15056.htm

CÍMSZÓ: Tét

SZÓCIKK: Tét, nagyk. Győr vm. 4232 lak. A T.-i (orthodox) hitközség alapításának időpontjára vonatkozólag semmi biztosat nem tudhatunk. A hitközség feljegyzéseket nem őriz, amelyek alapján történetét még hiányosan is össze lehetne állítani. Ellenőrizhetetlen szájhagyományok szerint a hitközség 130, vagy 200 évvel ezelőtt alakult meg, de úgy alapítóinak, mint első rabbijának és elöljáróinak nevei ismeretlenek. A hitközség a múlt század közepe táján építette saját erejéből templomát. Iskolát is létesített, de ezt még a háború alatt meg kellett szüntetni, miután nem volt meg a szükséges 30 növendéke. Az állami iskolába járó gyerekek vallási oktatásáról jelenleg a Talmud Tóra gondoskodik, melynek kb. 12 növendéke van. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa és a Nőegylet, mely Rosenberg Ignácné és Deutsch Simonné vezetése alatt áll. A hitközség területéről származott el Faludi Gábor, a Vígszínház volt igazgatója. A hitközség tagjai közül többen létesítettek nagyobb ipari vállalkozásokat, így: Deutsch Dezső és Poll Manó hengerműmalmot, a König testvérek (Ignác és Lajos) hengermalmot és Szold Manó szeszgyárat. Nagyobb mintagazdaságot Szold Manó és a König testvérek vezetnek. A hitközség 10,000 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantrópikus célokra fordítja. Anyakönyvi területéhez Mórichida, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Csécsény Babot, Koronc, Szemere, Csíkvárad, Gyirmot, Malomsok és Gyarmat községek tartoznak. Lélekszáma 230, a családok száma 62, adót 60 fizet. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 5 gazdálkodó, 30 kereskedő, 2 munkás, 3 nagyiparos, 1 orvos, 8 magántisztviselő, 10 iparos, 1 mérnök. A világháborúban a hitközségnek 38 tagja vett részt, akik közül 3 esett el. A mai vezetőség: Szófer Ignác főrabbi, Sauer Lipót elnök, Kugler Emil alelnök, Deutsch Oszkár pénztáros, Sauer Jenő és Blau Károly templomgondnokok, Poll Manó, Sauer Bernát, Krausz Samu, Krausz Miksa, Rosenberg Ignác, Raab Salamon, Fischer József, Singer Mór, Wittmann Adolf és Deutsch Dezső előljárósági tagok.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5056. címszó a lexikon => 893. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15056.htm

CÍMSZÓ: Tét

SZÓCIKK: Tét, nagyk. Győr vm. 4232 lak. A T.-i orthodox hitközség alapításának időpontjára vonatkozólag semmi biztosat nem tudhatunk. A hitközség feljegyzéseket nem őriz, amelyek alapján történetét még hiányosan is össze lehetne állítani. Ellenőrizhetetlen szájhagyományok szerint a hitközség 130, vagy 200 évvel ezelőtt alakult meg, de úgy alapítóinak, mint első rabbijának és elöljáróinak nevei ismeretlenek. A hitközség a múlt század közepe táján építette saját erejéből templomát. Iskolát is létesített, de ezt még a háború alatt meg kellett szüntetni, miután nem volt meg a szükséges 30 növendéke. Az állami iskolába járó gyerekek vallási oktatásáról jelenleg a Talmud Tóra gondoskodik, melynek kb. 12 növendéke van. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa és a Nőegylet, mely Rosenberg Ignácné és Deutsch Simonné vezetése alatt áll. A hitközség területéről származott el Faludi Gábor, a Vígszínház volt igazgatója. A hitközség tagjai közül többen létesítettek nagyobb ipari vállalkozásokat, így: Deutsch Dezső és Poll Manó hengerműmalmot, a König testvérek Ignác és Lajos hengermalmot és Szold Manó szeszgyárat. Nagyobb mintagazdaságot Szold Manó és a König testvérek vezetnek. A hitközség 10,000 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melynek egy részét szociális és filantrópikus célokra fordítja. Anyakönyvi területéhez Mórichida, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Csécsény Babot, Koronc, Szemere, Csíkvárad, Gyirmot, Malomsok és Gyarmat községek tartoznak. Lélekszáma 230, a családok száma 62, adót 60 fizet. Foglalkozás szerint: 1 nagykereskedő, 5 gazdálkodó, 30 kereskedő, 2 munkás, 3 nagyiparos, 1 orvos, 8 magántisztviselő, 10 iparos, 1 mérnök. A világháborúban a hitközségnek 38 tagja vett részt, akik közül 3 esett el. A mai vezetőség: Szófer Ignác főrabbi, Sauer Lipót elnök, Kugler Emil alelnök, Deutsch Oszkár pénztáros, Sauer Jenő és Blau Károly templomgondnokok, Poll Manó, Sauer Bernát, Krausz Samu, Krausz Miksa, Rosenberg Ignác, Raab Salamon, Fischer József, Singer Mór, Wittmann Adolf és Deutsch Dezső előljárósági tagok.

