15021.htm

CÍMSZÓ: Teka

SZÓCIKK: Egy 1384. kelt okirat említ is egy Thehan nevű birtokot. Apjának egyébként már Imre, vagy III. Béla Besenyőt adományozta, amelyhez hatalmas földbirtok tartozott. Ezt a birtokot atyja halála után 1230-ig tartotta meg. A Sopron melletti Ruhtukeur, a mai Röjtök, is tulajdonába tartozott. T. nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában is jelentős szerepet játszott és neve először Lipót osztrák herceg és Endre kiegyezése alkalmával 1225. szerepel. T. vállalta a kezességet azért a 2000 márkáért, amelynek lefizetésére Lipót kötelezte magát. Mikor Béla atyjának, Endrének pazarlásait helyre akarta hozni és számos királyi adománylevelet érvényteleníttetett, T.-t is megfosztotta Ruhtukeur birtokától és azt Simon aragóniai lovagnak adományozta. T. nehezen vált meg birtokától, de 1228. mégis kénytelen volt engedelmeskedni a királyi rendeletnek. Tekintélye mindamellett egyre gyarapodott, neve szerepel az osztrák-magyar békeszerződésben. Közben ugyanis megbízták a királyi kamara, illetve a kincstár vezetésével és ily módon jutott a kamaragrófi címhez. 1233-ban eladta Besenyőt is, hogy a királyi pénztárnál csinált adósságát kifizethesse. Lehet azonban, hogy nem anyagi kényszer miatt adta el, hanem, mert már akkor elhatározta, hogy kivándorol Magyarországból. Mikor 1233. a zsidókra vonatkozó szigorú rendeletek miatt (l. Beregi eskü) tisztségét ott kellett hagynia és a zsidó folt viseletének elrendelése is csak újabb megalázást jelentett volna számára, kivándorolt Ausztriába és 1235. már Bécsben élt, ahol zálogüzletekkel foglalkozott. Mikor IV. Béla a tatárveszedelem hírére kénytelen volt visszavonni azt a határozatot, amely a zsidókat a közhivatalok viselésétől eltiltotta, T. visszatért és ismét tekintélyes szerepet játszott. IV. Béla ekkor T.-nak egy Csenke nevű földbirtokot adományozott, amit viszont Simon aragóniai lovagtól vett el, valószínűleg azért, mert a tatárok ellen készülő királynak T. nagy kölcsönöket bocsátott a rendelkezésére. A tatárjárás után T. nyomtalanul eltűnt. Birtokát a király ismét Simon lovagnak adományozta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5021. címszó a lexikon => 888. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15021.htm

CÍMSZÓ: Teka

SZÓCIKK: Egy 1384. kelt okirat említ is egy Thehan nevű birtokot. Apjának egyébként már Imre, vagy III. Béla Besenyőt adományozta, amelyhez hatalmas földbirtok tartozott. Ezt a birtokot atyja halála után 1230-ig tartotta meg. A Sopron melletti Ruhtukeur, a mai Röjtök, is tulajdonába tartozott. T. nemcsak Magyarországon, hanem Ausztriában is jelentős szerepet játszott és neve először Lipót osztrák herceg és Endre kiegyezése alkalmával 1225. szerepel. T. vállalta a kezességet azért a 2000 márkáért, amelynek lefizetésére Lipót kötelezte magát. Mikor Béla atyjának, Endrének pazarlásait helyre akarta hozni és számos királyi adománylevelet érvényteleníttetett, T.-t is megfosztotta Ruhtukeur birtokától és azt Simon aragóniai lovagnak adományozta. T. nehezen vált meg birtokától, de 1228. mégis kénytelen volt engedelmeskedni a királyi rendeletnek. Tekintélye mindamellett egyre gyarapodott, neve szerepel az osztrák-magyar békeszerződésben. Közben ugyanis megbízták a királyi kamara, illetve a kincstár vezetésével és ily módon jutott a kamaragrófi címhez. 1233-ban eladta Besenyőt is, hogy a királyi pénztárnál csinált adósságát kifizethesse. Lehet azonban, hogy nem anyagi kényszer miatt adta el, hanem, mert már akkor elhatározta, hogy kivándorol Magyarországból. Mikor 1233. a zsidókra vonatkozó szigorú rendeletek miatt l. Beregi eskü tisztségét ott kellett hagynia és a zsidó folt viseletének elrendelése is csak újabb megalázást jelentett volna számára, kivándorolt Ausztriába és 1235. már Bécsben élt, ahol zálogüzletekkel foglalkozott. Mikor IV. Béla a tatárveszedelem hírére kénytelen volt visszavonni azt a határozatot, amely a zsidókat a közhivatalok viselésétől eltiltotta, T. visszatért és ismét tekintélyes szerepet játszott. IV. Béla ekkor T.-nak egy Csenke nevű földbirtokot adományozott, amit viszont Simon aragóniai lovagtól vett el, valószínűleg azért, mert a tatárok ellen készülő királynak T. nagy kölcsönöket bocsátott a rendelkezésére. A tatárjárás után T. nyomtalanul eltűnt. Birtokát a király ismét Simon lovagnak adományozta.

