15045.htm

CÍMSZÓ: Teréfó

SZÓCIKK: Teréfó, szétmarcangolt állat húsa, melynek elfogyasztását a Tóra tiltja. (Móz. II. 22. 81.). A mai vallásgyakorlatban a törvényt már a Talmudban körülbástyázott, jóval tágabb értelemben veszik: minden állat tilos, ha más megtámadta és megölte, vagy ha ilyen megtámadás gyanúja alatt áll, vagy ha akárhogyan is testi sérülést szenvedett. A Talmud ezt az általános elvet szervről-szervre, ízről-ízre alkalmazva, sok száz szimptómát állapított meg az erőszakos halállal kimúlt állat húsának tilalmára. E szimptómák megítélését, éppúgy a tiltó betegségek megállapítását is külön képesítéssel bíró egyének (rabbik, dajjánok, paszkánok, sac-macok), vagyis saliach cibbur, móré c?dekok végzik. A T. fogalma alá vonja a közönséges nyelvhasználat a tilalmas ételeket is. Nemcsak az elhullott állat húsa T., de minden húsos vagy más étel, amely tejjel keveredett, továbbá a Tórában tisztátlannak minősített állatok és azok teje, vagy tojása, a tiszta állatok bizonyos kierezhetetlen részei, a faggyú, a vér, végül minden hús, ha a vér eltávolítása miatt azon nyersen meg nem sózták. T. még az edény is, melyben T. ételek főttek, feltálaltattak, vagy amelyek azokkal érintkezésbe jutottak. Hogy ismét használhatóvá váljanak, csak nagyon kevés eset van. A húsos-tejes keverék edényét többé sem használni, még elajándékozni sem szabad. (L. még Étkezési, törvények.)


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5045. címszó a lexikon => 892. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15045.htm

CÍMSZÓ: Teréfó

SZÓCIKK: Teréfó, szétmarcangolt állat húsa, melynek elfogyasztását a Tóra tiltja. Móz. II. 22. 81. . A mai vallásgyakorlatban a törvényt már a Talmudban körülbástyázott, jóval tágabb értelemben veszik: minden állat tilos, ha más megtámadta és megölte, vagy ha ilyen megtámadás gyanúja alatt áll, vagy ha akárhogyan is testi sérülést szenvedett. A Talmud ezt az általános elvet szervről-szervre, ízről-ízre alkalmazva, sok száz szimptómát állapított meg az erőszakos halállal kimúlt állat húsának tilalmára. E szimptómák megítélését, éppúgy a tiltó betegségek megállapítását is külön képesítéssel bíró egyének rabbik, dajjánok, paszkánok, sac-macok , vagyis saliach cibbur, móré c?dekok végzik. A T. fogalma alá vonja a közönséges nyelvhasználat a tilalmas ételeket is. Nemcsak az elhullott állat húsa T., de minden húsos vagy más étel, amely tejjel keveredett, továbbá a Tórában tisztátlannak minősített állatok és azok teje, vagy tojása, a tiszta állatok bizonyos kierezhetetlen részei, a faggyú, a vér, végül minden hús, ha a vér eltávolítása miatt azon nyersen meg nem sózták. T. még az edény is, melyben T. ételek főttek, feltálaltattak, vagy amelyek azokkal érintkezésbe jutottak. Hogy ismét használhatóvá váljanak, csak nagyon kevés eset van. A húsos-tejes keverék edényét többé sem használni, még elajándékozni sem szabad. L. még Étkezési, törvények.

15045.ht

CÍMSZÓ Teréf

SZÓCIKK Teréfó szétmarcangol álla húsa melyne elfogyasztásá Tór tiltja Móz II 22 81 ma vallásgyakorlatba törvény má Talmudba körülbástyázott jóva tágab értelembe veszik minde álla tilos h má megtámadt é megölte vag h ilye megtámadá gyanúj alat áll vag h akárhogya i test sérülés szenvedett Talmu ez a általáno elve szervről-szervre ízről-ízr alkalmazva so szá szimptómá állapítot me a erőszako halálla kimúl álla húsána tilalmára szimptómá megítélését éppúg tilt betegsége megállapításá i külö képesítésse bír egyéne rabbik dajjánok paszkánok sac-maco vagyi saliac cibbur mór c?deko végzik T fogalm al vonj közönsége nyelvhasznála tilalma ételeke is Nemcsa a elhullot álla hús T. d minde húso vag má étel amel tejje keveredett tovább Tórába tisztátlanna minősítet állato é azo teje vag tojása tiszt állato bizonyo kierezhetetle részei faggyú vér végü minde hús h vé eltávolítás miat azo nyerse me ne sózták T mé a edén is melybe T étele főttek feltálaltattak vag amelye azokka érintkezésb jutottak Hog ismé használhatóv váljanak csa nagyo kevé ese van húsos-teje keveré edényé több se használni mé elajándékozn se szabad L mé Étkezési törvények

