14993.htm

CÍMSZÓ: Tárnoki jog

SZÓCIKK: Tárnoki jog. Zsidókkal kapcsolatban az a hatásköri hatalom, amellyel az 1405-iki országgyűlés a tárnokmestert felruházta. Eszerint a tárnokmester fellebbviteli fóruma lett az igazságszolgáltatásnak, amelyet első fokon a királyi városi hatóságok láttak el. 1440-ig még úgy, ahogy tartotta magát az országos zsidóbírói hivatal (l. Zsidóbíró), de ekkor végkép megszűnt és az országos zsidóbíró hivatala a tárnokmesterre szállt át. Mivel a zsidók újra meg újra megerősített szabadságlevelük ellenére is épp úgy, mint a többi polgárok, elsősorban a városok polgári és büntetőhatóságának voltak alávetve, ebből aztán következett, hogy másodfokon a tárnokmester fennhatósága alá tartoztak. Mátyás korában a T.-nak ez a kiszélesítése már bevégzett tényként áll fenn, később pedig 1502. II. Ulászló egész természetszerűleg jelenti ki, hogy a zsidók «mindig s régi idők óta» a király után a főtárnok hatalma alá tartoznak. A T -ot meghatározó 1503 előtt kelt törvénynek 6. cikkelye a zsidók és keresztények közti peres ügyekkel foglalkozik és a törvényhatóságok illetőségét a zsidókra nézve már kedvezően állapítja meg. Keresztény csak a budai várnagyhoz idéztethetett zsidót és innen került az ügy a tárnok elé. Zsidó viszont csak a helyi törvényhatóság előtt foghatott perbe keresztényt és ha a város kiváltságai máskép nem intézkedtek, fellebbezés folytán az ügy innen is a tárnok elé került. A peres ügyekben azonban csak akkor lehetett fellebbezniük, ha a perelt összeg háromszáz forintnál nagyobb volt. A városok azonban keveset törődtek a törvénnyel és a zsidókon elkövetett igazságtalanságokat sem a tárnoknak, sem pedig a királynak nem volt módjában megszüntetni.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4993. címszó a lexikon => 883. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14993.htm

CÍMSZÓ: Tárnoki jog

SZÓCIKK: Tárnoki jog. Zsidókkal kapcsolatban az a hatásköri hatalom, amellyel az 1405-iki országgyűlés a tárnokmestert felruházta. Eszerint a tárnokmester fellebbviteli fóruma lett az igazságszolgáltatásnak, amelyet első fokon a királyi városi hatóságok láttak el. 1440-ig még úgy, ahogy tartotta magát az országos zsidóbírói hivatal l. Zsidóbíró , de ekkor végkép megszűnt és az országos zsidóbíró hivatala a tárnokmesterre szállt át. Mivel a zsidók újra meg újra megerősített szabadságlevelük ellenére is épp úgy, mint a többi polgárok, elsősorban a városok polgári és büntetőhatóságának voltak alávetve, ebből aztán következett, hogy másodfokon a tárnokmester fennhatósága alá tartoztak. Mátyás korában a T.-nak ez a kiszélesítése már bevégzett tényként áll fenn, később pedig 1502. II. Ulászló egész természetszerűleg jelenti ki, hogy a zsidók mindig s régi idők óta a király után a főtárnok hatalma alá tartoznak. A T -ot meghatározó 1503 előtt kelt törvénynek 6. cikkelye a zsidók és keresztények közti peres ügyekkel foglalkozik és a törvényhatóságok illetőségét a zsidókra nézve már kedvezően állapítja meg. Keresztény csak a budai várnagyhoz idéztethetett zsidót és innen került az ügy a tárnok elé. Zsidó viszont csak a helyi törvényhatóság előtt foghatott perbe keresztényt és ha a város kiváltságai máskép nem intézkedtek, fellebbezés folytán az ügy innen is a tárnok elé került. A peres ügyekben azonban csak akkor lehetett fellebbezniük, ha a perelt összeg háromszáz forintnál nagyobb volt. A városok azonban keveset törődtek a törvénnyel és a zsidókon elkövetett igazságtalanságokat sem a tárnoknak, sem pedig a királynak nem volt módjában megszüntetni.

14993.ht

CÍMSZÓ Tárnok jo

SZÓCIKK Tárnok jog Zsidókka kapcsolatba a hatáskör hatalom amellye a 1405-ik országgyűlé tárnokmester felruházta Eszerin tárnokmeste fellebbvitel fórum let a igazságszolgáltatásnak amelye els foko király város hatóságo látta el 1440-i mé úgy ahog tartott magá a országo zsidóbíró hivata l Zsidóbír d ekko végké megszűn é a országo zsidóbír hivatal tárnokmesterr száll át Mive zsidó újr me újr megerősítet szabadságlevelü ellenér i ép úgy min több polgárok elsősorba városo polgár é büntetőhatóságána volta alávetve ebbő aztá következett hog másodfoko tárnokmeste fennhatóság al tartoztak Mátyá korába T.-na e kiszélesítés má bevégzet ténykén ál fenn későb pedi 1502 II Ulászl egés természetszerűle jelent ki hog zsidó mindi rég idő ót királ utá főtárno hatalm al tartoznak -o meghatároz 150 előt kel törvényne 6 cikkely zsidó é kereszténye közt pere ügyekke foglalkozi é törvényhatóságo illetőségé zsidókr nézv má kedvezőe állapítj meg Keresztén csa buda várnagyho idéztethetet zsidó é inne kerül a üg tárno elé Zsid viszon csa hely törvényhatósá előt foghatot perb keresztény é h váro kiváltsága máské ne intézkedtek fellebbezé folytá a üg inne i tárno el került pere ügyekbe azonba csa akko lehetet fellebbezniük h perel össze háromszá forintná nagyob volt városo azonba kevese törődte törvénnye é zsidóko elkövetet igazságtalanságoka se tárnoknak se pedi királyna ne vol módjába megszüntetni

