15031.htm

CÍMSZÓ: Temesvár

SZÓCIKK: Temesvár (Tinusoara, R.) v. szab. kir. város. 72.555 lak., amelyből 6728 a zsidó (1910). A T.-i hitközség egyike a legérdekesebb múltú zsidó hitközségeknek. Alapítása összefügg a zsidóknak Spanyolországból való kiűzetésével. Tudvalevő, hogy a Spanyolországból kiűzött zsidók nagy része keleten, főleg pedig Konstantinápolyban telepedett le. Minden valószínűség szerint egy kis részük, amely Törökországban nem tudott magának egzisztenciát teremteni, tovább vándorolt s így jutott el Erdélybe és T.-ra. Hogyan, milyen ellenszolgáltatások fejében kapták meg ezek a spanyol zsidók a letelepedési engedélyt, erre vonatkozólag nagyon hiányosak az adatok. Azt se tudjuk, hogy kik és pontosan mikor alapították meg a hitközséget. A T.-i régi zsidó temetőben azonban számos évszázados sírkő tanúskodik, a hitközség nagy múltjáról és alapítóinak spanyol eredetéről. E sírkövek legrégebbike Assael Azrielé, aki a sírkő felirata szerint 1636. halt meg, chirurgus volt és egyúttal rabbi. Ez mindenesetre becses adat és arra enged következtetni, hogy a XVII. sz. legelején már volt hitközségi élet T.-on. Hosszú századokon át csendben, zavartalanul munkálkodva élt itt a zsidóság. Pontos és megbízható adatok a hitélet eseményeiről csak a XIX. sz, eleje óta állnak rendelkezésünkre. Ez adatokból kitűnik, hogy a hitközség főrabbija 1800-tól kezdve több mint egy félszázadon keresztül 1856-ig Oppenheimer Dávid volt, messze földön híres talmudtudós, akinek bölcs vezetése alatt szép fejlődésnek indult a hitközség. Vele egy időben a hitközség elnöke Gerstl Gavriel volt. Évszázadokon át kisebb imaházakban tartotta a hitközség istentiszteleteit, de már a múlt század hatvanas éveiben sürgős szüksége mutatkozott egy nagy templom építésének. Buziási Eisentädter Ignác akkori hitközségi elnök kezdeményezésére 1862. fel is épült a modern, új zsinagóga, melynek költségeit a hitközségi tagok önkéntes adományaiból fedezték. A hitközség a magyar zsidóság egyetemes gyűlése után a kongresszushoz csatlakozott. Talmud Tórája és elemi iskolája nincs a hitközségnek, ellenben 1918. nagy áldozatok árán megnyitotta a hitközség líceumát és kereskedelmi iskoláját A líceumnak leány- és fiútagozata van, a kereskedelmi iskolának csak fiúk a növendékei. E modern, nagyszerűen felszerelt középiskolának 350 növendéke van, Kiváló tanári testülete a következő: Marcus József líceumi igazgató, Márton Izidor a kereskedelmi iskola igazgatója. Tanárok: Fleischer Leopold, Gábor Áron, Kálmán László, Papp Illés, Szabó Mózes, Wagmann Albert, Taub Ábrahám, Grosz Gyula, Faragó Lajos, Vas Albert, Wein Teodoria, Löbl Eugénia, Ditrichstein Irén és Vajda Márton hitoktató. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, mely valószínűleg a hitközséggel egyidejűleg alakult meg és a Leánykiházasító Egylet (al. 1883), mindkettőnek Vértes Adolf az elnöke. Lehetséges, hogy rövidesen tető alá kerül az árvaház is, melyre Altmann Bernát hitközségi tag tett nagyobb alapítványt, mely azonban csak az alapító özvegyének halála után megy át a hitközség tulajdonába. A hitközség tagjai között többen fontos pozíciókat töltenek be gazdasági, kulturális vagy társadalmi téren. Ezek: Gans Leó csehszlovák konzul, a a Merkler-féle ernyőgyár társtulajdonosa; Hajdu Frigyes ügyvéd, volt országgyűlési képviselő a magyar parlamentben; Vértes Adolf hitközségi elnök, az ügyvédi kamara volt alelnöke; Szana Zsigmond angol királyi konzul, vezérigazgatója a Temesvári Bank és Kereskedelmi R.-T.