15046.htm

CÍMSZÓ: Teremtés Könyve

SZÓCIKK: "Teremtés Könyve (h.). Széfer berésisz, görögül a Szeptuaginta szerint: Genezis; Mózes első könyvének is nevezzük. (L. Tóra). Tartalma: I. Elmondja az emberiség őstörténetét a világ teremtésétől kezdve, Ádám és Éva történetét a paradicsomban, Kain gyilkosságát, az emberi nem romlását, a vízözönt, közli a népek tábláját és a bábeli toronyépítést. II. Elbeszéli az ősatyák történetét, elkezdve Ábrahám ősének Sémnek családfájától, Ábrahám elköltözését Úrból Cháránba, majd Kánaánba, egyiptomi útját és további palesztinai történetét; Izsáknak, Ezsaunak, Jákobnak és Józsefnek történetét. A könyv ötven fejezetre, illetőleg 12 heti szakaszra oszlik."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5046. címszó a lexikon => 892. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15046.htm

CÍMSZÓ: Teremtés Könyve

SZÓCIKK: Teremtés Könyve h. . Széfer berésisz, görögül a Szeptuaginta szerint: Genezis; Mózes első könyvének is nevezzük. L. Tóra . Tartalma: I. Elmondja az emberiség őstörténetét a világ teremtésétől kezdve, Ádám és Éva történetét a paradicsomban, Kain gyilkosságát, az emberi nem romlását, a vízözönt, közli a népek tábláját és a bábeli toronyépítést. II. Elbeszéli az ősatyák történetét, elkezdve Ábrahám ősének Sémnek családfájától, Ábrahám elköltözését Úrból Cháránba, majd Kánaánba, egyiptomi útját és további palesztinai történetét; Izsáknak, Ezsaunak, Jákobnak és Józsefnek történetét. A könyv ötven fejezetre, illetőleg 12 heti szakaszra oszlik.

15046.ht

CÍMSZÓ Teremté Könyv

SZÓCIKK Teremté Könyv h Széfe berésisz görögü Szeptuagint szerint Genezis Móze els könyvéne i nevezzük L Tór Tartalma I Elmondj a emberisé őstörténeté vilá teremtésétő kezdve Ádá é Év történeté paradicsomban Kai gyilkosságát a ember ne romlását vízözönt közl népe táblájá é bábel toronyépítést II Elbeszél a ősatyá történetét elkezdv Ábrahá őséne Sémne családfájától Ábrahá elköltözésé Úrbó Cháránba maj Kánaánba egyiptom útjá é tovább palesztina történetét Izsáknak Ezsaunak Jákobna é Józsefne történetét köny ötve fejezetre illetőle 1 het szakaszr oszlik

15046.h

CÍMSZ Teremt Köny

SZÓCIK Teremt Köny Széf berésis görög Szeptuagin szerin Genezi Móz el könyvén nevezzü Tó Tartalm Elmond emberis őstörténet vil teremtését kezdv Ád É történet paradicsomba Ka gyilkosságá embe n romlásá vízözön köz nép tábláj bábe toronyépítés I Elbeszé ősaty történeté elkezd Ábrah ősén Sémn családfájátó Ábrah elköltözés Úrb Cháránb ma Kánaánb egyipto útj továb palesztin történeté Izsákna Ezsauna Jákobn Józsefn történeté kön ötv fejezetr illetől he szakasz oszli

15046.

CÍMS Terem Kön

SZÓCI Terem Kön Szé berési görö Szeptuagi szeri Genez Mó e könyvé nevezz T Tartal Elmon emberi őstörténe vi teremtésé kezd Á történe paradicsomb K gyilkosság emb romlás vízözö kö né táblá báb toronyépíté Elbesz ősat történet elkez Ábra ősé Sém családfáját Ábra elköltözé Úr Chárán m Kánaán egyipt út tová paleszti történet Izsákn Ezsaun Jákob József történet kö öt fejezet illető h szakas oszl

15046

CÍM Tere Kö

SZÓC Tere Kö Sz berés gör Szeptuag szer Gene M könyv nevez Tarta Elmo ember őstörtén v teremtés kez történ paradicsom gyilkossá em romlá vízöz k n tábl bá toronyépít Elbes ősa történe elke Ábr ős Sé családfájá Ábr elköltöz Ú Chárá Kánaá egyip ú tov paleszt történe Izsák Ezsau Jáko Józse történe k ö fejeze illet szaka osz

1504

CÍ Ter K

SZÓ Ter K S beré gö Szeptua sze Gen köny neve Tart Elm embe őstörté teremté ke törté paradicso gyilkoss e roml vízö táb b toronyépí Elbe ős történ elk Áb ő S családfáj Áb elköltö Chár Kána egyi to palesz történ Izsá Ezsa Ják Józs történ fejez ille szak os