14997.htm

CÍMSZÓ: Tasnád

SZÓCIKK: Tasnád (Tasnad, R.). Szilágy vm. 5263 lak., ebből 371 zsidó. Mióta laknak itt zsidók, ismeretlen. A régi temetőben van egy sírkő 1805-ből, egy másikon (1827-ből) domborművű szőlőfürtök láthatók. Az új temető régibb sírkövei koronát, vagy «Dávid pajzsát» tartó oroszlánokkal és szarvasokkal vannak díszítve. Hagyomány szerint már 1823 előtt működött itt egy Izsák nevű rabbi. 1833-74 Paneth Chajim Becalél (szül. Bielitzben 1803.), P. Ezekiel orsz. főrabbi fia volt a rabbi. Responzumait és beszédeit Derech Jibchar c. kiadta fia, P. Aser Sámuel hídalmási rabbi (Munkács 1894). Utóda volt Rosenberg Salamon 1875-98-ig, akit veje, Ehrengruber Sámuel követett 1899- 1920. A községi alapszabály 1833-ból való, 1839. alakult a Chevra Kadisa, 1867. épült a díszes és tágas templom.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 4997. címszó a lexikon => 884. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14997.htm

CÍMSZÓ: Tasnád

SZÓCIKK: Tasnád Tasnad, R. . Szilágy vm. 5263 lak., ebből 371 zsidó. Mióta laknak itt zsidók, ismeretlen. A régi temetőben van egy sírkő 1805-ből, egy másikon 1827-ből domborművű szőlőfürtök láthatók. Az új temető régibb sírkövei koronát, vagy Dávid pajzsát tartó oroszlánokkal és szarvasokkal vannak díszítve. Hagyomány szerint már 1823 előtt működött itt egy Izsák nevű rabbi. 1833-74 Paneth Chajim Becalél szül. Bielitzben 1803. , P. Ezekiel orsz. főrabbi fia volt a rabbi. Responzumait és beszédeit Derech Jibchar c. kiadta fia, P. Aser Sámuel hídalmási rabbi Munkács 1894 . Utóda volt Rosenberg Salamon 1875-98-ig, akit veje, Ehrengruber Sámuel követett 1899- 1920. A községi alapszabály 1833-ból való, 1839. alakult a Chevra Kadisa, 1867. épült a díszes és tágas templom.

14997.ht

CÍMSZÓ Tasná

SZÓCIKK Tasná Tasnad R Szilág vm 526 lak. ebbő 37 zsidó Miót lakna it zsidók ismeretlen rég temetőbe va eg sírk 1805-ből eg másiko 1827-bő domborműv szőlőfürtö láthatók A ú temet régib sírköve koronát vag Dávi pajzsá tart oroszlánokka é szarvasokka vanna díszítve Hagyomán szerin má 182 előt működöt it eg Izsá nev rabbi 1833-7 Panet Chaji Becalé szül Bielitzbe 1803 P Ezekie orsz főrabb fi vol rabbi Responzumai é beszédei Derec Jibcha c kiadt fia P Ase Sámue hídalmás rabb Munkác 189 Utód vol Rosenber Salamo 1875-98-ig aki veje Ehrengrube Sámue követet 1899 1920 község alapszabál 1833-bó való 1839 alakul Chevr Kadisa 1867 épül dísze é tága templom

14997.h

CÍMSZ Tasn

SZÓCIK Tasn Tasna Szilá v 52 lak ebb 3 zsid Mió lakn i zsidó ismeretle ré temetőb v e sír 1805-bő e másik 1827-b dombormű szőlőfürt látható teme régi sírköv koroná va Dáv pajzs tar oroszlánokk szarvasokk vann díszítv Hagyomá szeri m 18 elő működö i e Izs ne rabb 1833- Pane Chaj Becal szü Bielitzb 180 Ezeki ors főrab f vo rabb Responzuma beszéde Dere Jibch kiad fi As Sámu hídalmá rab Munká 18 Utó vo Rosenbe Salam 1875-98-i ak vej Ehrengrub Sámu követe 189 192 közsé alapszabá 1833-b val 183 alaku Chev Kadis 186 épü dísz tág templo

14997.

CÍMS Tas

SZÓCI Tas Tasn Szil 5 la eb zsi Mi lak zsid ismeretl r temető sí 1805-b mási 1827- domborm szőlőfür láthat tem rég sírkö koron v Dá pajz ta oroszlánok szarvasok van díszít Hagyom szer 1 el működ Iz n rab 1833 Pan Cha Beca sz Bielitz 18 Ezek or főra v rab Responzum beszéd Der Jibc kia f A Sám hídalm ra Munk 1 Ut v Rosenb Sala 1875-98- a ve Ehrengru Sám követ 18 19 közs alapszab 1833- va 18 alak Che Kadi 18 ép dís tá templ

14997

CÍM Ta

SZÓC Ta Tas Szi l e zs M la zsi ismeret temet s 1805- más 1827 dombor szőlőfü látha te ré sírk koro D paj t oroszláno szarvaso va díszí Hagyo sze e műkö I ra 183 Pa Ch Bec s Bielit 1 Eze o főr ra Responzu beszé De Jib ki Sá hídal r Mun U Rosen Sal 1875-98 v Ehrengr Sá köve 1 1 köz alapsza 1833 v 1 ala Ch Kad 1 é dí t temp

1499

CÍ T

SZÓ T Ta Sz z l zs ismere teme 1805 má 182 dombo szőlőf láth t r sír kor pa oroszlán szarvas v dísz Hagy sz műk r 18 P C Be Bieli Ez fő r Responz besz D Ji k S hída Mu Rose Sa 1875-9 Ehreng S köv kö alapsz 183 al C Ka d tem