-nak és a hozzátartozó iparvállalatoknak, melyek több mint ezer munkást foglalkoztatnak ; Jacobi Kálmán a Turul gyár vezérigazgatója, volt kormánybiztos főispán a Károlyi kormány alatt; Kun Richárd szeszgyári igazgató, a Kereskedelmi Egyesület elnöke; Ungár Adolf ügyvédi kamarai prodekán; Tyrman József ny. I. oszt. főtörzsorvos és Lindner Ármin bankvezérigazgató, T. város ny. tanácsnoka, aki a város fejlődését előmozdító egész sereg közüzem, intézmény, bank és ipari vállalat alapításában játszott vezető szerepet. A hitközség, illetve a líceum tulajdonában van egy több mint ezer kötetet kitevő könyvtár. A nagymultú hitközség érdekes történetét Singer Jakab, a gyárvárosi hitközség főrabbija írta meg. A hitközség évi 2.500,000 lei-es költségvetéssel dolgozik és 400,000 leit költ szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez a temesszékesi, csáki és vingai járások községei tartoznak. Lélekszáma 4000, családtagok száma kb. 1000, adót 1000-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 55 nagykereskedő, 20 gazdálkodó, 30 szabadpályán levő, 15 tanár, 50 közadakozásból élő, 225 kereskedő, 56 ügyvéd, 22 köztisztviselő. 3 művész, 13 nagyiparos, 22 orvos, 123 magántisztviselő, 84 vállalkozó, 83 iparos, 22 mérnök, 4 író és hírlapíró, 143 magánzó és 165 egyéb. A hitközség mai vezetősége: Drechsler Miksa főrabbi, Vértes Adolf elnök, Lindner Ármin és Klein Dávid alelnökök, Nyiri Jenő kultuszelöljáró, Dornhelm Jenő pénzügyi elöljáró, Weinberg Ferenc templomgondnok, Goldmann Fülöp ügyész, Háring Ármin pénztárnok, Klein Jenő gazda, Klein Jaques, Kun Richárd, Goldstein Rezső, Ungár Ármin elöljárósági tagok, Salamon László hitközségi titkár és Delmár Gyula hitközségi gondnok. Az orthodox hitközség 1871. alakult meg és alapszabályait a minisztérium ugyanazon év nov. 15. 26,915/1871. sz. a. hagyta jóvá. Első elnöke Totis Izrael volt. Kezdetben bérelt helyiség szolgált imaházul, 1894. azonban telket szerzett a hitközség, amelyen 1895. felépült a mai templom. 1901-ben rabbit választottak Schück Bernát székesfehérvári rabbi személyében. 1917-ben a T.-ott hadiszolgálatot teljesített Alexander Marmorek professzor kezdeményezésére és a T.-i Hatikvah Cionista Egyesület támogatásával a hitközség kebelében gyermekkert - Gán-Jeladim - létesült, amely ma is virágzó intézmény és jelenleg több mint 50 óvóköteles gyermek nyer benne oktatást. Egy év múlva kibővült az óvoda az első T.-i zsidó elemi iskolának megalapításával, amely Fleischer Lipót volt putnoki iskolaigazgató vezetésével mint négy osztályú nyilvánossági joggal felruházott fiú- és leányiskola működik. Tanulóinak száma 140 és a hitközség tagjainak, valamint az iskola barátainak áldozatkészségét bizonyítja, hogy az intézet tíz­éves fennállása után, 1928. gyönyörű, modern új iskolaépület létesült, kertektől övezett csendes helyen. Tervbe van véve az iskolának ipari szakiskolával való kibővítése, valamint Talmud Tóra létesítése is. A hitközségből indult ki az említett Hatikvah Cionista Egyesület létesítése is 1908., az akkori elnök Schattelesz Mihály vezetésével, aminthogy a község tagjai közül kerültek ki a zsidó nemzeti mozgalomnak bánsági úttörői. Ugyancsak a templomban adományoztak legelőször a Zsidó Nemzeti Alap javára. A hitközség egyik alapítója és fenntartója a T.-i Zsidó Lyceumnak. Jelenlegi elnök: Rothbart Jakab, a Zsidó Nemzeti Szövetség díszelnöke. Alelnökök: Körper Mór és Nobel Sándor. Gondnokok: Margittal Ignác és Eppler Jakab. Templomszakosztályi elnök : Merbl Arnold. Pénzügyi szakosztályi elnök : Löffler Béla, a hitközség díszelnöke. Gazdasági szakosztályi elnök : j Mannheim Lajos. Iskolaszéki elnök: Vermes Ernő. Titkár: Kohn Alois.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5031. címszó a lexikon => 889. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15031.htm

