15032.htm

CÍMSZÓ: Temesvár

SZÓCIKK: mint ezer kötetet kitevő könyvtár. A nagymultú hitközség érdekes történetét Singer Jakab, a gyárvárosi hitközség főrabbija írta meg. A hitközség évi 2.500,000 lei-es költségvetéssel dolgozik és 400,000 leit költ szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez a temesszékesi, csáki és vingai járások községei tartoznak. Lélekszáma 4000, családtagok száma kb. 1000, adót 1000-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 55 nagykereskedő, 20 gazdálkodó, 30 szabadpályán levő, 15 tanár, 50 közadakozásból élő, 225 kereskedő, 56 ügyvéd, 22 köztisztviselő. 3 művész, 13 nagyiparos, 22 orvos, 123 magántisztviselő, 84 vállalkozó, 83 iparos, 22 mérnök, 4 író és hírlapíró, 143 magánzó és 165 egyéb. A hitközség mai vezetősége: Drechsler Miksa főrabbi, Vértes Adolf elnök, Lindner Ármin és Klein Dávid alelnökök, Nyiri Jenő kultuszelöljáró, Dornhelm Jenő pénzügyi elöljáró, Weinberg Ferenc templomgondnok, Goldmann Fülöp ügyész, Háring Ármin pénztárnok, Klein Jenő gazda, Klein Jaques, Kun Richárd, Goldstein Rezső, Ungár Ármin elöljárósági tagok, Salamon László hitközségi titkár és Delmár Gyula hitközségi gondnok. Az orthodox hitközség 1871. alakult meg és alapszabályait a minisztérium ugyanazon év nov. 15. 26,915/1871. sz. a. hagyta jóvá. Első elnöke Totis Izrael volt. Kezdetben bérelt helyiség szolgált imaházul, 1894. azonban telket szerzett a hitközség, amelyen 1895. felépült a mai templom. 1901-ben rabbit választottak Schück Bernát székesfehérvári rabbi személyében. 1917-ben a T.-ott hadiszolgálatot teljesített Alexander Marmorek professzor kezdeményezésére és a T.-i Hatikvah Cionista Egyesület támogatásával a hitközség kebelében gyermekkert - Gán-Jeladim - létesült, amely ma is virágzó intézmény és jelenleg több mint 50 óvóköteles gyermek nyer benne oktatást. Egy év múlva kibővült az óvoda az első T.-i zsidó elemi iskolának megalapításával, amely Fleischer Lipót volt putnoki iskolaigazgató vezetésével mint négy osztályú nyilvánossági joggal felruházott fiú- és leányiskola működik. Tanulóinak száma 140 és a hitközség tagjainak, valamint az iskola barátainak áldozatkészségét bizonyítja, hogy az intézet tíz­éves fennállása után, 1928. gyönyörű, modern új iskolaépület létesült, kertektől övezett csendes helyen. Tervbe van véve az iskolának ipari szakiskolával való kibővítése, valamint Talmud Tóra létesítése is. A hitközségből indult ki az említett Hatikvah Cionista Egyesület létesítése is 1908., az akkori elnök Schattelesz Mihály vezetésével, aminthogy a község tagjai közül kerültek ki a zsidó nemzeti mozgalomnak bánsági úttörői. Ugyancsak a templomban adományoztak legelőször a Zsidó Nemzeti Alap javára. A hitközség egyik alapítója és fenntartója a T.-i Zsidó Lyceumnak. Jelenlegi elnök: Rothbart Jakab, a Zsidó Nemzeti Szövetség díszelnöke. Alelnökök: Körper Mór és Nobel Sándor. Gondnokok: Margittal Ignác és Eppler Jakab. Templomszakosztályi elnök : Merbl Arnold. Pénzügyi szakosztályi elnök : Löffler Béla, a hitközség díszelnöke. Gazdasági szakosztályi elnök : j Mannheim Lajos. Iskolaszéki elnök: Vermes Ernő. Titkár: Kohn Alois.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5032. címszó a lexikon => 890. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15032.htm

