15042.htm

CÍMSZÓ: Tenke

SZÓCIKK: Tenke (Tinca R.) nagyk. Bihar vm.-ben. A T.-i (orthodox) hitközség 1830. alakult meg. Alapítói Weisz Ede regálebérlő, Adler József tímár és Ritter Jónás kereskedő voltak. Első rabbijául Kellner Kálmánt választotta meg a hitközség. A templom 1869. épült a hitközségi tagok adományaiból. Ugyanakkor iskolát is létesített a hitközség, de pár év előtt ezt megfelelő anyagi eszközök híján be kellett zárni. A hitközség, hogy a gyermekek vallásos nevelését biztosítsa, egy hitoktatót tart, aki az állami iskolába járó növendékeket oktatja. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa és a rituális fürdő. A hitközség évi 105,000 lei-es költségvetéssel dolgozik, melynek jelentős hányadát szociális és filantropikus célokra fordítja. Anyakönyvi területéhez Gyanta, Kápolna, Kocsoba, Győrös, Sályi, Petegd, Karaszó, Gyepes, Görbéd, Sziplec, Bátor, Tot, Huszaszó, Vajánd, Fonau, Beltenyér és Jánosda községek tartoznak. Lélekszáma 400, a családok száma 125, adót 95-en fizetnek. A világháborúban 60 an vettek részt és 18-an estek el. Mai vezetősége: Stern Béla elnök, Steiner Miksa alelnök, Perlmutter Ignác és Keller Jónás gondnokok, Tropper Mór pénztárnok és Klein Ignác jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5042. címszó a lexikon => 892. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15042.htm

CÍMSZÓ: Tenke

SZÓCIKK: Tenke Tinca R. nagyk. Bihar vm.-ben. A T.-i orthodox hitközség 1830. alakult meg. Alapítói Weisz Ede regálebérlő, Adler József tímár és Ritter Jónás kereskedő voltak. Első rabbijául Kellner Kálmánt választotta meg a hitközség. A templom 1869. épült a hitközségi tagok adományaiból. Ugyanakkor iskolát is létesített a hitközség, de pár év előtt ezt megfelelő anyagi eszközök híján be kellett zárni. A hitközség, hogy a gyermekek vallásos nevelését biztosítsa, egy hitoktatót tart, aki az állami iskolába járó növendékeket oktatja. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa és a rituális fürdő. A hitközség évi 105,000 lei-es költségvetéssel dolgozik, melynek jelentős hányadát szociális és filantropikus célokra fordítja. Anyakönyvi területéhez Gyanta, Kápolna, Kocsoba, Győrös, Sályi, Petegd, Karaszó, Gyepes, Görbéd, Sziplec, Bátor, Tot, Huszaszó, Vajánd, Fonau, Beltenyér és Jánosda községek tartoznak. Lélekszáma 400, a családok száma 125, adót 95-en fizetnek. A világháborúban 60 an vettek részt és 18-an estek el. Mai vezetősége: Stern Béla elnök, Steiner Miksa alelnök, Perlmutter Ignác és Keller Jónás gondnokok, Tropper Mór pénztárnok és Klein Ignác jegyző.

15042.ht

CÍMSZÓ Tenk

SZÓCIKK Tenk Tinc R nagyk Biha vm.-ben T.- orthodo hitközsé 1830 alakul meg Alapító Weis Ed regálebérlő Adle Józse tímá é Ritte Jóná keresked voltak Els rabbijáu Kellne Kálmán választott me hitközség templo 1869 épül hitközség tago adományaiból Ugyanakko iskolá i létesítet hitközség d pá é előt ez megfelel anyag eszközö híjá b kellet zárni hitközség hog gyermeke valláso nevelésé biztosítsa eg hitoktató tart ak a állam iskoláb jár növendékeke oktatja hitközsé intézményei Chevr Kadis é rituáli fürdő hitközsé év 105,00 lei-e költségvetésse dolgozik melyne jelentő hányadá szociáli é filantropiku célokr fordítja Anyakönyv területéhe Gyanta Kápolna Kocsoba Győrös Sályi Petegd Karaszó Gyepes Görbéd Sziplec Bátor Tot Huszaszó Vajánd Fonau Beltenyé é Jánosd községe tartoznak Lélekszám 400 családo szám 125 adó 95-e fizetnek világháborúba 6 a vette rész é 18-a este el Ma vezetősége Ster Bél elnök Steine Miks alelnök Perlmutte Igná é Kelle Jóná gondnokok Troppe Mó pénztárno é Klei Igná jegyző