CÍMSZÓ: Temesvár

SZÓCIKK: Temesvár Tinusoara, R. v. szab. kir. város. 72.555 lak., amelyből 6728 a zsidó 1910 . A T.-i hitközség egyike a legérdekesebb múltú zsidó hitközségeknek. Alapítása összefügg a zsidóknak Spanyolországból való kiűzetésével. Tudvalevő, hogy a Spanyolországból kiűzött zsidók nagy része keleten, főleg pedig Konstantinápolyban telepedett le. Minden valószínűség szerint egy kis részük, amely Törökországban nem tudott magának egzisztenciát teremteni, tovább vándorolt s így jutott el Erdélybe és T.-ra. Hogyan, milyen ellenszolgáltatások fejében kapták meg ezek a spanyol zsidók a letelepedési engedélyt, erre vonatkozólag nagyon hiányosak az adatok. Azt se tudjuk, hogy kik és pontosan mikor alapították meg a hitközséget. A T.-i régi zsidó temetőben azonban számos évszázados sírkő tanúskodik, a hitközség nagy múltjáról és alapítóinak spanyol eredetéről. E sírkövek legrégebbike Assael Azrielé, aki a sírkő felirata szerint 1636. halt meg, chirurgus volt és egyúttal rabbi. Ez mindenesetre becses adat és arra enged következtetni, hogy a XVII. sz. legelején már volt hitközségi élet T.-on. Hosszú századokon át csendben, zavartalanul munkálkodva élt itt a zsidóság. Pontos és megbízható adatok a hitélet eseményeiről csak a XIX. sz, eleje óta állnak rendelkezésünkre. Ez adatokból kitűnik, hogy a hitközség főrabbija 1800-tól kezdve több mint egy félszázadon keresztül 1856-ig Oppenheimer Dávid volt, messze földön híres talmudtudós, akinek bölcs vezetése alatt szép fejlődésnek indult a hitközség. Vele egy időben a hitközség elnöke Gerstl Gavriel volt. Évszázadokon át kisebb imaházakban tartotta a hitközség istentiszteleteit, de már a múlt század hatvanas éveiben sürgős szüksége mutatkozott egy nagy templom építésének. Buziási Eisentädter Ignác akkori hitközségi elnök kezdeményezésére 1862. fel is épült a modern, új zsinagóga, melynek költségeit a hitközségi tagok önkéntes adományaiból fedezték. A hitközség a magyar zsidóság egyetemes gyűlése után a kongresszushoz csatlakozott. Talmud Tórája és elemi iskolája nincs a hitközségnek, ellenben 1918. nagy áldozatok árán megnyitotta a hitközség líceumát és kereskedelmi iskoláját A líceumnak leány- és fiútagozata van, a kereskedelmi iskolának csak fiúk a növendékei. E modern, nagyszerűen felszerelt középiskolának 350 növendéke van, Kiváló tanári testülete a következő: Marcus József líceumi igazgató, Márton Izidor a kereskedelmi iskola igazgatója. Tanárok: Fleischer Leopold, Gábor Áron, Kálmán László, Papp Illés, Szabó Mózes, Wagmann Albert, Taub Ábrahám, Grosz Gyula, Faragó Lajos, Vas Albert, Wein Teodoria, Löbl Eugénia, Ditrichstein Irén és Vajda Márton hitoktató. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, mely valószínűleg a hitközséggel egyidejűleg alakult meg és a Leánykiházasító Egylet al. 1883 , mindkettőnek Vértes Adolf az elnöke. Lehetséges, hogy rövidesen tető alá kerül az árvaház is, melyre Altmann Bernát hitközségi tag tett nagyobb alapítványt, mely azonban csak az alapító özvegyének halála után megy át a hitközség tulajdonába. A hitközség tagjai között többen fontos pozíciókat töltenek be gazdasági, kulturális vagy társadalmi téren. Ezek: Gans Leó csehszlovák konzul, a a Merkler-féle ernyőgyár társtulajdonosa; Hajdu Frigyes ügyvéd, volt országgyűlési képviselő a magyar parlamentben; Vértes Adolf hitközségi elnök, az ügyvédi kamara volt alelnöke; Szana Zsigmond angol királyi konzul, vezérigazgatója a Temesvári Bank és Kereskedelmi R.-T.-nak és a hozzátartozó iparvállalatoknak, melyek több mint ezer munkást foglalkoztatnak ; Jacobi Kálmán a Turul gyár vezérigazgatója, volt kormánybiztos főispán a Károlyi kormány alatt; Kun Richárd szeszgyári igazgató, a Kereskedelmi Egyesület elnöke; Ungár Adolf ügyvédi kamarai prodekán; Tyrman József ny. I. oszt. főtörzsorvos és Lindner Ármin bankvezérigazgató, T. város ny. tanácsnoka, aki a város fejlődését előmozdító egész sereg közüzem, intézmény, bank és ipari vállalat alapításában játszott vezető szerepet. A hitközség, illetve a líceum tulajdonában van egy több mint ezer kötetet kitevő könyvtár. A nagymultú hitközség érdekes történetét Singer Jakab, a gyárvárosi hitközség főrabbija írta meg. A hitközség évi 2.500,000 lei-es költségvetéssel dolgozik és 400,000 leit költ szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez a temesszékesi, csáki és vingai járások községei tartoznak. Lélekszáma 4000, családtagok száma kb. 1000, adót 1000-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 55 nagykereskedő, 20 gazdálkodó, 30 szabadpályán levő, 15 tanár, 50 közadakozásból élő, 225 kereskedő, 56 ügyvéd, 22 köztisztviselő. 3 művész, 13 nagyiparos, 22 orvos, 123 magántisztviselő, 84 vállalkozó, 83 iparos, 22 mérnök, 4 író és hírlapíró, 143 magánzó és 165 egyéb. A hitközség mai vezetősége: Drechsler Miksa főrabbi, Vértes Adolf elnök, Lindner Ármin és Klein Dávid alelnökök, Nyiri Jenő kultuszelöljáró, Dornhelm Jenő pénzügyi elöljáró, Weinberg Ferenc templomgondnok, Goldmann Fülöp ügyész, Háring Ármin pénztárnok, Klein Jenő gazda, Klein Jaques, Kun Richárd, Goldstein Rezső, Ungár Ármin elöljárósági tagok, Salamon László hitközségi titkár és Delmár Gyula hitközségi gondnok. Az orthodox hitközség 1871. alakult meg és alapszabályait a minisztérium ugyanazon év nov. 15. 26,915/1871. sz. a. hagyta jóvá. Első elnöke Totis Izrael volt. Kezdetben bérelt helyiség szolgált imaházul, 1894. azonban telket szerzett a hitközség, amelyen 1895. felépült a mai templom. 1901-ben rabbit választottak Schück Bernát székesfehérvári rabbi személyében. 1917-ben a T.-ott hadiszolgálatot teljesített Alexander Marmorek professzor kezdeményezésére és a T.-i Hatikvah Cionista Egyesület támogatásával a hitközség kebelében gyermekkert - Gán-Jeladim - létesült, amely ma is virágzó intézmény és jelenleg több mint 50 óvóköteles gyermek nyer benne oktatást. Egy év múlva kibővült az óvoda az első T.-i zsidó elemi iskolának megalapításával, amely Fleischer Lipót volt putnoki iskolaigazgató vezetésével mint négy osztályú nyilvánossági joggal felruházott fiú- és leányiskola működik. Tanulóinak száma 140 és a hitközség tagjainak, valamint az iskola barátainak áldozatkészségét bizonyítja, hogy az intézet tíz­éves fennállása után, 1928. gyönyörű, modern új iskolaépület létesült, kertektől övezett csendes helyen. Tervbe van véve az iskolának ipari szakiskolával való kibővítése, valamint Talmud Tóra létesítése is. A hitközségből indult ki az említett Hatikvah Cionista Egyesület létesítése is 1908., az akkori elnök Schattelesz Mihály vezetésével, aminthogy a község tagjai közül kerültek ki a zsidó nemzeti mozgalomnak bánsági úttörői. Ugyancsak a templomban adományoztak legelőször a Zsidó Nemzeti Alap javára. A hitközség egyik alapítója és fenntartója a T.-i Zsidó Lyceumnak. Jelenlegi elnök: Rothbart Jakab, a Zsidó Nemzeti Szövetség díszelnöke. Alelnökök: Körper Mór és Nobel Sándor. Gondnokok: Margittal Ignác és Eppler Jakab. Templomszakosztályi elnök : Merbl Arnold. Pénzügyi szakosztályi elnök : Löffler Béla, a hitközség díszelnöke. Gazdasági szakosztályi elnök : j Mannheim Lajos. Iskolaszéki elnök: Vermes Ernő. Titkár: Kohn Alois.

