15039.htm

CÍMSZÓ: Templomi tulajdonűlések

SZÓCIKK: Templomi tulajdonülések. A templomépítéshez szükséges tőke előteremtésének évszázadok óta szokásos módja, hogy az építtető hitközség felhívja tagjait, hogy bizonyos összeggel járuljanak a templom építéséhez, aminek ellenében a hitközség kötelezettséget vállal, hogy a hozzájárulóknak és jogutódjaiknak az építendő templom megjelölt imaszékeit rendelkezésükre (tulajdonukba) bocsátja. Azokat a templomi imaszékeket, amelyekre vonatkozólag a hitközségi tagoknak ily használati joguk van, tulajdonüléseknek nevezik. Az imaszéktulajdonosoknak e templomülésekhez való jogát régebben egészen kommerciális jognak tekintették, olyan jogosítványnak, amely átruházható és elzálogosítható s amely felett a tulajdonos korlátlanul rendelkezhet. Változást hozott létre ezen téren az 1908. évi XLI. t.-c, amely kimondotta, hogy az istenitiszteletre szánt helyiségekhez tartozó szerelvények a végrehajtás alól mentesek. A törvény ezen intézkedése alapján az a joggyakorat fejlődött ki, hogy a templomüléshez való jog nem közönséges forgalmi jogosítvány, hanem valláserkölcsi érdekkel kapcsolatos előjog, ami végrehajtásilag nem foglalható le és a csődleltárba sem sorozható. A mai tisztultabb jogi fölfogás az imaszékbirtokosok szóbanforgó jogát nem tekinti tulajdonjognak, ha nem csupán oly használati jognak, amelynek tartalmát a templomépítési okmány, a helyi szokás és az imaházi szabályok adják meg. Lényege szerint legközelebb áll a szolgalmi joghoz. Ennek folytán ez a jog a legszorosabban a használatra jogosult személyi jogosultságához fűződik s mi helyt a jogosult személyében oly változás áll be, ami őt a használati jog élvezetére alkalmatlanná teszi, a használati jog megszűnik. A személyi körülményekben beálló ily változásnak tekinthető a hitfelekezetből való kilépés. A budapesti kir. törvényszék joggyakorlata szerint az izr. vallásfelekezetből kilépettek elveszítik a jogukat ahhoz, hogy az ily imaszékeket használhassák vagy azok felett rendelkezhessenek. A hitközségeknél szokásos, hogy az ú. n. T.-ről nyilvántartó-jegyzékeket (törzskönyveket) vezetnek. Ezek a jegyzékek azonban csak a hitközségek magánfeljegyzései, amelyek a hitközség belső tájékoztatására szolgálnak s nem tekinthetők a telekkönyvek mintájaként nyilvánkönyveknek. (V. ö. Munkácsi Ernő: Fejezetek a magyar zsidó vallásfelekezet újabb joggyakorlatából 1926.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5039. címszó a lexikon => 891. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15039.htm

CÍMSZÓ: Templomi tulajdonűlések

SZÓCIKK: Templomi tulajdonülések. A templomépítéshez szükséges tőke előteremtésének évszázadok óta szokásos módja, hogy az építtető hitközség felhívja tagjait, hogy bizonyos összeggel járuljanak a templom építéséhez, aminek ellenében a hitközség kötelezettséget vállal, hogy a hozzájárulóknak és jogutódjaiknak az építendő templom megjelölt imaszékeit rendelkezésükre tulajdonukba bocsátja. Azokat a templomi imaszékeket, amelyekre vonatkozólag a hitközségi tagoknak ily használati joguk van, tulajdonüléseknek nevezik. Az imaszéktulajdonosoknak e templomülésekhez való jogát régebben egészen kommerciális jognak tekintették, olyan jogosítványnak, amely átruházható és elzálogosítható s amely felett a tulajdonos korlátlanul rendelkezhet. Változást hozott létre ezen téren az 1908. évi XLI. t.-c, amely kimondotta, hogy az istenitiszteletre szánt helyiségekhez tartozó szerelvények a végrehajtás alól mentesek. A törvény ezen intézkedése alapján az a joggyakorat fejlődött ki, hogy a templomüléshez való jog nem közönséges forgalmi jogosítvány, hanem valláserkölcsi érdekkel kapcsolatos előjog, ami végrehajtásilag nem foglalható le és a csődleltárba sem sorozható. A mai tisztultabb jogi fölfogás az imaszékbirtokosok szóbanforgó jogát nem tekinti tulajdonjognak, ha nem csupán oly használati jognak, amelynek tartalmát a templomépítési okmány, a helyi szokás és az imaházi szabályok adják meg. Lényege szerint legközelebb áll a szolgalmi joghoz. Ennek folytán ez a jog a legszorosabban a használatra jogosult személyi jogosultságához fűződik s mi helyt a jogosult személyében oly változás áll be, ami őt a használati jog élvezetére alkalmatlanná teszi, a használati jog megszűnik. A személyi körülményekben beálló ily változásnak tekinthető a hitfelekezetből való kilépés. A budapesti kir. törvényszék joggyakorlata szerint az izr. vallásfelekezetből kilépettek elveszítik a jogukat ahhoz, hogy az ily imaszékeket használhassák vagy azok felett rendelkezhessenek. A hitközségeknél szokásos, hogy az ú. n. T.-ről nyilvántartó-jegyzékeket törzskönyveket vezetnek. Ezek a jegyzékek azonban csak a hitközségek magánfeljegyzései, amelyek a hitközség belső tájékoztatására szolgálnak s nem tekinthetők a telekkönyvek mintájaként nyilvánkönyveknek. V. ö. Munkácsi Ernő: Fejezetek a magyar zsidó vallásfelekezet újabb joggyakorlatából 1926.

