15019.htm

CÍMSZÓ: Teitelbaum

SZEMÉLYNÉV: Teitelbaum Mózes

SZÓCIKK: "T. Mózes, rabbi és író, a magyarországi chásszidizmus megalapítója, aTeitelbaum-család feje, szül. Premiszlánban 1759., megh. Sátoraljaújhelyen 1841. A Teitelbaum név a német Datelbaum szóból ered. A család R. Iszerlesz Mózestól származtatja magát és több tudós és rabbi tagja volt. T. tanulmányait R. Jószéf kolabszovi, R. Jaakov lublini rabbinál és unokatestvérénél Szatrinovban végezte. 1784 vagy 1785. lett sinavi rabbi, 1808. pedig Sátoraljaújhelyre választották meg. Itt látogatott jesivát tartott fenn s körülbelül 33 évig tanított. Tudásának és aszkétikus vallásosságának híre messze vidékekre terjedt. Mikor mestere, a lublini R. Jaakov meghalt, a chásszidok hozzá zarándokoltak káméákért s ő nem tagadta meg kívánságukat. Hívei az «öreg szent»-nek hívták. Nemzsidó körökben is elterjedt a híre s a legenda szerint, újhelyi gimnazista korában Kossuth Lajos is járt egyszer a nagy papnál, aki megjósolta neki eljövendő dicsőségét és megáldotta. A következő munkákat írta: Jiszmách Móse, kommentár a Tórához, a prófétákhoz és a példabeszédekhez; Tefiló le-Móse, kommentár a Zsoltárokhoz; Jósir Móse, kommentár az Énekek Énekéhez; Kelil tiferesz, kommentár Rúthoz; Evel Móse, kommentár a Siralmakhoz ; Mor ulvónó, kommentár Kohelethez; Oszisz szimoni, kommentár Eszterhez; Hésiv Mósa, responzumok, megjegyzések a kódexekhez ; Jén hore kach, kommentár az Agádákhoz; Suach szefunim, kommentár az imakönyvhöz; Tocháchász chájim, erkölcsprédikációk; Avkasz rochél, pótlások. Egyetlen fia, Eleazar, szül. 1788. Máramarosszigeten lett rabbi, megh. u. o. 1855. Ennek fia Jehudó Jekuniél, szül. Drohobicon 1808., a zemplénmegyei Hroszkón lett rabbi, majd nagyatyját követte, ennek halála után, a sátoraljaújhelyi rabbiszékben. Ő adta ki nagyatyja munkáit. Saját művei ezek : Jitávlév, kommentár a Tórához; Jitáv szónim, homiliák; Ávné cedek, responzumok; Ráv tav, kommentár a Tórához. Élete végén a palesztinai Szafllbe vándorolt, itt halt meg 1891."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5019. címszó a lexikon => 887. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15019.htm

CÍMSZÓ: Teitelbaum

SZEMÉLYNÉV: Teitelbaum Mózes

SZÓCIKK: T. Mózes, rabbi és író, a magyarországi chásszidizmus megalapítója, aTeitelbaum-család feje, szül. Premiszlánban 1759., megh. Sátoraljaújhelyen 1841. A Teitelbaum név a német Datelbaum szóból ered. A család R. Iszerlesz Mózestól származtatja magát és több tudós és rabbi tagja volt. T. tanulmányait R. Jószéf kolabszovi, R. Jaakov lublini rabbinál és unokatestvérénél Szatrinovban végezte. 1784 vagy 1785. lett sinavi rabbi, 1808. pedig Sátoraljaújhelyre választották meg. Itt látogatott jesivát tartott fenn s körülbelül 33 évig tanított. Tudásának és aszkétikus vallásosságának híre messze vidékekre terjedt. Mikor mestere, a lublini R. Jaakov meghalt, a chásszidok hozzá zarándokoltak káméákért s ő nem tagadta meg kívánságukat. Hívei az öreg szent -nek hívták. Nemzsidó körökben is elterjedt a híre s a legenda szerint, újhelyi gimnazista korában Kossuth Lajos is járt egyszer a nagy papnál, aki megjósolta neki eljövendő dicsőségét és megáldotta. A következő munkákat írta: Jiszmách Móse, kommentár a Tórához, a prófétákhoz és a példabeszédekhez; Tefiló le-Móse, kommentár a Zsoltárokhoz; Jósir Móse, kommentár az Énekek Énekéhez; Kelil tiferesz, kommentár Rúthoz; Evel Móse, kommentár a Siralmakhoz ; Mor ulvónó, kommentár Kohelethez; Oszisz szimoni, kommentár Eszterhez; Hésiv Mósa, responzumok, megjegyzések a kódexekhez ; Jén hore kach, kommentár az Agádákhoz; Suach szefunim, kommentár az imakönyvhöz; Tocháchász chájim, erkölcsprédikációk; Avkasz rochél, pótlások. Egyetlen fia, Eleazar, szül. 1788. Máramarosszigeten lett rabbi, megh. u. o. 1855. Ennek fia Jehudó Jekuniél, szül. Drohobicon 1808., a zemplénmegyei Hroszkón lett rabbi, majd nagyatyját követte, ennek halála után, a sátoraljaújhelyi rabbiszékben. Ő adta ki nagyatyja munkáit. Saját művei ezek : Jitávlév, kommentár a Tórához; Jitáv szónim, homiliák; Ávné cedek, responzumok; Ráv tav, kommentár a Tórához. Élete végén a palesztinai Szafllbe vándorolt, itt halt meg 1891.

