15040.htm

CÍMSZÓ: Templomrombolás

SZÓCIKK: Templomrombolás. 1335 nov. 13. Bencze pápa felszólította az esztergomi érseket, hogy «földig lerontassa» a pozsonyi zsinagógát. A zsidók akkoriban építették ezt a zsinagógát a ciszterciták temploma mellett. A szerzetesek erre panasszal fordultak a pápához, hogy az imazaj áthallatszik hozzájuk és az áhítatos hangulatot zavarja. A pápa ekkor adta ki a templomromboló szentszéki parancsot, de hogy azt valóban végrehajtották-e, arról nincsenek történelmi följegyzések. Az akkori országos viszonyokból arra lehet következtetni, hogy a zsinagóga lerombolására nem kerülhetett sor, mert a zsidók, ellentétben a külföldi viszonyokkal, szabadon gyakorolhatták vallásukat és a zsidók ellen fellépő türelmetlenség csak néhány évtizeddel később harapózott el. Éppúgy, mint a templomromboló rendelet, a zsidógyűlölet is külföldről került be az országba. Az ezeréves Magyarország története csak ezt az egy esetet ismeri, mikor zsinagóga-rombolást tervezett a vallási türelmetlenség és ezt is inkább a katolikus hit védelme, mint a zsidóvallás gyűlölete idézte elő. Zsinagóga-rombolás csak a legújabb időben fordult elő, Erdélyben, a román diákzavargások idején, 1927.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5040. címszó a lexikon => 891. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15040.htm

CÍMSZÓ: Templomrombolás

SZÓCIKK: Templomrombolás. 1335 nov. 13. Bencze pápa felszólította az esztergomi érseket, hogy földig lerontassa a pozsonyi zsinagógát. A zsidók akkoriban építették ezt a zsinagógát a ciszterciták temploma mellett. A szerzetesek erre panasszal fordultak a pápához, hogy az imazaj áthallatszik hozzájuk és az áhítatos hangulatot zavarja. A pápa ekkor adta ki a templomromboló szentszéki parancsot, de hogy azt valóban végrehajtották-e, arról nincsenek történelmi följegyzések. Az akkori országos viszonyokból arra lehet következtetni, hogy a zsinagóga lerombolására nem kerülhetett sor, mert a zsidók, ellentétben a külföldi viszonyokkal, szabadon gyakorolhatták vallásukat és a zsidók ellen fellépő türelmetlenség csak néhány évtizeddel később harapózott el. Éppúgy, mint a templomromboló rendelet, a zsidógyűlölet is külföldről került be az országba. Az ezeréves Magyarország története csak ezt az egy esetet ismeri, mikor zsinagóga-rombolást tervezett a vallási türelmetlenség és ezt is inkább a katolikus hit védelme, mint a zsidóvallás gyűlölete idézte elő. Zsinagóga-rombolás csak a legújabb időben fordult elő, Erdélyben, a román diákzavargások idején, 1927.

15040.ht

CÍMSZÓ Templomrombolá

SZÓCIKK Templomrombolás 133 nov 13 Bencz páp felszólított a esztergom érseket hog földi lerontass pozsony zsinagógát zsidó akkoriba építetté ez zsinagógá cisztercitá templom mellett szerzetese err panassza fordulta pápához hog a imaza áthallatszi hozzáju é a áhítato hangulato zavarja páp ekko adt k templomrombol szentszék parancsot d hog az valóba végrehajtották-e arró nincsene történelm följegyzések A akkor országo viszonyokbó arr lehe következtetni hog zsinagóg lerombolásár ne kerülhetet sor mer zsidók ellentétbe külföld viszonyokkal szabado gyakorolhattá vallásuka é zsidó elle fellép türelmetlensé csa néhán évtizedde későb harapózot el Éppúgy min templomrombol rendelet zsidógyűlöle i külföldrő kerül b a országba A ezeréve Magyarorszá történet csa ez a eg esete ismeri miko zsinagóga-rombolás tervezet vallás türelmetlensé é ez i inkáb katoliku hi védelme min zsidóvallá gyűlölet idézt elő Zsinagóga-rombolá csa legújab időbe fordul elő Erdélyben romá diákzavargáso idején 1927

15040.h

CÍMSZ Templomrombol

SZÓCIK Templomrombolá 13 no 1 Benc pá felszólítot esztergo érseke ho föld lerontas pozson zsinagógá zsid akkorib épített e zsinagóg cisztercit templo mellet szerzetes er panassz fordult pápáho ho imaz áthallatsz hozzáj áhítat hangulat zavarj pá ekk ad templomrombo szentszé parancso ho a valób végrehajtották- arr nincsen történel följegyzése akko ország viszonyokb ar leh következtetn ho zsinagó lerombolásá n kerülhete so me zsidó ellentétb külföl viszonyokka szabad gyakorolhatt vallásuk zsid ell fellé türelmetlens cs néhá évtizedd késő harapózo e Éppúg mi templomrombo rendele zsidógyűlöl külföldr kerü országb ezerév Magyarorsz történe cs e e eset ismer mik zsinagóga-rombolá terveze vallá türelmetlens e inká katolik h védelm mi zsidóvall gyűlöle idéz el Zsinagóga-rombol cs legúja időb fordu el Erdélybe rom diákzavargás idejé 192

15040.

CÍMS Templomrombo

SZÓCI Templomrombol 1 n Ben p felszólíto eszterg érsek h föl leronta pozso zsinagóg zsi akkori építet zsinagó ciszterci templ melle szerzete e panass fordul pápáh h ima áthallats hozzá áhíta hangula zavar p ek a templomromb szentsz parancs h való végrehajtották ar nincse történe följegyzés akk orszá viszonyok a le következtet h zsinag lerombolás kerülhet s m zsid ellentét külfö viszonyokk szaba gyakorolhat vallásu zsi el fell türelmetlen c néh évtized kés harapóz Éppú m templomromb rendel zsidógyűlö külföld ker ország ezeré Magyarors történ c ese isme mi zsinagóga-rombol tervez vall türelmetlen ink katoli védel m zsidóval gyűlöl idé e Zsinagóga-rombo c legúj idő ford e Erdélyb ro diákzavargá idej 19

15040

CÍM Templomromb

SZÓC Templomrombo Be felszólít eszter érse fö leront pozs zsinagó zs akkor építe zsinag ciszterc temp mell szerzet panas fordu pápá im áthallat hozz áhít hangul zava e templomrom szents paranc val végrehajtottá a nincs történ följegyzé ak orsz viszonyo l következte zsina lerombolá kerülhe zsi ellenté külf viszonyok szab gyakorolha vallás zs e fel türelmetle né évtize ké harapó Épp templomrom rende zsidógyűl külföl ke orszá ezer Magyaror törté es ism m zsinagóga-rombo terve val türelmetle in katol véde zsidóva gyűlö id Zsinagóga-romb legú id for Erdély r diákzavarg ide 1

1504

CÍ Templomrom

SZÓ Templomromb B felszólí eszte érs f leron poz zsinag z akko épít zsina ciszter tem mel szerze pana ford páp i áthalla hoz áhí hangu zav templomro szent paran va végrehajtott ninc törté följegyz a ors viszony következt zsin lerombol kerülh zs ellent kül viszonyo sza gyakorolh vallá z fe türelmetl n évtiz k harap Ép templomro rend zsidógyű külfö k orsz eze Magyaro tört e is zsinagóga-romb terv va türelmetl i kato véd zsidóv gyűl i Zsinagóga-rom leg i fo Erdél diákzavar id