15047.htm

CÍMSZÓ: Térey

SZEMÉLYNÉV: Térey Sándor

SZÓCIKK: "Térey Sándor (Kuthy Sándor írói álneve), költő és regényíró, szül. Debrecenben 1886. Jogi tanulmányait Kolozsvárott és Budapesten végezte, ahol ügyvédi oklevelet szerzett. Debrecenben folytat ügyvédi gyakorlatot. Versei jórészt a Nyugatban jelentek meg. Önálló verskötetei: Feltámadás; Magányos ember. Visszatérés c. regényét a Kisfaludy-társaság a Franklin-díjjal jutalmazta (1924). Lefordította Baudelaire és Verlaine válogatott verseit. André Ady, Choix de poesies címmel lefordította és Parisban kiadta Ady Endre válogatott költeményeit. A francia irodalmi körök nagy elismeréssel fogadták e kitűnő fordításokat."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5047. címszó a lexikon => 892. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15047.htm

CÍMSZÓ: Térey

SZEMÉLYNÉV: Térey Sándor

SZÓCIKK: Térey Sándor Kuthy Sándor írói álneve , költő és regényíró, szül. Debrecenben 1886. Jogi tanulmányait Kolozsvárott és Budapesten végezte, ahol ügyvédi oklevelet szerzett. Debrecenben folytat ügyvédi gyakorlatot. Versei jórészt a Nyugatban jelentek meg. Önálló verskötetei: Feltámadás; Magányos ember. Visszatérés c. regényét a Kisfaludy-társaság a Franklin-díjjal jutalmazta 1924 . Lefordította Baudelaire és Verlaine válogatott verseit. André Ady, Choix de poesies címmel lefordította és Parisban kiadta Ady Endre válogatott költeményeit. A francia irodalmi körök nagy elismeréssel fogadták e kitűnő fordításokat.

15047.ht

CÍMSZÓ Tére

SZEMÉLYNÉV Tére Sándo

SZÓCIKK Tére Sándo Kuth Sándo író álnev költ é regényíró szül Debrecenbe 1886 Jog tanulmányai Kolozsvárot é Budapeste végezte aho ügyvéd oklevele szerzett Debrecenbe folyta ügyvéd gyakorlatot Verse jórész Nyugatba jelente meg Önáll verskötetei Feltámadás Magányo ember Visszatéré c regényé Kisfaludy-társasá Franklin-díjja jutalmazt 192 Lefordított Baudelair é Verlain válogatot verseit Andr Ady Choi d poesie címme lefordított é Parisba kiadt Ad Endr válogatot költeményeit franci irodalm körö nag elismerésse fogadtá kitűn fordításokat

15047.h

CÍMSZ Tér

SZEMÉLYNÉ Tér Sánd

SZÓCIK Tér Sánd Kut Sánd ír álne köl regényír szü Debrecenb 188 Jo tanulmánya Kolozsváro Budapest végezt ah ügyvé oklevel szerzet Debrecenb folyt ügyvé gyakorlato Vers jórés Nyugatb jelent me Önál verskötete Feltámadá Magány embe Visszatér regény Kisfaludy-társas Franklin-díjj jutalmaz 19 Lefordítot Baudelai Verlai válogato versei And Ad Cho poesi címm lefordítot Parisb kiad A End válogato költeményei franc irodal kör na elismeréss fogadt kitű fordításoka

15047.

CÍMS Té

SZEMÉLYN Té Sán

SZÓCI Té Sán Ku Sán í áln kö regényí sz Debrecen 18 J tanulmány Kolozsvár Budapes végez a ügyv okleve szerze Debrecen foly ügyv gyakorlat Ver jóré Nyugat jelen m Öná verskötet Feltámad Magán emb Visszaté regén Kisfaludy-társa Franklin-díj jutalma 1 Lefordíto Baudela Verla válogat verse An A Ch poes cím lefordíto Paris kia En válogat költeménye fran iroda kö n elismerés fogad kit fordítások

15047

CÍM T

SZEMÉLY T Sá

SZÓC T Sá K Sá ál k regény s Debrece 1 tanulmán Kolozsvá Budape vége ügy oklev szerz Debrece fol ügy gyakorla Ve jór Nyuga jele Ön versköte Feltáma Magá em Visszat regé Kisfaludy-társ Franklin-dí jutalm Lefordít Baudel Verl váloga vers A C poe cí lefordít Pari ki E váloga költemény fra irod k elismeré foga ki fordításo

1504SZEMÉL S

SZÓ S S á regén Debrec tanulmá Kolozsv Budap vég üg okle szer Debrec fo üg gyakorl V jó Nyug jel Ö versköt Feltám Mag e Vissza reg Kisfaludy-tár Franklin-d jutal Lefordí Baude Ver válog ver po c lefordí Par k válog költemén fr iro elismer fog k fordítás