15060.htm

CÍMSZÓ: Theben

SZÓCIKK: "Theben, hírneves pozsonyi elöljáró-dinasztia. A család Mandl nevet is viselt. Lehet, hogy Mendel Jakab zsidóprefektus leszármazottjai, akik Dévényből (németül T.) jöttek vissza Pozsonyba. A T.-család ivadékainak vallják magukat a Mandl, Mendel, Mandelli, Dukesz, Gomperz-Kaufmann, Lemberger, Brüll-Schossberger, Leidesdorf családok. A család legkiválóbb tagjai voltak: 1. T. Ábrahám, T. Menachem Mendel fia. Ez a Mánhig u-párnesz há-mediná (országos zsidó vezér) címét viselte. -40 éven át bírta a császári posztógyár monopóliumát és ennek révén állandó összeköttetése volt az udvarral és az arisztokráciával. Nagy befolyását a magyarországi zsidóság javára használta fel. Az orkutai vérvád idején Mária Teréziánál járt közben az ártatlanul megkínzott zsidó vádlottak érdekében. Meghalt Pozsonyban 1768. 2. T. Koppel, filantróp, szül. Pozsonyban 1732., megh. Prágában 1799.1773. a pozsonyi hitközség elöljárójává választották meg. A török háborúk alatt százával menekülő zsidókat sajátjából támogatta. Midőn a zsidók hídvámját kétszeresre emelték, bérbe vette a hidat és leszállította a megalázó vámot. Küldöttség élén megjelent II. Lipót koronáztatásán Pozsonyban s a király ez alkalomból 16 dukát súlyú vertarany éremmel tüntette ki. Viszont T. az 1796-iki veszélyes időkben egy audiencián aranytálcán 21,000 dukátot adott át a császárnak. Az audiencia tragikus lefolyású volt; T. önérzetesen válaszolt a császárnak s a zsidók számára egyenlő jogok kilátásba helyezését kérte, nem pedig a szolgálat alóli mentességet. Néhány óra múlva egy cs. kamarás kereste fel T.-t magánlakásán s tudatta vele, hogy a császár a szolgálat alól mentesítette a zsidókat. T.-t ez az értesülés annyira felizgatta, hogy szélütést kapott, melyből nem is épült fel. Karlsbadba ment, de útközben Prágában meghalt. Negyedszázados elöljárósága alatt majdnem egész vagyonát jótékonycélokra áldozta fel. 3. T. Menachem Mendel, megh. 1730. A meggyilkolt Dávid Eben Diviniensis fia. A XVII. sz.-ban vezető szerepet játszott a pozsonyi hitközségben. 4. T. Mendel, Ábrahám fia, héber tudása és rendkívüli jótékonysága révén lett híres. Saját költségén adta ki a Széfer hajósor le-rábbenu Tám c. munkát. Meghalt 1824."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5060. címszó a lexikon => 893. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15060.htm

CÍMSZÓ: Theben

SZÓCIKK: Theben, hírneves pozsonyi elöljáró-dinasztia. A család Mandl nevet is viselt. Lehet, hogy Mendel Jakab zsidóprefektus leszármazottjai, akik Dévényből németül T. jöttek vissza Pozsonyba. A T.-család ivadékainak vallják magukat a Mandl, Mendel, Mandelli, Dukesz, Gomperz-Kaufmann, Lemberger, Brüll-Schossberger, Leidesdorf családok. A család legkiválóbb tagjai voltak: 1. T. Ábrahám, T. Menachem Mendel fia. Ez a Mánhig u-párnesz há-mediná országos zsidó vezér címét viselte. -40 éven át bírta a császári posztógyár monopóliumát és ennek révén állandó összeköttetése volt az udvarral és az arisztokráciával. Nagy befolyását a magyarországi zsidóság javára használta fel. Az orkutai vérvád idején Mária Teréziánál járt közben az ártatlanul megkínzott zsidó vádlottak érdekében. Meghalt Pozsonyban 1768. 2. T. Koppel, filantróp, szül. Pozsonyban 1732., megh. Prágában 1799.1773. a pozsonyi hitközség elöljárójává választották meg. A török háborúk alatt százával menekülő zsidókat sajátjából támogatta. Midőn a zsidók hídvámját kétszeresre emelték, bérbe vette a hidat és leszállította a megalázó vámot. Küldöttség élén megjelent II. Lipót koronáztatásán Pozsonyban s a király ez alkalomból 16 dukát súlyú vertarany éremmel tüntette ki. Viszont T. az 1796-iki veszélyes időkben egy audiencián aranytálcán 21,000 dukátot adott át a császárnak. Az audiencia tragikus lefolyású volt; T. önérzetesen válaszolt a császárnak s a zsidók számára egyenlő jogok kilátásba helyezését kérte, nem pedig a szolgálat alóli mentességet. Néhány óra múlva egy cs. kamarás kereste fel T.-t magánlakásán s tudatta vele, hogy a császár a szolgálat alól mentesítette a zsidókat. T.-t ez az értesülés annyira felizgatta, hogy szélütést kapott, melyből nem is épült fel. Karlsbadba ment, de útközben Prágában meghalt. Negyedszázados elöljárósága alatt majdnem egész vagyonát jótékonycélokra áldozta fel. 3. T. Menachem Mendel, megh. 1730. A meggyilkolt Dávid Eben Diviniensis fia. A XVII. sz.-ban vezető szerepet játszott a pozsonyi hitközségben. 4. T. Mendel, Ábrahám fia, héber tudása és rendkívüli jótékonysága révén lett híres. Saját költségén adta ki a Széfer hajósor le-rábbenu Tám c. munkát. Meghalt 1824.

