14980.htm

CÍMSZÓ: Tanúzási képesség

SZÓCIKK: Tanuzási képesség. Az abszolutizmus által Magyarországra kényszerített osztrák polgári törvénykönyv 593-ik szakasza szerint oly egyének, kik nem tartoznak valamely keresztény valláshoz, nem tanúskodhatnak elhunyt keresztények végső akaratáról. Az uralkodó 1860 jan. 6-iki rendelete hatályon kívül helyezte a zsidók T.-ét korlátozó szakaszt, úgyszintén az addig gyakorlatban volt rendelkezést is, mely zsidónak tanúvallomását a keresztényével szemben kétes értékűnek, «bedenklich» mondja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4980. címszó a lexikon => 881. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14980.htm

CÍMSZÓ: Tanúzási képesség

SZÓCIKK: Tanuzási képesség. Az abszolutizmus által Magyarországra kényszerített osztrák polgári törvénykönyv 593-ik szakasza szerint oly egyének, kik nem tartoznak valamely keresztény valláshoz, nem tanúskodhatnak elhunyt keresztények végső akaratáról. Az uralkodó 1860 jan. 6-iki rendelete hatályon kívül helyezte a zsidók T.-ét korlátozó szakaszt, úgyszintén az addig gyakorlatban volt rendelkezést is, mely zsidónak tanúvallomását a keresztényével szemben kétes értékűnek, bedenklich mondja.

14980.ht

CÍMSZÓ Tanúzás képessé

SZÓCIKK Tanuzás képesség A abszolutizmu álta Magyarországr kényszerítet osztrá polgár törvényköny 593-i szakasz szerin ol egyének ki ne tartozna valamel keresztén valláshoz ne tanúskodhatna elhuny kereszténye végs akaratáról A uralkod 186 jan 6-ik rendelet hatályo kívü helyezt zsidó T.-é korlátoz szakaszt úgyszinté a addi gyakorlatba vol rendelkezés is mel zsidóna tanúvallomásá keresztényéve szembe kéte értékűnek bedenklic mondja

14980.h

CÍMSZ Tanúzá képess

SZÓCIK Tanuzá képessé abszolutizm ált Magyarország kényszeríte osztr polgá törvénykön 593- szakas szeri o egyéne k n tartozn valame kereszté vallásho n tanúskodhatn elhun keresztény vég akaratáró uralko 18 ja 6-i rendele hatály kív helyez zsid T.- korláto szakasz úgyszint add gyakorlatb vo rendelkezé i me zsidón tanúvallomás keresztényév szemb két értékűne bedenkli mondj

14980.

CÍMS Tanúz képes

SZÓCI Tanuz képess abszolutiz ál Magyarorszá kényszerít oszt polg törvénykö 593 szaka szer egyén tartoz valam kereszt vallásh tanúskodhat elhu keresztén vé akaratár uralk 1 j 6- rendel hatál kí helye zsi T. korlát szakas úgyszin ad gyakorlat v rendelkez m zsidó tanúvallomá keresztényé szem ké értékűn bedenkl mond

14980

CÍM Tanú képe

SZÓC Tanu képes abszoluti á Magyarorsz kényszerí osz pol törvényk 59 szak sze egyé tarto vala keresz vallás tanúskodha elh kereszté v akaratá ural 6 rende hatá k hely zs T korlá szaka úgyszi a gyakorla rendelke zsid tanúvallom keresztény sze k értékű bedenk mon

1498

CÍ Tan kép

SZÓ Tan képe abszolut Magyarors kényszer os po törvény 5 sza sz egy tart val keres vallá tanúskodh el kereszt akarat ura rend hat hel z korl szak úgysz gyakorl rendelk zsi tanúvallo keresztén sz érték beden mo