15050.htm

CÍMSZÓ: Testvéresülési ünnep

SZÓCIKK: Testvéresülési ünnep. Az 1860. évi októberi diploma nyomában támadt nemzeti feléledés első heteiben a pesti polgárság keresztény-zsidó T.-et rendezett. 1860 dec. 19. többszáz polgár Török Pál ref. lelkész elnöklete alatt népgyűlést tartott, melyen több mágnás, egyetemi tanár, író és művész jelent meg. Besze János híres népszónok, a pénzügyi bíróság későbbi elnöke, a népgyűlésen hangoztatta, hogy a szabadságharcban közösen kiontott vér megalapozta a keresztény-zsidó testvéresülést. Másnap a polgárság hatalmas nemzeti zászló alatt a dohányutcai templomba vonult, hol Meisel főrabbi tartott hazafias beszédet és megáldotta a tömeget, mely a Himnusz eléneklésével szétszéledt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5050. címszó a lexikon => 892. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15050.htm

CÍMSZÓ: Testvéresülési ünnep

SZÓCIKK: Testvéresülési ünnep. Az 1860. évi októberi diploma nyomában támadt nemzeti feléledés első heteiben a pesti polgárság keresztény-zsidó T.-et rendezett. 1860 dec. 19. többszáz polgár Török Pál ref. lelkész elnöklete alatt népgyűlést tartott, melyen több mágnás, egyetemi tanár, író és művész jelent meg. Besze János híres népszónok, a pénzügyi bíróság későbbi elnöke, a népgyűlésen hangoztatta, hogy a szabadságharcban közösen kiontott vér megalapozta a keresztény-zsidó testvéresülést. Másnap a polgárság hatalmas nemzeti zászló alatt a dohányutcai templomba vonult, hol Meisel főrabbi tartott hazafias beszédet és megáldotta a tömeget, mely a Himnusz eléneklésével szétszéledt.

15050.ht

CÍMSZÓ Testvéresülés ünne

SZÓCIKK Testvéresülés ünnep A 1860 év október diplom nyomába támad nemzet feléledé els heteibe pest polgársá keresztény-zsid T.-e rendezett 186 dec 19 többszá polgá Törö Pá ref lelkés elnöklet alat népgyűlés tartott melye töb mágnás egyetem tanár ír é művés jelen meg Besz Jáno híre népszónok pénzügy bírósá később elnöke népgyűlése hangoztatta hog szabadságharcba közöse kiontot vé megalapozt keresztény-zsid testvéresülést Másna polgársá hatalma nemzet zászl alat dohányutca templomb vonult ho Meise főrabb tartot hazafia beszéde é megáldott tömeget mel Himnus elénekléséve szétszéledt

15050.h

CÍMSZ Testvéresülé ünn

SZÓCIK Testvéresülé ünne 186 é októbe diplo nyomáb táma nemze feléled el heteib pes polgárs keresztény-zsi T.- rendezet 18 de 1 többsz polg Tör P re lelké elnökle ala népgyűlé tartot mely tö mágná egyete taná í művé jele me Bes Ján hír népszóno pénzüg bírós későb elnök népgyűlés hangoztatt ho szabadságharcb közös kionto v megalapoz keresztény-zsi testvéresülés Másn polgárs hatalm nemze zász ala dohányutc templom vonul h Meis főrab tarto hazafi beszéd megáldot tömege me Himnu eléneklésév szétszéled

15050.

CÍMS Testvéresül ün

SZÓCI Testvéresül ünn 18 októb dipl nyomá tám nemz feléle e hetei pe polgár keresztény-zs T. rendeze 1 d többs pol Tö r lelk elnökl al népgyűl tarto mel t mágn egyet tan műv jel m Be Já hí népszón pénzü bíró késő elnö népgyűlé hangoztat h szabadságharc közö kiont megalapo keresztény-zs testvéresülé Más polgár hatal nemz zás al dohányut templo vonu Mei főra tart hazaf beszé megáldo tömeg m Himn eléneklésé szétszéle

15050

CÍM Testvéresü ü

SZÓC Testvéresü ün 1 októ dip nyom tá nem felél hete p polgá keresztény-z T rendez több po T lel elnök a népgyű tart me mág egye ta mű je B J h népszó pénz bír kés eln népgyűl hangozta szabadsághar köz kion megalap keresztény-z testvéresül Má polgá hata nem zá a dohányu templ von Me főr tar haza besz megáld töme Him eléneklés szétszél

1505

CÍ Testvéres

SZÓ Testvéres ü okt di nyo t ne felé het polg keresztény- rende töb p le elnö népgy tar m má egy t m j népsz pén bí ké el népgyű hangozt szabadságha kö kio megala keresztény- testvéresü M polg hat ne z dohány temp vo M fő ta haz bes megál töm Hi eléneklé szétszé