15000.htm

CÍMSZÓ: Tata

SZÓCIKK: "költségvetése 19,453 P. Hitéleti célokra 1927/28 11,74:4 P-t költött. Alapítványai, amelyeket Raditz Zsigmond és neje kiházasítási célokra, Földesi Dóra, Földes Etelka, Práger Mór és neje szegény tanulók segélyezésére létesítettek, elértéktelenedtek. Elemi iskoláját 1853. létesítette és 1867. rendszeresítette benne a magyar nyelvű oktatást. A Nőegylet 1878 és a Poel Cedek 1893 óta működik. A világháborúban 22 tagja hősi halált halt. A hitközség története több értékes nevet örökített meg. Farkasházi Fischer Mór (l.o.), aki megalapította és európai hírnévre emelte a herendi porcellángyárat; Handler Márk főrabbit, Hevesi Simon pesti vezetőfőrabbi édesatyját, kitűnő hebraistát és talmudtudóst, Singer Ödön hegedűművészt. Az általános gazdasági fejlődést előmozdították Pollák Sándor fiai akik 50 munkást, 6 tisztviselőt foglalkoztató szőnyeggyárat alapítottak (tulajdonosok: Pollák Arthur és Pollák Hugó); Leopold Sándor fiai akik bőrgyárat (tulajdonosok: Leopold Ferenc József és Sándor) és Ganz Dezső, aki téglagyárat épített. A hitközség élén állanak: Goldberger Izidor főrabbi, Schwartz Jakab elnök, Dukát Jenő alelnök, Schwartz József pénztáros. A Nőegylet elnöksége: Szarvas Jenőné, Weisz Ilona, Kellner J. titkár, a Poel Cedek elnöke Brtill Ignác, jegyzője Dukát Jenő."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5000. címszó a lexikon => 885. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15000.htm

CÍMSZÓ: Tata

SZÓCIKK: költségvetése 19,453 P. Hitéleti célokra 1927/28 11,74:4 P-t költött. Alapítványai, amelyeket Raditz Zsigmond és neje kiházasítási célokra, Földesi Dóra, Földes Etelka, Práger Mór és neje szegény tanulók segélyezésére létesítettek, elértéktelenedtek. Elemi iskoláját 1853. létesítette és 1867. rendszeresítette benne a magyar nyelvű oktatást. A Nőegylet 1878 és a Poel Cedek 1893 óta működik. A világháborúban 22 tagja hősi halált halt. A hitközség története több értékes nevet örökített meg. Farkasházi Fischer Mór l.o. , aki megalapította és európai hírnévre emelte a herendi porcellángyárat; Handler Márk főrabbit, Hevesi Simon pesti vezetőfőrabbi édesatyját, kitűnő hebraistát és talmudtudóst, Singer Ödön hegedűművészt. Az általános gazdasági fejlődést előmozdították Pollák Sándor fiai akik 50 munkást, 6 tisztviselőt foglalkoztató szőnyeggyárat alapítottak tulajdonosok: Pollák Arthur és Pollák Hugó ; Leopold Sándor fiai akik bőrgyárat tulajdonosok: Leopold Ferenc József és Sándor és Ganz Dezső, aki téglagyárat épített. A hitközség élén állanak: Goldberger Izidor főrabbi, Schwartz Jakab elnök, Dukát Jenő alelnök, Schwartz József pénztáros. A Nőegylet elnöksége: Szarvas Jenőné, Weisz Ilona, Kellner J. titkár, a Poel Cedek elnöke Brtill Ignác, jegyzője Dukát Jenő.

15000.ht

CÍMSZÓ Tat

SZÓCIKK költségvetés 19,45 P Hitélet célokr 1927/2 11,74: P- költött Alapítványai amelyeke Radit Zsigmon é nej kiházasítás célokra Földes Dóra Földe Etelka Práge Mó é nej szegén tanuló segélyezésér létesítettek elértéktelenedtek Elem iskolájá 1853 létesített é 1867 rendszeresített benn magya nyelv oktatást Nőegyle 187 é Poe Cede 189 ót működik világháborúba 2 tagj hős halál halt hitközsé történet töb értéke neve örökítet meg Farkasház Fische Mó l.o ak megalapított é európa hírnévr emelt herend porcellángyárat Handle Már főrabbit Heves Simo pest vezetőfőrabb édesatyját kitűn hebraistá é talmudtudóst Singe Ödö hegedűművészt A általáno gazdaság fejlődés előmozdítottá Pollá Sándo fia aki 5 munkást tisztviselő foglalkoztat szőnyeggyára alapította tulajdonosok Pollá Arthu é Pollá Hug Leopol Sándo fia aki bőrgyára tulajdonosok Leopol Feren Józse é Sándo é Gan Dezső ak téglagyára épített hitközsé élé állanak Goldberge Izido főrabbi Schwart Jaka elnök Duká Jen alelnök Schwart Józse pénztáros Nőegyle elnöksége Szarva Jenőné Weis Ilona Kellne J titkár Poe Cede elnök Brtil Ignác jegyzőj Duká Jenő