15060.ht

CÍMSZÓ Thebe

SZÓCIKK Theben hírneve pozsony elöljáró-dinasztia csalá Mand neve i viselt Lehet hog Mende Jaka zsidóprefektu leszármazottjai aki Dévénybő németü T jötte vissz Pozsonyba T.-csalá ivadékaina valljá maguka Mandl Mendel Mandelli Dukesz Gomperz-Kaufmann Lemberger Brüll-Schossberger Leidesdor családok csalá legkiválób tagja voltak 1 T Ábrahám T Menache Mende fia E Mánhi u-párnes há-medin országo zsid vezé címé viselte -4 éve á bírt császár posztógyá monopóliumá é enne révé álland összeköttetés vol a udvarra é a arisztokráciával Nag befolyásá magyarország zsidósá javár használt fel A orkuta vérvá idejé Mári Teréziáná jár közbe a ártatlanu megkínzot zsid vádlotta érdekében Meghal Pozsonyba 1768 2 T Koppel filantróp szül Pozsonyba 1732. megh Prágába 1799.1773 pozsony hitközsé elöljárójáv választottá meg törö háború alat százáva menekül zsidóka sajátjábó támogatta Midő zsidó hídvámjá kétszeresr emelték bérb vett hida é leszállított megaláz vámot Küldöttsé élé megjelen II Lipó koronáztatásá Pozsonyba királ e alkalombó 1 duká súly vertaran éremme tüntett ki Viszon T a 1796-ik veszélye időkbe eg audienciá aranytálcá 21,00 dukáto adot á császárnak A audienci tragiku lefolyás volt T önérzetese válaszol császárna zsidó számár egyenl jogo kilátásb helyezésé kérte ne pedi szolgála alól mentességet Néhán ór múlv eg cs kamará kerest fe T.- magánlakásá tudatt vele hog császá szolgála aló mentesített zsidókat T.- e a értesülé annyir felizgatta hog szélütés kapott melybő ne i épül fel Karlsbadb ment d útközbe Prágába meghalt Negyedszázado elöljáróság alat majdne egés vagyoná jótékonycélokr áldozt fel 3 T Menache Mendel megh 1730 meggyilkol Dávi Ebe Diviniensi fia XVII sz.-ba vezet szerepe játszot pozsony hitközségben 4 T Mendel Ábrahá fia hébe tudás é rendkívül jótékonyság révé let híres Sajá költségé adt k Széfe hajóso le-rábben Tá c munkát Meghal 1824

15060.h

CÍMSZ Theb

SZÓCIK Thebe hírnev pozson elöljáró-dinaszti csal Man nev visel Lehe ho Mend Jak zsidóprefekt leszármazottja ak Dévényb német jött viss Pozsonyb T.-csal ivadékain vallj maguk Mand Mende Mandell Dukes Gomperz-Kaufman Lemberge Brüll-Schossberge Leidesdo családo csal legkiváló tagj volta Ábrahá Menach Mend fi Mánh u-párne há-medi ország zsi vez cím viselt - év bír császá posztógy monopólium enn rév állan összekötteté vo udvarr arisztokráciáva Na befolyás magyarorszá zsidós javá használ fe orkut vérv idej Már Terézián já közb ártatlan megkínzo zsi vádlott érdekébe Megha Pozsonyb 176 Koppe filantró szü Pozsonyb 1732 meg Prágáb 1799.177 pozson hitközs elöljárójá választott me tör hábor ala százáv menekü zsidók sajátjáb támogatt Mid zsid hídvámj kétszeres emelté bér vet hid leszállítot megalá vámo Küldötts él megjele I Lip koronáztatás Pozsonyb kirá alkalomb duk súl vertara éremm tüntet k Viszo 1796-i veszély időkb e audienci aranytálc 21,0 dukát ado császárna audienc tragik lefolyá vol önérzetes válaszo császárn zsid számá egyen jog kilátás helyezés kért n ped szolgál aló mentessége Néhá ó múl e c kamar keres f T. magánlakás tudat vel ho csász szolgál al mentesítet zsidóka T. értesül annyi felizgatt ho szélüté kapot melyb n épü fe Karlsbad men útközb Prágáb meghal Negyedszázad elöljárósá ala majdn egé vagyon jótékonycélok áldoz fe Menach Mende meg 173 meggyilko Dáv Eb Diviniens fi XVI sz.-b veze szerep játszo pozson hitközségbe Mende Ábrah fi héb tudá rendkívü jótékonysá rév le híre Saj költség ad Széf hajós le-rábbe T munká Megha 182

15060.

