14986.htm

CÍMSZÓ: Tapolca

SZÓCIKK: "az 1853. megválasztott Neuhaus Ábrahám. A hitközség a kongresszusi irányt követi és a IX. községkerülethez tartozik. Anyakönyvi területe kiterjed Kisapáti, Dinel, Balatonederics, Gulács, Gyulakeszi, Haláp, Lesenceistvánd, Lesenctoma, Káptalantóti, Szigliget, Badacsonytomaj, Tördemic, Nemesvita, Kapolcs, Monostorapáti, Talliándörögd, Csicsó, Tagyon, Szentantalfa, Balatonhenye. A hitközség 239 családban 771 lelket és 262 adófizetőt számlál. Ebből esik a kerületre 54 család, 166 lélek, 48 adófizető. Az 1927/28. évi kiadás 27,820 P. Hitéleti célokra 16,000, filantropikus célokra 930, szociális célokra 320 és kulturális célokra 6070 P.-t fordít. Szükségleteit a 6903 P.-re rúgó rendes bevételeiből és a hitközségi adójövedelemből fedezi. Jövedelmeit szaporítja még az 1904. létesített 500 P-s Bikur Cholim, az 1922. létesített 7500 P.-s és az 1919. létesített Talmud Tóra-alapítvány. Kulturális törekvését jellemzi, hogy a Talmud Tóra könyvtárának fejlesztésére évről évre költségvetésileg biztosított összeget fordított. A teherviselésben osztozkodik : 8 nagykereskedő, 58 kereskedő, 5 nagyiparos, 44 iparos, 11 gazdálkodó, 8 ügyvéd, 5 orvos, 2 mérnök, 10 köztisztviselő és nyugdíjas, 33 magántisztviselő, 7 tanító, 2 vállalkozó, 35 magánzó, 11 kereskedelmi alkalmazott, 14 iparossegéd, 5 munkás, 26 egyéb. 3 munkanélküli és 10 közadakozásból él. A hitközség több tagja figyelemreméltó tevékenységet fejt ki a közgazdasági életben is. Lessner Sámuel a balatonmelléki borkereskedelem egyik felvirágoztatója és az ő munkásságához fűződik a külföldi piac megszervezése is. Érdemes munkásságot fejtenek ki ezen a téren Schwarz és Frisch László is. Rechnitzer Rezső szeszgyárat, Freller Jenő fűrésztelepet, Ascher József téglagyárat, Freller Adolf asztalosárú telepet, Keszler Jenő ecetgyárat létesített. A világháborúban csak maga az anyaközség 164 katonát adott az országnak, 29 hősi halált halt. Tragikus fejezetet írt a hitközség történetébe az ellenforradalom, amely 11 áldozatot követelt. 1919. szept. 2. agyonlőtték és agyonverték Kell Árpád rendőrbiztost és Weiler Ignác kereskedőt. 1919. szept. 9. Breier Ignác szódagyárost, Breier Mór kereskedőt, a feleségét és Hermann nevű rokkant katonafiukat, Gartenraun Gyula tanítót, Korein Dezső kereskedőt, Lőwinger N. bádogost, aki vendégségben volt T.-n, Singer Bernátot, aki idióta volt és egy ismeretlen zsidó molnársegédet, aki Tóth molnárnál dolgozott. A hitközség vezetősége: Halper Salamon főrabbi, Berger Sándor ügyvéd, elnök; Szűcs Jenő bankig., alelnök ; Szűcs Arnold ügyvéd, iskolaszéki elnök; ifj. Lessner Mór birtokos, pénztáros; Rosner Mór nagykeresk., ellenőr: Grosz Dezső bankig., templomgondnok; Rechnitzer Rezső mészgyáros. Steiner Miksa bőrkereskedő, gondnokok; Frisch László szállótulajdonos, tb. elnök ; Kálmán Ármin igazg.-tanító, titkár; Frisch Hermann főkántor, Spitzer Lázár alkántor. A C.hevra Kadisa elnöke: Berger Sándor; alelnökei Löbl Béla és Lessner Mór, a Nőegylet elnöke: Frisch Lászlóné, a Leányegyleté: Lessner Adolfné. Az elemi iskola tanítói: Kálmán Ármin, Stern Irma."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4986. címszó a lexikon => 882. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14986.htm