15000.h

CÍMSZ Ta

SZÓCIK költségveté 19,4 Hitéle célok 1927/ 11,74 P költöt Alapítványa amelyek Radi Zsigmo ne kiházasítá célokr Földe Dór Föld Etelk Prág M ne szegé tanul segélyezésé létesítette elértéktelenedte Ele iskoláj 185 létesítet 186 rendszeresítet ben magy nyel oktatás Nőegyl 18 Po Ced 18 ó működi világháborúb tag hő halá hal hitközs történe tö érték nev örökíte me Farkashá Fisch M l. a megalapítot európ hírnév emel heren porcellángyára Handl Má főrabbi Heve Sim pes vezetőfőrab édesatyjá kitű hebraist talmudtudós Sing Öd hegedűművész általán gazdasá fejlődé előmozdított Poll Sánd fi ak munkás tisztvisel foglalkozta szőnyeggyár alapított tulajdonoso Poll Arth Poll Hu Leopo Sánd fi ak bőrgyár tulajdonoso Leopo Fere Józs Sánd Ga Dezs a téglagyár építet hitközs él állana Goldberg Izid főrabb Schwar Jak elnö Duk Je alelnö Schwar Józs pénztáro Nőegyl elnökség Szarv Jenőn Wei Ilon Kelln titká Po Ced elnö Brti Igná jegyző Duk Jen

15000.

CÍMS T

SZÓCI költségvet 19, Hitél célo 1927 11,7 költö Alapítvány amelye Rad Zsigm n kiházasít célok Föld Dó Föl Etel Prá n szeg tanu segélyezés létesített elértéktelenedt El iskolá 18 létesíte 18 rendszeresíte be mag nye oktatá Nőegy 1 P Ce 1 működ világháború ta h hal ha hitköz történ t érté ne örökít m Farkash Fisc l megalapíto euró hírné eme here porcellángyár Hand M főrabb Hev Si pe vezetőfőra édesatyj kit hebrais talmudtudó Sin Ö hegedűművés általá gazdas fejlőd előmozdítot Pol Sán f a munká tisztvise foglalkozt szőnyeggyá alapítot tulajdonos Pol Art Pol H Leop Sán f a bőrgyá tulajdonos Leop Fer Józ Sán G Dez téglagyá építe hitköz é állan Goldber Izi főrab Schwa Ja eln Du J aleln Schwa Józ pénztár Nőegy elnöksé Szar Jenő We Ilo Kell titk P Ce eln Brt Ign jegyz Du Je

15000

CÍM

SZÓC költségve 19 Hité cél 192 11, költ Alapítván amely Ra Zsig kiházasí célo Föl D Fö Ete Pr sze tan segélyezé létesítet elértéktelened E iskol 1 létesít 1 rendszeresít b ma ny oktat Nőeg C műkö világhábor t ha h hitkö törté ért n örökí Farkas Fis megalapít eur hírn em her porcellángyá Han főrab He S p vezetőfőr édesaty ki hebrai talmudtud Si hegedűművé által gazda fejlő előmozdíto Po Sá munk tisztvis foglalkoz szőnyeggy alapíto tulajdono Po Ar Po Leo Sá bőrgy tulajdono Leo Fe Jó Sá De téglagy épít hitkö álla Goldbe Iz főra Schw J el D alel Schw Jó pénztá Nőeg elnöks Sza Jen W Il Kel tit C el Br Ig jegy D J

1500SZÓ költségv 1 Hit cé 19 11 köl Alapítvá amel R Zsi kiházas cél Fö F Et P sz ta segélyez létesíte elértéktelene isko létesí rendszeresí m n okta Nőe műk világhábo h hitk tört ér örök Farka Fi megalapí eu hír e he porcellángy Ha főra H vezetőfő édesat k hebra talmudtu S hegedűműv álta gazd fejl előmozdít P S mun tisztvi foglalko szőnyegg alapít tulajdon P A P Le S bőrg tulajdon Le F J S D téglag épí hitk áll Goldb I főr Sch e ale Sch J pénzt Nőe elnök Sz Je I Ke ti e B I jeg