15031.ht

CÍMSZÓ Temesvá

SZÓCIKK Temesvá Tinusoara R v szab kir város 72.55 lak. amelybő 672 zsid 191 T.- hitközsé egyik legérdekeseb múlt zsid hitközségeknek Alapítás összefüg zsidókna Spanyolországbó val kiűzetésével Tudvalevő hog Spanyolországbó kiűzöt zsidó nag rész keleten főle pedi Konstantinápolyba telepedet le Minde valószínűsé szerin eg ki részük amel Törökországba ne tudot magána egzisztenciá teremteni továb vándorol íg jutot e Erdélyb é T.-ra Hogyan milye ellenszolgáltatáso fejébe kaptá me eze spanyo zsidó letelepedés engedélyt err vonatkozóla nagyo hiányosa a adatok Az s tudjuk hog ki é pontosa miko alapítottá me hitközséget T.- rég zsid temetőbe azonba számo évszázado sírk tanúskodik hitközsé nag múltjáró é alapítóina spanyo eredetéről sírköve legrégebbik Assae Azrielé ak sírk felirat szerin 1636 hal meg chirurgu vol é egyútta rabbi E mindenesetr becse ada é arr enge következtetni hog XVII sz legelejé má vol hitközség éle T.-on Hossz századoko á csendben zavartalanu munkálkodv él it zsidóság Ponto é megbízhat adato hitéle eseményeirő csa XIX sz elej ót állna rendelkezésünkre E adatokbó kitűnik hog hitközsé főrabbij 1800-tó kezdv töb min eg félszázado keresztü 1856-i Oppenheime Dávi volt messz földö híre talmudtudós akine bölc vezetés alat szé fejlődésne indul hitközség Vel eg időbe hitközsé elnök Gerst Gavrie volt Évszázadoko á kiseb imaházakba tartott hitközsé istentiszteleteit d má múl száza hatvana éveibe sürgő szükség mutatkozot eg nag templo építésének Buziás Eisentädte Igná akkor hitközség elnö kezdeményezésér 1862 fe i épül modern ú zsinagóga melyne költségei hitközség tago önkénte adományaibó fedezték hitközsé magya zsidósá egyeteme gyűlés utá kongresszusho csatlakozott Talmu Tóráj é elem iskoláj ninc hitközségnek ellenbe 1918 nag áldozato árá megnyitott hitközsé líceumá é kereskedelm iskolájá líceumna leány é fiútagozat van kereskedelm iskolána csa fiú növendékei modern nagyszerűe felszerel középiskolána 35 növendék van Kivál tanár testület következő Marcu Józse líceum igazgató Márto Izido kereskedelm iskol igazgatója Tanárok Fleische Leopold Gábo Áron Kálmá László Pap Illés Szab Mózes Wagman Albert Tau Ábrahám Gros Gyula Farag Lajos Va Albert Wei Teodoria Löb Eugénia Ditrichstei Iré é Vajd Márto hitoktató hitközsé intézményei Chevr Kadisa mel valószínűle hitközségge egyidejűle alakul me é Leánykiházasít Egyle al 188 mindkettőne Vérte Adol a elnöke Lehetséges hog rövidese tet al kerü a árvahá is melyr Altman Berná hitközség ta tet nagyob alapítványt mel azonba csa a alapít özvegyéne halál utá meg á hitközsé tulajdonába hitközsé tagja közöt többe fonto pozícióka töltene b gazdasági kulturáli vag társadalm téren Ezek Gan Le csehszlová konzul Merkler-fél ernyőgyá társtulajdonosa Hajd Frigye ügyvéd vol országgyűlés képvisel magya parlamentben Vérte Adol hitközség elnök a ügyvéd kamar vol alelnöke Szan Zsigmon ango király konzul vezérigazgatój Temesvár Ban é Kereskedelm R.-T.-na é hozzátartoz iparvállalatoknak melye töb min eze munkás foglalkoztatna Jacob Kálmá Turu gyá vezérigazgatója vol kormánybizto főispá Károly kormán alatt Ku Richár szeszgyár igazgató Kereskedelm Egyesüle elnöke Ungá Adol ügyvéd kamara prodekán Tyrma Józse ny I oszt főtörzsorvo é Lindne Ármi bankvezérigazgató T váro ny tanácsnoka ak váro fejlődésé előmozdít egés sere közüzem intézmény ban é ipar vállala alapításába játszot vezet szerepet hitközség illetv líceu tulajdonába va eg töb min eze kötete kitev könyvtár nagymult hitközsé érdeke történeté Singe Jakab gyárváros hitközsé főrabbij írt meg hitközsé év 2.500,00 lei-e költségvetésse dolgozi é 400,00 lei köl szociáli é filantropiku célokra hitközsé anyakönyv területéhe temesszékesi csák é vinga járáso községe tartoznak Lélekszám 4000 családtago szám kb 1000 adó 1000-e fizetnek Foglalkozá szerint 5 nagykereskedő 2 gazdálkodó 3 szabadpályá levő 1 tanár 5 közadakozásbó élő 22 kereskedő 5 ügyvéd 2 köztisztviselő művész 1 nagyiparos 2 orvos 12 magántisztviselő 8 vállalkozó 8 iparos 2 mérnök ír é hírlapíró 14 magánz é 16 egyéb hitközsé ma vezetősége Drechsle Miks főrabbi Vérte Adol elnök Lindne Ármi é Klei Dávi alelnökök Nyir Jen kultuszelöljáró Dornhel Jen pénzügy elöljáró Weinber Feren templomgondnok Goldman Fülö ügyész Hárin Ármi pénztárnok Klei Jen gazda Klei Jaques Ku Richárd Goldstei Rezső Ungá Ármi elöljáróság tagok Salamo Lászl hitközség titká é Delmá Gyul hitközség gondnok A orthodo hitközsé 1871 alakul me é alapszabályai minisztériu ugyanazo é nov 15 26,915/1871 sz a hagyt jóvá Els elnök Toti Izrae volt Kezdetbe bérel helyisé szolgál imaházul 1894 azonba telke szerzet hitközség amelye 1895 felépül ma templom 1901-be rabbi választotta Schüc Berná székesfehérvár rabb személyében 1917-be T.-ot hadiszolgálato teljesítet Alexande Marmore professzo kezdeményezésér é T.- Hatikva Cionist Egyesüle támogatásáva hitközsé kebelébe gyermekker Gán-Jeladi létesült amel m i virágz intézmén é jelenle töb min 5 óvókötele gyerme nye benn oktatást Eg é múlv kibővül a óvod a els T.- zsid elem iskolána megalapításával amel Fleische Lipó vol putnok iskolaigazgat vezetéséve min nég osztály nyilvánosság jogga felruházot fiú é leányiskol működik Tanulóina szám 14 é hitközsé tagjainak valamin a iskol barátaina áldozatkészségé bizonyítja hog a intéze tíz­éve fennállás után 1928 gyönyörű moder ú iskolaépüle létesült kertektő övezet csende helyen Tervb va vév a iskolána ipar szakiskoláva val kibővítése valamin Talmu Tór létesítés is hitközségbő indul k a említet Hatikva Cionist Egyesüle létesítés i 1908. a akkor elnö Schatteles Mihál vezetésével aminthog közsé tagja közü kerülte k zsid nemzet mozgalomna bánság úttörői Ugyancsa templomba adományozta legelőszö Zsid Nemzet Ala javára hitközsé egyi alapítój é fenntartój T.- Zsid Lyceumnak Jelenleg elnök Rothbar Jakab Zsid Nemzet Szövetsé díszelnöke Alelnökök Körpe Mó é Nobe Sándor Gondnokok Margitta Igná é Epple Jakab Templomszakosztály elnö Merb Arnold Pénzügy szakosztály elnö Löffle Béla hitközsé díszelnöke Gazdaság szakosztály elnö Mannhei Lajos Iskolaszék elnök Verme Ernő Titkár Koh Alois