15039.ht

CÍMSZÓ Templom tulajdonűlése

SZÓCIKK Templom tulajdonülések templomépítéshe szüksége tők előteremtéséne évszázado ót szokáso módja hog a építtet hitközsé felhívj tagjait hog bizonyo összegge járuljana templo építéséhez amine ellenébe hitközsé kötelezettsége vállal hog hozzájárulókna é jogutódjaikna a építend templo megjelöl imaszékei rendelkezésükr tulajdonukb bocsátja Azoka templom imaszékeket amelyekr vonatkozóla hitközség tagokna il használat jogu van tulajdonülésekne nevezik A imaszéktulajdonosokna templomülésekhe val jogá régebbe egésze kommerciáli jogna tekintették olya jogosítványnak amel átruházhat é elzálogosíthat amel felet tulajdono korlátlanu rendelkezhet Változás hozot létr eze tére a 1908 év XLI t.-c amel kimondotta hog a istenitiszteletr szán helyiségekhe tartoz szerelvénye végrehajtá aló mentesek törvén eze intézkedés alapjá a joggyakora fejlődöt ki hog templomüléshe val jo ne közönsége forgalm jogosítvány hane valláserkölcs érdekke kapcsolato előjog am végrehajtásila ne foglalhat l é csődleltárb se sorozható ma tisztultab jog fölfogá a imaszékbirtokoso szóbanforg jogá ne tekint tulajdonjognak h ne csupá ol használat jognak amelyne tartalmá templomépítés okmány hely szoká é a imaház szabályo adjá meg Lényeg szerin legközeleb ál szolgalm joghoz Enne folytá e jo legszorosabba használatr jogosul személy jogosultságáho fűződi m hely jogosul személyébe ol változá ál be am ő használat jo élvezetér alkalmatlann teszi használat jo megszűnik személy körülményekbe beáll il változásna tekinthet hitfelekezetbő val kilépés budapest kir törvényszé joggyakorlat szerin a izr vallásfelekezetbő kilépette elveszíti joguka ahhoz hog a il imaszékeke használhassá vag azo felet rendelkezhessenek hitközségekné szokásos hog a ú n T.-rő nyilvántartó-jegyzékeke törzskönyveke vezetnek Eze jegyzéke azonba csa hitközsége magánfeljegyzései amelye hitközsé bels tájékoztatásár szolgálna ne tekinthető telekkönyve mintájakén nyilvánkönyveknek V ö Munkács Ernő Fejezete magya zsid vallásfelekeze újab joggyakorlatábó 1926

15039.h

CÍMSZ Templo tulajdonűlés

SZÓCIK Templo tulajdonülése templomépítésh szükség tő előteremtésén évszázad ó szokás módj ho építte hitközs felhív tagjai ho bizony összegg járuljan templ építéséhe amin ellenéb hitközs kötelezettség válla ho hozzájárulókn jogutódjaikn építen templ megjelö imaszéke rendelkezésük tulajdonuk bocsátj Azok templo imaszékeke amelyek vonatkozól hitközsé tagokn i használa jog va tulajdonülésekn nevezi imaszéktulajdonosokn templomülésekh va jog régebb egész kommerciál jogn tekintetté oly jogosítványna ame átruházha elzálogosítha ame fele tulajdon korlátlan rendelkezhe Változá hozo lét ez tér 190 é XL t.- ame kimondott ho istenitisztelet szá helyiségekh tarto szerelvény végrehajt al mentese törvé ez intézkedé alapj joggyakor fejlődö k ho templomülésh va j n közönség forgal jogosítván han valláserkölc érdekk kapcsolat előjo a végrehajtásil n foglalha csődleltár s sorozhat m tisztulta jo fölfog imaszékbirtokos szóbanfor jog n tekin tulajdonjogna n csup o használa jogna amelyn tartalm templomépíté okmán hel szok imahá szabály adj me Lénye szeri legközele á szolgal jogho Enn folyt j legszorosabb használat jogosu személ jogosultságáh fűződ hel jogosu személyéb o változ á b a használa j élvezeté alkalmatlan tesz használa j megszűni személ körülményekb beál i változásn tekinthe hitfelekezetb va kilépé budapes ki törvénysz joggyakorla szeri iz vallásfelekezetb kilépett elveszít joguk ahho ho i imaszékek használhass va az fele rendelkezhessene hitközségekn szokáso ho T.-r nyilvántartó-jegyzékek törzskönyvek vezetne Ez jegyzék azonb cs hitközség magánfeljegyzése amely hitközs bel tájékoztatásá szolgáln n tekinthet telekkönyv mintájaké nyilvánkönyvekne Munkác Ern Fejezet magy zsi vallásfelekez úja joggyakorlatáb 192

15039.

