14975.htm

CÍMSZÓ: Tanchuma Midras

SZÓCIKK: "Genesis-homíliái eredetiek s emellett a Babilon Talmudot is igénybe veszi magyarázatainál. A Exodus-magyarázat a T. 2-ből való, két fejezet kivételével. Ezt a Midrast is a tekintélyek közül először Rási használja fel és idézi. Ezt a T.-t sokáig összetévesztettek az elveszett«Jellamdénu» val s először azon a címen adták ki Konstantinápolyban 1522.; u. a. újra kinyomták Velencében 1545., míg a 3. kritikai kiadás (Mantova 1563) különböző hozzátoldásukat tartalmaz s alapjává lett az összes későbbi kiadásoknak. Ennek szerkesztői a padovai R. Méir ben Abraham és Ezra de Fano voltak. Az utóbbi igen értékes indexet is mellékelt hozzá s ez szintén fel van véve a későbbi, főleg oroszországi kiadásokban, Irodalom. Zunz, Gottesdienstliche Vorträge ; S. Buber. Einleitung zum Midrasch-Tanchuma ; u. a., T. (szövegkiadás, Wilna 1885); Bacher Vilmos, Agada der palestinesischen Amoräer III. ; Weiss, Dor-Dor we-Dorsaw III. ; A. Epstein, Kadmut ha-Tanchuma (Beth-Talmud V.) ; L. Grünhut, Széfer ha-Likkutim IV-VI. (Jerusalem 1900) ; Jew. Encycl."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4975. címszó a lexikon => 880. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14975.htm

CÍMSZÓ: Tanchuma Midras

SZÓCIKK: Genesis-homíliái eredetiek s emellett a Babilon Talmudot is igénybe veszi magyarázatainál. A Exodus-magyarázat a T. 2-ből való, két fejezet kivételével. Ezt a Midrast is a tekintélyek közül először Rási használja fel és idézi. Ezt a T.-t sokáig összetévesztettek az elveszett Jellamdénu val s először azon a címen adták ki Konstantinápolyban 1522.; u. a. újra kinyomták Velencében 1545., míg a 3. kritikai kiadás Mantova 1563 különböző hozzátoldásukat tartalmaz s alapjává lett az összes későbbi kiadásoknak. Ennek szerkesztői a padovai R. Méir ben Abraham és Ezra de Fano voltak. Az utóbbi igen értékes indexet is mellékelt hozzá s ez szintén fel van véve a későbbi, főleg oroszországi kiadásokban, Irodalom. Zunz, Gottesdienstliche Vorträge ; S. Buber. Einleitung zum Midrasch-Tanchuma ; u. a., T. szövegkiadás, Wilna 1885 ; Bacher Vilmos, Agada der palestinesischen Amoräer III. ; Weiss, Dor-Dor we-Dorsaw III. ; A. Epstein, Kadmut ha-Tanchuma Beth-Talmud V. ; L. Grünhut, Széfer ha-Likkutim IV-VI. Jerusalem 1900 ; Jew. Encycl.

14975.ht

CÍMSZÓ Tanchum Midra

SZÓCIKK Genesis-homíliá eredetie emellet Babilo Talmudo i igényb vesz magyarázatainál Exodus-magyaráza T 2-bő való ké fejeze kivételével Ez Midras i tekintélye közü előszö Rás használj fe é idézi Ez T.- sokái összetévesztette a elveszet Jellamdén va előszö azo címe adtá k Konstantinápolyba 1522. u a újr kinyomtá Velencébe 1545. mí 3 kritika kiadá Mantov 156 különböz hozzátoldásuka tartalma alapjáv let a össze később kiadásoknak Enne szerkesztő padova R Méi be Abraha é Ezr d Fan voltak A utóbb ige értéke indexe i mellékel hozz e szinté fe va vév későbbi főle oroszország kiadásokban Irodalom Zunz Gottesdienstlich Vorträg S Buber Einleitun zu Midrasch-Tanchum u a. T szövegkiadás Wiln 188 Bache Vilmos Agad de palestinesische Amoräe III Weiss Dor-Do we-Dorsa III A Epstein Kadmu ha-Tanchum Beth-Talmu V L Grünhut Széfe ha-Likkuti IV-VI Jerusale 190 Jew Encycl

14975.h

CÍMSZ Tanchu Midr

SZÓCIK Genesis-homíli eredeti emelle Babil Talmud igény ves magyarázatainá Exodus-magyaráz 2-b val k fejez kivételéve E Midra tekintély köz elősz Rá használ f idéz E T. soká összetévesztett elvesze Jellamdé v elősz az cím adt Konstantinápolyb 1522 új kinyomt Velencéb 1545 m kritik kiad Manto 15 különbö hozzátoldásuk tartalm alapjá le össz későb kiadásokna Enn szerkeszt padov Mé b Abrah Ez Fa volta utób ig érték index melléke hoz szint f v vé később fől oroszorszá kiadásokba Irodalo Zun Gottesdienstlic Vorträ Bube Einleitu z Midrasch-Tanchu a szövegkiadá Wil 18 Bach Vilmo Aga d palestinesisch Amorä II Weis Dor-D we-Dors II Epstei Kadm ha-Tanchu Beth-Talm Grünhu Széf ha-Likkut IV-V Jerusal 19 Je Encyc

14975.

CÍMS Tanch Mid

SZÓCI Genesis-homíl eredet emell Babi Talmu igén ve magyarázatain Exodus-magyará 2- va feje kivételév Midr tekintél kö elős R haszná idé T sok összetévesztet elvesz Jellamd elős a cí ad Konstantinápoly 152 ú kinyom Velencé 154 kriti kia Mant 1 különb hozzátoldásu tartal alapj l öss késő kiadásokn En szerkesz pado M Abra E F volt utó i érté inde mellék ho szin v későb fő oroszorsz kiadásokb Irodal Zu Gottesdienstli Vortr Bub Einleit Midrasch-Tanch szövegkiad Wi 1 Bac Vilm Ag palestinesisc Amor I Wei Dor- we-Dor I Epste Kad ha-Tanch Beth-Tal Grünh Szé ha-Likku IV- Jerusa 1 J Ency

14975

CÍM Tanc Mi

SZÓC Genesis-homí erede emel Bab Talm igé v magyarázatai Exodus-magyar 2 v fej kivételé Mid tekinté k elő haszn id so összetéveszte elves Jellam elő c a Konstantinápol 15 kinyo Velenc 15 krit ki Man külön hozzátoldás tarta alap ös kés kiadások E szerkes pad Abr vol ut ért ind mellé h szi késő f oroszors kiadások Iroda Z Gottesdienstl Vort Bu Einlei Midrasch-Tanc szövegkia W Ba Vil A palestinesis Amo We Dor we-Do Epst Ka ha-Tanc Beth-Ta Grün Sz ha-Likk IV Jerus Enc

1497

CÍ Tan M

SZÓ Genesis-hom ered eme Ba Tal ig magyarázata Exodus-magya fe kivétel Mi tekint el hasz i s összetéveszt elve Jella el Konstantinápo 1 kiny Velen 1 kri k Ma külö hozzátoldá tart ala ö ké kiadáso szerke pa Ab vo u ér in mell sz kés oroszor kiadáso Irod Gottesdienst Vor B Einle Midrasch-Tan szövegki B Vi palestinesi Am W Do we-D Eps K ha-Tan Beth-T Grü S ha-Lik I Jeru En