14990.htm

CÍMSZÓ: Tarjag mievósz

SZÓCIKK: Tarjag micvósz. A Szentírás 613 törvénye. A Talmud ennyire bontotta fel a Tóra törvényeit. Ezek közül 365 elrendelő. 248 tiltó parancsolat. A Talmudszerzők szimbolikus jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy az isteni törvény szintén 613 részből áll, mert a parancsok száma az esztendő 365 napjának, a tilalmaké pedig az emberi test 248 szervének felel meg. (A Talmud anatómiája szerint ugyanis az ember teste ennyi részből áll.) A Talmud csak úgy jutott el a 613-as végösszeghez, hogy egy-egy törvényt kettőre bontott, s így az alaptörvény rendelkező részét kiegészíti a tiltó rendelet. A szombatra vonatkozó törvény alapigéje így hangzik: «Megemlékezzél a szombat napjáról». Ez formája szerint elrendelő. Aztán így folytatódik: «Ne tégy e napon semmi dolgot!» Ez már tiltó forma, de értelme szerint ugyanaz, mint a rendelkező rész. A Talmud mégis két törvénynek számítja. A törvények pontos összeállítása Majmuni, Széfer Hamicvósz c. könyvében található. Itt helyesbíti a régi összeállításokat (Haláchot gedólót) és a Levuosz ünnepi pijutjában foglalt azárósz-t is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4990. címszó a lexikon => 883. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14990.htm

CÍMSZÓ: Tarjag mievósz

SZÓCIKK: Tarjag micvósz. A Szentírás 613 törvénye. A Talmud ennyire bontotta fel a Tóra törvényeit. Ezek közül 365 elrendelő. 248 tiltó parancsolat. A Talmudszerzők szimbolikus jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy az isteni törvény szintén 613 részből áll, mert a parancsok száma az esztendő 365 napjának, a tilalmaké pedig az emberi test 248 szervének felel meg. A Talmud anatómiája szerint ugyanis az ember teste ennyi részből áll. A Talmud csak úgy jutott el a 613-as végösszeghez, hogy egy-egy törvényt kettőre bontott, s így az alaptörvény rendelkező részét kiegészíti a tiltó rendelet. A szombatra vonatkozó törvény alapigéje így hangzik: Megemlékezzél a szombat napjáról . Ez formája szerint elrendelő. Aztán így folytatódik: Ne tégy e napon semmi dolgot! Ez már tiltó forma, de értelme szerint ugyanaz, mint a rendelkező rész. A Talmud mégis két törvénynek számítja. A törvények pontos összeállítása Majmuni, Széfer Hamicvósz c. könyvében található. Itt helyesbíti a régi összeállításokat Haláchot gedólót és a Levuosz ünnepi pijutjában foglalt azárósz-t is.

14990.ht

CÍMSZÓ Tarja mievós

SZÓCIKK Tarja micvósz Szentírá 61 törvénye Talmu ennyir bontott fe Tór törvényeit Eze közü 36 elrendelő 24 tilt parancsolat Talmudszerző szimboliku jelentősége tulajdonította annak hog a isten törvén szinté 61 részbő áll mer parancso szám a esztend 36 napjának tilalmak pedi a ember tes 24 szervéne fele meg Talmu anatómiáj szerin ugyani a embe test enny részbő áll Talmu csa úg jutot e 613-a végösszeghez hog egy-eg törvény kettőr bontott íg a alaptörvén rendelkez részé kiegészít tilt rendelet szombatr vonatkoz törvén alapigéj íg hangzik Megemlékezzé szomba napjáró E formáj szerin elrendelő Aztá íg folytatódik N tég napo semm dolgot E má tilt forma d értelm szerin ugyanaz min rendelkez rész Talmu mégi ké törvényne számítja törvénye ponto összeállítás Majmuni Széfe Hamicvós c könyvébe található It helyesbít rég összeállításoka Halácho gedóló é Levuos ünnep pijutjába foglal azárósz- is

14990.h

CÍMSZ Tarj mievó

SZÓCIK Tarj micvós Szentír 6 törvény Talm ennyi bontot f Tó törvényei Ez köz 3 elrendel 2 til parancsola Talmudszerz szimbolik jelentőség tulajdonított anna ho iste törvé szint 6 részb ál me parancs szá eszten 3 napjána tilalma ped embe te 2 szervén fel me Talm anatómiá szeri ugyan emb tes enn részb ál Talm cs ú juto 613- végösszeghe ho egy-e törvén kettő bontot í alaptörvé rendelke rész kiegészí til rendele szombat vonatko törvé alapigé í hangzi Megemlékezz szomb napjár formá szeri elrendel Azt í folytatódi té nap sem dolgo m til form értel szeri ugyana mi rendelke rés Talm még k törvényn számítj törvény pont összeállítá Majmun Széf Hamicvó könyvéb találhat I helyesbí ré összeállítások Halách gedól Levuo ünne pijutjáb fogla azárósz i

14990.

CÍMS Tar miev

SZÓCI Tar micvó Szentí törvén Tal enny bonto T törvénye E kö elrende ti parancsol Talmudszer szimboli jelentősé tulajdonítot ann h ist törv szin rész á m paranc sz eszte napján tilalm pe emb t szervé fe m Tal anatómi szer ugya em te en rész á Tal c jut 613 végösszegh h egy- törvé kett bonto alaptörv rendelk rés kiegész ti rendel szomba vonatk törv alapig hangz Megemlékez szom napjá form szer elrende Az folytatód t na se dolg ti for érte szer ugyan m rendelk ré Tal mé törvény számít törvén pon összeállít Majmu Szé Hamicv könyvé találha helyesb r összeállításo Halác gedó Levu ünn pijutjá fogl azárós

14990

CÍM Ta mie

SZÓC Ta micv Szent törvé Ta enn bont törvény k elrend t parancso Talmudsze szimbol jelentős tulajdoníto an is tör szi rés paran s eszt napjá tilal p em szerv f Ta anatóm sze ugy e t e rés Ta ju 61 végösszeg egy törv ket bont alaptör rendel ré kiegés t rende szomb vonat tör alapi hang Megemléke szo napj for sze elrend A folytató n s dol t fo ért sze ugya rendel r Ta m törvén számí törvé po összeállí Majm Sz Hamic könyv találh helyes összeállítás Halá ged Lev ün pijutj fog azáró

1499

CÍ T mi

SZÓ T mic Szen törv T en bon törvén elren parancs Talmudsz szimbo jelentő tulajdonít a i tö sz ré para esz napj tila e szer T anató sz ug ré T j 6 végössze eg tör ke bon alaptö rende r kiegé rend szom vona tö alap han Megemlék sz nap fo sz elren folytat do f ér sz ugy rende T törvé szám törv p összeáll Maj S Hami köny talál helye összeállítá Hal ge Le ü pijut fo azár