15023.htm

CÍMSZÓ: Teke

SZÓCIKK: Teke (Tea?a, R.) kisközség, Kolozs vármegye. A T.-i (orthodox) hitközség nem egészen 70 éves. 1860-ban alakult. Alapítói, egyben első elöljárói Haimann Emánuel és Lázár voltak, továbbá Kain Mihály, aki hosszú évekig közmegelégedésre töltötte be a hitközség elnöki tisztét. A hitközség első rabbija Keller Hersck volt, aki később Nagysomkút főrabbija lett s ott is halt meg 1928. A kis hitközségnek van egy régi, fából épült temploma és egy 1870. létesült Talmud Tórája, melyet 15 növendék látogat. Ugyanezen évben létesült a Chevra Kadisa és a rituális fürdő is, melyeknek megalapítását Kain Mihály és Haimann Emánuel nagyobb alapítványai tették lehetővé. A hitközség tagjai közül a társadalmi életben Klein Vilmos ügyvéd, Adler Nándor községi orvos és Vass Arnold járásbíró játszanak nagyobb szerepet. A hitközség anyakönyvi területéhez a tekei járás községei tartoznak. A hitközség 100,000 lei-es évi költségvetéssel dolgozik, melyből 30,000 lei-t fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség lélekszáma 120, a családok száma 20. Adót senki sem fizet, miután a hitközséget a tagok önkéntes adományaiból tartják fenn. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 1 gazdálkodó, 2 tanító, 6 kereskedő, 1 vállalkozó, 5 iparos és 1 magánzó. A hitközségnek hosszabb ideig rabbihelyettese volt Fränkel Pinkász (szül. Beregszász 1853, megh. u. o. 1923), a kiváló talmudtudós, aki több responzikus munkát írt. A hitközségnek a világháborúban részt vett 25 tagja közül 1 halt hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Ágoston Henrik elnök, Enster Bernát gondnok, Schieber Baruch anyakönyvvezető és Hirsch Mózes rabbi-helyettes.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5023. címszó a lexikon => 888. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15023.htm

CÍMSZÓ: Teke

SZÓCIKK: Teke Tea?a, R. kisközség, Kolozs vármegye. A T.-i orthodox hitközség nem egészen 70 éves. 1860-ban alakult. Alapítói, egyben első elöljárói Haimann Emánuel és Lázár voltak, továbbá Kain Mihály, aki hosszú évekig közmegelégedésre töltötte be a hitközség elnöki tisztét. A hitközség első rabbija Keller Hersck volt, aki később Nagysomkút főrabbija lett s ott is halt meg 1928. A kis hitközségnek van egy régi, fából épült temploma és egy 1870. létesült Talmud Tórája, melyet 15 növendék látogat. Ugyanezen évben létesült a Chevra Kadisa és a rituális fürdő is, melyeknek megalapítását Kain Mihály és Haimann Emánuel nagyobb alapítványai tették lehetővé. A hitközség tagjai közül a társadalmi életben Klein Vilmos ügyvéd, Adler Nándor községi orvos és Vass Arnold járásbíró játszanak nagyobb szerepet. A hitközség anyakönyvi területéhez a tekei járás községei tartoznak. A hitközség 100,000 lei-es évi költségvetéssel dolgozik, melyből 30,000 lei-t fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség lélekszáma 120, a családok száma 20. Adót senki sem fizet, miután a hitközséget a tagok önkéntes adományaiból tartják fenn. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 1 gazdálkodó, 2 tanító, 6 kereskedő, 1 vállalkozó, 5 iparos és 1 magánzó. A hitközségnek hosszabb ideig rabbihelyettese volt Fränkel Pinkász szül. Beregszász 1853, megh. u. o. 1923 , a kiváló talmudtudós, aki több responzikus munkát írt. A hitközségnek a világháborúban részt vett 25 tagja közül 1 halt hősi halált. A hitközség mai vezetősége: Ágoston Henrik elnök, Enster Bernát gondnok, Schieber Baruch anyakönyvvezető és Hirsch Mózes rabbi-helyettes.

15023.ht

CÍMSZÓ Tek

SZÓCIKK Tek Tea?a R kisközség Koloz vármegye T.- orthodo hitközsé ne egésze 7 éves 1860-ba alakult Alapítói egybe els elöljáró Haiman Emánue é Lázá voltak tovább Kai Mihály ak hossz éveki közmegelégedésr töltött b hitközsé elnök tisztét hitközsé els rabbij Kelle Hersc volt ak későb Nagysomkú főrabbij let ot i hal me 1928 ki hitközségne va eg régi fábó épül templom é eg 1870 létesül Talmu Tórája melye 1 növendé látogat Ugyaneze évbe létesül Chevr Kadis é rituáli fürd is melyekne megalapításá Kai Mihál é Haiman Emánue nagyob alapítványa tetté lehetővé hitközsé tagja közü társadalm életbe Klei Vilmo ügyvéd Adle Nándo község orvo é Vas Arnol járásbír játszana nagyob szerepet hitközsé anyakönyv területéhe teke járá községe tartoznak hitközsé 100,00 lei-e év költségvetésse dolgozik melybő 30,00 lei- fordí szociáli é filantropiku célokra hitközsé lélekszám 120 családo szám 20 Adó senk se fizet miutá hitközsége tago önkénte adományaibó tartjá fenn Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó tanító kereskedő vállalkozó iparo é magánzó hitközségne hosszab idei rabbihelyettes vol Fränke Pinkás szül Beregszás 1853 megh u o 192 kivál talmudtudós ak töb responziku munká írt hitközségne világháborúba rész vet 2 tagj közü hal hős halált hitközsé ma vezetősége Ágosto Henri elnök Enste Berná gondnok Schiebe Baruc anyakönyvvezet é Hirsc Móze rabbi-helyettes

