15002.htm

CÍMSZÓ: Tatárok

SZÓCIKK: Tatárok. 1241-ben leverték IV. Béla seregeit a T. és elözönlötték Magyarországot. Ázsiából törtettek előre és ellepték egész Kelet-európát. A magyar és külföldi zsidók a «messiási fájdalmak» hozójának tekintették őket, s a nyomukon járó kataklizmát a Kabbala misztikusai a messiási idők előjelének tartották. A tatárokat számosan a tíz zsidó törzs utódjainak vélték, ahogy azt egy korabeli író feljegyezte. Azt írja róluk, hogy a pusztában az aranyborjút imádták és mikor Mózes törvényét elhagyták, tovább vándoroltak a Káspi-tenger hegyei közé, ahova különben Isten zárta be őket. Külföldön, ahová nem ért el a tatárhorda, még zsidók is hitelt adtak ennek a feltevésnek, amit Németországban később pogromok ürügyéül használtak fel. Magyarországon a zsidók ellen nem emeltek semmiféle vádat, ellenben a kunokat meggyanúsították, hogy együtt tartottak a tatárokkal. Magyarországon azért a zsidók is rettenetesen megszenvedték a tatárjárást, épp úgy, ahogy a magyarok. Hogy a zsidók ellen mennyire nem merült fel semmiféle vád, az kitűnik később azokból az intézkedésekből, melyeket a tatárjárás után Béla tett a zsidók és az ország érdekében. (L. IV. Béla zsidótörvénye.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5002. címszó a lexikon => 885. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15002.htm

CÍMSZÓ: Tatárok

SZÓCIKK: Tatárok. 1241-ben leverték IV. Béla seregeit a T. és elözönlötték Magyarországot. Ázsiából törtettek előre és ellepték egész Kelet-európát. A magyar és külföldi zsidók a messiási fájdalmak hozójának tekintették őket, s a nyomukon járó kataklizmát a Kabbala misztikusai a messiási idők előjelének tartották. A tatárokat számosan a tíz zsidó törzs utódjainak vélték, ahogy azt egy korabeli író feljegyezte. Azt írja róluk, hogy a pusztában az aranyborjút imádták és mikor Mózes törvényét elhagyták, tovább vándoroltak a Káspi-tenger hegyei közé, ahova különben Isten zárta be őket. Külföldön, ahová nem ért el a tatárhorda, még zsidók is hitelt adtak ennek a feltevésnek, amit Németországban később pogromok ürügyéül használtak fel. Magyarországon a zsidók ellen nem emeltek semmiféle vádat, ellenben a kunokat meggyanúsították, hogy együtt tartottak a tatárokkal. Magyarországon azért a zsidók is rettenetesen megszenvedték a tatárjárást, épp úgy, ahogy a magyarok. Hogy a zsidók ellen mennyire nem merült fel semmiféle vád, az kitűnik később azokból az intézkedésekből, melyeket a tatárjárás után Béla tett a zsidók és az ország érdekében. L. IV. Béla zsidótörvénye.

15002.ht

CÍMSZÓ Tatáro

SZÓCIKK Tatárok 1241-be leverté IV Bél seregei T é elözönlötté Magyarországot Ázsiábó törtette előr é ellepté egés Kelet-európát magya é külföld zsidó messiás fájdalma hozójána tekintetté őket nyomuko jár kataklizmá Kabbal misztikusa messiás idő előjeléne tartották tatároka számosa tí zsid törz utódjaina vélték ahog az eg korabel ír feljegyezte Az írj róluk hog pusztába a aranyborjú imádtá é miko Móze törvényé elhagyták továb vándorolta Káspi-tenge hegye közé ahov különbe Iste zárt b őket Külföldön ahov ne ér e tatárhorda mé zsidó i hitel adta enne feltevésnek ami Németországba későb pogromo ürügyéü használta fel Magyarországo zsidó elle ne emelte semmifél vádat ellenbe kunoka meggyanúsították hog együt tartotta tatárokkal Magyarországo azér zsidó i rettenetese megszenvedté tatárjárást ép úgy ahog magyarok Hog zsidó elle mennyir ne merül fe semmifél vád a kitűni későb azokbó a intézkedésekből melyeke tatárjárá utá Bél tet zsidó é a orszá érdekében L IV Bél zsidótörvénye

15002.h

CÍMSZ Tatár

SZÓCIK Tatáro 1241-b levert I Bé serege elözönlött Magyarországo Ázsiáb törtett elő ellept egé Kelet-európá magy külföl zsid messiá fájdalm hozóján tekintett őke nyomuk já kataklizm Kabba misztikus messiá id előjelén tartottá tatárok számos t zsi tör utódjain vélté aho a e korabe í feljegyezt A ír rólu ho pusztáb aranyborj imádt mik Móz törvény elhagytá tová vándorolt Káspi-teng hegy köz aho különb Ist zár őke Külföldö aho n é tatárhord m zsid hite adt enn feltevésne am Németországb késő pogrom ürügyé használt fe Magyarország zsid ell n emelt semmifé váda ellenb kunok meggyanúsítottá ho együ tartott tatárokka Magyarország azé zsid rettenetes megszenvedt tatárjárás é úg aho magyaro Ho zsid ell mennyi n merü f semmifé vá kitűn késő azokb intézkedésekbő melyek tatárjár ut Bé te zsid orsz érdekébe I Bé zsidótörvény

15002.

CÍMS Tatá

SZÓCI Tatár 1241- lever B sereg elözönlöt Magyarország Ázsiá törtet el ellep eg Kelet-európ mag külfö zsi messi fájdal hozójá tekintet ők nyomu j katakliz Kabb misztiku messi i előjelé tartott tatáro számo zs tö utódjai vélt ah korab feljegyez í ról h pusztá aranybor imád mi Mó törvén elhagyt tov vándorol Káspi-ten heg kö ah külön Is zá ők Külföld ah tatárhor zsi hit ad en feltevésn a Németország kés pogro ürügy használ f Magyarorszá zsi el emel semmif vád ellen kuno meggyanúsított h egy tartot tatárokk Magyarorszá az zsi rettenete megszenved tatárjárá ú ah magyar H zsi el menny mer semmif v kitű kés azok intézkedésekb melye tatárjá u B t zsi ors érdekéb B zsidótörvén

15002

CÍM Tat

SZÓC Tatá 1241 leve sere elözönlö Magyarorszá Ázsi törte e elle e Kelet-euró ma külf zs mess fájda hozój tekinte ő nyom katakli Kab misztik mess előjel tartot tatár szám z t utódja vél a kora feljegye ró puszt aranybo imá m M törvé elhagy to vándoro Káspi-te he k a külö I z ő Külföl a tatárho zs hi a e feltevés Németorszá ké pogr ürüg haszná Magyarorsz zs e eme semmi vá elle kun meggyanúsítot eg tarto tatárok Magyarorsz a zs rettenet megszenve tatárjár a magya zs e menn me semmi kit ké azo intézkedések mely tatárj zs or érdeké zsidótörvé

1500

CÍ Ta

SZÓ Tat 124 lev ser elözönl Magyarorsz Ázs tört ell Kelet-eur m kül z mes fájd hozó tekint nyo katakl Ka miszti mes elője tarto tatá szá utódj vé kor feljegy r pusz aranyb im törv elhag t vándor Káspi-t h kül Külfö tatárh z h feltevé Németorsz k pog ürü haszn Magyarors z em semm v ell ku meggyanúsíto e tart tatáro Magyarors z rettene megszenv tatárjá magy z men m semm ki k az intézkedése mel tatár z o érdek zsidótörv