15051.htm

CÍMSZÓ: Theben

SZEMÉLYNÉV: Theben Koppel

SZÓCIKK: "T. Koppel, filantróp, szül. Pozsonyban 1732., megh. Prágában 1799.1773. a pozsonyi hitközség elöljárójává választották meg. A török háborúk alatt százával menekülő zsidókat sajátjából támogatta. Midőn a zsidók hídvámját kétszeresre emelték, bérbe vette a hidat és leszállította a megalázó vámot. Küldöttség élén megjelent II. Lipót koronáztatásán Pozsonyban s a király ez alkalomból 16 dukát súlyú vertarany éremmel tüntette ki. Viszont T. az 1796-iki veszélyes időkben egy audiencián aranytálcán 21,000 dukátot adott át a császárnak. Az audiencia tragikus lefolyású volt; T. önérzetesen válaszolt a császárnak s a zsidók számára egyenlő jogok kilátásba helyezését kérte, nem pedig a szolgálat alóli mentességet. Néhány óra múlva egy cs. kamarás kereste fel T.-t magánlakásán s tudatta vele, hogy a császár a szolgálat alól mentesítette a zsidókat. T.-t ez az értesülés annyira felizgatta, hogy szélütést kapott, melyből nem is épült fel. Karlsbadba ment, de útközben Prágában meghalt. Negyedszázados elöljárósága alatt majdnem egész vagyonát jótékonycélokra áldozta fel."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5051. címszó a lexikon => 893. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15051.htm

CÍMSZÓ: Theben

SZEMÉLYNÉV: Theben Koppel

SZÓCIKK: T. Koppel, filantróp, szül. Pozsonyban 1732., megh. Prágában 1799.1773. a pozsonyi hitközség elöljárójává választották meg. A török háborúk alatt százával menekülő zsidókat sajátjából támogatta. Midőn a zsidók hídvámját kétszeresre emelték, bérbe vette a hidat és leszállította a megalázó vámot. Küldöttség élén megjelent II. Lipót koronáztatásán Pozsonyban s a király ez alkalomból 16 dukát súlyú vertarany éremmel tüntette ki. Viszont T. az 1796-iki veszélyes időkben egy audiencián aranytálcán 21,000 dukátot adott át a császárnak. Az audiencia tragikus lefolyású volt; T. önérzetesen válaszolt a császárnak s a zsidók számára egyenlő jogok kilátásba helyezését kérte, nem pedig a szolgálat alóli mentességet. Néhány óra múlva egy cs. kamarás kereste fel T.-t magánlakásán s tudatta vele, hogy a császár a szolgálat alól mentesítette a zsidókat. T.-t ez az értesülés annyira felizgatta, hogy szélütést kapott, melyből nem is épült fel. Karlsbadba ment, de útközben Prágában meghalt. Negyedszázados elöljárósága alatt majdnem egész vagyonát jótékonycélokra áldozta fel.

15051.ht

CÍMSZÓ Thebe

SZEMÉLYNÉV Thebe Koppe

SZÓCIKK T Koppel filantróp szül Pozsonyba 1732. megh Prágába 1799.1773 pozsony hitközsé elöljárójáv választottá meg törö háború alat százáva menekül zsidóka sajátjábó támogatta Midő zsidó hídvámjá kétszeresr emelték bérb vett hida é leszállított megaláz vámot Küldöttsé élé megjelen II Lipó koronáztatásá Pozsonyba királ e alkalombó 1 duká súly vertaran éremme tüntett ki Viszon T a 1796-ik veszélye időkbe eg audienciá aranytálcá 21,00 dukáto adot á császárnak A audienci tragiku lefolyás volt T önérzetese válaszol császárna zsidó számár egyenl jogo kilátásb helyezésé kérte ne pedi szolgála alól mentességet Néhán ór múlv eg cs kamará kerest fe T.- magánlakásá tudatt vele hog császá szolgála aló mentesített zsidókat T.- e a értesülé annyir felizgatta hog szélütés kapott melybő ne i épül fel Karlsbadb ment d útközbe Prágába meghalt Negyedszázado elöljáróság alat majdne egés vagyoná jótékonycélokr áldozt fel

15051.h

CÍMSZ Theb

SZEMÉLYNÉ Theb Kopp

SZÓCIK Koppe filantró szü Pozsonyb 1732 meg Prágáb 1799.177 pozson hitközs elöljárójá választott me tör hábor ala százáv menekü zsidók sajátjáb támogatt Mid zsid hídvámj kétszeres emelté bér vet hid leszállítot megalá vámo Küldötts él megjele I Lip koronáztatás Pozsonyb kirá alkalomb duk súl vertara éremm tüntet k Viszo 1796-i veszély időkb e audienci aranytálc 21,0 dukát ado császárna audienc tragik lefolyá vol önérzetes válaszo császárn zsid számá egyen jog kilátás helyezés kért n ped szolgál aló mentessége Néhá ó múl e c kamar keres f T. magánlakás tudat vel ho csász szolgál al mentesítet zsidóka T. értesül annyi felizgatt ho szélüté kapot melyb n épü fe Karlsbad men útközb Prágáb meghal Negyedszázad elöljárósá ala majdn egé vagyon jótékonycélok áldoz fe

15051.

CÍMS The

SZEMÉLYN The Kop

SZÓCI Kopp filantr sz Pozsony 173 me Prágá 1799.17 pozso hitköz elöljárój választot m tö hábo al százá menek zsidó sajátjá támogat Mi zsi hídvám kétszere emelt bé ve hi leszállíto megal vám Küldött é megjel Li koronáztatá Pozsony kir alkalom du sú vertar érem tünte Visz 1796- veszél idők audienc aranytál 21, duká ad császárn audien tragi lefoly vo önérzete válasz császár zsi szám egye jo kilátá helyezé kér pe szolgá al mentesség Néh mú kama kere T magánlaká tuda ve h csás szolgá a mentesíte zsidók T értesü anny felizgat h szélüt kapo mely ép f Karlsba me útköz Prágá megha Negyedszáza elöljárós al majd eg vagyo jótékonycélo áldo f

15051

CÍM Th

SZEMÉLY Th Ko

SZÓC Kop filant s Pozson 17 m Prág 1799.1 pozs hitkö elöljáró választo t háb a száz mene zsid sajátj támoga M zs hídvá kétszer emel b v h leszállít mega vá Küldöt megje L koronáztat Pozson ki alkalo d s verta ére tünt Vis 1796 veszé idő audien aranytá 21 duk a császár audie trag lefol v önérzet válas császá zs szá egy j kilát helyez ké p szolg a mentessé Né m kam ker magánlak tud v csá szolg mentesít zsidó értes ann felizga szélü kap mel é Karlsb m útkö Prág megh Negyedszáz elöljáró a maj e vagy jótékonycél áld

1505

CÍ T

SZEMÉL T K

SZÓ Ko filan Pozso 1 Prá 1799. poz hitk elöljár választ há szá men zsi saját támog z hídv kétsze eme leszállí meg v Küldö megj koronázta Pozso k alkal vert ér tün Vi 179 vesz id audie aranyt 2 du császá audi tra lefo önérze vála csász z sz eg kilá helye k szol mentess N ka ke magánla tu cs szol mentesí zsid érte an felizg szél ka me Karls útk Prá meg Negyedszá elöljár ma vag jótékonycé ál