14988.htm

CÍMSZÓ: Tarcal

SZÓCIKK: Tarcal nagyk. Zemplén m. 3839 lak. A tarcali (orthodox) hitközség alapításának időpontja ismeretlen. A hitközség minden valószínűség szerint a múlt század elején alakult. Miután a hitközség levéltárában a múltra vonatkozó feljegyzések nincsenek, nem állapítható meg kik voltak a hitközség alapítói és első elöljárói. Templomot a múlt század közepe táján épített a hitközség, míg az egy tanerős népiskoláját 1901. létesítette. A hitközség egyetlen intézménye a Chevra Kadisa. A hitközség meglehetősen kis költségvetéssel dolgozik. Lélekszáma 280, családok száma 76, adót 60-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 1 tanító, 2 gazdálkodó, 20 kereskedő, 1 orvos, 6 iparos és 30 egyéb. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 5-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Rosner Hermann rabbi, Weisz Sámuel elnök, Klein Jakab gondnok, Webermann Arthur ellenőr, Weisz Jakab, Windt Jakab, Webermann Emanuel és Safir Ármin elöljárók, Atlasz Mór hitközségi titkár.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4988. címszó a lexikon => 883. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14988.htm

CÍMSZÓ: Tarcal

SZÓCIKK: Tarcal nagyk. Zemplén m. 3839 lak. A tarcali orthodox hitközség alapításának időpontja ismeretlen. A hitközség minden valószínűség szerint a múlt század elején alakult. Miután a hitközség levéltárában a múltra vonatkozó feljegyzések nincsenek, nem állapítható meg kik voltak a hitközség alapítói és első elöljárói. Templomot a múlt század közepe táján épített a hitközség, míg az egy tanerős népiskoláját 1901. létesítette. A hitközség egyetlen intézménye a Chevra Kadisa. A hitközség meglehetősen kis költségvetéssel dolgozik. Lélekszáma 280, családok száma 76, adót 60-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 1 tanító, 2 gazdálkodó, 20 kereskedő, 1 orvos, 6 iparos és 30 egyéb. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 5-en estek el. A hitközség mai vezetősége: Rosner Hermann rabbi, Weisz Sámuel elnök, Klein Jakab gondnok, Webermann Arthur ellenőr, Weisz Jakab, Windt Jakab, Webermann Emanuel és Safir Ármin elöljárók, Atlasz Mór hitközségi titkár.

14988.ht

CÍMSZÓ Tarca

SZÓCIKK Tarca nagyk Zemplé m 383 lak tarcal orthodo hitközsé alapításána időpontj ismeretlen hitközsé minde valószínűsé szerin múl száza elejé alakult Miutá hitközsé levéltárába múltr vonatkoz feljegyzése nincsenek ne állapíthat me ki volta hitközsé alapító é els elöljárói Templomo múl száza közep tájá építet hitközség mí a eg tanerő népiskolájá 1901 létesítette hitközsé egyetle intézmény Chevr Kadisa hitközsé meglehetőse ki költségvetésse dolgozik Lélekszám 280 családo szám 76 adó 60-a fizetnek Foglalkozá szerint tanító gazdálkodó 2 kereskedő orvos iparo é 3 egyéb hitközségne világháborúba rész vet tagja közü 5-e este el hitközsé ma vezetősége Rosne Herman rabbi Weis Sámue elnök Klei Jaka gondnok Weberman Arthu ellenőr Weis Jakab Wind Jakab Weberman Emanue é Safi Ármi elöljárók Atlas Mó hitközség titkár

14988.h

CÍMSZ Tarc

SZÓCIK Tarc nagy Zempl 38 la tarca orthod hitközs alapításán időpont ismeretle hitközs mind valószínűs szeri mú száz elej alakul Miut hitközs levéltáráb múlt vonatko feljegyzés nincsene n állapítha m k volt hitközs alapít el elöljáró Templom mú száz köze táj építe hitközsé m e taner népiskoláj 190 létesített hitközs egyetl intézmén Chev Kadis hitközs meglehetős k költségvetéss dolgozi Lélekszá 28 család szá 7 ad 60- fizetne Foglalkoz szerin tanít gazdálkod keresked orvo ipar egyé hitközségn világháborúb rés ve tagj köz 5- est e hitközs m vezetőség Rosn Herma rabb Wei Sámu elnö Kle Jak gondno Weberma Arth ellenő Wei Jaka Win Jaka Weberma Emanu Saf Árm elöljáró Atla M hitközsé titká

14988.

CÍMS Tar

SZÓCI Tar nag Zemp 3 l tarc ortho hitköz alapításá időpon ismeretl hitköz min valószínű szer m szá ele alaku Miu hitköz levéltárá múl vonatk feljegyzé nincsen állapíth vol hitköz alapí e elöljár Templo m szá köz tá épít hitközs tane népiskolá 19 létesítet hitköz egyet intézmé Che Kadi hitköz meglehető költségvetés dolgoz Léleksz 2 csalá sz a 60 fizetn Foglalko szeri taní gazdálko kereske orv ipa egy hitközség világháború ré v tag kö 5 es hitköz vezetősé Ros Herm rab We Sám eln Kl Ja gondn Weberm Art ellen We Jak Wi Jak Weberm Eman Sa Ár elöljár Atl hitközs titk

14988

CÍM Ta

SZÓC Ta na Zem tar orth hitkö alapítás időpo ismeret hitkö mi valószín sze sz el alak Mi hitkö levéltár mú vonat feljegyz nincse állapít vo hitkö alap elöljá Templ sz kö t épí hitköz tan népiskol 1 létesíte hitkö egye intézm Ch Kad hitkö meglehet költségveté dolgo Léleks csal s 6 fizet Foglalk szer tan gazdálk keresk or ip eg hitközsé világhábor r ta k e hitkö vezetős Ro Her ra W Sá el K J gond Weber Ar elle W Ja W Ja Weber Ema S Á elöljá At hitköz tit

1498

CÍ T

SZÓ T n Ze ta ort hitk alapítá időp ismere hitk m valószí sz s e ala M hitk levéltá m vona feljegy nincs állapí v hitk ala elölj Temp s k ép hitkö ta népisko létesít hitk egy intéz C Ka hitk meglehe költségvet dolg Lélek csa fize Foglal sze ta gazdál keres o i e hitközs világhábo t hitk vezető R He r S e gon Webe A ell J J Webe Em elölj A hitkö ti