15019.ht

CÍMSZÓ Teitelbau

SZEMÉLYNÉV Teitelbau Móze

SZÓCIKK T Mózes rabb é író magyarország chásszidizmu megalapítója aTeitelbaum-csalá feje szül Premiszlánba 1759. megh Sátoraljaújhelye 1841 Teitelbau né néme Datelbau szóbó ered csalá R Iszerles Mózestó származtatj magá é töb tudó é rabb tagj volt T tanulmányai R Jószé kolabszovi R Jaako lublin rabbiná é unokatestvéréné Szatrinovba végezte 178 vag 1785 let sinav rabbi 1808 pedi Sátoraljaújhelyr választottá meg It látogatot jesivá tartot fen körülbelü 3 évi tanított Tudásána é aszkétiku vallásosságána hír messz vidékekr terjedt Miko mestere lublin R Jaako meghalt chásszido hozz zarándokolta káméákér ne tagadt me kívánságukat Híve a öre szen -ne hívták Nemzsid körökbe i elterjed hír legend szerint újhely gimnazist korába Kossut Lajo i jár egysze nag papnál ak megjósolt nek eljövend dicsőségé é megáldotta következ munkáka írta Jiszmác Móse kommentá Tórához prófétákho é példabeszédekhez Tefil le-Móse kommentá Zsoltárokhoz Jósi Móse kommentá a Éneke Énekéhez Keli tiferesz kommentá Rúthoz Eve Móse kommentá Siralmakho Mo ulvónó kommentá Kohelethez Oszis szimoni kommentá Eszterhez Hési Mósa responzumok megjegyzése kódexekhe Jé hor kach kommentá a Agádákhoz Suac szefunim kommentá a imakönyvhöz Tocháchás chájim erkölcsprédikációk Avkas rochél pótlások Egyetle fia Eleazar szül 1788 Máramarosszigete let rabbi megh u o 1855 Enne fi Jehud Jekuniél szül Drohobico 1808. zemplénmegye Hroszkó let rabbi maj nagyatyjá követte enne halál után sátoraljaújhely rabbiszékben adt k nagyatyj munkáit Sajá műve eze Jitávlév kommentá Tórához Jitá szónim homiliák Ávn cedek responzumok Rá tav kommentá Tórához Élet végé palesztina Szafllb vándorolt it hal me 1891

15019.h

CÍMSZ Teitelba

SZEMÉLYNÉ Teitelba Móz

SZÓCIK Móze rab ír magyarorszá chásszidizm megalapítój aTeitelbaum-csal fej szü Premiszlánb 1759 meg Sátoraljaújhely 184 Teitelba n ném Datelba szób ere csal Iszerle Mózest származtat mag tö tud rab tag vol tanulmánya Jósz kolabszov Jaak lubli rabbin unokatestvérén Szatrinovb végezt 17 va 178 le sina rabb 180 ped Sátoraljaújhely választott me I látogato jesiv tarto fe körülbel év tanítot Tudásán aszkétik vallásosságán hí mess vidékek terjed Mik mester lubli Jaak meghal chásszid hoz zarándokolt káméáké n tagad m kívánságuka Hív ör sze -n hívtá Nemzsi körökb elterje hí legen szerin újhel gimnazis koráb Kossu Laj já egysz na papná a megjósol ne eljöven dicsőség megáldott követke munkák írt Jiszmá Mós komment Tóráho prófétákh példabeszédekhe Tefi le-Mós komment Zsoltárokho Jós Mós komment Ének Énekéhe Kel tiferes komment Rútho Ev Mós komment Siralmakh M ulvón komment Kohelethe Oszi szimon komment Eszterhe Hés Mós responzumo megjegyzés kódexekh J ho kac komment Agádákho Sua szefuni komment imakönyvhö Tocháchá cháji erkölcsprédikáció Avka roché pótláso Egyetl fi Eleaza szü 178 Máramarossziget le rabb meg 185 Enn f Jehu Jekunié szü Drohobic 1808 zemplénmegy Hroszk le rabb ma nagyatyj követt enn halá utá sátoraljaújhel rabbiszékbe ad nagyaty munkái Saj műv ez Jitávlé komment Tóráho Jit szóni homiliá Áv cede responzumo R ta komment Tóráho Éle vég palesztin Szafll vándorol i ha m 189

15019.

