15035.htm

CÍMSZÓ: Temető

SZÓCIKK: T.-ben minden profanizáló jellegű viselkedés tiltva van, így sem enni, sem inni nem szabad de talliszt viselni, Tóra tekercset használni sem szabad, úgyszintén tilos az ott termett növényzetet magáncélokra kihasználni (Megilla-trakt 29a, Sulchan Aruch, Jóre Dea 367-8). A zsidó T.-kre már a talmudi korban nagy gondot fordítottak, úgy hogy a közmondás szerint «a zsidó sírok szebbek, mint a királyi paloták» (Szanhedrin 96b). Mégis az orthodox rabbik a XIX. sz.-ban ellenezték még a virággal való díszítést is, jóllehet ez is régi zsidó szokás. Nőknek a T.-k látogatását lehetőleg nem engedték a középkorban. Az ókorban T.-k éjjeli látogatását is megtiltották s az a démonhiedelmekkel volt kapcsolatban (Chagiga 3b., Nidd. 17a). A T.-be való belépéskor kötelező benedikciót a Talmud (Beráchot 58b) írja elő. A zsidó T.-k sorsa a zsidóság történelmének legtragikusabb fejezeteihez tartozik. Minden pogrom a T.-ben végződött s a megvadult gyilkoló hordák egészen a legújabb időkig az élők után a halottakra vetették magukat. A szelichók megemlékeznek ilyen gonoszságokról, de más feljegyzések is mutatják, hogy a zsidó T.-k köveit még nyugalmas időben is egyszerűen építkezésre fordították, Spanyolországban összetörték. Vannak helyek, ahol a zsidók 500, esetleg 1000 évig éltek (pl. Provence) és sírkövet jóformán még sem lehet ott találni. Ugyanez áll Magyarország régi zsidó T.-ire is. Sem Székesfehérvárott, sem Esztergomban nincs egyetlen Árpádkori sírkő, ellenben római- görög korszakbelit találtak. (L. Septima Mária és Cosimus.) A legrégibb feltalált magyar zsidó T.-k a buda-óbudai és a pozsonyi. (L. Koporsó, Sírkövek.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5035. címszó a lexikon => 891. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15035.htm

CÍMSZÓ: Temető

SZÓCIKK: T.-ben minden profanizáló jellegű viselkedés tiltva van, így sem enni, sem inni nem szabad de talliszt viselni, Tóra tekercset használni sem szabad, úgyszintén tilos az ott termett növényzetet magáncélokra kihasználni Megilla-trakt 29a, Sulchan Aruch, Jóre Dea 367-8 . A zsidó T.-kre már a talmudi korban nagy gondot fordítottak, úgy hogy a közmondás szerint a zsidó sírok szebbek, mint a királyi paloták Szanhedrin 96b . Mégis az orthodox rabbik a XIX. sz.-ban ellenezték még a virággal való díszítést is, jóllehet ez is régi zsidó szokás. Nőknek a T.-k látogatását lehetőleg nem engedték a középkorban. Az ókorban T.-k éjjeli látogatását is megtiltották s az a démonhiedelmekkel volt kapcsolatban Chagiga 3b., Nidd. 17a . A T.-be való belépéskor kötelező benedikciót a Talmud Beráchot 58b írja elő. A zsidó T.-k sorsa a zsidóság történelmének legtragikusabb fejezeteihez tartozik. Minden pogrom a T.-ben végződött s a megvadult gyilkoló hordák egészen a legújabb időkig az élők után a halottakra vetették magukat. A szelichók megemlékeznek ilyen gonoszságokról, de más feljegyzések is mutatják, hogy a zsidó T.-k köveit még nyugalmas időben is egyszerűen építkezésre fordították, Spanyolországban összetörték. Vannak helyek, ahol a zsidók 500, esetleg 1000 évig éltek pl. Provence és sírkövet jóformán még sem lehet ott találni. Ugyanez áll Magyarország régi zsidó T.-ire is. Sem Székesfehérvárott, sem Esztergomban nincs egyetlen Árpádkori sírkő, ellenben római- görög korszakbelit találtak. L. Septima Mária és Cosimus. A legrégibb feltalált magyar zsidó T.-k a buda-óbudai és a pozsonyi. L. Koporsó, Sírkövek.

15035.ht

CÍMSZÓ Temet

SZÓCIKK T.-be minde profanizál jelleg viselkedé tiltv van íg se enni se inn ne szaba d tallisz viselni Tór tekercse használn se szabad úgyszinté tilo a ot termet növényzete magáncélokr kihasználn Megilla-trak 29a Sulcha Aruch Jór De 367- zsid T.-kr má talmud korba nag gondo fordítottak úg hog közmondá szerin zsid síro szebbek min király palotá Szanhedri 96 Mégi a orthodo rabbi XIX sz.-ba ellenezté mé virágga val díszítés is jóllehe e i rég zsid szokás Nőkne T.- látogatásá lehetőle ne engedté középkorban A ókorba T.- éjjel látogatásá i megtiltottá a démonhiedelmekke vol kapcsolatba Chagig 3b. Nidd 17 T.-b val belépésko kötelez benedikció Talmu Berácho 58 írj elő zsid T.- sors zsidósá történelméne legtragikusab fejezeteihe tartozik Minde pogro T.-be végződöt megvadul gyilkol hordá egésze legújab időki a élő utá halottakr vetetté magukat szelichó megemlékezne ilye gonoszságokról d má feljegyzése i mutatják hog zsid T.- kövei mé nyugalma időbe i egyszerűe építkezésr fordították Spanyolországba összetörték Vanna helyek aho zsidó 500 esetle 100 évi élte pl Provenc é sírköve jóformá mé se lehe ot találni Ugyane ál Magyarorszá rég zsid T.-ir is Se Székesfehérvárott se Esztergomba ninc egyetle Árpádkor sírkő ellenbe római görö korszakbeli találtak L Septim Mári é Cosimus legrégib feltalál magya zsid T.- buda-óbuda é pozsonyi L Koporsó Sírkövek