CÍMS Templ tulajdonűlé

SZÓCI Templ tulajdonülés templomépítés szüksé t előteremtésé évszáza szoká mód h építt hitköz felhí tagja h bizon összeg járulja temp építéséh ami ellené hitköz kötelezettsé váll h hozzájárulók jogutódjaik építe temp megjel imaszék rendelkezésü tulajdonu bocsát Azo templ imaszékek amelye vonatkozó hitközs tagok használ jo v tulajdonülések nevez imaszéktulajdonosok templomülések v jo régeb egés kommerciá jog tekintett ol jogosítványn am átruházh elzálogosíth am fel tulajdo korlátla rendelkezh Változ hoz lé e té 19 X t. am kimondot h istenitisztele sz helyiségek tart szerelvén végrehaj a mentes törv e intézked alap joggyako fejlőd h templomülés v közönsé forga jogosítvá ha valláserköl érdek kapcsola előj végrehajtási foglalh csődleltá sorozha tisztult j fölfo imaszékbirtoko szóbanfo jo teki tulajdonjogn csu használ jogn amely tartal templomépít okmá he szo imah szabál ad m Lény szer legközel szolga jogh En foly legszorosab használa jogos szemé jogosultságá fűző he jogos személyé válto használ élvezet alkalmatla tes használ megszűn szemé körülmények beá változás tekinth hitfelekezet v kilép budape k törvénys joggyakorl szer i vallásfelekezet kilépet elveszí jogu ahh h imaszéke használhas v a fel rendelkezhessen hitközségek szokás h T.- nyilvántartó-jegyzéke törzskönyve vezetn E jegyzé azon c hitközsé magánfeljegyzés amel hitköz be tájékoztatás szolgál tekinthe telekköny mintájak nyilvánkönyvekn Munká Er Fejeze mag zs vallásfeleke új joggyakorlatá 19

15039

CÍM Temp tulajdonűl

SZÓC Temp tulajdonülé templomépíté szüks előteremtés évszáz szok mó épít hitkö felh tagj bizo össze járulj tem építésé am ellen hitkö kötelezetts vál hozzájáruló jogutódjai épít tem megje imaszé rendelkezés tulajdon bocsá Az temp imaszéke amely vonatkoz hitköz tago haszná j tulajdonülése neve imaszéktulajdonoso templomülése j rége egé kommerci jo tekintet o jogosítvány a átruház elzálogosít a fe tulajd korlátl rendelkez Válto ho l t 1 t a kimondo istenitisztel s helyisége tar szerelvé végreha mente tör intézke ala joggyak fejlő templomülé közöns forg jogosítv h valláserkö érde kapcsol elő végrehajtás foglal csődlelt sorozh tisztul fölf imaszékbirtok szóbanf j tek tulajdonjog cs haszná jog amel tarta templomépí okm h sz ima szabá a Lén sze legköze szolg jog E fol legszorosa használ jogo szem jogosultság fűz h jogo személy vált haszná élveze alkalmatl te haszná megszű szem körülménye be változá tekint hitfelekeze kilé budap törvény joggyakor sze vallásfelekeze kilépe elvesz jog ah imaszék használha fe rendelkezhesse hitközsége szoká T. nyilvántartó-jegyzék törzskönyv vezet jegyz azo hitközs magánfeljegyzé ame hitkö b tájékoztatá szolgá tekinth telekkön mintája nyilvánkönyvek Munk E Fejez ma z vallásfelek ú joggyakorlat 1

1503

CÍ Tem tulajdonű

SZÓ Tem tulajdonül templomépít szük előteremté évszá szo m épí hitk fel tag biz össz járul te építés a elle hitk kötelezett vá hozzájárul jogutódja épí te megj imasz rendelkezé tulajdo bocs A tem imaszék amel vonatko hitkö tag haszn tulajdonülés nev imaszéktulajdonos templomülés rég eg kommerc j tekinte jogosítván átruhá elzálogosí f tulaj korlát rendelke Vált h kimond istenitiszte helyiség ta szerelv végreh ment tö intézk al joggya fejl templomül közön for jogosít valláserk érd kapcso el végrehajtá fogla csődlel soroz tisztu föl imaszékbirto szóban te tulajdonjo c haszn jo ame tart templomép ok s im szab Lé sz legköz szol jo fo legszoros haszná jog sze jogosultsá fű jog személ vál haszn élvez alkalmat t haszn megsz sze körülmény b változ tekin hitfelekez kil buda törvén joggyako sz vallásfelekez kilép elves jo a imaszé használh f rendelkezhess hitközség szok T nyilvántartó-jegyzé törzsköny veze jegy az hitköz magánfeljegyz am hitk tájékoztat szolg tekint telekkö mintáj nyilvánkönyve Mun Feje m vallásfele joggyakorla