CÍMSZÓ: Tapolca

SZÓCIKK: az 1853. megválasztott Neuhaus Ábrahám. A hitközség a kongresszusi irányt követi és a IX. községkerülethez tartozik. Anyakönyvi területe kiterjed Kisapáti, Dinel, Balatonederics, Gulács, Gyulakeszi, Haláp, Lesenceistvánd, Lesenctoma, Káptalantóti, Szigliget, Badacsonytomaj, Tördemic, Nemesvita, Kapolcs, Monostorapáti, Talliándörögd, Csicsó, Tagyon, Szentantalfa, Balatonhenye. A hitközség 239 családban 771 lelket és 262 adófizetőt számlál. Ebből esik a kerületre 54 család, 166 lélek, 48 adófizető. Az 1927/28. évi kiadás 27,820 P. Hitéleti célokra 16,000, filantropikus célokra 930, szociális célokra 320 és kulturális célokra 6070 P.-t fordít. Szükségleteit a 6903 P.-re rúgó rendes bevételeiből és a hitközségi adójövedelemből fedezi. Jövedelmeit szaporítja még az 1904. létesített 500 P-s Bikur Cholim, az 1922. létesített 7500 P.-s és az 1919. létesített Talmud Tóra-alapítvány. Kulturális törekvését jellemzi, hogy a Talmud Tóra könyvtárának fejlesztésére évről évre költségvetésileg biztosított összeget fordított. A teherviselésben osztozkodik : 8 nagykereskedő, 58 kereskedő, 5 nagyiparos, 44 iparos, 11 gazdálkodó, 8 ügyvéd, 5 orvos, 2 mérnök, 10 köztisztviselő és nyugdíjas, 33 magántisztviselő, 7 tanító, 2 vállalkozó, 35 magánzó, 11 kereskedelmi alkalmazott, 14 iparossegéd, 5 munkás, 26 egyéb. 3 munkanélküli és 10 közadakozásból él. A hitközség több tagja figyelemreméltó tevékenységet fejt ki a közgazdasági életben is. Lessner Sámuel a balatonmelléki borkereskedelem egyik felvirágoztatója és az ő munkásságához fűződik a külföldi piac megszervezése is. Érdemes munkásságot fejtenek ki ezen a téren Schwarz és Frisch László is. Rechnitzer Rezső szeszgyárat, Freller Jenő fűrésztelepet, Ascher József téglagyárat, Freller Adolf asztalosárú telepet, Keszler Jenő ecetgyárat létesített. A világháborúban csak maga az anyaközség 164 katonát adott az országnak, 29 hősi halált halt. Tragikus fejezetet írt a hitközség történetébe az ellenforradalom, amely 11 áldozatot követelt. 1919. szept. 2. agyonlőtték és agyonverték Kell Árpád rendőrbiztost és Weiler Ignác kereskedőt. 1919. szept. 9. Breier Ignác szódagyárost, Breier Mór kereskedőt, a feleségét és Hermann nevű rokkant katonafiukat, Gartenraun Gyula tanítót, Korein Dezső kereskedőt, Lőwinger N. bádogost, aki vendégségben volt T.-n, Singer Bernátot, aki idióta volt és egy ismeretlen zsidó molnársegédet, aki Tóth molnárnál dolgozott. A hitközség vezetősége: Halper Salamon főrabbi, Berger Sándor ügyvéd, elnök; Szűcs Jenő bankig., alelnök ; Szűcs Arnold ügyvéd, iskolaszéki elnök; ifj. Lessner Mór birtokos, pénztáros; Rosner Mór nagykeresk., ellenőr: Grosz Dezső bankig., templomgondnok; Rechnitzer Rezső mészgyáros. Steiner Miksa bőrkereskedő, gondnokok; Frisch László szállótulajdonos, tb. elnök ; Kálmán Ármin igazg.-tanító, titkár; Frisch Hermann főkántor, Spitzer Lázár alkántor. A C.hevra Kadisa elnöke: Berger Sándor; alelnökei Löbl Béla és Lessner Mór, a Nőegylet elnöke: Frisch Lászlóné, a Leányegyleté: Lessner Adolfné. Az elemi iskola tanítói: Kálmán Ármin, Stern Irma.

