14996.htm

CÍMSZÓ: Taslich

SZÓCIKK: "Taslich (h.). Az a hagyományos szertartás, amely a bűntől való feloldást szimbolizálja. Ros hasónó első napjának délutánján, vagy ha ez szombatra esnék, úgy második napon, a zsidó hívek valamely folyóvízhez vonulnak és ott Micha könyvének utolsó 3 versét mondják el. Ezekben többek közt azt hirdeti a próféta: «(Isten) újra irgalmaz nekünk, eltünteti bűneinket és a tenger mélységeibe veti összes vétkeinket». Ebben a versben fordul elő a T. szó (T. bimadósz jom = elveti a tenger mélységeibe) és nemcsak a népies szokás származott ebből, de még a neve is. A babonás színezetű szokás mögött a bűnteher komoly tudata rejtőzik és az a remény, hogy az ember erős akarattal a bűneiből kitisztulhat és el is vetheti azokat magától. Magához a szertartáshoz természetesen senki sem fűzi azt a gondolatot, hogy bűneit egyszerűen a vízbe dobja és meg is szabadul tőlük; csupán a próféta ígéretében keres megnyugvást és erőt a megtisztuláshoz. A bűnök eldobásának jelképezésére kenyérmorzsát vetnek ilyenkor a folyóvízbe."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4996. címszó a lexikon => 884. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14996.htm

CÍMSZÓ: Taslich

SZÓCIKK: Taslich h. . Az a hagyományos szertartás, amely a bűntől való feloldást szimbolizálja. Ros hasónó első napjának délutánján, vagy ha ez szombatra esnék, úgy második napon, a zsidó hívek valamely folyóvízhez vonulnak és ott Micha könyvének utolsó 3 versét mondják el. Ezekben többek közt azt hirdeti a próféta: Isten újra irgalmaz nekünk, eltünteti bűneinket és a tenger mélységeibe veti összes vétkeinket . Ebben a versben fordul elő a T. szó T. bimadósz jom = elveti a tenger mélységeibe és nemcsak a népies szokás származott ebből, de még a neve is. A babonás színezetű szokás mögött a bűnteher komoly tudata rejtőzik és az a remény, hogy az ember erős akarattal a bűneiből kitisztulhat és el is vetheti azokat magától. Magához a szertartáshoz természetesen senki sem fűzi azt a gondolatot, hogy bűneit egyszerűen a vízbe dobja és meg is szabadul tőlük; csupán a próféta ígéretében keres megnyugvást és erőt a megtisztuláshoz. A bűnök eldobásának jelképezésére kenyérmorzsát vetnek ilyenkor a folyóvízbe.

14996.ht

CÍMSZÓ Taslic

SZÓCIKK Taslic h A hagyományo szertartás amel bűntő val feloldás szimbolizálja Ro hasón els napjána délutánján vag h e szombatr esnék úg másodi napon zsid híve valamel folyóvízhe vonulna é ot Mich könyvéne utols versé mondjá el Ezekbe többe köz az hirdet próféta Iste újr irgalma nekünk eltüntet bűneinke é tenge mélységeib vet össze vétkeinke Ebbe versbe fordu el T sz T bimadós jo elvet tenge mélységeib é nemcsa népie szoká származot ebből d mé nev is baboná színezet szoká mögöt bűntehe komol tudat rejtőzi é a remény hog a embe erő akaratta bűneibő kitisztulha é e i vethet azoka magától Magáho szertartásho természetese senk se fűz az gondolatot hog bűnei egyszerűe vízb dobj é me i szabadu tőlük csupá prófét ígéretébe kere megnyugvás é erő megtisztuláshoz bűnö eldobásána jelképezésér kenyérmorzsá vetne ilyenko folyóvízbe

14996.h

CÍMSZ Tasli

SZÓCIK Tasli hagyomány szertartá ame bűnt va feloldá szimbolizálj R hasó el napján délutánjá va szombat esné ú másod napo zsi hív valame folyóvízh vonuln o Mic könyvén utol vers mondj e Ezekb több kö a hirde prófét Ist új irgalm nekün eltünte bűneink teng mélységei ve össz vétkeink Ebb versb ford e s bimadó j elve teng mélységei nemcs népi szok származo ebbő m ne i babon színeze szok mögö bűnteh komo tuda rejtőz remén ho emb er akaratt bűneib kitisztulh vethe azok magátó Magáh szertartásh természetes sen s fű a gondolato ho bűne egyszerű víz dob m szabad tőlü csup prófé ígéretéb ker megnyugvá er megtisztulásho bűn eldobásán jelképezésé kenyérmorzs vetn ilyenk folyóvízb

14996.

CÍMS Tasl

SZÓCI Tasl hagyomán szertart am bűn v felold szimbolizál has e napjá délutánj v szomba esn máso nap zs hí valam folyóvíz vonul Mi könyvé uto ver mond Ezek töb k hird prófé Is ú irgal nekü eltünt bűnein ten mélysége v öss vétkein Eb vers for bimad elv ten mélysége nemc nép szo származ ebb n babo színez szo mög bűnte kom tud rejtő remé h em e akarat bűnei kitisztul veth azo magát Magá szertartás természete se f gondolat h bűn egyszer ví do szaba től csu próf ígéreté ke megnyugv e megtisztulásh bű eldobásá jelképezés kenyérmorz vet ilyen folyóvíz

14996

CÍM Tas

SZÓC Tas hagyomá szertar a bű felol szimbolizá ha napj délután szomb es más na z h vala folyóví vonu M könyv ut ve mon Eze tö hir próf I irga nek eltün bűnei te mélység ös vétkei E ver fo bima el te mélység nem né sz szárma eb bab színe sz mö bűnt ko tu rejt rem e akara bűne kitisztu vet az magá Mag szertartá természet s gondola bű egysze v d szab tő cs pró ígéret k megnyug megtisztulás b eldobás jelképezé kenyérmor ve ilye folyóví

1499

CÍ Ta

SZÓ Ta hagyom szerta b felo szimboliz h nap délutá szom e má n val folyóv von köny u v mo Ez t hi pró irg ne eltü bűne t mélysé ö vétke ve f bim e t mélysé ne n s szárm e ba szín s m bűn k t rej re akar bűn kitiszt ve a mag Ma szertart természe gondol b egysz sza t c pr ígére megnyu megtisztulá eldobá jelképez kenyérmo v ily folyóv