15045.h

CÍMSZ Teré

SZÓCIK Teréf szétmarcango áll hús melyn elfogyasztás Tó tiltj Mó I 2 8 m vallásgyakorlatb törvén m Talmudb körülbástyázot jóv tága értelemb veszi mind áll tilo m megtámad megölt va ily megtámad gyanú ala ál va akárhogy tes sérülé szenvedet Talm e általán elv szervről-szervr ízről-íz alkalmazv s sz szimptóm állapíto m erőszak haláll kimú áll húsán tilalmár szimptóm megítélésé éppú til betegség megállapítás kül képesítéss bí egyén rabbi dajjáno paszkáno sac-mac vagy salia cibbu mó c?dek végzi fogal a von közönség nyelvhasznál tilalm ételek i Nemcs elhullo áll hú T mind hús va m éte ame tejj keveredet továb Tóráb tisztátlann minősíte állat az tej va tojás tisz állat bizony kierezhetetl része faggy vé vég mind hú v eltávolítá mia az nyers m n sóztá m edé i melyb étel főtte feltálaltatta va amely azokk érintkezés jutotta Ho ism használható váljana cs nagy kev es va húsos-tej kever edény töb s használn m elajándékoz s szaba m Étkezés törvénye

15045.

CÍMS Ter

SZÓCI Teré szétmarcang ál hú mely elfogyasztá T tilt M vallásgyakorlat törvé Talmud körülbástyázo jó tág értelem vesz min ál til megtáma megöl v il megtáma gyan al á v akárhog te sérül szenvede Tal általá el szervről-szerv ízről-í alkalmaz s szimptó állapít erősza halál kim ál húsá tilalmá szimptó megítélés épp ti betegsé megállapítá kü képesítés b egyé rabb dajján paszkán sac-ma vag sali cibb m c?de végz foga vo közönsé nyelvhaszná tilal étele Nemc elhull ál h min hú v ét am tej keverede tová Tórá tisztátlan minősít álla a te v tojá tis álla bizon kierezhetet rész fagg v vé min h eltávolít mi a nyer sózt ed mely éte főtt feltálaltatt v amel azok érintkezé jutott H is használhat váljan c nag ke e v húsos-te keve edén tö használ elajándéko szab Étkezé törvény

15045

CÍM Te

SZÓC Ter szétmarcan á h mel elfogyaszt til vallásgyakorla törv Talmu körülbástyáz j tá értele ves mi á ti megtám megö i megtám gya a akárho t sérü szenved Ta által e szervről-szer ízről- alkalma szimpt állapí erősz halá ki á hús tilalm szimpt megítélé ép t betegs megállapít k képesíté egy rab dajjá paszká sac-m va sal cib c?d vég fog v közöns nyelvhaszn tila étel Nem elhul á mi h é a te kevered tov Tór tisztátla minősí áll t toj ti áll bizo kierezhete rés fag v mi eltávolí m nye sóz e mel ét főt feltálaltat ame azo érintkez jutot i használha válja na k húsos-t kev edé t haszná elajándék sza Étkez törvén

1504

CÍ T

SZÓ Te szétmarca me elfogyasz ti vallásgyakorl tör Talm körülbástyá t értel ve m t megtá meg megtá gy akárh sér szenve T álta szervről-sze ízről alkalm szimp állap erős hal k hú tilal szimp megítél é beteg megállapí képesít eg ra dajj paszk sac- v sa ci c? vé fo közön nyelvhasz til éte Ne elhu m t kevere to Tó tisztátl minős ál to t ál biz kierezhet ré fa m eltávol ny só me é fő feltálalta am az érintke juto használh válj n húsos- ke ed haszn elajándé sz Étke törvé