14986.ht

CÍMSZÓ Tapolc

SZÓCIKK a 1853 megválasztot Neuhau Ábrahám hitközsé kongresszus irány követ é IX községkerülethe tartozik Anyakönyv terület kiterje Kisapáti Dinel Balatonederics Gulács Gyulakeszi Haláp Lesenceistvánd Lesenctoma Káptalantóti Szigliget Badacsonytomaj Tördemic Nemesvita Kapolcs Monostorapáti Talliándörögd Csicsó Tagyon Szentantalfa Balatonhenye hitközsé 23 családba 77 lelke é 26 adófizető számlál Ebbő esi kerületr 5 család 16 lélek 4 adófizető A 1927/28 év kiadá 27,82 P Hitélet célokr 16,000 filantropiku célokr 930 szociáli célokr 32 é kulturáli célokr 607 P.- fordít Szükségletei 690 P.-r rúg rende bevételeibő é hitközség adójövedelembő fedezi Jövedelmei szaporítj mé a 1904 létesítet 50 P- Biku Cholim a 1922 létesítet 750 P.- é a 1919 létesítet Talmu Tóra-alapítvány Kulturáli törekvésé jellemzi hog Talmu Tór könyvtárána fejlesztésér évrő évr költségvetésile biztosítot összege fordított teherviselésbe osztozkodi nagykereskedő 5 kereskedő nagyiparos 4 iparos 1 gazdálkodó ügyvéd orvos mérnök 1 köztisztvisel é nyugdíjas 3 magántisztviselő tanító vállalkozó 3 magánzó 1 kereskedelm alkalmazott 1 iparossegéd munkás 2 egyéb munkanélkül é 1 közadakozásbó él hitközsé töb tagj figyelemremélt tevékenysége fej k közgazdaság életbe is Lessne Sámue balatonmellék borkereskedele egyi felvirágoztatój é a munkásságáho fűződi külföld pia megszervezés is Érdeme munkásságo fejtene k eze tére Schwar é Frisc Lászl is Rechnitze Rezs szeszgyárat Frelle Jen fűrésztelepet Asche Józse téglagyárat Frelle Adol asztalosár telepet Keszle Jen ecetgyára létesített világháborúba csa mag a anyaközsé 16 katoná adot a országnak 2 hős halál halt Tragiku fejezete ír hitközsé történetéb a ellenforradalom amel 1 áldozato követelt 1919 szept 2 agyonlőtté é agyonverté Kel Árpá rendőrbiztos é Weile Igná kereskedőt 1919 szept 9 Breie Igná szódagyárost Breie Mó kereskedőt feleségé é Herman nev rokkan katonafiukat Gartenrau Gyul tanítót Korei Dezs kereskedőt Lőwinge N bádogost ak vendégségbe vol T.-n Singe Bernátot ak idiót vol é eg ismeretle zsid molnársegédet ak Tót molnárná dolgozott hitközsé vezetősége Halpe Salamo főrabbi Berge Sándo ügyvéd elnök Szűc Jen bankig. alelnö Szűc Arnol ügyvéd iskolaszék elnök ifj Lessne Mó birtokos pénztáros Rosne Mó nagykeresk. ellenőr Gros Dezs bankig. templomgondnok Rechnitze Rezs mészgyáros Steine Miks bőrkereskedő gondnokok Frisc Lászl szállótulajdonos tb elnö Kálmá Ármi igazg.-tanító titkár Frisc Herman főkántor Spitze Lázá alkántor C.hevr Kadis elnöke Berge Sándor alelnöke Löb Bél é Lessne Mór Nőegyle elnöke Frisc Lászlóné Leányegyleté Lessne Adolfné A elem iskol tanítói Kálmá Ármin Ster Irma