CÍMSZÓ: Temesvár

SZÓCIKK: mint ezer kötetet kitevő könyvtár. A nagymultú hitközség érdekes történetét Singer Jakab, a gyárvárosi hitközség főrabbija írta meg. A hitközség évi 2.500,000 lei-es költségvetéssel dolgozik és 400,000 leit költ szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez a temesszékesi, csáki és vingai járások községei tartoznak. Lélekszáma 4000, családtagok száma kb. 1000, adót 1000-en fizetnek. Foglalkozás szerint: 55 nagykereskedő, 20 gazdálkodó, 30 szabadpályán levő, 15 tanár, 50 közadakozásból élő, 225 kereskedő, 56 ügyvéd, 22 köztisztviselő. 3 művész, 13 nagyiparos, 22 orvos, 123 magántisztviselő, 84 vállalkozó, 83 iparos, 22 mérnök, 4 író és hírlapíró, 143 magánzó és 165 egyéb. A hitközség mai vezetősége: Drechsler Miksa főrabbi, Vértes Adolf elnök, Lindner Ármin és Klein Dávid alelnökök, Nyiri Jenő kultuszelöljáró, Dornhelm Jenő pénzügyi elöljáró, Weinberg Ferenc templomgondnok, Goldmann Fülöp ügyész, Háring Ármin pénztárnok, Klein Jenő gazda, Klein Jaques, Kun Richárd, Goldstein Rezső, Ungár Ármin elöljárósági tagok, Salamon László hitközségi titkár és Delmár Gyula hitközségi gondnok. Az orthodox hitközség 1871. alakult meg és alapszabályait a minisztérium ugyanazon év nov. 15. 26,915/1871. sz. a. hagyta jóvá. Első elnöke Totis Izrael volt. Kezdetben bérelt helyiség szolgált imaházul, 1894. azonban telket szerzett a hitközség, amelyen 1895. felépült a mai templom. 1901-ben rabbit választottak Schück Bernát székesfehérvári rabbi személyében. 1917-ben a T.-ott hadiszolgálatot teljesített Alexander Marmorek professzor kezdeményezésére és a T.-i Hatikvah Cionista Egyesület támogatásával a hitközség kebelében gyermekkert - Gán-Jeladim - létesült, amely ma is virágzó intézmény és jelenleg több mint 50 óvóköteles gyermek nyer benne oktatást. Egy év múlva kibővült az óvoda az első T.-i zsidó elemi iskolának megalapításával, amely Fleischer Lipót volt putnoki iskolaigazgató vezetésével mint négy osztályú nyilvánossági joggal felruházott fiú- és leányiskola működik. Tanulóinak száma 140 és a hitközség tagjainak, valamint az iskola barátainak áldozatkészségét bizonyítja, hogy az intézet tíz­éves fennállása után, 1928. gyönyörű, modern új iskolaépület létesült, kertektől övezett csendes helyen. Tervbe van véve az iskolának ipari szakiskolával való kibővítése, valamint Talmud Tóra létesítése is. A hitközségből indult ki az említett Hatikvah Cionista Egyesület létesítése is 1908., az akkori elnök Schattelesz Mihály vezetésével, aminthogy a község tagjai közül kerültek ki a zsidó nemzeti mozgalomnak bánsági úttörői. Ugyancsak a templomban adományoztak legelőször a Zsidó Nemzeti Alap javára. A hitközség egyik alapítója és fenntartója a T.-i Zsidó Lyceumnak. Jelenlegi elnök: Rothbart Jakab, a Zsidó Nemzeti Szövetség díszelnöke. Alelnökök: Körper Mór és Nobel Sándor. Gondnokok: Margittal Ignác és Eppler Jakab. Templomszakosztályi elnök : Merbl Arnold. Pénzügyi szakosztályi elnök : Löffler Béla, a hitközség díszelnöke. Gazdasági szakosztályi elnök : j Mannheim Lajos. Iskolaszéki elnök: Vermes Ernő. Titkár: Kohn Alois.

