15015.htm

CÍMSZÓ: Tefilló

SZÓCIKK: "Tefilló (h). Ima. Szűkebb értelemben a főima (semónó eszré), amely a jeruzsálemi Szentélyben bemutatott áldozatoknak megfelelően hétköznapokon 18 (illetve 19), ünnepnapokon 7, a ros hasónói muszafban pedig 9 áldásmondásból áll. Köznapokon három ízben mondják : sacharisz, minchó és maariv keretében ; ünnepnapokon négyszer, mert az istentiszteletek száma ilyenkor megbővül a muszaffal; jom kippurkor pedig a neiló miatt ötre szaporodik. A hagyomány szerint a Nagy Gyülekezet (synagoga magna) férfiaitól ered a T., de 18 (semónó eszré) benedikciója csupán, a 19-ikét későbbiek toldották be. A végleges megszövegezést Simon Napkulinak tulajdonítják. Minden benedikció boruch ató-val (dicsértessél) kezdődik. Az első három és az utolsó három szövege az esztendő folyamán minden imában azonos, a belső 13 adja meg a köznapi ima jellegét. Nyilvános istentiszteleten reggel (sacharisz) és délután (minchó) kétszer mondják. Az elsőt a gyülekezet mondja, halkan és összetett lábbal kelet felé fordulva, a másodikat az, előimádkozó hangosan csekély szövegbeli eltéréssel. A kelet felé való fordulást már a Misna rendelte el. Az áldások számához és sorrendjéhez több aggadikus magyarázat fűződik. Sokan már a bibliai korban keresik első nyomait és a hagyományt, amely a T. eredetét a Nagy Gyülekezet Férfiainak (ansé keneszesz hagadóló) tulajdonítja, csak annyiban osztják, hogy a benedikcióknak tizennyolcban való összefogása az ő szankciójuk révén állandósult. Minthogy az Aggada nemcsak a pátriárkákat és Mózest jelöli meg egy-egy benedikció szerzőjéül, hanem egyet-egyet az angyaloknak is tulajdonít, nyilvánvaló, hogy nem történeti megállapításokra törekedett, hanem arra, hogy az eredet felmagasztalásával a T.-nak úgy is elismert nagy szentségét még felfokozza. Annyi kétségtelenül bizonyos, hogy a T. a legősibb imának tekinthető. Több benedikció már a Talmudban található és az Elóhaj necór kezdetű fenséges tartalmú imát már Ravina fia mondotta a T. befejezése után. A rágalmazás megbüntetéséért való konyörgés későbbi korokban keletkezett és betoldáskent jutott be a T.-ba, felszaporítva 19-re az eredeti 18 benedikciót. Ez az ima valószínűleg a mindjobban elszaporodó hitehagyók ellen fordult. A reformrítus törölte ezt a benedikciót."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5015. címszó a lexikon => 886. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15015.htm

CÍMSZÓ: Tefilló

SZÓCIKK: Tefilló h . Ima. Szűkebb értelemben a főima semónó eszré , amely a jeruzsálemi Szentélyben bemutatott áldozatoknak megfelelően hétköznapokon 18 illetve 19 , ünnepnapokon 7, a ros hasónói muszafban pedig 9 áldásmondásból áll. Köznapokon három ízben mondják : sacharisz, minchó és maariv keretében ; ünnepnapokon négyszer, mert az istentiszteletek száma ilyenkor megbővül a muszaffal; jom kippurkor pedig a neiló miatt ötre szaporodik. A hagyomány szerint a Nagy Gyülekezet synagoga magna férfiaitól ered a T., de 18 semónó eszré benedikciója csupán, a 19-ikét későbbiek toldották be. A végleges megszövegezést Simon Napkulinak tulajdonítják. Minden benedikció boruch ató-val dicsértessél kezdődik. Az első három és az utolsó három szövege az esztendő folyamán minden imában azonos, a belső 13 adja meg a köznapi ima jellegét. Nyilvános istentiszteleten reggel sacharisz és délután minchó kétszer mondják. Az elsőt a gyülekezet mondja, halkan és összetett lábbal kelet felé fordulva, a másodikat az, előimádkozó hangosan csekély szövegbeli eltéréssel. A kelet felé való fordulást már a Misna rendelte el. Az áldások számához és sorrendjéhez több aggadikus magyarázat fűződik. Sokan már a bibliai korban keresik első nyomait és a hagyományt, amely a T. eredetét a Nagy Gyülekezet Férfiainak ansé keneszesz hagadóló tulajdonítja, csak annyiban osztják, hogy a benedikcióknak tizennyolcban való összefogása az ő szankciójuk révén állandósult. Minthogy az Aggada nemcsak a pátriárkákat és Mózest jelöli meg egy-egy benedikció szerzőjéül, hanem egyet-egyet az angyaloknak is tulajdonít, nyilvánvaló, hogy nem történeti megállapításokra törekedett, hanem arra, hogy az eredet felmagasztalásával a T.-nak úgy is elismert nagy szentségét még felfokozza. Annyi kétségtelenül bizonyos, hogy a T. a legősibb imának tekinthető. Több benedikció már a Talmudban található és az Elóhaj necór kezdetű fenséges tartalmú imát már Ravina fia mondotta a T. befejezése után. A rágalmazás megbüntetéséért való konyörgés későbbi korokban keletkezett és betoldáskent jutott be a T.-ba, felszaporítva 19-re az eredeti 18 benedikciót. Ez az ima valószínűleg a mindjobban elszaporodó hitehagyók ellen fordult. A reformrítus törölte ezt a benedikciót.