15056.ht

CÍMSZÓ Té

SZÓCIKK Tét nagyk Győ vm 423 lak T.- orthodo hitközsé alapításána időpontjár vonatkozóla semm biztosa ne tudhatunk hitközsé feljegyzéseke ne őriz amelye alapjá történeté mé hiányosa i össz lehetn állítani Ellenőrizhetetle szájhagyományo szerin hitközsé 130 vag 20 évve ezelőt alakul meg d úg alapítóinak min els rabbijána é elöljáróina neve ismeretlenek hitközsé múl száza közep tájá épített sajá erejébő templomát Iskolá i létesített d ez mé hábor alat me kellet szüntetni miutá ne vol me szüksége 3 növendéke A állam iskoláb jár gyereke vallás oktatásáró jelenle Talmu Tór gondoskodik melyne kb 1 növendék van hitközsé intézményei Chevr Kadis é Nőegylet mel Rosenber Ignácn é Deutsc Simonn vezetés alat áll hitközsé területérő származot e Falud Gábor Vígszínhá vol igazgatója hitközsé tagja közü többe létesítette nagyob ipar vállalkozásokat így Deutsc Dezs é Pol Man hengerműmalmot Köni testvére Igná é Lajo hengermalmo é Szol Man szeszgyárat Nagyob mintagazdaságo Szol Man é Köni testvére vezetnek hitközsé 10,00 pengő év költségvetésse dolgozik melyne eg részé szociáli é filantrópiku célokr fordítja Anyakönyv területéhe Mórichida Rábaszentmihály Rábaszentmiklós Csécsén Babot Koronc Szemere Csíkvárad Gyirmot Malomso é Gyarma községe tartoznak Lélekszám 230 családo szám 62 adó 6 fizet Foglalkozá szerint nagykereskedő gazdálkodó 3 kereskedő munkás nagyiparos orvos magántisztviselő 1 iparos mérnök világháborúba hitközségne 3 tagj vet részt aki közü eset el ma vezetőség Szófe Igná főrabbi Saue Lipó elnök Kugle Emi alelnök Deutsc Oszká pénztáros Saue Jen é Bla Károl templomgondnokok Pol Manó Saue Bernát Kraus Samu Kraus Miksa Rosenber Ignác Raa Salamon Fische József Singe Mór Wittman Adol é Deutsc Dezs előljáróság tagok

15056.h

CÍMSZ T

SZÓCIK Té nagy Gy v 42 la T. orthod hitközs alapításán időpontjá vonatkozól sem biztos n tudhatun hitközs feljegyzések n őri amely alapj történet m hiányos öss lehet állítan Ellenőrizhetetl szájhagyomány szeri hitközs 13 va 2 évv ezelő alaku me ú alapítóina mi el rabbiján elöljáróin nev ismeretlene hitközs mú száz köze táj építet saj erejéb templomá Iskol létesítet e m hábo ala m kelle szüntetn miut n vo m szükség növendék álla iskolá já gyerek vallá oktatásár jelenl Talm Tó gondoskodi melyn k növendé va hitközs intézménye Chev Kadi Nőegyle me Rosenbe Ignác Deuts Simon vezeté ala ál hitközs területér származo Falu Gábo Vígszính vo igazgatój hitközs tagj köz több létesített nagyo ipa vállalkozásoka íg Deuts Dez Po Ma hengerműmalmo Kön testvér Ign Laj hengermalm Szo Ma szeszgyára Nagyo mintagazdaság Szo Ma Kön testvér vezetne hitközs 10,0 peng é költségvetéss dolgozi melyn e rész szociál filantrópik célok fordítj Anyaköny területéh Mórichid Rábaszentmihál Rábaszentmikló Csécsé Babo Koron Szemer Csíkvára Gyirmo Maloms Gyarm község tartozna Lélekszá 23 család szá 6 ad fize Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod keresked munká nagyiparo orvo magántisztvisel iparo mérnö világháborúb hitközségn tag ve rész ak köz ese e m vezetősé Szóf Ign főrabb Sau Lip elnö Kugl Em alelnö Deuts Oszk pénztáro Sau Je Bl Káro templomgondnoko Po Man Sau Berná Krau Sam Krau Miks Rosenbe Igná Ra Salamo Fisch Józse Sing Mó Wittma Ado Deuts Dez előljárósá tago

15056.