15035.h

CÍMSZ Teme

SZÓCIK T.-b mind profanizá jelle viselked tilt va í s enn s in n szab tallis viseln Tó tekercs használ s szaba úgyszint til o terme növényzet magáncélok kihasznál Megilla-tra 29 Sulch Aruc Jó D 367 zsi T.-k m talmu korb na gond fordította ú ho közmond szeri zsi sír szebbe mi királ palot Szanhedr 9 Még orthod rabb XI sz.-b ellenezt m virágg va díszíté i jólleh ré zsi szoká Nőkn T. látogatás lehetől n engedt középkorba ókorb T. éjje látogatás megtiltott démonhiedelmekk vo kapcsolatb Chagi 3b Nid 1 T.- va belépésk kötele benedikci Talm Berách 5 ír el zsi T. sor zsidós történelmén legtragikusa fejezeteih tartozi Mind pogr T.-b végződö megvadu gyilko hord egész legúja idők él ut halottak vetett maguka szelich megemlékezn ily gonoszságokró m feljegyzés mutatjá ho zsi T. köve m nyugalm időb egyszerű építkezés fordítottá Spanyolországb összetörté Vann helye ah zsid 50 esetl 10 év élt p Proven sírköv jóform m s leh o találn Ugyan á Magyarorsz ré zsi T.-i i S Székesfehérvárot s Esztergomb nin egyetl Árpádko sírk ellenb róma gör korszakbel találta Septi Már Cosimu legrégi feltalá magy zsi T. buda-óbud pozsony Kopors Sírköve

15035.

CÍMS Tem

SZÓCI T.- min profaniz jell viselke til v en i sza talli visel T tekerc haszná szab úgyszin ti term növényze magáncélo kihaszná Megilla-tr 2 Sulc Aru J 36 zs T.- talm kor n gon fordított h közmon szer zs sí szebb m kirá palo Szanhed Mé ortho rab X sz.- ellenez virág v díszít jólle r zs szok Nők T látogatá lehető enged középkorb ókor T éjj látogatá megtiltot démonhiedelmek v kapcsolat Chag 3 Ni T. v belépés kötel benedikc Tal Berác í e zs T so zsidó történelmé legtragikus fejezetei tartoz Min pog T.- végződ megvad gyilk hor egés legúj idő é u halotta vetet maguk szelic megemlékez il gonoszságokr feljegyzé mutatj h zs T köv nyugal idő egyszer építkezé fordított Spanyolország összetört Van hely a zsi 5 eset 1 é él Prove sírkö jófor le talál Ugya Magyarors r zs T.- Székesfehérváro Esztergom ni egyet Árpádk sír ellen róm gö korszakbe talált Sept Má Cosim legrég feltal mag zs T buda-óbu pozson Kopor Sírköv

15035

CÍM Te

SZÓC T. mi profani jel viselk ti e sz tall vise teker haszn sza úgyszi t ter növényz magáncél kihaszn Megilla-t Sul Ar 3 z T. tal ko go fordítot közmo sze z s szeb kir pal Szanhe M orth ra sz. ellene virá díszí jóll z szo Nő látogat lehet enge középkor óko éj látogat megtilto démonhiedelme kapcsola Cha N T belépé köte benedik Ta Berá z s zsid történelm legtragiku fejezete tarto Mi po T. végző megva gyil ho egé legú id halott vete magu szeli megemléke i gonoszságok feljegyz mutat z kö nyuga id egysze építkez fordítot Spanyolorszá összetör Va hel zs ese é Prov sírk jófo l talá Ugy Magyaror z T. Székesfehérvár Esztergo n egye Árpád sí elle ró g korszakb talál Sep M Cosi legré felta ma z buda-ób pozso Kopo Sírkö

1503

CÍ T

SZÓ T m profan je visel t s tal vis teke hasz sz úgysz te növény magáncé kihasz Megilla- Su A T ta k g fordíto közm sz sze ki pa Szanh ort r sz ellen vir dísz jól sz N látoga lehe eng középko ók é látoga megtilt démonhiedelm kapcsol Ch belép köt benedi T Ber zsi történel legtragik fejezet tart M p T végz megv gyi h eg leg i halot vet mag szel megemlék gonoszságo feljegy muta k nyug i egysz építke fordíto Spanyolorsz összetö V he z es Pro sír jóf tal Ug Magyaro T Székesfehérvá Eszterg egy Árpá s ell r korszak talá Se Cos legr felt m buda-ó pozs Kop Sírk