kezdőd mo követk többn hagiografák e kifej Pentateu vonatkozta homí r halach értekezé kér tárgyal mel bevezet Jellam Rab rab ta bennü a vá kezdet taní bennü rab felel rendsze Mis Bara alapul homí zsid jövő illet optim remény tart éb másr n túlság töm megrövidítet lényeg haggad Mid sz halach mond dön szab tartal haggad na külön Pentat verse egys megmagyará mel gnosztik szkeptik szi cáfola tov vita szómagyarázato notar gema szer magyarázato elbeszélés parabolá aforizmá erkö mondás példabeszéd tartal Utób erkö tartalmu tű Ily sz alka tisztess embe lopá kev tolva Vájis hiv m men Váj eng gonoszság köv té b költ Sza ös t Midr idé T.- úgyszi gá rabbin tekinté középko Európ tu felhaszn em v ré máské Jellamd mel nagyobbr elvesz sz hivatk tört fennma főké Pentat rés vonatko r haggad Mi valój átrevid kia el kettő kés sze hozzáfűzései Genesis-homí erede emel Bab Talm igé v magyarázatai Exodus-magyar 2 v fej kivételé Mid tekinté k elő haszn id so összetéveszte elves Jellam elő c a Konstantinápol 15 kinyo Velenc 15 krit ki Man külön hozzátoldás tarta alap ös kés kiadások E szerkes pad Abr vol ut ért ind mellé h szi késő f oroszors kiadások Iroda Z Gottesdienstl Vort Bu Einlei Midrasch-Tanc szövegkia W Ba Vil A palestinesis Amo We Dor we-Do Epst Ka ha-Tanc Beth-Ta Grün Sz ha-Likk IV Jerus Enc

1497

CÍ Tan M

SZÓ Tan Mi Pentateuch-hag külö gyűjtem m Tan palesz vi szer nev taní stílu tanítv ne kezd formulá k prédi Tanc Valós homí M szerke felhaszn T me r külö id v gyűj külö kézirat Penta e fejezet homíli hagga magyarázat legr ré Be R i T sz Bab T lez id T hivat Kidd alkalm hom szav kezdő m követ több hagiografá kife Pentate vonatkozt hom halac értekez ké tárgya me beveze Jella Ra ra t benn v kezde tan benn ra fele rendsz Mi Bar alapu hom zsi jöv ille opti remén tar é más túlsá tö megrövidíte lénye hagga Mi s halac mon dö sza tarta hagga n külö Penta vers egy megmagyar me gnoszti szkepti sz cáfol to vit szómagyarázat nota gem sze magyarázat elbeszélé parabol aforizm erk mondá példabeszé tarta Utó erk tartalm t Il s alk tisztes emb lop ke tolv Váji hi me Vá en gonoszsá kö t köl Sz ö Mid id T. úgysz g rabbi tekint középk Euró t felhasz e r másk Jellam me nagyobb elves s hivat tör fennm fők Penta ré vonatk hagga M való átrevi ki e kett ké sz hozzáfűzése Genesis-hom ered eme Ba Tal ig magyarázata Exodus-magya fe kivétel Mi tekint el hasz i s összetéveszt elve Jella el Konstantinápo 1 kiny Velen 1 kri k Ma külö hozzátoldá tart ala ö ké kiadáso szerke pa Ab vo u ér in mell sz kés oroszor kiadáso Irod Gottesdienst Vor B Einle Midrasch-Tan szövegki B Vi palestinesi Am W Do we-D Eps K ha-Tan Beth-T Grü S ha-Lik I Jeru En