15027.htm

CÍMSZÓ: Teleszky

SZEMÉLYNÉV: Teleszky István

SZÓCIKK: "Teleszky István*, jogtudós, államtitkár (T. János volt pénzügyminiszter édesapja) szül. Szatmáron 1836., megh. Koritnicán 1899. Jogot végzett és 1861. Nagyváradon nyitott ügyvédi irodát. 1874- 1897-ig országgyűlési képviselő volt. Az igazságügy minisztérium megbízásából kidolgozta a polgári törvénykönyv örökösödési részét. Művei: Örökösödési jogunk törvényhozási szabályozásához (1876); Az öröklési jog általános szabályai és a törvényes öröklés (1881). 1887-93. igazságügyi államtitkár volt és élénk kodifikátori tevékenységet fejtett ki. 1893-ban nyugdíjba vonult, s ekkor a Kisbirtokosok Földhitelintézetének elnökévé választották."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5027. címszó a lexikon => 888. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15027.htm

CÍMSZÓ: Teleszky

SZEMÉLYNÉV: Teleszky István

SZÓCIKK: Teleszky István*, jogtudós, államtitkár T. János volt pénzügyminiszter édesapja szül. Szatmáron 1836., megh. Koritnicán 1899. Jogot végzett és 1861. Nagyváradon nyitott ügyvédi irodát. 1874- 1897-ig országgyűlési képviselő volt. Az igazságügy minisztérium megbízásából kidolgozta a polgári törvénykönyv örökösödési részét. Művei: Örökösödési jogunk törvényhozási szabályozásához 1876 ; Az öröklési jog általános szabályai és a törvényes öröklés 1881 . 1887-93. igazságügyi államtitkár volt és élénk kodifikátori tevékenységet fejtett ki. 1893-ban nyugdíjba vonult, s ekkor a Kisbirtokosok Földhitelintézetének elnökévé választották.

15027.ht

CÍMSZÓ Teleszk

SZEMÉLYNÉV Teleszk Istvá

SZÓCIKK Teleszk István* jogtudós államtitká T Jáno vol pénzügyminiszte édesapj szül Szatmáro 1836. megh Koritnicá 1899 Jogo végzet é 1861 Nagyvárado nyitot ügyvéd irodát 1874 1897-i országgyűlés képvisel volt A igazságüg minisztériu megbízásábó kidolgozt polgár törvényköny örökösödés részét Művei Örökösödés jogun törvényhozás szabályozásáho 187 A öröklés jo általáno szabálya é törvénye öröklé 188 1887-93 igazságügy államtitká vol é élén kodifikátor tevékenysége fejtet ki 1893-ba nyugdíjb vonult ekko Kisbirtokoso Földhitelintézeténe elnökév választották

15027.h

CÍMSZ Telesz

SZEMÉLYNÉ Telesz Istv

SZÓCIK Telesz István jogtudó államtitk Ján vo pénzügyminiszt édesap szü Szatmár 1836 meg Koritnic 189 Jog végze 186 Nagyvárad nyito ügyvé irodá 187 1897- országgyűlé képvise vol igazságü minisztéri megbízásáb kidolgoz polgá törvénykön örökösödé részé Műve Örökösödé jogu törvényhozá szabályozásáh 18 öröklé j általán szabály törvény örökl 18 1887-9 igazságüg államtitk vo élé kodifikáto tevékenység fejte k 1893-b nyugdíj vonul ekk Kisbirtokos Földhitelintézetén elnöké választottá

15027.

CÍMS Teles

SZEMÉLYN Teles Ist

SZÓCI Teles Istvá jogtud államtit Já v pénzügyminisz édesa sz Szatmá 183 me Koritni 18 Jo végz 18 Nagyvára nyit ügyv irod 18 1897 országgyűl képvis vo igazság minisztér megbízásá kidolgo polg törvénykö örökösöd rész Műv Örökösöd jog törvényhoz szabályozásá 1 örökl általá szabál törvén örök 1 1887- igazságü államtit v él kodifikát tevékenysé fejt 1893- nyugdí vonu ek Kisbirtoko Földhitelintézeté elnök választott

15027

CÍM Tele

SZEMÉLY Tele Is

SZÓC Tele Istv jogtu államti J pénzügyminis édes s Szatm 18 m Koritn 1 J vég 1 Nagyvár nyi ügy iro 1 189 országgyű képvi v igazsá miniszté megbízás kidolg pol törvényk örökösö rés Mű Örökösö jo törvényho szabályozás örök által szabá törvé örö 1887 igazság államti é kodifiká tevékenys fej 1893 nyugd von e Kisbirtok Földhitelintézet elnö választot

1502

CÍ Tel

SZEMÉL Tel I

SZÓ Tel Ist jogt államt pénzügymini éde Szat 1 Korit vé Nagyvá ny üg ir 18 országgy képv igazs miniszt megbízá kidol po törvény örökös ré M Örökös j törvényh szabályozá örö álta szab törv ör 188 igazsá államt kodifik tevékeny fe 189 nyug vo Kisbirto Földhitelintéze eln választo