14992.htm

CÍMSZÓ: Tarnai

SZEMÉLYNÉV: Tarnai János

SZÓCIKK: "Tarnai János*, ny. kúriai tanácselnök, jogtudományi író, szül. Gyöngyösön 1843. Jogi tanulmányait a budapesti és lipcsei egyetemeken végezte, aztán ügyvédi gyakorlatot folytatott Budapesten. 1891-ben táblabírónak, majd 1897. kúriai bírónak nevezték ki, 1912. kúriai tanácselnök lett, 1917. nyugdíjaztatta magát. Nagy része volt a ma érvényben levő bűnvádi perrendtartás és számos más büntetőjogi törvényjavaslat előkészítésében. 1880-93-ig a Magyar Igazságügye, jogi folyóirat szerkesztője és főmunkatársa volt. Lefordította Beccaria olasz jogtudósnak Bűntett és büntetés c. korszakalkotó munkáját. Önálló munkái: Huszonkét levél az 1842-tól 1854-ig terjedő időszakból; Csemegi Károly emlékezete; A koronaügyészi hivatal; Sajtójogi dolgozatok; A becsületsértő cselekményekről; A politikai bűntett; Strike és a büntetőjog; Angol jogászjáték. Lefordította Zola Emil több regényét is."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4992. címszó a lexikon => 883. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14992.htm

CÍMSZÓ: Tarnai

SZEMÉLYNÉV: Tarnai János

SZÓCIKK: Tarnai János*, ny. kúriai tanácselnök, jogtudományi író, szül. Gyöngyösön 1843. Jogi tanulmányait a budapesti és lipcsei egyetemeken végezte, aztán ügyvédi gyakorlatot folytatott Budapesten. 1891-ben táblabírónak, majd 1897. kúriai bírónak nevezték ki, 1912. kúriai tanácselnök lett, 1917. nyugdíjaztatta magát. Nagy része volt a ma érvényben levő bűnvádi perrendtartás és számos más büntetőjogi törvényjavaslat előkészítésében. 1880-93-ig a Magyar Igazságügye, jogi folyóirat szerkesztője és főmunkatársa volt. Lefordította Beccaria olasz jogtudósnak Bűntett és büntetés c. korszakalkotó munkáját. Önálló munkái: Huszonkét levél az 1842-tól 1854-ig terjedő időszakból; Csemegi Károly emlékezete; A koronaügyészi hivatal; Sajtójogi dolgozatok; A becsületsértő cselekményekről; A politikai bűntett; Strike és a büntetőjog; Angol jogászjáték. Lefordította Zola Emil több regényét is.

14992.ht

CÍMSZÓ Tarna

SZEMÉLYNÉV Tarna Jáno

SZÓCIKK Tarna János* ny kúria tanácselnök jogtudomány író szül Gyöngyösö 1843 Jog tanulmányai budapest é lipcse egyetemeke végezte aztá ügyvéd gyakorlato folytatot Budapesten 1891-be táblabírónak maj 1897 kúria bíróna nevezté ki 1912 kúria tanácselnö lett 1917 nyugdíjaztatt magát Nag rész vol m érvénybe lev bűnvád perrendtartá é számo má büntetőjog törvényjavasla előkészítésében 1880-93-i Magya Igazságügye jog folyóira szerkesztőj é főmunkatárs volt Lefordított Beccari olas jogtudósna Bűntet é bünteté c korszakalkot munkáját Önáll munkái Huszonké levé a 1842-tó 1854-i terjed időszakból Csemeg Károl emlékezete koronaügyész hivatal Sajtójog dolgozatok becsületsért cselekményekről politika bűntett Strik é büntetőjog Ango jogászjáték Lefordított Zol Emi töb regényé is

14992.h

CÍMSZ Tarn

SZEMÉLYNÉ Tarn Ján

SZÓCIK Tarn János n kúri tanácselnö jogtudomán ír szü Gyöngyös 184 Jo tanulmánya budapes lipcs egyetemek végezt azt ügyvé gyakorlat folytato Budapeste 1891-b táblabíróna ma 189 kúri bírón nevezt k 191 kúri tanácseln let 191 nyugdíjaztat magá Na rés vo érvényb le bűnvá perrendtart szám m büntetőjo törvényjavasl előkészítésébe 1880-93- Magy Igazságügy jo folyóir szerkesztő főmunkatár vol Lefordítot Beccar ola jogtudósn Bűnte büntet korszakalko munkájá Önál munká Huszonk lev 1842-t 1854- terje időszakbó Cseme Káro emlékezet koronaügyés hivata Sajtójo dolgozato becsületsér cselekményekrő politik bűntet Stri büntetőjo Ang jogászjáté Lefordítot Zo Em tö regény i

14992.

CÍMS Tar

SZEMÉLYN Tar Já

SZÓCI Tar Jáno kúr tanácseln jogtudomá í sz Gyöngyö 18 J tanulmány budape lipc egyeteme végez az ügyv gyakorla folytat Budapest 1891- táblabírón m 18 kúr bíró nevez 19 kúr tanácsel le 19 nyugdíjazta mag N ré v érvény l bűnv perrendtar szá büntetőj törvényjavas előkészítéséb 1880-93 Mag Igazságüg j folyói szerkeszt főmunkatá vo Lefordíto Becca ol jogtudós Bűnt bünte korszakalk munkáj Öná munk Huszon le 1842- 1854 terj időszakb Csem Kár emlékeze koronaügyé hivat Sajtój dolgozat becsületsé cselekményekr politi bűnte Str büntetőj An jogászját Lefordíto Z E t regén

14992

CÍM Ta

SZEMÉLY Ta J

SZÓC Ta Ján kú tanácsel jogtudom s Gyöngy 1 tanulmán budap lip egyetem vége a ügy gyakorl folyta Budapes 1891 táblabíró 1 kú bír neve 1 kú tanácse l 1 nyugdíjazt ma r érvén bűn perrendta sz büntető törvényjava előkészítésé 1880-9 Ma Igazságü folyó szerkesz főmunkat v Lefordít Becc o jogtudó Bűn bünt korszakal munká Ön mun Huszo l 1842 185 ter időszak Cse Ká emlékez koronaügy hiva Sajtó dolgoza becsülets cselekmények polit bűnt St büntető A jogászjá Lefordít regé

1499

CÍ T

SZEMÉL T

SZÓ T Já k tanácse jogtudo Gyöng tanulmá buda li egyete vég üg gyakor folyt Budape 189 táblabír k bí nev k tanács nyugdíjaz m érvé bű perrendt s büntet törvényjav előkészítés 1880- M Igazság foly szerkes főmunka Lefordí Bec jogtud Bű bün korszaka munk Ö mu Husz 184 18 te idősza Cs K emléke koronaüg hiv Sajt dolgoz becsület cselekménye poli bűn S büntet jogászj Lefordí reg