15012.htm

CÍMSZÓ: Techinó

SZÓCIKK: Techinó. Magyarul: Könyörgés, vulgo: tchine. Imakönyv, mely asszonyok részére magánájtatossági célra készült imákat foglal magában. A zsidó nép széles rétegeiben, különösen az asszonyok körében már az ókorban csökkent meg a héber nyelv ismerete. Minthogy ilyen körülmények között az áldozást helyettesítő imádkozás elvesztette vonzó szépségeit és a szívből való imádkozást mechanikus kötelességteljesítés váltotta fel, arról kellett gondoskodni, hogy olyan nyelven írt imákat adjanak a héber imák mellett a nők részére, amelyeket ők is megérthetnek, így keletkeztek a T.-k. Ma e szóval főleg a német zsargonban készült gyűjteményeket nevezik, de van már ilyen minden modern európai nyelven is. Az imák különböző alkalmakra szólnak: ünnepre, azok minden fajtájára, sírlátogatásra, betegségre stb. stb. Magyar nyelven legelterjedtebb Kiss Arnold Noemi-je, Mirjam-ja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5012. címszó a lexikon => 886. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15012.htm

CÍMSZÓ: Techinó

SZÓCIKK: Techinó. Magyarul: Könyörgés, vulgo: tchine. Imakönyv, mely asszonyok részére magánájtatossági célra készült imákat foglal magában. A zsidó nép széles rétegeiben, különösen az asszonyok körében már az ókorban csökkent meg a héber nyelv ismerete. Minthogy ilyen körülmények között az áldozást helyettesítő imádkozás elvesztette vonzó szépségeit és a szívből való imádkozást mechanikus kötelességteljesítés váltotta fel, arról kellett gondoskodni, hogy olyan nyelven írt imákat adjanak a héber imák mellett a nők részére, amelyeket ők is megérthetnek, így keletkeztek a T.-k. Ma e szóval főleg a német zsargonban készült gyűjteményeket nevezik, de van már ilyen minden modern európai nyelven is. Az imák különböző alkalmakra szólnak: ünnepre, azok minden fajtájára, sírlátogatásra, betegségre stb. stb. Magyar nyelven legelterjedtebb Kiss Arnold Noemi-je, Mirjam-ja.

15012.ht

CÍMSZÓ Techin

SZÓCIKK Techinó Magyarul Könyörgés vulgo tchine Imakönyv mel asszonyo részér magánájtatosság célr készül imáka fogla magában zsid né széle rétegeiben különöse a asszonyo körébe má a ókorba csökken me hébe nyel ismerete Minthog ilye körülménye közöt a áldozás helyettesít imádkozá elvesztett vonz szépségei é szívbő val imádkozás mechaniku kötelességteljesíté váltott fel arró kellet gondoskodni hog olya nyelve ír imáka adjana hébe imá mellet nő részére amelyeke ő i megérthetnek íg keletkezte T.-k M szóva főle néme zsargonba készül gyűjteményeke nevezik d va má ilye minde moder európa nyelve is A imá különböz alkalmakr szólnak ünnepre azo minde fajtájára sírlátogatásra betegségr stb stb Magya nyelve legelterjedteb Kis Arnol Noemi-je Mirjam-ja

15012.h

CÍMSZ Techi

SZÓCIK Techin Magyaru Könyörgé vulg tchin Imaköny me asszony részé magánájtatossá cél készü imák fogl magába zsi n szél rétegeibe különös asszony köréb m ókorb csökke m héb nye ismeret Mintho ily körülmény közö áldozá helyettesí imádkoz elvesztet von szépsége szívb va imádkozá mechanik kötelességteljesít váltot fe arr kelle gondoskodn ho oly nyelv í imák adjan héb im melle n részér amelyek megérthetne í keletkezt T.- szóv fől ném zsargonb készü gyűjtemények nevezi v m ily mind mode európ nyelv i im különbö alkalmak szólna ünnepr az mind fajtájár sírlátogatásr betegség st st Magy nyelv legelterjedte Ki Arno Noemi-j Mirjam-j

15012.

CÍMS Tech

SZÓCI Techi Magyar Könyörg vul tchi Imakön m asszon rész magánájtatoss cé kész imá fog magáb zs szé rétegeib különö asszon köré ókor csökk hé ny ismere Minth il körülmén köz áldoz helyettes imádko elveszte vo szépség szív v imádkoz mechani kötelességteljesí válto f ar kell gondoskod h ol nyel imá adja hé i mell részé amelye megérthetn keletkez T. szó fő né zsargon kész gyűjteménye nevez il min mod euró nyel i különb alkalma szóln ünnep a min fajtájá sírlátogatás betegsé s s Mag nyel legelterjedt K Arn Noemi- Mirjam-

15012

CÍM Tec

SZÓC Tech Magya Könyör vu tch Imakö asszo rés magánájtatos c kés im fo magá z sz rétegei külön asszo kör óko csök h n ismer Mint i körülmé kö áldo helyette imádk elveszt v szépsé szí imádko mechan kötelességteljes vált a kel gondosko o nye im adj h mel rész amely megérthet keletke T sz f n zsargo kés gyűjtemény neve i mi mo eur nye külön alkalm szól ünne mi fajtáj sírlátogatá betegs Ma nye legelterjed Ar Noemi Mirjam

1501

CÍ Te

SZÓ Tec Magy Könyö v tc Imak assz ré magánájtato ké i f mag s rétege külö assz kö ók csö isme Min körülm k áld helyett imád elvesz széps sz imádk mecha kötelességtelje vál ke gondosk ny i ad me rés amel megérthe keletk s zsarg ké gyűjtemén nev m m eu ny külö alkal szó ünn m fajtá sírlátogat beteg M ny legelterje A Noem Mirja