CÍMS

SZÓCI T nag G 4 l T ortho hitköz alapításá időpontj vonatkozó se bizto tudhatu hitköz feljegyzése őr amel alap történe hiányo ös lehe állíta Ellenőrizhetet szájhagyomán szer hitköz 1 v év ezel alak m alapítóin m e rabbijá elöljárói ne ismeretlen hitköz m szá köz tá építe sa erejé templom Isko létesíte háb al kell szüntet miu v szüksé növendé áll iskol j gyere vall oktatásá jelen Tal T gondoskod mely növend v hitköz intézmény Che Kad Nőegyl m Rosenb Igná Deut Simo vezet al á hitköz területé származ Fal Gáb Vígszín v igazgató hitköz tag kö töb létesítet nagy ip vállalkozások í Deut De P M hengerműmalm Kö testvé Ig La hengermal Sz M szeszgyár Nagy mintagazdasá Sz M Kö testvé vezetn hitköz 10, pen költségvetés dolgoz mely rés szociá filantrópi célo fordít Anyakön területé Mórichi Rábaszentmihá Rábaszentmikl Csécs Bab Koro Szeme Csíkvár Gyirm Malom Gyar közsé tartozn Léleksz 2 csalá sz a fiz Foglalko szeri nagykereske gazdálko kereske munk nagyipar orv magántisztvise ipar mérn világháború hitközség ta v rés a kö es vezetős Szó Ig főrab Sa Li eln Kug E aleln Deut Osz pénztár Sa J B Kár templomgondnok P Ma Sa Bern Kra Sa Kra Mik Rosenb Ign R Salam Fisc Józs Sin M Wittm Ad Deut De előljárós tag

15056

CÍM

SZÓC na orth hitkö alapítás időpont vonatkoz s bizt tudhat hitkö feljegyzés ő ame ala történ hiány ö leh állít Ellenőrizhete szájhagyomá sze hitkö é eze ala alapítói rabbij elöljáró n ismeretle hitkö sz kö t épít s erej templo Isk létesít há a kel szünte mi szüks növend ál isko gyer val oktatás jele Ta gondosko mel növen hitkö intézmén Ch Ka Nőegy Rosen Ign Deu Sim veze a hitkö terület szárma Fa Gá Vígszí igazgat hitkö ta k tö létesíte nag i vállalkozáso Deu D hengerműmal K testv I L hengerma S szeszgyá Nag mintagazdas S K testv vezet hitkö 10 pe költségveté dolgo mel ré szoci filantróp cél fordí Anyakö terület Mórich Rábaszentmih Rábaszentmik Cséc Ba Kor Szem Csíkvá Gyir Malo Gya közs tartoz Léleks csal s fi Foglalk szer nagykeresk gazdálk keresk mun nagyipa or magántisztvis ipa mér világhábor hitközsé t ré k e vezető Sz I főra S L el Ku alel Deu Os pénztá S Ká templomgondno M S Ber Kr S Kr Mi Rosen Ig Sala Fis Józ Si Witt A Deu D előljáró ta

1505SZÓ n ort hitk alapítá időpon vonatko biz tudha hitk feljegyzé am al törté hián le állí Ellenőrizhet szájhagyom sz hitk ez al alapító rabbi elöljár ismeretl hitk s k épí ere templ Is létesí h ke szünt m szük növen á isk gye va oktatá jel T gondosk me növe hitk intézmé C K Nőeg Rose Ig De Si vez hitk terüle szárm F G Vígsz igazga hitk t t létesít na vállalkozás De hengerműma test hengerm szeszgy Na mintagazda test veze hitk 1 p költségvet dolg me r szoc filantró cé ford Anyak terüle Móric Rábaszentmi Rábaszentmi Csé B Ko Sze Csíkv Gyi Mal Gy köz tarto Lélek csa f Foglal sze nagykeres gazdál keres mu nagyip o magántisztvi ip mé világhábo hitközs r vezet S főr e K ale De O pénzt K templomgondn Be K K M Rose I Sal Fi Jó S Wit De előljár t