14986.h

CÍMSZ Tapol

SZÓCIK 185 megválaszto Neuha Ábrahá hitközs kongresszu irán köve I községkerületh tartozi Anyaköny terüle kiterj Kisapát Dine Balatonederic Gulác Gyulakesz Halá Lesenceistván Lesenctom Káptalantót Sziglige Badacsonytoma Tördemi Nemesvit Kapolc Monostorapát Talliándörög Csics Tagyo Szentantalf Balatonheny hitközs 2 családb 7 lelk 2 adófizet számlá Ebb es kerület csalá 1 léle adófizet 1927/2 é kiad 27,8 Hitéle célok 16,00 filantropik célok 93 szociál célok 3 kulturál célok 60 P. fordí Szükséglete 69 P.- rú rend bevételeib hitközsé adójövedelemb fedez Jövedelme szaporít m 190 létesíte 5 P Bik Choli 192 létesíte 75 P. 191 létesíte Talm Tóra-alapítván Kulturál törekvés jellemz ho Talm Tó könyvtárán fejlesztésé évr év költségvetésil biztosíto összeg fordítot teherviselésb osztozkod nagykeresked keresked nagyiparo iparo gazdálkod ügyvé orvo mérnö köztisztvise nyugdíja magántisztvisel tanít vállalkoz magánz kereskedel alkalmazot iparossegé munká egyé munkanélkü közadakozásb é hitközs tö tag figyelemremél tevékenység fe közgazdasá életb i Lessn Sámu balatonmellé borkereskedel egy felvirágoztató munkásságáh fűződ külföl pi megszervezé i Érdem munkásság fejten ez tér Schwa Fris Lász i Rechnitz Rez szeszgyára Frell Je fűrésztelepe Asch Józs téglagyára Frell Ado asztalosá telepe Keszl Je ecetgyár létesítet világháborúb cs ma anyaközs 1 katon ado országna hő halá hal Tragik fejezet í hitközs történeté ellenforradalo ame áldozat követel 191 szep agyonlőtt agyonvert Ke Árp rendőrbizto Weil Ign kereskedő 191 szep Brei Ign szódagyáros Brei M kereskedő feleség Herma ne rokka katonafiuka Gartenra Gyu tanító Kore Dez kereskedő Lőwing bádogos a vendégségb vo T.- Sing Bernáto a idió vo e ismeretl zsi molnársegéde a Tó molnárn dolgozot hitközs vezetőség Halp Salam főrabb Berg Sánd ügyvé elnö Szű Je bankig aleln Szű Arno ügyvé iskolaszé elnö if Lessn M birtoko pénztáro Rosn M nagykeresk ellenő Gro Dez bankig templomgondno Rechnitz Rez mészgyáro Stein Mik bőrkeresked gondnoko Fris Lász szállótulajdono t eln Kálm Árm igazg.-tanít titká Fris Herma főkánto Spitz Láz alkánto C.hev Kadi elnök Berg Sándo alelnök Lö Bé Lessn Mó Nőegyl elnök Fris Lászlón Leányegylet Lessn Adolfn ele isko tanító Kálm Ármi Ste Irm

14986.

CÍMS Tapo

SZÓCI 18 megválaszt Neuh Ábrah hitköz kongressz irá köv községkerület tartoz Anyakön terül kiter Kisapá Din Balatonederi Gulá Gyulakes Hal Lesenceistvá Lesencto Káptalantó Sziglig Badacsonytom Tördem Nemesvi Kapol Monostorapá Talliándörö Csic Tagy Szentantal Balatonhen hitköz család lel adófize száml Eb e kerüle csal lél adófize 1927/ kia 27, Hitél célo 16,0 filantropi célo 9 szociá célo kulturá célo 6 P ford Szükséglet 6 P. r ren bevételei hitközs adójövedelem fede Jövedelm szaporí 19 létesít Bi Chol 19 létesít 7 P 19 létesít Tal Tóra-alapítvá Kulturá törekvé jellem h Tal T könyvtárá fejlesztés év é költségvetési biztosít össze fordíto teherviselés osztozko nagykereske kereske nagyipar ipar gazdálko ügyv orv mérn köztisztvis nyugdíj magántisztvise taní vállalko magán kereskede alkalmazo iparosseg munk egy munkanélk közadakozás hitköz t ta figyelemremé tevékenysé f közgazdas élet Less Sám balatonmell borkereskede eg felvirágoztat munkásságá fűző külfö p megszervez Érde munkássá fejte e té Schw Fri Lás Rechnit Re szeszgyár Frel J fűrésztelep Asc Józ téglagyár Frel Ad asztalos telep Kesz J ecetgyá létesíte világháború c m anyaköz kato ad országn h hal ha Tragi fejeze hitköz történet ellenforradal am áldoza követe 19 sze agyonlőt agyonver K Ár rendőrbizt Wei Ig keresked 19 sze Bre Ig szódagyáro Bre keresked felesé Herm n rokk katonafiuk Gartenr Gy tanít Kor De keresked Lőwin bádogo vendégség v T. Sin Bernát idi v ismeret zs molnársegéd T molnár dolgozo hitköz vezetősé Hal Sala főrab Ber Sán ügyv eln Sz J banki alel Sz Arn ügyv iskolasz eln i Less birtok pénztár Ros nagykeres ellen Gr De banki templomgondn Rechnit Re mészgyár Stei Mi bőrkereske gondnok Fri Lás szállótulajdon el Kál Ár igazg.-taní titk Fri Herm főkánt Spit Lá alkánt C.he Kad elnö Ber Sánd alelnö L B Less M Nőegy elnö Fri László Leányegyle Less Adolf el isk tanít Kál Árm St Ir