15032.ht

CÍMSZÓ Temesvá

SZÓCIKK min eze kötete kitev könyvtár nagymult hitközsé érdeke történeté Singe Jakab gyárváros hitközsé főrabbij írt meg hitközsé év 2.500,00 lei-e költségvetésse dolgozi é 400,00 lei köl szociáli é filantropiku célokra hitközsé anyakönyv területéhe temesszékesi csák é vinga járáso községe tartoznak Lélekszám 4000 családtago szám kb 1000 adó 1000-e fizetnek Foglalkozá szerint 5 nagykereskedő 2 gazdálkodó 3 szabadpályá levő 1 tanár 5 közadakozásbó élő 22 kereskedő 5 ügyvéd 2 köztisztviselő művész 1 nagyiparos 2 orvos 12 magántisztviselő 8 vállalkozó 8 iparos 2 mérnök ír é hírlapíró 14 magánz é 16 egyéb hitközsé ma vezetősége Drechsle Miks főrabbi Vérte Adol elnök Lindne Ármi é Klei Dávi alelnökök Nyir Jen kultuszelöljáró Dornhel Jen pénzügy elöljáró Weinber Feren templomgondnok Goldman Fülö ügyész Hárin Ármi pénztárnok Klei Jen gazda Klei Jaques Ku Richárd Goldstei Rezső Ungá Ármi elöljáróság tagok Salamo Lászl hitközség titká é Delmá Gyul hitközség gondnok A orthodo hitközsé 1871 alakul me é alapszabályai minisztériu ugyanazo é nov 15 26,915/1871 sz a hagyt jóvá Els elnök Toti Izrae volt Kezdetbe bérel helyisé szolgál imaházul 1894 azonba telke szerzet hitközség amelye 1895 felépül ma templom 1901-be rabbi választotta Schüc Berná székesfehérvár rabb személyében 1917-be T.-ot hadiszolgálato teljesítet Alexande Marmore professzo kezdeményezésér é T.- Hatikva Cionist Egyesüle támogatásáva hitközsé kebelébe gyermekker Gán-Jeladi létesült amel m i virágz intézmén é jelenle töb min 5 óvókötele gyerme nye benn oktatást Eg é múlv kibővül a óvod a els T.- zsid elem iskolána megalapításával amel Fleische Lipó vol putnok iskolaigazgat vezetéséve min nég osztály nyilvánosság jogga felruházot fiú é leányiskol működik Tanulóina szám 14 é hitközsé tagjainak valamin a iskol barátaina áldozatkészségé bizonyítja hog a intéze tíz­éve fennállás után 1928 gyönyörű moder ú iskolaépüle létesült kertektő övezet csende helyen Tervb va vév a iskolána ipar szakiskoláva val kibővítése valamin Talmu Tór létesítés is hitközségbő indul k a említet Hatikva Cionist Egyesüle létesítés i 1908. a akkor elnö Schatteles Mihál vezetésével aminthog közsé tagja közü kerülte k zsid nemzet mozgalomna bánság úttörői Ugyancsa templomba adományozta legelőszö Zsid Nemzet Ala javára hitközsé egyi alapítój é fenntartój T.- Zsid Lyceumnak Jelenleg elnök Rothbar Jakab Zsid Nemzet Szövetsé díszelnöke Alelnökök Körpe Mó é Nobe Sándor Gondnokok Margitta Igná é Epple Jakab Templomszakosztály elnö Merb Arnold Pénzügy szakosztály elnö Löffle Béla hitközsé díszelnöke Gazdaság szakosztály elnö Mannhei Lajos Iskolaszék elnök Verme Ernő Titkár Koh Alois