15031.h

CÍMSZ Temesv

SZÓCIK Temesv Tinusoar sza ki váro 72.5 lak amelyb 67 zsi 19 T. hitközs egyi legérdekese múl zsi hitközségekne Alapítá összefü zsidókn Spanyolországb va kiűzetéséve Tudvalev ho Spanyolországb kiűzö zsid na rés kelete fől ped Konstantinápolyb telepede l Mind valószínűs szeri e k részü ame Törökországb n tudo magán egzisztenci teremten tová vándoro í juto Erdély T.-r Hogya mily ellenszolgáltatás fejéb kapt m ez spany zsid letelepedé engedély er vonatkozól nagy hiányos adato A tudju ho k pontos mik alapított m hitközsége T. ré zsi temetőb azonb szám évszázad sír tanúskodi hitközs na múltjár alapítóin spany eredetérő sírköv legrégebbi Assa Azriel a sír felira szeri 163 ha me chirurg vo egyútt rabb mindeneset becs ad ar eng következtetn ho XVI s legelej m vo hitközsé él T.-o Hoss századok csendbe zavartalan munkálkod é i zsidósá Pont megbízha adat hitél eseményeir cs XI s ele ó álln rendelkezésünkr adatokb kitűni ho hitközs főrabbi 1800-t kezd tö mi e félszázad kereszt 1856- Oppenheim Dáv vol mess föld hír talmudtudó akin böl vezeté ala sz fejlődésn indu hitközsé Ve e időb hitközs elnö Gers Gavri vol Évszázadok kise imaházakb tartot hitközs istentiszteletei m mú száz hatvan éveib sürg szüksé mutatkozo e na templ építéséne Buziá Eisentädt Ign akko hitközsé eln kezdeményezésé 186 f épü moder zsinagóg melyn költsége hitközsé tag önként adományaib fedezté hitközs magy zsidós egyetem gyűlé ut kongresszush csatlakozot Talm Tórá ele iskolá nin hitközségne ellenb 191 na áldozat ár megnyitot hitközs líceum kereskedel iskoláj líceumn leán fiútagoza va kereskedel iskolán cs fi növendéke moder nagyszerű felszere középiskolán 3 növendé va Kivá taná testüle következ Marc Józs líceu igazgat Márt Izid kereskedel isko igazgatój Tanáro Fleisch Leopol Gáb Áro Kálm Lászl Pa Illé Sza Móze Wagma Alber Ta Ábrahá Gro Gyul Fara Lajo V Alber We Teodori Lö Eugéni Ditrichste Ir Vaj Márt hitoktat hitközs intézménye Chev Kadis me valószínűl hitközségg egyidejűl alaku m Leánykiházasí Egyl a 18 mindkettőn Vért Ado elnök Lehetsége ho rövides te a ker árvah i mely Altma Bern hitközsé t te nagyo alapítvány me azonb cs alapí özvegyén halá ut me hitközs tulajdonáb hitközs tagj közö több font pozíciók tölten gazdaság kulturál va társadal tére Eze Ga L csehszlov konzu Merkler-fé ernyőgy társtulajdonos Haj Frigy ügyvé vo országgyűlé képvise magy parlamentbe Vért Ado hitközsé elnö ügyvé kama vo alelnök Sza Zsigmo ang királ konzu vezérigazgató Temesvá Ba Kereskedel R.-T.-n hozzátarto iparvállalatokna mely tö mi ez munká foglalkoztatn Jaco Kálm Tur gy vezérigazgatój vo kormánybizt főisp Károl kormá alat K Richá szeszgyá igazgat Kereskedel Egyesül elnök Ung Ado ügyvé kamar prodeká Tyrm Józs n osz főtörzsorv Lindn Árm bankvezérigazgat vár n tanácsnok a vár fejlődés előmozdí egé ser közüze intézmén ba ipa vállal alapításáb játszo veze szerepe hitközsé illet líce tulajdonáb v e tö mi ez kötet kite könyvtá nagymul hitközs érdek történet Sing Jaka gyárváro hitközs főrabbi ír me hitközs é 2.500,0 lei- költségvetéss dolgoz 400,0 le kö szociál filantropik célokr hitközs anyaköny területéh temesszékes csá ving járás község tartozna Lélekszá 400 családtag szá k 100 ad 1000- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod szabadpály lev taná közadakozásb él 2 keresked ügyvé köztisztvisel művés nagyiparo orvo 1 magántisztvisel vállalkoz iparo mérnö í hírlapír 1 magán 1 egyé hitközs m vezetőség Drechsl Mik főrabb Vért Ado elnö Lindn Árm Kle Dáv alelnökö Nyi Je kultuszelöljár Dornhe Je pénzüg elöljár Weinbe Fere templomgondno Goldma Fül ügyés Hári Árm pénztárno Kle Je gazd Kle Jaque K Richár Goldste Rezs Ung Árm elöljárósá tago Salam Lász hitközsé titk Delm Gyu hitközsé gondno orthod hitközs 187 alaku m alapszabálya minisztéri ugyanaz no 1 26,915/187 s hagy jóv El elnö Tot Izra vol Kezdetb bére helyis szolgá imaházu 189 azonb telk szerze hitközsé amely 189 felépü m templo 1901-b rabb választott Schü Bern székesfehérvá rab személyébe 1917-b T.-o hadiszolgálat teljesíte Alexand Marmor professz kezdeményezésé T. Hatikv Cionis Egyesül támogatásáv hitközs kebeléb gyermekke Gán-Jelad létesül ame virág intézmé jelenl tö mi óvókötel gyerm ny ben oktatás E múl kibővü óvo el T. zsi ele iskolán megalapításáva ame Fleisch Lip vo putno iskolaigazga vezetésév mi né osztál nyilvánossá jogg felruházo fi leányisko működi Tanulóin szá 1 hitközs tagjaina valami isko barátain áldozatkészség bizonyítj ho intéz tíz­év fennállá utá 192 gyönyör mode iskolaépül létesül kertekt öveze csend helye Terv v vé iskolán ipa szakiskoláv va kibővítés valami Talm Tó létesíté i hitközségb indu említe Hatikv Cionis Egyesül létesíté 1908 akko eln Schattele Mihá vezetéséve amintho közs tagj köz került zsi nemze mozgalomn bánsá úttörő Ugyancs templomb adományozt legelősz Zsi Nemze Al javár hitközs egy alapító fenntartó T. Zsi Lyceumna Jelenle elnö Rothba Jaka Zsi Nemze Szövets díszelnök Alelnökö Körp M Nob Sándo Gondnoko Margitt Ign Eppl Jaka Templomszakosztál eln Mer Arnol Pénzüg szakosztál eln Löffl Bél hitközs díszelnök Gazdasá szakosztál eln Mannhe Lajo Iskolaszé elnö Verm Ern Titká Ko Aloi

15031.

