15028.htm

CÍMSZÓ: Telkes

SZEMÉLYNÉV: Telkes Simon

SZÓCIKK: "Telkes Simon (kelenföldi), közgazdasági író, szül. Szegeden 1845. 1867-ben az országos statisztikai hivatalba került. 1887-ben a kereskedelmi minisztériumban statisztikai referensnek osztották be. Mint főszámtanácsos vonult nyugalomba. Magyar nemességet kapott kelenföldi előnévvel. Érdekes tanulmányokat írt a magyar áruforgalmi statisztika köréből. A Kereskedelmi Múzeum által kiadott Kiviteli Címtár társszerkesztője volt. Önálló gazdasági munkái: Magyarország mezőgazdasági nyersterményeinek behozatala és kivitele (1884); Áruforgalmunk (1886); Eledelek és italok (1888); üvegiparunk (1895). A névmagyarosítási mozgalom megszervezésére egyesületet alapított."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5028. címszó a lexikon => 889. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15028.htm

CÍMSZÓ: Telkes

SZEMÉLYNÉV: Telkes Simon

SZÓCIKK: Telkes Simon kelenföldi , közgazdasági író, szül. Szegeden 1845. 1867-ben az országos statisztikai hivatalba került. 1887-ben a kereskedelmi minisztériumban statisztikai referensnek osztották be. Mint főszámtanácsos vonult nyugalomba. Magyar nemességet kapott kelenföldi előnévvel. Érdekes tanulmányokat írt a magyar áruforgalmi statisztika köréből. A Kereskedelmi Múzeum által kiadott Kiviteli Címtár társszerkesztője volt. Önálló gazdasági munkái: Magyarország mezőgazdasági nyersterményeinek behozatala és kivitele 1884 ; Áruforgalmunk 1886 ; Eledelek és italok 1888 ; üvegiparunk 1895 . A névmagyarosítási mozgalom megszervezésére egyesületet alapított.

15028.ht

CÍMSZÓ Telke

SZEMÉLYNÉV Telke Simo

SZÓCIKK Telke Simo kelenföld közgazdaság író szül Szegede 1845 1867-be a országo statisztika hivatalb került 1887-be kereskedelm minisztériumba statisztika referensne osztottá be Min főszámtanácso vonul nyugalomba Magya nemessége kapot kelenföld előnévvel Érdeke tanulmányoka ír magya áruforgalm statisztik köréből Kereskedelm Múzeu álta kiadot Kivitel Címtá társszerkesztőj volt Önáll gazdaság munkái Magyarorszá mezőgazdaság nyersterményeine behozatal é kivitel 188 Áruforgalmun 188 Eledele é italo 188 üvegiparun 189 névmagyarosítás mozgalo megszervezésér egyesülete alapított

15028.h

CÍMSZ Telk

SZEMÉLYNÉ Telk Sim

SZÓCIK Telk Sim kelenföl közgazdasá ír szü Szeged 184 1867-b ország statisztik hivatal kerül 1887-b kereskedel minisztériumb statisztik referensn osztott b Mi főszámtanács vonu nyugalomb Magy nemesség kapo kelenföl előnévve Érdek tanulmányok í magy áruforgal statiszti körébő Kereskedel Múze ált kiado Kivite Címt társszerkesztő vol Önál gazdasá munká Magyarorsz mezőgazdasá nyersterményein behozata kivite 18 Áruforgalmu 18 Eledel ital 18 üvegiparu 18 névmagyarosítá mozgal megszervezésé egyesület alapítot

15028.

CÍMS Tel

SZEMÉLYN Tel Si

SZÓCI Tel Si kelenfö közgazdas í sz Szege 18 1867- orszá statiszti hivata kerü 1887- kereskede minisztérium statiszti referens osztot M főszámtanác von nyugalom Mag nemessé kap kelenfö előnévv Érde tanulmányo mag áruforga statiszt köréb Kereskede Múz ál kiad Kivit Cím társszerkeszt vo Öná gazdas munk Magyarors mezőgazdas nyersterményei behozat kivit 1 Áruforgalm 1 Elede ita 1 üvegipar 1 névmagyarosít mozga megszervezés egyesüle alapíto

15028

CÍM Te

SZEMÉLY Te S

SZÓC Te S kelenf közgazda s Szeg 1 1867 orsz statiszt hivat ker 1887 keresked minisztériu statiszt referen oszto főszámtaná vo nyugalo Ma nemess ka kelenf előnév Érd tanulmány ma áruforg statisz köré Keresked Mú á kia Kivi Cí társszerkesz v Ön gazda mun Magyaror mezőgazda nyersterménye behoza kivi Áruforgal Eled it üvegipa névmagyarosí mozg megszervezé egyesül alapít

1502

CÍ T

SZEMÉL T

SZÓ T kelen közgazd Sze 186 ors statisz hiva ke 188 kereske minisztéri statisz refere oszt főszámtan v nyugal M nemes k kelen előné Ér tanulmán m árufor statis kör Kereske M ki Kiv C társszerkes Ö gazd mu Magyaro mezőgazd nyerstermény behoz kiv Áruforga Ele i üvegip névmagyaros moz megszervez egyesü alapí