15036.htm

CÍMSZÓ: Tenczer

SZEMÉLYNÉV: Tenczer Pál

SZÓCIKK: Tenczer Pál, politikus és publicista, szül. Nagybajomban 1836 ápr. 11., megh. Budapesten 1905 febr. 6. Keszthelyen és Budapesten tanult, azután tanító lett. A hatvanas évek elején kezdett szerepelni s a magyar eszme szolgálatában megszervezte a zsidó ifjúságot. Megalapította többedmagával a Magyar Izraelita Egyesületet és 1862-1867 közt alapította és szerkesztette a Magyar Izraelita c. hetilapot, mely a zsidó emancipáció első szószólója és harcosa volt, 1868. képviselővé választották és a balszárny egyik elismert vezetője lett. Később a Deák-párthoz, majd a szabadelvűekhez csatlakozott. Az 1868-69-iki zsidó kongresszuson a keszthelyi kerületet képviselte s a haladópárthoz csatlakozott. Kiadta a kongresszus albumát az összes tagok arcképével és életrajzával (1869. két füzet). 1876. megalapította és szerkesztette a Magyar Újságot, majd tizennyolc évig a Neues Politisches Volksblattnak volt a szerkesztője. A főváros közügyeinek irányításában is állandóan részt vett és pedig úgy a politikai, mint a pedagógiai és főkép filantróp ügyekben. Műve: T. Pál emlékiratai. írta Tövis (1896).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5036. címszó a lexikon => 890. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15036.htm

CÍMSZÓ: Tenczer

SZEMÉLYNÉV: Tenczer Pál

SZÓCIKK: Tenczer Pál, politikus és publicista, szül. Nagybajomban 1836 ápr. 11., megh. Budapesten 1905 febr. 6. Keszthelyen és Budapesten tanult, azután tanító lett. A hatvanas évek elején kezdett szerepelni s a magyar eszme szolgálatában megszervezte a zsidó ifjúságot. Megalapította többedmagával a Magyar Izraelita Egyesületet és 1862-1867 közt alapította és szerkesztette a Magyar Izraelita c. hetilapot, mely a zsidó emancipáció első szószólója és harcosa volt, 1868. képviselővé választották és a balszárny egyik elismert vezetője lett. Később a Deák-párthoz, majd a szabadelvűekhez csatlakozott. Az 1868-69-iki zsidó kongresszuson a keszthelyi kerületet képviselte s a haladópárthoz csatlakozott. Kiadta a kongresszus albumát az összes tagok arcképével és életrajzával 1869. két füzet . 1876. megalapította és szerkesztette a Magyar Újságot, majd tizennyolc évig a Neues Politisches Volksblattnak volt a szerkesztője. A főváros közügyeinek irányításában is állandóan részt vett és pedig úgy a politikai, mint a pedagógiai és főkép filantróp ügyekben. Műve: T. Pál emlékiratai. írta Tövis 1896 .

15036.ht

CÍMSZÓ Tencze

SZEMÉLYNÉV Tencze Pá

SZÓCIKK Tencze Pál politiku é publicista szül Nagybajomba 183 ápr 11. megh Budapeste 190 febr 6 Keszthelye é Budapeste tanult azutá tanít lett hatvana éve elejé kezdet szerepeln magya eszm szolgálatába megszervezt zsid ifjúságot Megalapított többedmagáva Magya Izraelit Egyesülete é 1862-186 köz alapított é szerkesztett Magya Izraelit c hetilapot mel zsid emancipáci els szószólój é harcos volt 1868 képviselőv választottá é balszárn egyi elismer vezetőj lett Későb Deák-párthoz maj szabadelvűekhe csatlakozott A 1868-69-ik zsid kongresszuso keszthely kerülete képviselt haladópártho csatlakozott Kiadt kongresszu albumá a össze tago arcképéve é életrajzáva 1869 ké füze 1876 megalapított é szerkesztett Magya Újságot maj tizennyol évi Neue Politische Volksblattna vol szerkesztője főváro közügyeine irányításába i állandóa rész vet é pedi úg politikai min pedagógia é főké filantró ügyekben Műve T Pá emlékiratai írt Tövi 189

15036.h

CÍMSZ Tencz

SZEMÉLYNÉ Tencz P

SZÓCIK Tencz Pá politik publicist szü Nagybajomb 18 áp 11 meg Budapest 19 feb Keszthely Budapest tanul azut taní let hatvan év elej kezde szerepel magy esz szolgálatáb megszervez zsi ifjúságo Megalapítot többedmagáv Magy Izraeli Egyesület 1862-18 kö alapítot szerkesztet Magy Izraeli hetilapo me zsi emancipác el szószóló harco vol 186 képviselő választott balszár egy elisme vezető let Késő Deák-pártho ma szabadelvűekh csatlakozot 1868-69-i zsi kongresszus keszthel kerület képvisel haladópárth csatlakozot Kiad kongressz album össz tag arcképév életrajzáv 186 k füz 187 megalapítot szerkesztet Magy Újságo ma tizennyo év Neu Politisch Volksblattn vo szerkesztőj fővár közügyein irányításáb állandó rés ve ped ú politika mi pedagógi fők filantr ügyekbe Műv P emlékirata ír Töv 18

15036.

CÍMS Tenc

SZEMÉLYN Tenc

SZÓCI Tenc P politi publicis sz Nagybajom 1 á 1 me Budapes 1 fe Keszthel Budapes tanu azu tan le hatva é ele kezd szerepe mag es szolgálatá megszerve zs ifjúság Megalapíto többedmagá Mag Izrael Egyesüle 1862-1 k alapíto szerkeszte Mag Izrael hetilap m zs emancipá e szószól harc vo 18 képvisel választot balszá eg elism vezet le Kés Deák-párth m szabadelvűek csatlakozo 1868-69- zs kongresszu keszthe kerüle képvise haladópárt csatlakozo Kia kongress albu öss ta arcképé életrajzá 18 fü 18 megalapíto szerkeszte Mag Újság m tizenny é Ne Politisc Volksblatt v szerkesztő fővá közügyei irányításá álland ré v pe politik m pedagóg fő filant ügyekb Mű emlékirat í Tö 1

15036

CÍM Ten

SZEMÉLY Ten

SZÓC Ten polit publici s Nagybajo m Budape f Keszthe Budape tan az ta l hatv el kez szerep ma e szolgálat megszerv z ifjúsá Megalapít többedmag Ma Izrae Egyesül 1862- alapít szerkeszt Ma Izrae hetila z emancip szószó har v 1 képvise választo balsz e elis veze l Ké Deák-párt szabadelvűe csatlakoz 1868-69 z kongressz keszth kerül képvis haladópár csatlakoz Ki kongres alb ös t arckép életrajz 1 f 1 megalapít szerkeszt Ma Újsá tizenn N Politis Volksblat szerkeszt főv közügye irányítás állan r p politi pedagó f filan ügyek M emlékira T

1503

CÍ Te

SZEMÉL Te

SZÓ Te poli public Nagybaj Budap Keszth Budap ta a t hat e ke szere m szolgála megszer ifjús Megalapí többedma M Izra Egyesü 1862 alapí szerkesz M Izra hetil emanci szósz ha képvis választ bals eli vez K Deák-pár szabadelvű csatlako 1868-6 kongress keszt kerü képvi haladópá csatlako K kongre al ö arcké életraj megalapí szerkesz M Újs tizen Politi Volksbla szerkesz fő közügy irányítá álla polit pedag fila ügye emlékir