14986

CÍM Tap

SZÓC 1 megválasz Neu Ábra hitkö kongress ir kö községkerüle tarto Anyakö terü kite Kisap Di Balatoneder Gul Gyulake Ha Lesenceistv Lesenct Káptalant Szigli Badacsonyto Törde Nemesv Kapo Monostorap Talliándör Csi Tag Szentanta Balatonhe hitkö csalá le adófiz szám E kerül csa lé adófiz 1927 ki 27 Hité cél 16, filantrop cél szoci cél kultur cél for Szükségle P re bevétele hitköz adójövedele fed Jövedel szapor 1 létesí B Cho 1 létesí 1 létesí Ta Tóra-alapítv Kultur törekv jelle Ta könyvtár fejleszté é költségvetés biztosí össz fordít teherviselé osztozk nagykeresk keresk nagyipa ipa gazdálk ügy or mér köztisztvi nyugdí magántisztvis tan vállalk magá keresked alkalmaz iparosse mun eg munkanél közadakozá hitkö t figyelemrem tevékenys közgazda éle Les Sá balatonmel borkeresked e felvirágozta munkásság fűz külf megszerve Érd munkáss fejt t Sch Fr Lá Rechni R szeszgyá Fre fűrésztele As Jó téglagyá Fre A asztalo tele Kes ecetgy létesít világhábor anyakö kat a ország ha h Trag fejez hitkö történe ellenforrada a áldoz követ 1 sz agyonlő agyonve Á rendőrbiz We I kereske 1 sz Br I szódagyár Br kereske feles Her rok katonafiu Garten G taní Ko D kereske Lőwi bádog vendégsé T Si Berná id ismere z molnársegé molná dolgoz hitkö vezetős Ha Sal főra Be Sá ügy el S bank ale S Ar ügy iskolas el Les birto pénztá Ro nagykere elle G D bank templomgond Rechni R mészgyá Ste M bőrkeresk gondno Fr Lá szállótulajdo e Ká Á igazg.-tan tit Fr Her főkán Spi L alkán C.h Ka eln Be Sán aleln Les Nőeg eln Fr Lászl Leányegyl Les Adol e is taní Ká Ár S I

1498

CÍ Ta

SZÓ megválas Ne Ábr hitk kongres i k községkerül tart Anyak ter kit Kisa D Balatonede Gu Gyulak H Lesenceist Lesenc Káptalan Szigl Badacsonyt Törd Nemes Kap Monostora Talliándö Cs Ta Szentant Balatonh hitk csal l adófi szá kerü cs l adófi 192 k 2 Hit cé 16 filantro cé szoc cé kultu cé fo Szükségl r bevétel hitkö adójövedel fe Jövede szapo létes Ch létes létes T Tóra-alapít Kultu törek jell T könyvtá fejleszt költségveté biztos öss fordí tehervisel osztoz nagykeres keres nagyip ip gazdál üg o mé köztisztv nyugd magántisztvi ta vállal mag kereske alkalma ipaross mu e munkané közadakoz hitk figyelemre tevékeny közgazd él Le S balatonme borkereske felvirágozt munkássá fű kül megszerv Ér munkás fej Sc F L Rechn szeszgy Fr fűrésztel A J téglagy Fr asztal tel Ke ecetg létesí világhábo anyak ka orszá h Tra feje hitk történ ellenforrad áldo köve s agyonl agyonv rendőrbi W keresk s B szódagyá B keresk fele He ro katonafi Garte tan K keresk Lőw bádo vendégs S Bern i ismer molnárseg moln dolgo hitk vezető H Sa főr B S üg e ban al A üg iskola e Le birt pénzt R nagyker ell ban templomgon Rechn mészgy St bőrkeres gondn F L szállótulajd K igazg.-ta ti F He főká Sp alká C. K el B Sá alel Le Nőe el F Lász Leányegy Le Ado i tan K Á