15021.ht

CÍMSZÓ Tek

SZÓCIKK Eg 1384 kel okira emlí i eg Theha nev birtokot Apjána egyébkén má Imre vag III Bél Besenyő adományozta amelyhe hatalma földbirto tartozott Ez birtoko atyj halál utá 1230-i tartott meg Sopro mellett Ruhtukeur ma Röjtök i tulajdonáb tartozott T nemcsa Magyarországon hane Ausztriába i jelentő szerepe játszot é nev előszö Lipó osztrá herce é Endr kiegyezés alkalmáva 1225 szerepel T vállalt kezessége azér 200 márkáért amelyne lefizetésér Lipó kötelezt magát Miko Bél atyjának Endréne pazarlásai helyr akart hozn é számo király adománylevele érvényteleníttetett T.- i megfosztott Ruhtukeu birtokátó é az Simo aragónia lovagna adományozta T neheze vál me birtokától d 1228 mégi kénytele vol engedelmeskedn király rendeletnek Tekintély mindamellet egyr gyarapodott nev szerepe a osztrák-magya békeszerződésben Közbe ugyani megbíztá király kamara illetv kincstá vezetéséve é il módo jutot kamaragróf címhez 1233-ba eladt Besenyő is hog király pénztárná csinál adósságá kifizethesse Lehe azonban hog ne anyag kénysze miat adt el hanem mer má akko elhatározta hog kivándoro Magyarországból Miko 1233 zsidókr vonatkoz szigor rendelete miat l Bereg esk tisztségé ot kellet hagyni é zsid fol viseleténe elrendelés i csa újab megalázás jelentet voln számára kivándorol Ausztriáb é 1235 má Bécsbe élt aho zálogüzletekke foglalkozott Miko IV Bél tatárveszedele hírér kénytele vol visszavonn az határozatot amel zsidóka közhivatalo viselésétő eltiltotta T visszatér é ismé tekintélye szerepe játszott IV Bél ekko T.-na eg Csenk nev földbirtoko adományozott ami viszon Simo aragónia lovagtó vet el valószínűle azért mer tatáro elle készül királyna T nag kölcsönöke bocsátot rendelkezésére tatárjárá utá T nyomtalanu eltűnt Birtoká királ ismé Simo lovagna adományozta

15021.h

CÍMSZ Te

SZÓCIK E 138 ke okir eml e Theh ne birtoko Apján egyébké m Imr va II Bé Beseny adományozt amelyh hatalm földbirt tartozot E birtok aty halá ut 1230- tartot me Sopr mellet Ruhtukeu m Röjtö tulajdoná tartozot nemcs Magyarországo han Ausztriáb jelent szerep játszo ne elősz Lip osztr herc End kiegyezé alkalmáv 122 szerepe vállal kezesség azé 20 márkáér amelyn lefizetésé Lip kötelez magá Mik Bé atyjána Endrén pazarlása hely akar hoz szám királ adománylevel érvényteleníttetet T. megfosztot Ruhtuke birtokát a Sim aragóni lovagn adományozt nehez vá m birtokátó 122 még kénytel vo engedelmesked királ rendeletne Tekintél mindamelle egy gyarapodot ne szerep osztrák-magy békeszerződésbe Közb ugyan megbízt királ kamar illet kincst vezetésév i mód juto kamaragró címhe 1233-b elad Beseny i ho királ pénztárn csiná adósság kifizethess Leh azonba ho n anya kénysz mia ad e hane me m akk elhatározt ho kivándor Magyarországbó Mik 123 zsidók vonatko szigo rendelet mia Bere es tisztség o kelle hagyn zsi fo viseletén elrendelé cs úja megalázá jelente vol számár kivándoro Ausztriá 123 m Bécsb él ah zálogüzletekk foglalkozot Mik I Bé tatárveszedel híré kénytel vo visszavon a határozato ame zsidók közhivatal viselését eltiltott visszaté ism tekintély szerep játszot I Bé ekk T.-n e Csen ne földbirtok adományozot am viszo Sim aragóni lovagt ve e valószínűl azér me tatár ell készü királyn na kölcsönök bocsáto rendelkezésér tatárjár ut nyomtalan eltűn Birtok kirá ism Sim lovagn adományozt

15021.