CÍMS Teitelb

SZEMÉLYN Teitelb Mó

SZÓCI Móz ra í magyarorsz chásszidiz megalapító aTeitelbaum-csa fe sz Premiszlán 175 me Sátoraljaújhel 18 Teitelb né Datelb szó er csa Iszerl Mózes származta ma t tu ra ta vo tanulmány Jós kolabszo Jaa lubl rabbi unokatestvéré Szatrinov végez 1 v 17 l sin rab 18 pe Sátoraljaújhel választot m látogat jesi tart f körülbe é taníto Tudásá aszkéti vallásosságá h mes vidéke terje Mi meste lubl Jaa megha chásszi ho zarándokol káméák taga kívánságuk Hí ö sz - hívt Nemzs körök elterj h lege szeri újhe gimnazi korá Koss La j egys n papn megjóso n eljöve dicsősé megáldot követk munká ír Jiszm Mó kommen Tóráh próféták példabeszédekh Tef le-Mó kommen Zsoltárokh Jó Mó kommen Éne Énekéh Ke tifere kommen Rúth E Mó kommen Siralmak ulvó kommen Koheleth Osz szimo kommen Eszterh Hé Mó responzum megjegyzé kódexek h ka kommen Agádákh Su szefun kommen imakönyvh Tochách cháj erkölcsprédikáci Avk roch pótlás Egyet f Eleaz sz 17 Máramarosszige l rab me 18 En Jeh Jekuni sz Drohobi 180 zemplénmeg Hrosz l rab m nagyaty követ en hal ut sátoraljaújhe rabbiszékb a nagyat munká Sa mű e Jitávl kommen Tóráh Ji szón homili Á ced responzum t kommen Tóráh Él vé paleszti Szafl vándoro h 18

15019

CÍM Teitel

SZEMÉLY Teitel M

SZÓC Mó r magyarors chásszidi megalapít aTeitelbaum-cs f s Premiszlá 17 m Sátoraljaújhe 1 Teitel n Datel sz e cs Iszer Móze származt m t r t v tanulmán Jó kolabsz Ja lub rabb unokatestvér Szatrino vége 1 si ra 1 p Sátoraljaújhe választo látoga jes tar körülb tanít Tudás aszkét vallásosság me vidék terj M mest lub Ja megh chássz h zarándoko káméá tag kívánságu H s hív Nemz körö elter leg szer újh gimnaz kor Kos L egy pap megjós eljöv dicsős megáldo követ munk í Jisz M komme Tórá prófétá példabeszédek Te le-M komme Zsoltárok J M komme Én Éneké K tifer komme Rút M komme Siralma ulv komme Kohelet Os szim komme Eszter H M responzu megjegyz kódexe k komme Agádák S szefu komme imakönyv Tochác chá erkölcsprédikác Av roc pótlá Egye Elea s 1 Máramarosszig ra m 1 E Je Jekun s Drohob 18 zemplénme Hros ra nagyat köve e ha u sátoraljaújh rabbiszék nagya munk S m Jitáv komme Tórá J szó homil ce responzu komme Tórá É v paleszt Szaf vándor 1

1501

CÍ Teite

SZEMÉL Teite

SZÓ M magyaror chásszid megalapí aTeitelbaum-c Premiszl 1 Sátoraljaújh Teite Date s c Isze Móz származ tanulmá J kolabs J lu rab unokatestvé Szatrin vég s r Sátoraljaújh választ látog je ta körül taní Tudá aszké vallásossá m vidé ter mes lu J meg cháss zarándok kámé ta kívánság hí Nem kör elte le sze új gimna ko Ko eg pa megjó eljö dicső megáld köve mun Jis komm Tór prófét példabeszéde T le- komm Zsoltáro komm É Ének tife komm Rú komm Siralm ul komm Kohele O szi komm Eszte responz megjegy kódex komm Agádá szef komm imaköny Tochá ch erkölcsprédiká A ro pótl Egy Ele Máramarosszi r J Jeku Droho 1 zemplénm Hro r nagya köv h sátoraljaúj rabbiszé nagy mun Jitá komm Tór sz homi c responz komm Tór palesz Sza vándo