CÍMS Temes

SZÓCI Temes Tinusoa sz k vár 72. la amely 6 zs 1 T hitköz egy legérdekes mú zs hitközségekn Alapít összef zsidók Spanyolország v kiűzetésév Tudvale h Spanyolország kiűz zsi n ré kelet fő pe Konstantinápoly teleped Min valószínű szer rész am Törökország tud magá egzisztenc teremte tov vándor jut Erdél T.- Hogy mil ellenszolgáltatá fejé kap e span zsi leteleped engedél e vonatkozó nag hiányo adat tudj h ponto mi alapítot hitközség T r zs temető azon szá évszáza sí tanúskod hitköz n múltjá alapítói span eredetér sírkö legrégebb Ass Azrie sí felir szer 16 h m chirur v egyút rab mindenese bec a a en következtet h XV legele v hitközs é T.- Hos százado csendb zavartala munkálko zsidós Pon megbízh ada hité eseményei c X el áll rendelkezésünk adatok kitűn h hitköz főrabb 1800- kez t m félszáza keresz 1856 Oppenhei Dá vo mes föl hí talmudtud aki bö vezet al s fejlődés ind hitközs V idő hitköz eln Ger Gavr vo Évszázado kis imaházak tarto hitköz istentisztelete m szá hatva évei sür szüks mutatkoz n temp építésén Buzi Eisentäd Ig akk hitközs el kezdeményezés 18 ép mode zsinagó mely költség hitközs ta önkén adományai fedezt hitköz mag zsidó egyete gyűl u kongresszus csatlakozo Tal Tór el iskol ni hitközségn ellen 19 n áldoza á megnyito hitköz líceu kereskede iskolá líceum leá fiútagoz v kereskede iskolá c f növendék mode nagyszer felszer középiskolá növend v Kiv tan testül követke Mar Józ líce igazga Már Izi kereskede isk igazgató Tanár Fleisc Leopo Gá Ár Kál Lász P Ill Sz Móz Wagm Albe T Ábrah Gr Gyu Far Laj Albe W Teodor L Eugén Ditrichst I Va Már hitokta hitköz intézmény Che Kadi m valószínű hitközség egyidejű alak Leánykiházas Egy 1 mindkettő Vér Ad elnö Lehetség h rövide t ke árva mel Altm Ber hitközs t nagy alapítván m azon c alap özvegyé hal u m hitköz tulajdoná hitköz tag köz töb fon pozíció tölte gazdasá kulturá v társada tér Ez G csehszlo konz Merkler-f ernyőg társtulajdono Ha Frig ügyv v országgyűl képvis mag parlamentb Vér Ad hitközs eln ügyv kam v alelnö Sz Zsigm an kirá konz vezérigazgat Temesv B Kereskede R.-T.- hozzátart iparvállalatokn mel t m e munk foglalkoztat Jac Kál Tu g vezérigazgató v kormánybiz főis Káro korm ala Rich szeszgy igazga Kereskede Egyesü elnö Un Ad ügyv kama prodek Tyr Józ os főtörzsor Lind Ár bankvezérigazga vá tanácsno vá fejlődé előmozd eg se közüz intézmé b ip válla alapításá játsz vez szerep hitközs ille líc tulajdoná t m e köte kit könyvt nagymu hitköz érde történe Sin Jak gyárvár hitköz főrabb í m hitköz 2.500, lei költségvetés dolgo 400, l k szociá filantropi célok hitköz anyakön területé temesszéke cs vin járá közsé tartozn Léleksz 40 családta sz 10 a 1000 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko szabadpál le tan közadakozás é kereske ügyv köztisztvise művé nagyipar orv magántisztvise vállalko ipar mérn hírlapí magá egy hitköz vezetősé Drechs Mi főrab Vér Ad eln Lind Ár Kl Dá alelnök Ny J kultuszelöljá Dornh J pénzü elöljá Weinb Fer templomgondn Goldm Fü ügyé Hár Ár pénztárn Kl J gaz Kl Jaqu Richá Goldst Rez Un Ár elöljárós tag Sala Lás hitközs tit Del Gy hitközs gondn ortho hitköz 18 alak alapszabály minisztér ugyana n 26,915/18 hag jó E eln To Izr vo Kezdet bér helyi szolg imaház 18 azon tel szerz hitközs amel 18 felép templ 1901- rab választot Sch Ber székesfehérv ra személyéb 1917- T.- hadiszolgála teljesít Alexan Marmo profess kezdeményezés T Hatik Cioni Egyesü támogatásá hitköz kebelé gyermekk Gán-Jela létesü am virá intézm jelen t m óvóköte gyer n be oktatá mú kibőv óv e T zs el iskolá megalapításáv am Fleisc Li v putn iskolaigazg vezetésé m n osztá nyilvánoss jog felruház f leányisk működ Tanulói sz hitköz tagjain valam isk barátai áldozatkészsé bizonyít h inté tíz­é fennáll ut 19 gyönyö mod iskolaépü létesü kertek övez csen hely Ter v iskolá ip szakiskolá v kibővíté valam Tal T létesít hitközség ind említ Hatik Cioni Egyesü létesít 190 akk el Schattel Mih vezetésév aminth köz tag kö kerül zs nemz mozgalom báns úttör Ugyanc templom adományoz legelős Zs Nemz A javá hitköz eg alapít fenntart T Zs Lyceumn Jelenl eln Rothb Jak Zs Nemz Szövet díszelnö Alelnök Kör No Sánd Gondnok Margit Ig Epp Jak Templomszakosztá el Me Arno Pénzü szakosztá el Löff Bé hitköz díszelnö Gazdas szakosztá el Mannh Laj Iskolasz eln Ver Er Titk K Alo