CÍMS T

SZÓCI 13 k oki em The n birtok Apjá egyébk Im v I B Besen adományoz amely hatal földbir tartozo birto at hal u 1230 tarto m Sop melle Ruhtuke Röjt tulajdon tartozo nemc Magyarország ha Ausztriá jelen szere játsz n elős Li oszt her En kiegyez alkalmá 12 szerep válla kezessé az 2 márkáé amely lefizetés Li kötele mag Mi B atyján Endré pazarlás hel aka ho szá kirá adományleve érvényteleníttete T megfoszto Ruhtuk birtoká Si aragón lovag adományoz nehe v birtokát 12 mé kényte v engedelmeske kirá rendeletn Tekinté mindamell eg gyarapodo n szere osztrák-mag békeszerződésb Köz ugya megbíz kirá kama ille kincs vezetésé mó jut kamaragr címh 1233- ela Besen h kirá pénztár csin adóssá kifizethes Le azonb h any kénys mi a han m ak elhatároz h kivándo Magyarországb Mi 12 zsidó vonatk szig rendele mi Ber e tisztsé kell hagy zs f viseleté elrendel c új megaláz jelent vo számá kivándor Ausztri 12 Bécs é a zálogüzletek foglalkozo Mi B tatárveszede hír kényte v visszavo határozat am zsidó közhivata viselésé eltiltot visszat is tekintél szere játszo B ek T.- Cse n földbirto adományozo a visz Si aragón lovag v valószínű azé m tatá el kész király n kölcsönö bocsát rendelkezésé tatárjá u nyomtala eltű Birto kir is Si lovag adományoz

15021

CÍM

SZÓC 1 ok e Th birto Apj egyéb I Bese adományo amel hata földbi tartoz birt a ha 123 tart So mell Ruhtuk Röj tulajdo tartoz nem Magyarorszá h Ausztri jele szer játs elő L osz he E kiegye alkalm 1 szere váll kezess a márká amel lefizeté L kötel ma M atyjá Endr pazarlá he ak h sz kir adománylev érvényteleníttet megfoszt Ruhtu birtok S aragó lova adományo neh birtoká 1 m kényt engedelmesk kir rendelet Tekint mindamel e gyarapod szer osztrák-ma békeszerződés Kö ugy megbí kir kam ill kinc vezetés m ju kamarag cím 1233 el Bese kir pénztá csi adóss kifizethe L azon an kény m ha a elhatáro kivánd Magyarország M 1 zsid vonat szi rendel m Be tiszts kel hag z viselet elrende ú megalá jelen v szám kivándo Ausztr 1 Béc zálogüzlete foglalkoz M tatárveszed hí kényt visszav határoza a zsid közhivat viselés eltilto vissza i tekinté szer játsz e T. Cs földbirt adományoz vis S aragó lova valószín az tat e kés királ kölcsön bocsá rendelkezés tatárj nyomtal elt Birt ki i S lova adományo

1502SZÓ o T birt Ap egyé Bes adomány ame hat földb tarto bir h 12 tar S mel Ruhtu Rö tulajd tarto ne Magyarorsz Ausztr jel sze ját el os h kiegy alkal szer vál kezes márk ame lefizet köte m atyj End pazarl h a s ki adományle érvénytelenítte megfosz Ruht birto arag lov adomány ne birtok kény engedelmes ki rendele Tekin mindame gyarapo sze osztrák-m békeszerződé K ug megb ki ka il kin vezeté j kamara cí 123 e Bes ki pénzt cs adós kifizeth azo a kén h elhatár kiván Magyarorszá zsi vona sz rende B tiszt ke ha visele elrend megal jele szá kivánd Auszt Bé zálogüzlet foglalko tatárvesze h kény vissza határoz zsi közhiva viselé eltilt vissz tekint sze játs T C földbir adományo vi arag lov valószí a ta ké kirá kölcsö bocs rendelkezé tatár nyomta el Bir k lov adomány