15059.htm

CÍMSZÓ: Thalmus

SZÓCIKK: Thalmus. Zsidó város a mondai hagyomány szerint, melyet Erdélyben a mai Talmács helyén alapítottak. Decebalus, Dácia királya, mikor Róma ellen háborúba készült, segítségül hívta azokat a zsidókat, akiket a rómaiak hazájukból kiűztek. Egy Dán törzséből való dúsgazdag férfiú vezetése alatt jöttek Erdélybe, ahol később szolgálataik jutalmául engedélyt kaptak arra, hogy aranymosással, bányászattal és kereskedéssel foglalkozhassanak és a maguk számára külön várost építsenek. Így keletkezett T., amely a monda szerint csakhamar virágzásnak indult és a zsidók elszaporodtak nemcsak Erdélyben, hanem Magyarország mai területén is. U. L.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5059. címszó a lexikon => 893. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15059.htm

CÍMSZÓ: Thalmus

SZÓCIKK: Thalmus. Zsidó város a mondai hagyomány szerint, melyet Erdélyben a mai Talmács helyén alapítottak. Decebalus, Dácia királya, mikor Róma ellen háborúba készült, segítségül hívta azokat a zsidókat, akiket a rómaiak hazájukból kiűztek. Egy Dán törzséből való dúsgazdag férfiú vezetése alatt jöttek Erdélybe, ahol később szolgálataik jutalmául engedélyt kaptak arra, hogy aranymosással, bányászattal és kereskedéssel foglalkozhassanak és a maguk számára külön várost építsenek. Így keletkezett T., amely a monda szerint csakhamar virágzásnak indult és a zsidók elszaporodtak nemcsak Erdélyben, hanem Magyarország mai területén is. U. L.

15059.ht

CÍMSZÓ Thalmu

SZÓCIKK Thalmus Zsid váro monda hagyomán szerint melye Erdélybe ma Talmác helyé alapítottak Decebalus Dáci királya miko Róm elle háborúb készült segítségü hívt azoka zsidókat akike rómaia hazájukbó kiűztek Eg Dá törzsébő val dúsgazda férfi vezetés alat jötte Erdélybe aho későb szolgálatai jutalmáu engedély kapta arra hog aranymosással bányászatta é kereskedésse foglalkozhassana é magu számár külö város építsenek Íg keletkezet T. amel mond szerin csakhama virágzásna indul é zsidó elszaporodta nemcsa Erdélyben hane Magyarorszá ma területé is U L

15059.h

CÍMSZ Thalm

SZÓCIK Thalmu Zsi vár mond hagyomá szerin mely Erdélyb m Talmá hely alapította Decebalu Dác király mik Ró ell háború készül segítség hív azok zsidóka akik római hazájukb kiűzte E D törzséb va dúsgazd férf vezeté ala jött Erdélyb ah késő szolgálata jutalmá engedél kapt arr ho aranymosássa bányászatt kereskedéss foglalkozhassan mag számá kül váro építsene Í keletkeze T ame mon szeri csakham virágzásn indu zsid elszaporodt nemcs Erdélybe han Magyarorsz m terület i

15059.

CÍMS Thal

SZÓCI Thalm Zs vá mon hagyom szeri mel Erdély Talm hel alapított Decebal Dá királ mi R el hábor készü segítsé hí azo zsidók aki róma hazájuk kiűzt törzsé v dúsgaz fér vezet al jöt Erdély a kés szolgálat jutalm engedé kap ar h aranymosáss bányászat kereskedés foglalkozhassa ma szám kü vár építsen keletkez am mo szer csakha virágzás ind zsi elszaporod nemc Erdélyb ha Magyarors terüle

15059

CÍM Tha

SZÓC Thal Z v mo hagyo szer me Erdél Tal he alapítot Deceba D kirá m e hábo kész segíts h az zsidó ak róm hazáju kiűz törzs dúsga fé veze a jö Erdél ké szolgála jutal enged ka a aranymosás bányásza kereskedé foglalkozhass m szá k vá építse keletke a m sze csakh virágzá in zs elszaporo nem Erdély h Magyaror terül

1505

CÍ Th

SZÓ Tha m hagy sze m Erdé Ta h alapíto Deceb kir háb kés segít a zsid a ró hazáj kiű törz dúsg f vez j Erdé k szolgál juta enge k aranymosá bányász keresked foglalkozhas sz v építs keletk sz csak virágz i z elszapor ne Erdél Magyaro terü