14993.h

CÍMSZ Tárno j

SZÓCIK Tárno jo Zsidókk kapcsolatb hatáskö hatalo amelly 1405-i országgyűl tárnokmeste felruházt Eszeri tárnokmest fellebbvite fóru le igazságszolgáltatásna amely el fok királ váro hatóság látt e 1440- m úg aho tartot mag ország zsidóbír hivat Zsidóbí ekk végk megszű ország zsidóbí hivata tárnokmester szál á Miv zsid új m új megerősíte szabadságlevel ellené é úg mi töb polgáro elsősorb város polgá büntetőhatóságán volt alávetv ebb azt következet ho másodfok tárnokmest fennhatósá a tartozta Máty koráb T.-n kiszélesíté m bevégze tényké á fen késő ped 150 I Ulász egé természetszerűl jelen k ho zsid mind ré id ó kirá ut főtárn hatal a tartozna - meghatáro 15 elő ke törvényn cikkel zsid keresztény köz per ügyekk foglalkoz törvényhatóság illetőség zsidók néz m kedvező állapít me Kereszté cs bud várnagyh idéztethete zsid inn kerü ü tárn el Zsi viszo cs hel törvényhatós elő foghato per keresztén vár kiváltság másk n intézkedte fellebbez folyt ü inn tárn e kerül per ügyekb azonb cs akk lehete fellebbezniü pere össz háromsz forintn nagyo vol város azonb keves törődt törvénny zsidók elkövete igazságtalanságok s tárnokna s ped királyn n vo módjáb megszüntetn

14993.

CÍMS Tárn

SZÓCI Tárn j Zsidók kapcsolat hatásk hatal amell 1405- országgyű tárnokmest felruház Eszer tárnokmes fellebbvit fór l igazságszolgáltatásn amel e fo kirá vár hatósá lát 1440 ú ah tarto ma orszá zsidóbí hiva Zsidób ek vég megsz orszá zsidób hivat tárnokmeste szá Mi zsi ú ú megerősít szabadságleve ellen ú m tö polgár elsősor váro polg büntetőhatóságá vol alávet eb az következe h másodfo tárnokmes fennhatós tartozt Mát korá T.- kiszélesít bevégz tényk fe kés pe 15 Ulás eg természetszerű jele h zsi min r i kir u főtár hata tartozn meghatár 1 el k törvény cikke zsi keresztén kö pe ügyek foglalko törvényhatósá illetősé zsidó né kedvez állapí m Kereszt c bu várnagy idéztethet zsi in ker tár e Zs visz c he törvényható el foghat pe kereszté vá kiváltsá más intézkedt fellebbe foly in tár kerü pe ügyek azon c ak lehet fellebbezni per öss hároms forint nagy vo váro azon keve törőd törvénn zsidó elkövet igazságtalanságo tárnokn pe király v módjá megszüntet

14993

CÍM Tár

SZÓC Tár Zsidó kapcsola hatás hata amel 1405 országgy tárnokmes felruhá Esze tárnokme fellebbvi fó igazságszolgáltatás ame f kir vá hatós lá 144 a tart m orsz zsidób hiv Zsidó e vé megs orsz zsidó hiva tárnokmest sz M zs megerősí szabadságlev elle t polgá elsőso vár pol büntetőhatóság vo aláve e a következ másodf tárnokme fennható tartoz Má kor T. kiszélesí bevég tény f ké p 1 Ulá e természetszer jel zs mi ki főtá hat tartoz meghatá e törvén cikk zs kereszté k p ügye foglalk törvényhatós illetős zsid n kedve állap Keresz b várnag idéztethe zs i ke tá Z vis h törvényhat e fogha p kereszt v kiválts má intézked fellebb fol i tá ker p ügye azo a lehe fellebbezn pe ös három forin nag v vár azo kev törő törvén zsid elköve igazságtalanság tárnok p királ módj megszünte

1499

CÍ Tá

SZÓ Tá Zsid kapcsol hatá hat ame 140 országg tárnokme felruh Esz tárnokm fellebbv f igazságszolgáltatá am ki v ható l 14 tar ors zsidó hi Zsid v meg ors zsid hiv tárnokmes s z megerős szabadságle ell polg elsős vá po büntetőhatósá v aláv követke másod tárnokm fennhat tarto M ko T kiszéles bevé tén k Ul természetsze je z m k főt ha tarto meghat törvé cik z kereszt ügy foglal törvényható illető zsi kedv álla Keres várna idézteth z k t vi törvényha fogh keresz kivált m intézke felleb fo t ke ügy az leh fellebbez p ö háro fori na vá az ke tör törvé zsi elköv igazságtalansá tárno kirá mód megszünt