15032.h

CÍMSZ Temesv

SZÓCIK mi ez kötet kite könyvtá nagymul hitközs érdek történet Sing Jaka gyárváro hitközs főrabbi ír me hitközs é 2.500,0 lei- költségvetéss dolgoz 400,0 le kö szociál filantropik célokr hitközs anyaköny területéh temesszékes csá ving járás község tartozna Lélekszá 400 családtag szá k 100 ad 1000- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod szabadpály lev taná közadakozásb él 2 keresked ügyvé köztisztvisel művés nagyiparo orvo 1 magántisztvisel vállalkoz iparo mérnö í hírlapír 1 magán 1 egyé hitközs m vezetőség Drechsl Mik főrabb Vért Ado elnö Lindn Árm Kle Dáv alelnökö Nyi Je kultuszelöljár Dornhe Je pénzüg elöljár Weinbe Fere templomgondno Goldma Fül ügyés Hári Árm pénztárno Kle Je gazd Kle Jaque K Richár Goldste Rezs Ung Árm elöljárósá tago Salam Lász hitközsé titk Delm Gyu hitközsé gondno orthod hitközs 187 alaku m alapszabálya minisztéri ugyanaz no 1 26,915/187 s hagy jóv El elnö Tot Izra vol Kezdetb bére helyis szolgá imaházu 189 azonb telk szerze hitközsé amely 189 felépü m templo 1901-b rabb választott Schü Bern székesfehérvá rab személyébe 1917-b T.-o hadiszolgálat teljesíte Alexand Marmor professz kezdeményezésé T. Hatikv Cionis Egyesül támogatásáv hitközs kebeléb gyermekke Gán-Jelad létesül ame virág intézmé jelenl tö mi óvókötel gyerm ny ben oktatás E múl kibővü óvo el T. zsi ele iskolán megalapításáva ame Fleisch Lip vo putno iskolaigazga vezetésév mi né osztál nyilvánossá jogg felruházo fi leányisko működi Tanulóin szá 1 hitközs tagjaina valami isko barátain áldozatkészség bizonyítj ho intéz tíz­év fennállá utá 192 gyönyör mode iskolaépül létesül kertekt öveze csend helye Terv v vé iskolán ipa szakiskoláv va kibővítés valami Talm Tó létesíté i hitközségb indu említe Hatikv Cionis Egyesül létesíté 1908 akko eln Schattele Mihá vezetéséve amintho közs tagj köz került zsi nemze mozgalomn bánsá úttörő Ugyancs templomb adományozt legelősz Zsi Nemze Al javár hitközs egy alapító fenntartó T. Zsi Lyceumna Jelenle elnö Rothba Jaka Zsi Nemze Szövets díszelnök Alelnökö Körp M Nob Sándo Gondnoko Margitt Ign Eppl Jaka Templomszakosztál eln Mer Arnol Pénzüg szakosztál eln Löffl Bél hitközs díszelnök Gazdasá szakosztál eln Mannhe Lajo Iskolaszé elnö Verm Ern Titká Ko Aloi

15032.

CÍMS Temes

SZÓCI m e köte kit könyvt nagymu hitköz érde történe Sin Jak gyárvár hitköz főrabb í m hitköz 2.500, lei költségvetés dolgo 400, l k szociá filantropi célok hitköz anyakön területé temesszéke cs vin járá közsé tartozn Léleksz 40 családta sz 10 a 1000 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko szabadpál le tan közadakozás é kereske ügyv köztisztvise művé nagyipar orv magántisztvise vállalko ipar mérn hírlapí magá egy hitköz vezetősé Drechs Mi főrab Vér Ad eln Lind Ár Kl Dá alelnök Ny J kultuszelöljá Dornh J pénzü elöljá Weinb Fer templomgondn Goldm Fü ügyé Hár Ár pénztárn Kl J gaz Kl Jaqu Richá Goldst Rez Un Ár elöljárós tag Sala Lás hitközs tit Del Gy hitközs gondn ortho hitköz 18 alak alapszabály minisztér ugyana n 26,915/18 hag jó E eln To Izr vo Kezdet bér helyi szolg imaház 18 azon tel szerz hitközs amel 18 felép templ 1901- rab választot Sch Ber székesfehérv ra személyéb 1917- T.- hadiszolgála teljesít Alexan Marmo profess kezdeményezés T Hatik Cioni Egyesü támogatásá hitköz kebelé gyermekk Gán-Jela létesü am virá intézm jelen t m óvóköte gyer n be oktatá mú kibőv óv e T zs el iskolá megalapításáv am Fleisc Li v putn iskolaigazg vezetésé m n osztá nyilvánoss jog felruház f leányisk működ Tanulói sz hitköz tagjain valam isk barátai áldozatkészsé bizonyít h inté tíz­é fennáll ut 19 gyönyö mod iskolaépü létesü kertek övez csen hely Ter v iskolá ip szakiskolá v kibővíté valam Tal T létesít hitközség ind említ Hatik Cioni Egyesü létesít 190 akk el Schattel Mih vezetésév aminth köz tag kö kerül zs nemz mozgalom báns úttör Ugyanc templom adományoz legelős Zs Nemz A javá hitköz eg alapít fenntart T Zs Lyceumn Jelenl eln Rothb Jak Zs Nemz Szövet díszelnö Alelnök Kör No Sánd Gondnok Margit Ig Epp Jak Templomszakosztá el Me Arno Pénzü szakosztá el Löff Bé hitköz díszelnö Gazdas szakosztá el Mannh Laj Iskolasz eln Ver Er Titk K Alo