15023.h

CÍMSZ Te

SZÓCIK Te Tea? kisközsé Kolo vármegy T. orthod hitközs n egész éve 1860-b alakul Alapító egyb el elöljár Haima Emánu Láz volta továb Ka Mihál a hoss évek közmegelégedés töltöt hitközs elnö tiszté hitközs el rabbi Kell Hers vol a késő Nagysomk főrabbi le o ha m 192 k hitközségn v e rég fáb épü templo e 187 létesü Talm Tóráj mely növend látoga Ugyanez évb létesü Chev Kadi rituál für i melyekn megalapítás Ka Mihá Haima Emánu nagyo alapítvány tett lehetőv hitközs tagj köz társadal életb Kle Vilm ügyvé Adl Nánd közsé orv Va Arno járásbí játszan nagyo szerepe hitközs anyaköny területéh tek jár község tartozna hitközs 100,0 lei- é költségvetéss dolgozi melyb 30,0 lei ford szociál filantropik célokr hitközs lélekszá 12 család szá 2 Ad sen s fize miut hitközség tag önként adományaib tartj fen Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod tanít keresked vállalkoz ipar magánz hitközségn hossza ide rabbihelyette vo Fränk Pinká szü Beregszá 185 meg 19 kivá talmudtudó a tö responzik munk ír hitközségn világháborúb rés ve tag köz ha hő halál hitközs m vezetőség Ágost Henr elnö Enst Bern gondno Schieb Baru anyakönyvveze Hirs Móz rabbi-helyette

15023.

CÍMS T

SZÓCI T Tea kisközs Kol vármeg T ortho hitköz egés év 1860- alaku Alapít egy e elöljá Haim Emán Lá volt tová K Mihá hos éve közmegelégedé töltö hitköz eln tiszt hitköz e rabb Kel Her vo kés Nagysom főrabb l h 19 hitközség ré fá ép templ 18 létes Tal Tórá mel növen látog Ugyane év létes Che Kad rituá fü melyek megalapítá K Mih Haim Emán nagy alapítván tet lehető hitköz tag kö társada élet Kl Vil ügyv Ad Nán közs or V Arn járásb játsza nagy szerep hitköz anyakön területé te já közsé tartozn hitköz 100, lei költségvetés dolgoz mely 30, le for szociá filantropi célok hitköz léleksz 1 csalá sz A se fiz miu hitközsé ta önkén adományai tart fe Foglalko szeri nagykereske gazdálko taní kereske vállalko ipa magán hitközség hossz id rabbihelyett v Frän Pink sz Beregsz 18 me 1 kiv talmudtud t responzi mun í hitközség világháború ré v ta kö h h halá hitköz vezetősé Ágos Hen eln Ens Ber gondn Schie Bar anyakönyvvez Hir Mó rabbi-helyett

15023

CÍM

SZÓC Te kisköz Ko várme orth hitkö egé é 1860 alak Alapí eg elölj Hai Emá L vol tov Mih ho év közmegeléged tölt hitkö el tisz hitkö rab Ke He v ké Nagyso főrab 1 hitközsé r f é temp 1 léte Ta Tór me növe láto Ugyan é léte Ch Ka ritu f melye megalapít Mi Hai Emá nag alapítvá te lehet hitkö ta k társad éle K Vi ügy A Ná köz o Ar járás játsz nag szere hitkö anyakö terület t j közs tartoz hitkö 100 le költségveté dolgo mel 30 l fo szoci filantrop célo hitkö léleks csal s s fi mi hitközs t önké adománya tar f Foglalk szer nagykeresk gazdálk tan keresk vállalk ip magá hitközsé hoss i rabbihelyet Frä Pin s Beregs 1 m ki talmudtu responz mu hitközsé világhábor r t k hal hitkö vezetős Ágo He el En Be gond Schi Ba anyakönyvve Hi M rabbi-helyet

1502SZÓ T kiskö K várm ort hitk eg 186 ala Alap e elöl Ha Em vo to Mi h é közmegelége töl hitk e tis hitk ra K H k Nagys főra hitközs tem lét T Tó m növ lát Ugya lét C K rit mely megalapí M Ha Em na alapítv t lehe hitk t társa él V üg N kö A járá játs na szer hitk anyak terüle köz tarto hitk 10 l költségvet dolg me 3 f szoc filantro cél hitk lélek csa f m hitköz önk adomány ta Foglal sze nagykeres gazdál ta keres vállal i mag hitközs hos rabbihelye Fr Pi Bereg k talmudt respon m hitközs világhábo ha hitk vezető Ág H e E B gon Sch B anyakönyvv H rabbi-helye