15033.htm

CÍMSZÓ: Temesváry

SZEMÉLYNÉV: Temesváry Rezső

SZÓCIKK: "Temesváry Rezső, orvos, gynekológus, szül. Bécsben 1864 márc. 25. A budapesti egyetemen tanult s orvosi diplomája elnyerése után külföldön tanult. 1903-ban egyetemi magántanár, majd udvari tanácsos lett. Alapítója az Orsz. Anya-és Csecsemővédelmi Egyesületnek, igazgató-főorvosa a Weiss Alice Gyermekágyas Otthonnak s 1908-ig Tóth István egyet. tanárral együtt szerkesztette a Gynekológia c. folyóiratot. Magyar és külföldi szaklapokban írott tanulmányain kívül főbb művei: A villamosság alkalmazása a nőgyógyászaiban (német és olasz nyelven is, 1890); A női betegségek balneotherápiája (1895); Előítéletek, népszokások és babonák a szülészet körében Magyarországon (1899); A tejelválasztás és szoptatás élet- és kórtanának kézikönyve (pályadíjjal jutalmazva, 1901); A szülészet haladása a XIX. században (1901); Magyar gynaekológiai bibliographia és repertórium (1904); Az abortusról (1905); A női betegségek baleseti megítélése (1908); Az anyavédelem (1910)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5033. címszó a lexikon => 889. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15033.htm

CÍMSZÓ: Temesváry

SZEMÉLYNÉV: Temesváry Rezső

SZÓCIKK: Temesváry Rezső, orvos, gynekológus, szül. Bécsben 1864 márc. 25. A budapesti egyetemen tanult s orvosi diplomája elnyerése után külföldön tanult. 1903-ban egyetemi magántanár, majd udvari tanácsos lett. Alapítója az Orsz. Anya-és Csecsemővédelmi Egyesületnek, igazgató-főorvosa a Weiss Alice Gyermekágyas Otthonnak s 1908-ig Tóth István egyet. tanárral együtt szerkesztette a Gynekológia c. folyóiratot. Magyar és külföldi szaklapokban írott tanulmányain kívül főbb művei: A villamosság alkalmazása a nőgyógyászaiban német és olasz nyelven is, 1890 ; A női betegségek balneotherápiája 1895 ; Előítéletek, népszokások és babonák a szülészet körében Magyarországon 1899 ; A tejelválasztás és szoptatás élet- és kórtanának kézikönyve pályadíjjal jutalmazva, 1901 ; A szülészet haladása a XIX. században 1901 ; Magyar gynaekológiai bibliographia és repertórium 1904 ; Az abortusról 1905 ; A női betegségek baleseti megítélése 1908 ; Az anyavédelem 1910 .

15033.ht

CÍMSZÓ Temesvár

SZEMÉLYNÉV Temesvár Rezs

SZÓCIKK Temesvár Rezső orvos gynekológus szül Bécsbe 186 márc 25 budapest egyeteme tanul orvos diplomáj elnyerés utá külföldö tanult 1903-ba egyetem magántanár maj udvar tanácso lett Alapítój a Orsz Anya-é Csecsemővédelm Egyesületnek igazgató-főorvos Weis Alic Gyermekágya Otthonna 1908-i Tót Istvá egyet tanárra együt szerkesztett Gynekológi c folyóiratot Magya é külföld szaklapokba írot tanulmányai kívü főb művei villamossá alkalmazás nőgyógyászaiba néme é olas nyelve is 189 nő betegsége balneotherápiáj 189 Előítéletek népszokáso é baboná szülésze körébe Magyarországo 189 tejelválasztá é szoptatá élet é kórtanána kézikönyv pályadíjja jutalmazva 190 szülésze haladás XIX századba 190 Magya gynaekológia bibliographi é repertóriu 190 A abortusró 190 nő betegsége baleset megítélés 190 A anyavédele 191

15033.h

CÍMSZ Temesvá

SZEMÉLYNÉ Temesvá Rez

SZÓCIK Temesvá Rezs orvo gynekológu szü Bécsb 18 már 2 budapes egyetem tanu orvo diplomá elnyeré ut külföld tanul 1903-b egyete magántaná ma udva tanács let Alapító Ors Anya- Csecsemővédel Egyesületne igazgató-főorvo Wei Ali Gyermekágy Otthonn 1908- Tó Istv egye tanárr együ szerkesztet Gynekológ folyóirato Magy külföl szaklapokb íro tanulmánya kív fő műve villamoss alkalmazá nőgyógyászaib ném ola nyelv i 18 n betegség balneotherápiá 18 Előítélete népszokás babon szülész köréb Magyarország 18 tejelválaszt szoptat éle kórtanán kéziköny pályadíjj jutalmazv 19 szülész haladá XI századb 19 Magy gynaekológi bibliograph repertóri 19 abortusr 19 n betegség balese megítélé 19 anyavédel 19

15033.

CÍMS Temesv

SZEMÉLYN Temesv Re

SZÓCI Temesv Rez orv gynekológ sz Bécs 1 má budape egyete tan orv diplom elnyer u külföl tanu 1903- egyet magántan m udv tanác le Alapít Or Anya Csecsemővéde Egyesületn igazgató-főorv We Al Gyermekág Otthon 1908 T Ist egy tanár egy szerkeszte Gynekoló folyóirat Mag külfö szaklapok ír tanulmány kí f műv villamos alkalmaz nőgyógyászai né ol nyel 1 betegsé balneotherápi 1 Előítélet népszoká babo szülés köré Magyarorszá 1 tejelválasz szopta él kórtaná kézikön pályadíj jutalmaz 1 szülés halad X század 1 Mag gynaekológ bibliograp repertór 1 abortus 1 betegsé bales megítél 1 anyavéde 1

15033

CÍM Temes

SZEMÉLY Temes R

SZÓC Temes Re or gynekoló s Béc m budap egyet ta or diplo elnye külfö tan 1903 egye magánta ud taná l Alapí O Any Csecsemővéd Egyesület igazgató-főor W A Gyermeká Ottho 190 Is eg taná eg szerkeszt Gynekol folyóira Ma külf szaklapo í tanulmán k mű villamo alkalma nőgyógyásza n o nye betegs balneotheráp Előítéle népszok bab szülé kör Magyarorsz tejelválas szopt é kórtan kézikö pályadí jutalma szülé hala száza Ma gynaekoló bibliogra repertó abortu betegs bale megíté anyavéd

1503

CÍ Teme

SZEMÉL Teme

SZÓ Teme R o gynekol Bé buda egye t o dipl elny külf ta 190 egy magánt u tan Alap An Csecsemővé Egyesüle igazgató-főo Gyermek Otth 19 I e tan e szerkesz Gyneko folyóir M kül szaklap tanulmá m villam alkalm nőgyógyász ny beteg balneotherá Előítél népszo ba szül kö Magyarors tejelvála szop kórta kézik pályad jutalm szül hal száz M gynaekol bibliogr repert abort beteg bal megít anyavé