15001.htm

CÍMSZÓ: Tatai kiűzetés

SZÓCIKK: Tatai kiűzetés. Mátyás király halála után kezdődött el Magyarországon a zsidók legszomorúbb korszaka. Abban a gyászos korszakban, amely 1526-ig, a mohácsi vészig tartott, az ország is a legreménytelenebb időket élte. Az állam, a királyság és a törvény tekintélyének süllyedése, az oligarchia pártvillongása, a köznemesség zabolátlansága, a nép nyomora és elégedetlensége mind hozzájárultak ahhoz, hogy ebben a kaotikus helyzetben a zsidóságon bosszulja meg magát az általános kedvetlenség és felébredjenek a középkor szörnyű zsidóüldözéseinek rémei. Mátyás király meg tudta fékezni a zabolátlankodókat és elhárította a fenyegető veszedelmet, de az ő halála után felszabadultak ismét a szenvedélyek és legelsősorban a városok éreztették gyűlöletüket a zsidókkal. Beatrix, Mátyás özvegye és Corvin János, Mátyás fia, akik az új királyválasztásig közösen vezették az ország ügyeit, Mendel Jakab zsidó prefektus (l. Mendel Jakab) közbenjárására felléptek a zsidók érdekében a városokkal szemben, de rendelkezéseiket nem a zsidók iránt érzett igazságosság irányította, hanem a kincstár közvetlen érdeke, mert mindenekelőtt kihangsúlyozták, hogy a zsidók a kincstár tulajdonába tartoznak. Ha ilyen kincstári érdekek nem állottak fenn, a különben nem rossz indulatú fiatal herceg keményen és türelmetlenül bánt el a zsidókkal, ahogy azt nem egy eset igazolja. Legjellemzőbb erre a zsidók T.-e, amely 1490 körül történt. Tata városa ugyanis Mátyás halála után a, zsidókat részben kiűzte, részben pedig olyan erőszakoskodásokat követett el velük szemben, hogy a zsidók kénytelenek voltak önként elhagyni a várost. Corvin János mindenben helyeselte a város eljárását, ő maga, mint Tatának birtokosa hagyta meg az ottani várnagyoknak, hogy ha még volnának Tatán zsidók, azokat is űzzék ki és minden ingó és ingatlan vagyonukat foglalják le. Rendeletét azzal indokolta meg, hogy a zsidók Krisztus ellenségei és így a szent törvényekkel ellenkezik, hogy a keresztények velük együtt lakjanak. Végül pedig utalt a zsidók nagymérvű uzsoráskodására, mely a polgároknak, jobbágyoknak és a földesuraknak egyaránt jelentős károkat okozott. Corvin János a kiűzött zsidók házai közül Mózesét és Ábrahámét Csicseri Orosz Mihálynak, az egyik várnagynak adományozta, amiről a tanács birtoklevelet állított ki és ez már egész nyíltan kijelenti, hogy nem annyira az uzsoráskodásokból származó károk miatt, mint inkább a lélekre nézve veszedelmes fertőzésre való tekintettel vált szükségessé ez az elkobzás. A két házhoz tartozó szántóföldek és egyéb telkek is örök időkre Csicseri Orosz Mihály tulajdonába mentek át szolgálatainak megjutalmazására. A zsidók csak Corvin Jánosnak 1504. bekövetkezett halála után tértek vissza Tatára. 1518-ban azonban már minden kétséget kizáróan ismét laktak zsidók Tatán.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5001. címszó a lexikon => 885. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15001.htm

