15057.htm

CÍMSZÓ: Tévész

SZÓCIKK: Tévész, a zsinagógái év tizedik hónapja. Mindig huszonkilenc napból áll. Újholdja a naptári berendezkedés szerint csak vasárnapra, hétfőre, keddre, szerdára és csütörtökre eshetik. A zodiakusban bárány a jele. T. újholdja mindig Chanukkának hatodik napja, ezért egész hallelt és egész kaddist mondanak. Két Tórából olvasnak fel e napon (1. Tóraolvasás). Az elsőből három férfi részére IV. Mózes 28. fej. 1-15. versig terjedő részt, a másodikból pedig IV. Mózes 7. fej. 42-47. versig terjedő részt. Fél kaddis. A ros chodesi muszaf ima, beszúrva al-haniszim szakasz (1. Chanukka). A 104. és a 30. Zsoltár. Ha T. újholdja szombatra esik (ez csupán akkor lehetséges, ha a megelőző kiszlév hónap harmincnapos volt), három Tórából olvasnak fel. Az elsőből a hetiszakaszt, a másodikból a vonatkozó chanukkai, a harmadikból a vonatkozó szombati és újholdi részt. Jom kipur kótón böjtöt T. újholdja előtt nem tartanak, minthogy az Chanukka egyik napjára esik, mikor is a böjtölés tilos. L. Aszóró betévész. F. D.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5057. címszó a lexikon => 893. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15057.htm

CÍMSZÓ: Tévész

SZÓCIKK: Tévész, a zsinagógái év tizedik hónapja. Mindig huszonkilenc napból áll. Újholdja a naptári berendezkedés szerint csak vasárnapra, hétfőre, keddre, szerdára és csütörtökre eshetik. A zodiakusban bárány a jele. T. újholdja mindig Chanukkának hatodik napja, ezért egész hallelt és egész kaddist mondanak. Két Tórából olvasnak fel e napon 1. Tóraolvasás . Az elsőből három férfi részére IV. Mózes 28. fej. 1-15. versig terjedő részt, a másodikból pedig IV. Mózes 7. fej. 42-47. versig terjedő részt. Fél kaddis. A ros chodesi muszaf ima, beszúrva al-haniszim szakasz 1. Chanukka . A 104. és a 30. Zsoltár. Ha T. újholdja szombatra esik ez csupán akkor lehetséges, ha a megelőző kiszlév hónap harmincnapos volt , három Tórából olvasnak fel. Az elsőből a hetiszakaszt, a másodikból a vonatkozó chanukkai, a harmadikból a vonatkozó szombati és újholdi részt. Jom kipur kótón böjtöt T. újholdja előtt nem tartanak, minthogy az Chanukka egyik napjára esik, mikor is a böjtölés tilos. L. Aszóró betévész. F. D.

15057.ht

CÍMSZÓ Tévés

SZÓCIKK Tévész zsinagógá é tizedi hónapja Mindi huszonkilen napbó áll Újholdj naptár berendezkedé szerin csa vasárnapra hétfőre keddre szerdár é csütörtökr eshetik zodiakusba bárán jele T újholdj mindi Chanukkána hatodi napja ezér egés hallel é egés kaddis mondanak Ké Tórábó olvasna fe napo 1 Tóraolvasá A elsőbő háro férf részér IV Móze 28 fej 1-15 versi terjed részt másodikbó pedi IV Móze 7 fej 42-47 versi terjed részt Fé kaddis ro chodes musza ima beszúrv al-haniszi szakas 1 Chanukk 104 é 30 Zsoltár H T újholdj szombatr esi e csupá akko lehetséges h megelőz kiszlé hóna harmincnapo vol háro Tórábó olvasna fel A elsőbő hetiszakaszt másodikbó vonatkoz chanukkai harmadikbó vonatkoz szombat é újhold részt Jo kipu kótó böjtö T újholdj előt ne tartanak minthog a Chanukk egyi napjár esik miko i böjtölé tilos L Aszór betévész F D

15057.h

CÍMSZ Tévé

SZÓCIK Tévés zsinagóg tized hónapj Mind huszonkile napb ál Újhold naptá berendezked szeri cs vasárnapr hétfőr keddr szerdá csütörtök esheti zodiakusb bárá jel újhold mind Chanukkán hatod napj ezé egé halle egé kaddi mondana K Tóráb olvasn f nap Tóraolvas elsőb hár fér részé I Móz 2 fe 1-1 vers terje rész másodikb ped I Móz fe 42-4 vers terje rész F kaddi r chode musz im beszúr al-hanisz szaka Chanuk 10 3 Zsoltá újhold szombat es csup akk lehetsége megelő kiszl hón harmincnap vo hár Tóráb olvasn fe elsőb hetiszakasz másodikb vonatko chanukka harmadikb vonatko szomba újhol rész J kip kót böjt újhold elő n tartana mintho Chanuk egy napjá esi mik böjtöl tilo Aszó betévés

15057.

CÍMS Tév

SZÓCI Tévé zsinagó tize hónap Min huszonkil nap á Újhol napt berendezke szer c vasárnap hétfő kedd szerd csütörtö eshet zodiakus bár je újhol min Chanukká hato nap ez eg hall eg kadd mondan Tórá olvas na Tóraolva első há fé rész Mó f 1- ver terj rés második pe Mó f 42- ver terj rés kadd chod mus i beszú al-hanis szak Chanu 1 Zsolt újhol szomba e csu ak lehetség megel kisz hó harmincna v há Tórá olvas f első hetiszakas második vonatk chanukk harmadik vonatk szomb újho rés ki kó böj újhol el tartan minth Chanu eg napj es mi böjtö til Asz betévé

15057

CÍM Té

SZÓC Tév zsinag tiz hóna Mi huszonki na Újho nap berendezk sze vasárna hétf ked szer csütört eshe zodiaku bá j újho mi Chanukk hat na e e hal e kad monda Tór olva n Tóraolv els h f rés M 1 ve ter ré másodi p M 42 ve ter ré kad cho mu besz al-hani sza Chan Zsol újho szomb cs a lehetsé mege kis h harmincn h Tór olva els hetiszaka másodi vonat chanuk harmadi vonat szom újh ré k k bö újho e tarta mint Chan e nap e m böjt ti As betév

1505

CÍ T

SZÓ Té zsina ti hón M huszonk n Újh na berendez sz vasárn hét ke sze csütör esh zodiak b újh m Chanuk ha n ha ka mond Tó olv Tóraol el ré v te r másod 4 v te r ka ch m bes al-han sz Cha Zso újh szom c lehets meg ki harminc Tó olv el hetiszak másod vona chanu harmad vona szo új r b újh tart min Cha na böj t A beté