CÍMS The

SZÓCI Theb hírne pozso elöljáró-dinaszt csa Ma ne vise Leh h Men Ja zsidóprefek leszármazottj a Dévény néme jöt vis Pozsony T.-csa ivadékai vall magu Man Mend Mandel Duke Gomperz-Kaufma Lemberg Brüll-Schossberg Leidesd család csa legkivál tag volt Ábrah Menac Men f Mán u-párn há-med orszá zs ve cí visel é bí csász posztóg monopóliu en ré álla összeköttet v udvar arisztokráciáv N befolyá magyarorsz zsidó jav haszná f orku vér ide Má Teréziá j köz ártatla megkínz zs vádlot érdekéb Megh Pozsony 17 Kopp filantr sz Pozsony 173 me Prágá 1799.17 pozso hitköz elöljárój választot m tö hábo al százá menek zsidó sajátjá támogat Mi zsi hídvám kétszere emelt bé ve hi leszállíto megal vám Küldött é megjel Li koronáztatá Pozsony kir alkalom du sú vertar érem tünte Visz 1796- veszél idők audienc aranytál 21, duká ad császárn audien tragi lefoly vo önérzete válasz császár zsi szám egye jo kilátá helyezé kér pe szolgá al mentesség Néh mú kama kere T magánlaká tuda ve h csás szolgá a mentesíte zsidók T értesü anny felizgat h szélüt kapo mely ép f Karlsba me útköz Prágá megha Negyedszáza elöljárós al majd eg vagyo jótékonycélo áldo f Menac Mend me 17 meggyilk Dá E Divinien f XV sz.- vez szere játsz pozso hitközségb Mend Ábra f hé tud rendkív jótékonys ré l hír Sa költsé a Szé hajó le-rább munk Megh 18

15060

CÍM Th

SZÓC The hírn pozs elöljáró-dinasz cs M n vis Le Me J zsidóprefe leszármazott Dévén ném jö vi Pozson T.-cs ivadéka val mag Ma Men Mande Duk Gomperz-Kaufm Lember Brüll-Schossber Leides csalá cs legkivá ta vol Ábra Mena Me Má u-pár há-me orsz z v c vise b csás posztó monopóli e r áll összekötte udva arisztokráciá befoly magyarors zsid ja haszn ork vé id M Terézi kö ártatl megkín z vádlo érdeké Meg Pozson 1 Kop filant s Pozson 17 m Prág 1799.1 pozs hitkö elöljáró választo t háb a száz mene zsid sajátj támoga M zs hídvá kétszer emel b v h leszállít mega vá Küldöt megje L koronáztat Pozson ki alkalo d s verta ére tünt Vis 1796 veszé idő audien aranytá 21 duk a császár audie trag lefol v önérzet válas császá zs szá egy j kilát helyez ké p szolg a mentessé Né m kam ker magánlak tud v csá szolg mentesít zsidó értes ann felizga szélü kap mel é Karlsb m útkö Prág megh Negyedszáz elöljáró a maj e vagy jótékonycél áld Mena Men m 1 meggyil D Divinie X sz. ve szer játs pozs hitközség Men Ábr h tu rendkí jótékony r hí S költs Sz haj le-ráb mun Meg 1

1506

CÍ T

SZÓ Th hír poz elöljáró-dinas c vi L M zsidópref leszármazot Dévé né j v Pozso T.-c ivadék va ma M Me Mand Du Gomperz-Kauf Lembe Brüll-Schossbe Leide csal c legkiv t vo Ábr Men M M u-pá há-m ors vis csá poszt monopól ál összekött udv arisztokráci befol magyaror zsi j hasz or v i Teréz k ártat megkí vádl érdek Me Pozso Ko filan Pozso 1 Prá 1799. poz hitk elöljár választ há szá men zsi saját támog z hídv kétsze eme leszállí meg v Küldö megj koronázta Pozso k alkal vert ér tün Vi 179 vesz id audie aranyt 2 du császá audi tra lefo önérze vála csász z sz eg kilá helye k szol mentess N ka ke magánla tu cs szol mentesí zsid érte an felizg szél ka me Karls útk Prá meg Negyedszá elöljár ma vag jótékonycé ál Men Me meggyi Divini sz v sze ját poz hitközsé Me Áb t rendk jótékon h költ S ha le-rá mu Me