15042.h

CÍMSZ Ten

SZÓCIK Ten Tin nagy Bih vm.-be T. orthod hitközs 183 alaku me Alapít Wei E regálebérl Adl Józs tím Ritt Jón kereske volta El rabbijá Kelln Kálmá választot m hitközsé templ 186 épü hitközsé tag adományaibó Ugyanakk iskol létesíte hitközsé p elő e megfele anya eszköz híj kelle zárn hitközsé ho gyermek vallás nevelés biztosíts e hitoktat tar a álla iskolá já növendékek oktatj hitközs intézménye Chev Kadi rituál fürd hitközs é 105,0 lei- költségvetéss dolgozi melyn jelent hányad szociál filantropik célok fordítj Anyaköny területéh Gyant Kápoln Kocsob Győrö Sály Peteg Karasz Gyepe Görbé Sziple Báto To Huszasz Vaján Fona Belteny János község tartozna Lélekszá 40 család szá 12 ad 95- fizetne világháborúb vett rés 18- est e M vezetőség Ste Bé elnö Stein Mik alelnö Perlmutt Ign Kell Jón gondnoko Tropp M pénztárn Kle Ign jegyz

15042.

CÍMS Te

SZÓCI Te Ti nag Bi vm.-b T ortho hitköz 18 alak m Alapí We regálebér Ad Józ tí Rit Jó keresk volt E rabbij Kell Kálm választo hitközs temp 18 ép hitközs ta adományaib Ugyanak isko létesít hitközs el megfel any eszkö hí kell zár hitközs h gyerme vallá nevelé biztosít hitokta ta áll iskol j növendéke oktat hitköz intézmény Che Kad rituá für hitköz 105, lei költségvetés dolgoz mely jelen hánya szociá filantropi célo fordít Anyakön területé Gyan Kápol Kocso Győr Sál Pete Karas Gyep Görb Szipl Bát T Huszas Vajá Fon Belten Jáno közsé tartozn Léleksz 4 csalá sz 1 a 95 fizetn világháború vet ré 18 es vezetősé St B eln Stei Mi aleln Perlmut Ig Kel Jó gondnok Trop pénztár Kl Ig jegy

15042

CÍM T

SZÓC T T na B vm.- orth hitkö 1 ala Alap W regálebé A Jó t Ri J keres vol rabbi Kel Kál választ hitköz tem 1 é hitköz t adományai Ugyana isk létesí hitköz e megfe an eszk h kel zá hitköz gyerm vall nevel biztosí hitokt t ál isko növendék okta hitkö intézmén Ch Ka ritu fü hitkö 105 le költségveté dolgo mel jele hány szoci filantrop cél fordí Anyakö terület Gya Kápo Kocs Győ Sá Pet Kara Gye Gör Szip Bá Husza Vaj Fo Belte Ján közs tartoz Léleks csal s 9 fizet világhábor ve r 1 e vezetős S el Ste M alel Perlmu I Ke J gondno Tro pénztá K I jeg

1504SZÓ n vm. ort hitk al Ala regáleb J R kere vo rabb Ke Ká válasz hitkö te hitkö adománya Ugyan is létes hitkö megf a esz ke z hitkö gyer val neve biztos hitok á isk növendé okt hitk intézmé C K rit f hitk 10 l költségvet dolg me jel hán szoc filantro cé ford Anyak terüle Gy Káp Koc Gy S Pe Kar Gy Gö Szi B Husz Va F Belt Já köz tarto Lélek csa fize világhábo v vezető e St ale Perlm K gondn Tr pénzt je