15009.htm

CÍMSZÓ: Tauszk

SZEMÉLYNÉV: Tauszk Ferenc

SZÓCIKK: "Tauszk Ferenc, orvos, szül. Budapesten 1865 aug., megh. u. o. 1915 okt. 31. Az orvosi diploma elnyerése után hosszabb ideig külföldön tanult s Berlinben Dubois Raymond intézetében dolgozott. Hazatérve, éveken át Korányi tanár asszisztense, majd 1896-tól kezdve egyetemi magántanár volt. Mint szegényházi főorvos különösen a szegénysorsú tüdőbetegek gyógyítása körül fejtett ki eredményes munkásságot. 1900-ban a San Marco hercegné által alapított Irgalomház igazgató-főorvosa is lett. Munkái: A gyógyászat kézikönyve (1892); Klinikai diagnosztika (3 köt. 1894., többek közreműködésével); A belgyógyászat alapvonalai. Orvostanhallgatók és gyakorló orvosok számára (1895., 2. kiad. 1901); Válasz a Sic itur ad astra c. röpiratra (1895): A Koch-féle Tuberculin (1898); A tüdővész és a magyar társadalom (1898); Heroin, a Morphin új pótszere (1898); Szívbetegek balneotherápiája (1898); A senilis szív munkája (1900); Tíz év a tüdővész elleni küzdelemből (1908). Szerkesztője volt a Tuberkulózis c. folyóiratnak."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5009. címszó a lexikon => 886. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15009.htm

CÍMSZÓ: Tauszk

SZEMÉLYNÉV: Tauszk Ferenc

SZÓCIKK: Tauszk Ferenc, orvos, szül. Budapesten 1865 aug., megh. u. o. 1915 okt. 31. Az orvosi diploma elnyerése után hosszabb ideig külföldön tanult s Berlinben Dubois Raymond intézetében dolgozott. Hazatérve, éveken át Korányi tanár asszisztense, majd 1896-tól kezdve egyetemi magántanár volt. Mint szegényházi főorvos különösen a szegénysorsú tüdőbetegek gyógyítása körül fejtett ki eredményes munkásságot. 1900-ban a San Marco hercegné által alapított Irgalomház igazgató-főorvosa is lett. Munkái: A gyógyászat kézikönyve 1892 ; Klinikai diagnosztika 3 köt. 1894., többek közreműködésével ; A belgyógyászat alapvonalai. Orvostanhallgatók és gyakorló orvosok számára 1895., 2. kiad. 1901 ; Válasz a Sic itur ad astra c. röpiratra 1895 : A Koch-féle Tuberculin 1898 ; A tüdővész és a magyar társadalom 1898 ; Heroin, a Morphin új pótszere 1898 ; Szívbetegek balneotherápiája 1898 ; A senilis szív munkája 1900 ; Tíz év a tüdővész elleni küzdelemből 1908 . Szerkesztője volt a Tuberkulózis c. folyóiratnak.

15009.ht

CÍMSZÓ Tausz

SZEMÉLYNÉV Tausz Feren

SZÓCIKK Tausz Ferenc orvos szül Budapeste 186 aug. megh u o 191 okt 31 A orvos diplom elnyerés utá hosszab idei külföldö tanul Berlinbe Duboi Raymon intézetébe dolgozott Hazatérve éveke á Korány taná asszisztense maj 1896-tó kezdv egyetem magántaná volt Min szegényház főorvo különöse szegénysors tüdőbetege gyógyítás körü fejtet k eredménye munkásságot 1900-ba Sa Marc hercegn álta alapítot Irgalomhá igazgató-főorvos i lett Munkái gyógyásza kézikönyv 189 Klinika diagnosztik köt 1894. többe közreműködéséve belgyógyásza alapvonalai Orvostanhallgató é gyakorl orvoso számár 1895. 2 kiad 190 Válas Si itu a astr c röpiratr 189 Koch-fél Tuberculi 189 tüdővés é magya társadalo 189 Heroin Morphi ú pótszer 189 Szívbetege balneotherápiáj 189 senili szí munkáj 190 Tí é tüdővés ellen küzdelembő 190 Szerkesztőj vol Tuberkulózi c folyóiratnak

15009.h

CÍMSZ Taus

SZEMÉLYNÉ Taus Fere

SZÓCIK Taus Feren orvo szü Budapest 18 aug meg 19 ok 3 orvo diplo elnyeré ut hossza ide külföld tanu Berlinb Dubo Raymo intézetéb dolgozot Hazatérv évek Korán tan asszisztens ma 1896-t kezd egyete magántan vol Mi szegényhá főorv különös szegénysor tüdőbeteg gyógyítá kör fejte eredmény munkásságo 1900-b S Mar herceg ált alapíto Irgalomh igazgató-főorvo let Munká gyógyász kéziköny 18 Klinik diagnoszti kö 1894 több közreműködésév belgyógyász alapvonala Orvostanhallgat gyakor orvos számá 1895 kia 19 Vála S it ast röpirat 18 Koch-fé Tubercul 18 tüdővé magy társadal 18 Heroi Morph pótsze 18 Szívbeteg balneotherápiá 18 senil sz munká 19 T tüdővé elle küzdelemb 19 Szerkesztő vo Tuberkulóz folyóiratna

15009.

CÍMS Tau

SZEMÉLYN Tau Fer

SZÓCI Tau Fere orv sz Budapes 1 au me 1 o orv dipl elnyer u hossz id külföl tan Berlin Dub Raym intézeté dolgozo Hazatér éve Korá ta assziszten m 1896- kez egyet magánta vo M szegényh főor különö szegényso tüdőbete gyógyít kö fejt eredmén munkásság 1900- Ma herce ál alapít Irgalom igazgató-főorv le Munk gyógyás kézikön 1 Klini diagnoszt k 189 töb közreműködésé belgyógyás alapvonal Orvostanhallga gyako orvo szám 189 ki 1 Vál i as röpira 1 Koch-f Tubercu 1 tüdőv mag társada 1 Hero Morp pótsz 1 Szívbete balneotherápi 1 seni s munk 1 tüdőv ell küzdelem 1 Szerkeszt v Tuberkuló folyóiratn

15009

CÍM Ta

SZEMÉLY Ta Fe

SZÓC Ta Fer or s Budape a m or dip elnye hoss i külfö ta Berli Du Ray intézet dolgoz Hazaté év Kor t assziszte 1896 ke egye magánt v szegény főo külön szegénys tüdőbet gyógyí k fej eredmé munkássá 1900 M herc á alapí Irgalo igazgató-főor l Mun gyógyá kézikö Klin diagnosz 18 tö közreműködés belgyógyá alapvona Orvostanhallg gyak orv szá 18 k Vá a röpir Koch- Tuberc tüdő ma társad Her Mor póts Szívbet balneotheráp sen mun tüdő el küzdele Szerkesz Tuberkul folyóirat

1500

CÍ T

SZEMÉL T F

SZÓ T Fe o Budap o di elny hos külf t Berl D Ra intéze dolgo Hazat é Ko assziszt 189 k egy magán szegén fő külö szegény tüdőbe gyógy fe eredm munkáss 190 her alap Irgal igazgató-főo Mu gyógy kézik Kli diagnos 1 t közreműködé belgyógy alapvon Orvostanhall gya or sz 1 V röpi Koch Tuber tüd m társa He Mo pót Szívbe balneotherá se mu tüd e küzdel Szerkes Tuberku folyóira