CÍMSZÓ: Tatai kiűzetés

SZÓCIKK: Tatai kiűzetés. Mátyás király halála után kezdődött el Magyarországon a zsidók legszomorúbb korszaka. Abban a gyászos korszakban, amely 1526-ig, a mohácsi vészig tartott, az ország is a legreménytelenebb időket élte. Az állam, a királyság és a törvény tekintélyének süllyedése, az oligarchia pártvillongása, a köznemesség zabolátlansága, a nép nyomora és elégedetlensége mind hozzájárultak ahhoz, hogy ebben a kaotikus helyzetben a zsidóságon bosszulja meg magát az általános kedvetlenség és felébredjenek a középkor szörnyű zsidóüldözéseinek rémei. Mátyás király meg tudta fékezni a zabolátlankodókat és elhárította a fenyegető veszedelmet, de az ő halála után felszabadultak ismét a szenvedélyek és legelsősorban a városok éreztették gyűlöletüket a zsidókkal. Beatrix, Mátyás özvegye és Corvin János, Mátyás fia, akik az új királyválasztásig közösen vezették az ország ügyeit, Mendel Jakab zsidó prefektus l. Mendel Jakab közbenjárására felléptek a zsidók érdekében a városokkal szemben, de rendelkezéseiket nem a zsidók iránt érzett igazságosság irányította, hanem a kincstár közvetlen érdeke, mert mindenekelőtt kihangsúlyozták, hogy a zsidók a kincstár tulajdonába tartoznak. Ha ilyen kincstári érdekek nem állottak fenn, a különben nem rossz indulatú fiatal herceg keményen és türelmetlenül bánt el a zsidókkal, ahogy azt nem egy eset igazolja. Legjellemzőbb erre a zsidók T.-e, amely 1490 körül történt. Tata városa ugyanis Mátyás halála után a, zsidókat részben kiűzte, részben pedig olyan erőszakoskodásokat követett el velük szemben, hogy a zsidók kénytelenek voltak önként elhagyni a várost. Corvin János mindenben helyeselte a város eljárását, ő maga, mint Tatának birtokosa hagyta meg az ottani várnagyoknak, hogy ha még volnának Tatán zsidók, azokat is űzzék ki és minden ingó és ingatlan vagyonukat foglalják le. Rendeletét azzal indokolta meg, hogy a zsidók Krisztus ellenségei és így a szent törvényekkel ellenkezik, hogy a keresztények velük együtt lakjanak. Végül pedig utalt a zsidók nagymérvű uzsoráskodására, mely a polgároknak, jobbágyoknak és a földesuraknak egyaránt jelentős károkat okozott. Corvin János a kiűzött zsidók házai közül Mózesét és Ábrahámét Csicseri Orosz Mihálynak, az egyik várnagynak adományozta, amiről a tanács birtoklevelet állított ki és ez már egész nyíltan kijelenti, hogy nem annyira az uzsoráskodásokból származó károk miatt, mint inkább a lélekre nézve veszedelmes fertőzésre való tekintettel vált szükségessé ez az elkobzás. A két házhoz tartozó szántóföldek és egyéb telkek is örök időkre Csicseri Orosz Mihály tulajdonába mentek át szolgálatainak megjutalmazására. A zsidók csak Corvin Jánosnak 1504. bekövetkezett halála után tértek vissza Tatára. 1518-ban azonban már minden kétséget kizáróan ismét laktak zsidók Tatán.

15001.ht

CÍMSZÓ Tata kiűzeté

SZÓCIKK Tata kiűzetés Mátyá királ halál utá kezdődöt e Magyarországo zsidó legszomorúb korszaka Abba gyászo korszakban amel 1526-ig mohács vészi tartott a orszá i legreményteleneb időke élte A állam királysá é törvén tekintélyéne süllyedése a oligarchi pártvillongása köznemessé zabolátlansága né nyomor é elégedetlenség min hozzájárulta ahhoz hog ebbe kaotiku helyzetbe zsidóságo bosszulj me magá a általáno kedvetlensé é felébredjene középko szörny zsidóüldözéseine rémei Mátyá királ me tudt fékezn zabolátlankodóka é elhárított fenyeget veszedelmet d a halál utá felszabadulta ismé szenvedélye é legelsősorba városo éreztetté gyűlöletüke zsidókkal Beatrix Mátyá özvegy é Corvi János Mátyá fia aki a ú királyválasztási közöse vezetté a orszá ügyeit Mende Jaka zsid prefektu l Mende Jaka közbenjárásár fellépte zsidó érdekébe városokka szemben d rendelkezéseike ne zsidó irán érzet igazságossá irányította hane kincstá közvetle érdeke mer mindenekelőt kihangsúlyozták hog zsidó kincstá tulajdonáb tartoznak H ilye kincstár érdeke ne állotta fenn különbe ne ross indulat fiata herce keménye é türelmetlenü bán e zsidókkal ahog az ne eg ese igazolja Legjellemzőb err zsidó T.-e amel 149 körü történt Tat város ugyani Mátyá halál utá a zsidóka részbe kiűzte részbe pedi olya erőszakoskodásoka követet e velü szemben hog zsidó kénytelene volta önkén elhagyn várost Corvi Jáno mindenbe helyeselt váro eljárását maga min Tatána birtokos hagyt me a ottan várnagyoknak hog h mé volnána Tatá zsidók azoka i űzzé k é minde ing é ingatla vagyonuka foglaljá le Rendeleté azza indokolt meg hog zsidó Krisztu ellensége é íg szen törvényekke ellenkezik hog kereszténye velü együt lakjanak Végü pedi utal zsidó nagymérv uzsoráskodására mel polgároknak jobbágyokna é földesurakna egyarán jelentő károka okozott Corvi Jáno kiűzöt zsidó háza közü Mózesé é Ábrahámé Csicser Oros Mihálynak a egyi várnagyna adományozta amirő tanác birtoklevele állítot k é e má egés nyílta kijelenti hog ne annyir a uzsoráskodásokbó származ káro miatt min inkáb lélekr nézv veszedelme fertőzésr val tekintette vál szükségess e a elkobzás ké házho tartoz szántófölde é egyé telke i örö időkr Csicser Oros Mihál tulajdonáb mente á szolgálataina megjutalmazására zsidó csa Corvi Jánosna 1504 bekövetkezet halál utá térte vissz Tatára 1518-ba azonba má minde kétsége kizáróa ismé lakta zsidó Tatán