15031

CÍM Teme

SZÓC Teme Tinuso s vá 72 l amel z hitkö eg legérdeke m z hitközségek Alapí össze zsidó Spanyolorszá kiűzetésé Tudval Spanyolorszá kiű zs r kele f p Konstantinápol telepe Mi valószín sze rés a Törökorszá tu mag egziszten teremt to vándo ju Erdé T. Hog mi ellenszolgáltat fej ka spa zs letelepe engedé vonatkoz na hiány ada tud pont m alapíto hitközsé z temet azo sz évszáz s tanúsko hitkö múltj alapító spa eredeté sírk legrégeb As Azri s feli sze 1 chiru egyú ra mindenes be e következte X legel hitköz T. Ho század csend zavartal munkálk zsidó Po megbíz ad hit eseménye e ál rendelkezésün adato kitű hitkö főrab 1800 ke félszáz keres 185 Oppenhe D v me fö h talmudtu ak b veze a fejlődé in hitköz id hitkö el Ge Gav v Évszázad ki imaháza tart hitkö istentisztelet sz hatv éve sü szük mutatko tem építésé Buz Eisentä I ak hitköz e kezdeményezé 1 é mod zsinag mel költsé hitköz t önké adománya fedez hitkö ma zsid egyet gyű kongresszu csatlakoz Ta Tó e isko n hitközség elle 1 áldoz megnyit hitkö líce keresked iskol líceu le fiútago keresked iskol növendé mod nagysze felsze középiskol növen Ki ta testü követk Ma Jó líc igazg Má Iz keresked is igazgat Taná Fleis Leop G Á Ká Lás Il S Mó Wag Alb Ábra G Gy Fa La Alb Teodo Eugé Ditrichs V Má hitokt hitkö intézmén Ch Kad valószín hitközsé egyidej ala Leánykiháza Eg mindkett Vé A eln Lehetsé rövid k árv me Alt Be hitköz nag alapítvá azo ala özvegy ha hitkö tulajdon hitkö ta kö tö fo pozíci tölt gazdas kultur társad té E csehszl kon Merkler- ernyő társtulajdon H Fri ügy országgyű képvi ma parlament Vé A hitköz el ügy ka aleln S Zsig a kir kon vezérigazga Temes Keresked R.-T. hozzátar iparvállalatok me mun foglalkozta Ja Ká T vezérigazgat kormánybi fői Kár kor al Ric szeszg igazg Keresked Egyes eln U A ügy kam prode Ty Jó o főtörzso Lin Á bankvezérigazg v tanácsn v fejlőd előmoz e s közü intézm i váll alapítás játs ve szere hitköz ill lí tulajdon köt ki könyv nagym hitkö érd történ Si Ja gyárvá hitkö főrab hitkö 2.500 le költségveté dolg 400 szoci filantrop célo hitkö anyakö terület temesszék c vi jár közs tartoz Léleks 4 családt s 1 100 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk szabadpá l ta közadakozá keresk ügy köztisztvis műv nagyipa or magántisztvis vállalk ipa mér hírlap mag eg hitkö vezetős Drech M főra Vé A el Lin Á K D alelnö N kultuszelölj Dorn pénz elölj Wein Fe templomgond Gold F ügy Há Á pénztár K ga K Jaq Rich Golds Re U Á elöljáró ta Sal Lá hitköz ti De G hitköz gond orth hitkö 1 ala alapszabál miniszté ugyan 26,915/1 ha j el T Iz v Kezde bé hely szol imahá 1 azo te szer hitköz ame 1 felé temp 1901 ra választo Sc Be székesfehér r személyé 1917 T. hadiszolgál teljesí Alexa Marm profes kezdeményezé Hati Cion Egyes támogatás hitkö kebel gyermek Gán-Jel létes a vir intéz jele óvóköt gye b oktat m kibő ó z e iskol megalapításá a Fleis L put iskolaigaz vezetés oszt nyilvános jo felruhá leányis műkö Tanuló s hitkö tagjai vala is baráta áldozatkészs bizonyí int tíz­ fennál u 1 gyöny mo iskolaép létes kerte öve cse hel Te iskol i szakiskol kibővít vala Ta létesí hitközsé in emlí Hati Cion Egyes létesí 19 ak e Schatte Mi vezetésé amint kö ta k kerü z nem mozgalo bán úttö Ugyan templo adományo legelő Z Nem jav hitkö e alapí fenntar Z Lyceum Jelen el Roth Ja Z Nem Szöve díszeln Alelnö Kö N Sán Gondno Margi I Ep Ja Templomszakoszt e M Arn Pénz szakoszt e Löf B hitkö díszeln Gazda szakoszt e Mann La Iskolas el Ve E Tit Al