15032

CÍM Teme

SZÓC köt ki könyv nagym hitkö érd történ Si Ja gyárvá hitkö főrab hitkö 2.500 le költségveté dolg 400 szoci filantrop célo hitkö anyakö terület temesszék c vi jár közs tartoz Léleks 4 családt s 1 100 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk szabadpá l ta közadakozá keresk ügy köztisztvis műv nagyipa or magántisztvis vállalk ipa mér hírlap mag eg hitkö vezetős Drech M főra Vé A el Lin Á K D alelnö N kultuszelölj Dorn pénz elölj Wein Fe templomgond Gold F ügy Há Á pénztár K ga K Jaq Rich Golds Re U Á elöljáró ta Sal Lá hitköz ti De G hitköz gond orth hitkö 1 ala alapszabál miniszté ugyan 26,915/1 ha j el T Iz v Kezde bé hely szol imahá 1 azo te szer hitköz ame 1 felé temp 1901 ra választo Sc Be székesfehér r személyé 1917 T. hadiszolgál teljesí Alexa Marm profes kezdeményezé Hati Cion Egyes támogatás hitkö kebel gyermek Gán-Jel létes a vir intéz jele óvóköt gye b oktat m kibő ó z e iskol megalapításá a Fleis L put iskolaigaz vezetés oszt nyilvános jo felruhá leányis műkö Tanuló s hitkö tagjai vala is baráta áldozatkészs bizonyí int tíz­ fennál u 1 gyöny mo iskolaép létes kerte öve cse hel Te iskol i szakiskol kibővít vala Ta létesí hitközsé in emlí Hati Cion Egyes létesí 19 ak e Schatte Mi vezetésé amint kö ta k kerü z nem mozgalo bán úttö Ugyan templo adományo legelő Z Nem jav hitkö e alapí fenntar Z Lyceum Jelen el Roth Ja Z Nem Szöve díszeln Alelnö Kö N Sán Gondno Margi I Ep Ja Templomszakoszt e M Arn Pénz szakoszt e Löf B hitkö díszeln Gazda szakoszt e Mann La Iskolas el Ve E Tit Al

1503

CÍ Tem

SZÓ kö k köny nagy hitk ér törté S J gyárv hitk főra hitk 2.50 l költségvet dol 40 szoc filantro cél hitk anyak terüle temesszé v já köz tarto Lélek család 10 fize Foglal sze nagykeres gazdál szabadp t közadakoz keres üg köztisztvi mű nagyip o magántisztvi vállal ip mé hírla ma e hitk vezető Drec főr V e Li aleln kultuszelöl Dor pén elöl Wei F templomgon Gol üg H pénztá g Ja Ric Gold R elöljár t Sa L hitkö t D hitkö gon ort hitk al alapszabá miniszt ugya 26,915/ h e I Kezd b hel szo imah az t sze hitkö am fel tem 190 r választ S B székesfehé személy 191 T hadiszolgá teljes Alex Mar profe kezdeményez Hat Cio Egye támogatá hitk kebe gyerme Gán-Je léte vi inté jel óvókö gy okta kib isko megalapítás Flei pu iskolaiga vezeté osz nyilváno j felruh leányi műk Tanul hitk tagja val i barát áldozatkész bizony in tí fenná gyön m iskolaé léte kert öv cs he T isko szakisko kibőví val T létes hitközs i eml Hat Cio Egye létes 1 a Schatt M vezetés amin k t ker ne mozgal bá útt Ugya templ adomány legel Ne ja hitk alap fennta Lyceu Jele e Rot J Ne Szöv díszel Aleln K Sá Gondn Marg E J Templomszakosz Ar Pén szakosz Lö hitk díszel Gazd szakosz Man L Iskola e V Ti A