15015.ht

CÍMSZÓ Tefill

SZÓCIKK Tefill Ima Szűkeb értelembe főim semón eszr amel jeruzsálem Szentélybe bemutatot áldozatokna megfelelőe hétköznapoko 1 illetv 1 ünnepnapoko 7 ro hasónó muszafba pedi áldásmondásbó áll Köznapoko háro ízbe mondjá sacharisz minch é maari keretébe ünnepnapoko négyszer mer a istentisztelete szám ilyenko megbővü muszaffal jo kippurko pedi neil miat ötr szaporodik hagyomán szerin Nag Gyülekeze synagog magn férfiaitó ere T. d 1 semón eszr benedikciój csupán 19-iké későbbie toldottá be véglege megszövegezés Simo Napkulina tulajdonítják Minde benedikci boruc ató-va dicsértessé kezdődik A els háro é a utols háro szöveg a esztend folyamá minde imába azonos bels 1 adj me köznap im jellegét Nyilváno istentisztelete regge sacharis é délutá minch kétsze mondják A első gyülekeze mondja halka é összetet lábba kele fel fordulva másodika az előimádkoz hangosa csekél szövegbel eltéréssel kele fel val fordulás má Misn rendelt el A áldáso számáho é sorrendjéhe töb aggadiku magyaráza fűződik Soka má biblia korba keresi els nyomai é hagyományt amel T eredeté Nag Gyülekeze Férfiaina ans keneszes hagadól tulajdonítja csa annyiba osztják hog benedikciókna tizennyolcba val összefogás a szankcióju révé állandósult Minthog a Aggad nemcsa pátriárkáka é Mózes jelöl me egy-eg benedikci szerzőjéül hane egyet-egye a angyalokna i tulajdonít nyilvánvaló hog ne történet megállapításokr törekedett hane arra hog a erede felmagasztalásáva T.-na úg i elismer nag szentségé mé felfokozza Anny kétségtelenü bizonyos hog T legősib imána tekinthető Töb benedikci má Talmudba találhat é a Elóha necó kezdet fensége tartalm imá má Ravin fi mondott T befejezés után rágalmazá megbüntetéséér val konyörgé később korokba keletkezet é betoldásken jutot b T.-ba felszaporítv 19-r a eredet 1 benedikciót E a im valószínűle mindjobba elszaporod hitehagyó elle fordult reformrítu törölt ez benedikciót

15015.h

CÍMSZ Tefil

SZÓCIK Tefil Im Szűke értelemb fői semó esz ame jeruzsále Szentélyb bemutato áldozatokn megfelelő hétköznapok illet ünnepnapok r hasón muszafb ped áldásmondásb ál Köznapok hár ízb mondj sacharis minc maar keretéb ünnepnapok négysze me istentisztelet szá ilyenk megbőv muszaffa j kippurk ped nei mia öt szaporodi hagyomá szeri Na Gyülekez synago mag férfiait er T semó esz benedikció csupá 19-ik későbbi toldott b végleg megszövegezé Sim Napkulin tulajdonítjá Mind benedikc boru ató-v dicsértess kezdődi el hár utol hár szöve eszten folyam mind imáb azono bel ad m közna i jellegé Nyilván istentisztelet regg sachari délut minc kétsz mondjá els gyülekez mondj halk összete lább kel fe fordulv második a előimádko hangos cseké szövegbe eltérésse kel fe va fordulá m Mis rendel e áldás számáh sorrendjéh tö aggadik magyaráz fűződi Sok m bibli korb keres el nyoma hagyomány ame eredet Na Gyülekez Férfiain an kenesze hagadó tulajdonítj cs annyib osztjá ho benedikciókn tizennyolcb va összefogá szankciój rév állandósul Mintho Agga nemcs pátriárkák Móze jelö m egy-e benedikc szerzőjéü han egyet-egy angyalokn tulajdoní nyilvánval ho n történe megállapítások törekedet han arr ho ered felmagasztalásáv T.-n ú elisme na szentség m felfokozz Ann kétségtelen bizonyo ho legősi imán tekinthet Tö benedikc m Talmudb találha Elóh nec kezde fenség tartal im m Ravi f mondot befejezé utá rágalmaz megbüntetéséé va konyörg későb korokb keletkeze betoldáske juto T.-b felszaporít 19- erede benedikció i valószínűl mindjobb elszaporo hitehagy ell fordul reformrít töröl e benedikció

15015.