15001.h

CÍMSZ Tat kiűzet

SZÓCIK Tat kiűzeté Máty kirá halá ut kezdődö Magyarország zsid legszomorú korszak Abb gyász korszakba ame 1526-i mohác vész tartot orsz legreménytelene idők élt álla királys törvé tekintélyén süllyedés oligarch pártvillongás köznemess zabolátlanság n nyomo elégedetlensé mi hozzájárult ahho ho ebb kaotik helyzetb zsidóság bosszul m mag általán kedvetlens felébredjen középk szörn zsidóüldözésein réme Máty kirá m tud fékez zabolátlankodók elhárítot fenyege veszedelme halá ut felszabadult ism szenvedély legelsősorb város éreztett gyűlöletük zsidókka Beatri Máty özveg Corv Jáno Máty fi ak királyválasztás közös vezett orsz ügyei Mend Jak zsi prefekt Mend Jak közbenjárásá fellépt zsid érdekéb városokk szembe rendelkezéseik n zsid irá érze igazságoss irányított han kincst közvetl érdek me mindenekelő kihangsúlyoztá ho zsid kincst tulajdoná tartozna ily kincstá érdek n állott fen különb n ros indula fiat herc kemény türelmetlen bá zsidókka aho a n e es igazolj Legjellemző er zsid T.- ame 14 kör történ Ta váro ugyan Máty halá ut zsidók részb kiűzt részb ped oly erőszakoskodások követe vel szembe ho zsid kénytelen volt önké elhagy város Corv Ján mindenb helyesel vár eljárásá mag mi Tatán birtoko hagy m otta várnagyokna ho m volnán Tat zsidó azok űzz mind in ingatl vagyonuk foglalj l Rendelet azz indokol me ho zsid Kriszt ellenség í sze törvényekk ellenkezi ho keresztény vel együ lakjana Vég ped uta zsid nagymér uzsoráskodásár me polgárokna jobbágyokn földesurakn egyará jelent károk okozot Corv Ján kiűzö zsid ház köz Mózes Ábrahám Csicse Oro Mihályna egy várnagyn adományozt amir taná birtoklevel állíto m egé nyílt kijelent ho n annyi uzsoráskodásokb szárma kár miat mi inká lélek néz veszedelm fertőzés va tekintett vá szükséges elkobzá k házh tarto szántóföld egy telk ör idők Csicse Oro Mihá tulajdoná ment szolgálatain megjutalmazásár zsid cs Corv Jánosn 150 bekövetkeze halá ut tért viss Tatár 1518-b azonb m mind kétség kizáró ism lakt zsid Tatá

15001.