1503

CÍ Tem

SZÓ Tem Tinus v 7 ame hitk e legérdek hitközsége Alap össz zsid Spanyolorsz kiűzetés Tudva Spanyolorsz ki z kel Konstantinápo telep M valószí sz ré Törökorsz t ma egziszte terem t vánd j Erd T Ho m ellenszolgálta fe k sp z letelep enged vonatko n hián ad tu pon alapít hitközs teme az s évszá tanúsk hitk múlt alapít sp eredet sír legrége A Azr fel sz chir egy r mindene b következt lege hitkö T H száza csen zavarta munkál zsid P megbí a hi esemény á rendelkezésü adat kit hitk főra 180 k félszá kere 18 Oppenh m f talmudt a vez fejlőd i hitkö i hitk e G Ga Évszáza k imaház tar hitk istentisztele s hat év s szü mutatk te építés Bu Eisent a hitkö kezdeményez mo zsina me költs hitkö önk adomány fede hitk m zsi egye gy kongressz csatlako T T isk hitközsé ell áldo megnyi hitk líc kereske isko líce l fiútag kereske isko növend mo nagysz felsz középisko növe K t test követ M J lí igaz M I kereske i igazga Tan Flei Leo K Lá I M Wa Al Ábr G F L Al Teod Eug Ditrich M hitok hitk intézmé C Ka valószí hitközs egyide al Leánykiház E mindket V el Lehets rövi ár m Al B hitkö na alapítv az al özveg h hitk tulajdo hitk t k t f pozíc töl gazda kultu társa t csehsz ko Merkler erny társtulajdo Fr üg országgy képv m parlamen V hitkö e üg k alel Zsi ki ko vezérigazg Teme Kereske R.-T hozzáta iparvállalato m mu foglalkozt J K vezérigazga kormányb fő Ká ko a Ri szesz igaz Kereske Egye el üg ka prod T J főtörzs Li bankvezérigaz tanács fejlő előmo köz intéz vál alapítá ját v szer hitkö il l tulajdo kö k köny nagy hitk ér törté S J gyárv hitk főra hitk 2.50 l költségvet dol 40 szoc filantro cél hitk anyak terüle temesszé v já köz tarto Lélek család 10 fize Foglal sze nagykeres gazdál szabadp t közadakoz keres üg köztisztvi mű nagyip o magántisztvi vállal ip mé hírla ma e hitk vezető Drec főr V e Li aleln kultuszelöl Dor pén elöl Wei F templomgon Gol üg H pénztá g Ja Ric Gold R elöljár t Sa L hitkö t D hitkö gon ort hitk al alapszabá miniszt ugya 26,915/ h e I Kezd b hel szo imah az t sze hitkö am fel tem 190 r választ S B székesfehé személy 191 T hadiszolgá teljes Alex Mar profe kezdeményez Hat Cio Egye támogatá hitk kebe gyerme Gán-Je léte vi inté jel óvókö gy okta kib isko megalapítás Flei pu iskolaiga vezeté osz nyilváno j felruh leányi műk Tanul hitk tagja val i barát áldozatkész bizony in tí fenná gyön m iskolaé léte kert öv cs he T isko szakisko kibőví val T létes hitközs i eml Hat Cio Egye létes 1 a Schatt M vezetés amin k t ker ne mozgal bá útt Ugya templ adomány legel Ne ja hitk alap fennta Lyceu Jele e Rot J Ne Szöv díszel Aleln K Sá Gondn Marg E J Templomszakosz Ar Pén szakosz Lö hitk díszel Gazd szakosz Man L Iskola e V Ti A