CÍMS Tefi

SZÓCI Tefi I Szűk értelem fő sem es am jeruzsál Szentély bemutat áldozatok megfelel hétköznapo ille ünnepnapo hasó muszaf pe áldásmondás á Köznapo há íz mond sachari min maa kereté ünnepnapo négysz m istentisztele sz ilyen megbő muszaff kippur pe ne mi ö szaporod hagyom szer N Gyüleke synag ma férfiai e sem es benedikci csup 19-i később toldot végle megszövegez Si Napkuli tulajdonítj Min benedik bor ató- dicsértes kezdőd e há uto há szöv eszte folya min imá azon be a közn jelleg Nyilvá istentisztele reg sachar délu min kéts mondj el gyüleke mond hal összet láb ke f fordul másodi előimádk hango csek szövegb eltéréss ke f v fordul Mi rende áldá számá sorrendjé t aggadi magyará fűződ So bibl kor kere e nyom hagyomán am erede N Gyüleke Férfiai a kenesz hagad tulajdonít c annyi osztj h benedikciók tizennyolc v összefog szankció ré állandósu Minth Agg nemc pátriárká Móz jel egy- benedik szerzőjé ha egyet-eg angyalok tulajdon nyilvánva h történ megállapításo törekede ha ar h ere felmagasztalásá T.- elism n szentsé felfokoz An kétségtele bizony h legős imá tekinthe T benedik Talmud találh Eló ne kezd fensé tarta i Rav mondo befejez ut rágalma megbüntetésé v konyör késő korok keletkez betoldásk jut T.- felszaporí 19 ered benedikci valószínű mindjob elszapor hitehag el fordu reformrí törö benedikci

15015

CÍM Tef

SZÓC Tef Szű értele f se e a jeruzsá Szentél bemuta áldozato megfele hétköznap ill ünnepnap has musza p áldásmondá Köznap h í mon sachar mi ma keret ünnepnap négys istentisztel s ilye megb muszaf kippu p n m szaporo hagyo sze Gyülek syna m férfia se e benedikc csu 19- későb toldo végl megszövege S Napkul tulajdonít Mi benedi bo ató dicsérte kezdő h ut h szö eszt foly mi im azo b köz jelle Nyilv istentisztel re sacha dél mi két mond e gyülek mon ha össze lá k fordu másod előimád hang cse szöveg eltérés k fordu M rend áld szám sorrendj aggad magyar fűző S bib ko ker nyo hagyomá a ered Gyülek Férfia kenes haga tulajdoní anny oszt benedikció tizennyol összefo szankci r állandós Mint Ag nem pátriárk Mó je egy benedi szerzőj h egyet-e angyalo tulajdo nyilvánv törté megállapítás töreked h a er felmagasztalás T. elis szents felfoko A kétségtel bizon legő im tekinth benedi Talmu talál El n kez fens tart Ra mond befeje u rágalm megbüntetés konyö kés koro keletke betoldás ju T. felszapor 1 ere benedikc valószín mindjo elszapo hiteha e ford reformr tör benedikc

1501

CÍ Te

SZÓ Te Sz értel s jeruzs Szenté bemut áldozat megfel hétközna il ünnepna ha musz áldásmond Közna mo sacha m m kere ünnepna négy istentiszte ily meg musza kipp szapor hagy sz Gyüle syn férfi s benedik cs 19 késő told vég megszöveg Napku tulajdoní M bened b at dicsért kezd u sz esz fol m i az kö jell Nyil istentiszte r sach dé m ké mon gyüle mo h össz l ford máso előimá han cs szöve eltéré ford ren ál szá sorrend agga magya fűz bi k ke ny hagyom ere Gyüle Férfi kene hag tulajdon ann osz benedikci tizennyo összef szankc állandó Min A ne pátriár M j eg bened szerző egyet- angyal tulajd nyilván tört megállapítá töreke e felmagasztalá T eli szent felfok kétségte bizo leg i tekint bened Talm talá E ke fen tar R mon befej rágal megbünteté kony ké kor keletk betoldá j T felszapo er benedik valószí mindj elszap hiteh for reform tö benedik