CÍMS Ta kiűze

SZÓCI Ta kiűzet Mát kir hal u kezdőd Magyarorszá zsi legszomor korsza Ab gyás korszakb am 1526- mohá vés tarto ors legreménytelen idő él áll király törv tekintélyé süllyedé oligarc pártvillongá köznemes zabolátlansá nyom elégedetlens m hozzájárul ahh h eb kaoti helyzet zsidósá bosszu ma általá kedvetlen felébredje közép ször zsidóüldözései rém Mát kir tu féke zabolátlankodó elháríto fenyeg veszedelm hal u felszabadul is szenvedél legelsősor váro éreztet gyűlöletü zsidókk Beatr Mát özve Cor Ján Mát f a királyválasztá közö vezet ors ügye Men Ja zs prefek Men Ja közbenjárás fellép zsi érdeké városok szemb rendelkezései zsi ir érz igazságos irányítot ha kincs közvet érde m mindenekel kihangsúlyozt h zsi kincs tulajdon tartozn il kincst érde állot fe külön ro indul fia her kemén türelmetle b zsidókk ah e igazol Legjellemz e zsi T. am 1 kö törté T vár ugya Mát hal u zsidó rész kiűz rész pe ol erőszakoskodáso követ ve szemb h zsi kénytele vol önk elhag váro Cor Já minden helyese vá eljárás ma m Tatá birtok hag ott várnagyokn h volná Ta zsid azo űz min i ingat vagyonu foglal Rendele az indoko m h zsi Krisz ellensé sz törvények ellenkez h keresztén ve egy lakjan Vé pe ut zsi nagymé uzsoráskodásá m polgárokn jobbágyok földesurak egyar jelen káro okozo Cor Já kiűz zsi há kö Móze Ábrahá Csics Or Mihályn eg várnagy adományoz ami tan birtokleve állít eg nyíl kijelen h anny uzsoráskodások szárm ká mia m ink léle né veszedel fertőzé v tekintet v szüksége elkobz ház tart szántóföl eg tel ö idő Csics Or Mih tulajdon men szolgálatai megjutalmazásá zsi c Cor János 15 bekövetkez hal u tér vis Tatá 1518- azon min kétsé kizár is lak zsi Tat

15001

CÍM T kiűz

SZÓC T kiűze Má ki ha kezdő Magyarorsz zs legszomo korsz A gyá korszak a 1526 moh vé tart or legreménytele id é ál királ tör tekintély süllyed oligar pártvillong közneme zabolátlans nyo elégedetlen hozzájáru ah e kaot helyze zsidós bossz m által kedvetle felébredj közé szö zsidóüldözése ré Má ki t fék zabolátlankod elhárít fenye veszedel ha felszabadu i szenvedé legelsőso vár érezte gyűlölet zsidók Beat Má özv Co Já Má királyválaszt köz veze or ügy Me J z prefe Me J közbenjárá fellé zs érdek városo szem rendelkezése zs i ér igazságo irányíto h kinc közve érd mindeneke kihangsúlyoz zs kinc tulajdo tartoz i kincs érd állo f külö r indu fi he kemé türelmetl zsidók a igazo Legjellem zs T a k tört vá ugy Má ha zsid rés kiű rés p o erőszakoskodás köve v szem zs kénytel vo ön elha vár Co J minde helyes v eljárá m Tat birto ha ot várnagyok voln T zsi az ű mi inga vagyon fogla Rendel a indok zs Kris ellens s törvénye ellenke kereszté v eg lakja V p u zs nagym uzsoráskodás polgárok jobbágyo földesura egya jele kár okoz Co J kiű zs h k Móz Ábrah Csic O Mihály e várnag adományo am ta birtoklev állí e nyí kijele ann uzsoráskodáso szár k mi in lél n veszede fertőz tekinte szükség elkob há tar szántófö e te id Csic O Mi tulajdo me szolgálata megjutalmazás zs Co Jáno 1 bekövetke ha té vi Tat 1518 azo mi kéts kizá i la zs Ta

1500

CÍ kiű

SZÓ kiűz M k h kezd Magyarors z legszom kors gy korsza 152 mo v tar o legreménytel i á kirá tö tekintél süllye oliga pártvillon köznem zabolátlan ny elégedetle hozzájár a kao helyz zsidó boss álta kedvetl felébred köz sz zsidóüldözés r M k fé zabolátlanko elhárí feny veszede h felszabad szenved legelsős vá érezt gyűlöle zsidó Bea M öz C J M királyválasz kö vez o üg M pref M közbenjár fell z érde város sze rendelkezés z é igazság irányít kin közv ér mindenek kihangsúlyo z kin tulajd tarto kinc ér áll kül ind f h kem türelmet zsidó igaz Legjelle z tör v ug M h zsi ré ki ré erőszakoskodá köv sze z kényte v ö elh vá C mind helye eljár Ta birt h o várnagyo vol zs a m ing vagyo fogl Rende indo z Kri ellen törvény ellenk kereszt e lakj z nagy uzsoráskodá polgáro jobbágy földesur egy jel ká oko C ki z Mó Ábra Csi Mihál várna adomány a t birtokle áll ny kijel an uzsoráskodás szá m i lé veszed fertő tekint szüksé elko h ta szántóf t i Csi M tulajd m szolgálat megjutalmazá z C Ján bekövetk h t v Ta 151 az m két kiz l z T