15062.htm

CÍMSZÓ: Teológia

SZÓCIKK: "nemzedékről nemzedékre szállt. A Tóra az emberi életet szabályozó, irányító, erkölcsi és vallási tökéletesülés felé vezető parancsok és allegóriák gyűjteménye. Ehhez képest a törvény megőrzése, megtartása s az Isten akaratának való alárendelés az ember kötelessége. A szóbeli hagyomány a Tóra interpretálója s ennek kifejtése Izrael bölcseinek volt feladata; az ő dolguk volt azoknak a korral való egyeztetése, jóllehet, maga a Törvény változtathatatlan és visszavonhatatlan; azonban kétfélék a Törvények, ú. m. chukkosz ólam (örök törvények) és ledórósz ólam (egyes nemzedékeknek szólóak), de ez utóbbiak is csak a korhoz való alkalmazkodás érdekében tűrnek el szükséges módosításokat, eltörölni azonban ezeket sem szabad. A Törvényt Isten az embernek adta földi élete irányítójául s ezáltal elébe adta a választást a helyes és helytelen közt: Az Eget és a földet tanuúl hívom, hogy elébetek tettem az életet és halált az áldást és átkot; ezért válasszátok az életet stb. (Deut. 30. 19-20), amiből a szabadakarat doktrínája következik, mint a zsidó T. egyik alkateleme (l. Akaratszabadság). Ebből viszont az ember felelőssége következik, mert Isten mindenttudó, ismeri a szív titkos érzületeit és szándékait, az ember gondolatait s a gonoszságot megbünteti. A büntetés elve feltételezi a Gondviselést (1. o.), ami alapvető doktrína a zsidó T.-ban. Az ebből levezetett isteni igazságszolgáltatás, megtorlás nagy és sokat vitatott problémája a konzervatív zsidó T.-nak is s már a prófétákat, főkép pedig a Talmudszerzőket is foglalkoztatta. Alapja a kinyilatkoztatás szavai a büntetésre és könyörületre vonatkozóan (Exod. XX. 5 - 6). De ez is nehezen magyarázható, mert Isten akarata nélkül semmi sem történhetik a világon s mégis mennyire szenvednek az istenfélő és jó emberek, ellentétben a gonoszokkal, akik jólétben élnek. Ezzel már Jeremiás (12. 1), Chabakuk (1. 13; 1. 4) Jób Könyve és a zsoltáros Ászáf (73.) is foglalkoztak, úgyszintén a Talmud (Beráchót 7a és Josef Abbi az Ikkarimban) s az eredmény a következőben foglalható össze: Az emberi ész korlátoltsága nem tudhatja megállapítani, ki a valóban igazságos és valóban bűnöző, sem az abszolút jót és abszolút rosszat nem tudja helyesen meg állapítani. Az igazak szenvedése kapcsolatban van a halhatatlanság doktrínájával. A lélek halhatatlan s a test elhalása után is él sjutalmat nyer a jövő életben. Ennek alapjait is a Bibliából véli kiolvasni a tradicionális zsidó T., jóllehet az csupán a későbbi iratokban szerepel: Ne hadd magad rábeszélni, hogy a sír menedékhely számodra (Misna, Ábót 4. 22); Akaratod ellen születtél, akaratod ellen élsz, akaratod ellen halsz meg s leszel kényszerülve, hogy számot adj életedről a Királyok Királya, a Legszentebb előtt, dicsértessék Ő . Több helyen kifejti a Talmud, hogy a jó cselekedetekért nem ezen a világon kell remélni a jutalmat, hanem a jövő életben (Abóda Zárá 3a; Kiddusin 39b) a ez a jutalmazás és büntetés csupán lelki természetű, mert a lélekre vonatkozik. A zsidó T. képzetei és doktrínái szerint anyagi gyönyör nincs a jövő életben, de a jámborok dicsőségtől ékesítve, Isten ragyogását élvezik . (Beráchót 17a); Isten közelsége és ismerete a legmagasabb jutalmazás annak, aki parancsolatai szerint él, míg akik megszegik a Törvényt és nem Isten útjait járják, azok kizáratnak közelségéből. Azonban a Törvényt nem a jutalomért és nem a büntetéstől való félelem miatt kell megtartani, hanem Isten iránti szeretetből csupán (Szóta 31b ; Abóda Zára 19a). A lélek halhatatlanságával és a megtorlással kapcsolatos a feltámadás hite, melyet a zsidó T. különfélekép magyaráz. Azt, hogy a lélek újból a testbe fog találni, a Talmud egy parabolában fejezi ki (Szanhedrin 91a, b), míg Maimonides csupán csak képletesen fogja fel a feltámadást s azt mondja, hogy ez csak a lélek halhatatlanságát jelenti, mert ez tovább él testiség nélkül. Ellenben valamennyi orthodox zsidó teológus hiszi, hogy Isten a halottakat feltámasztja, de viszont ennek részletezésével köztük soha senki nem foglalkozott ; a Bibliában Dániel próféta fejti azt ki (12. 2). Az egész feltámadási hit valamennyire nacionalista eszme a zsidóknál s összefüggésben van a választott nép (1. o.) gondolatával, amely szintén doktrínája a zsidó T.-nak. Elődei érdemeiért s mert a Törvényt elfogadta, választatott ki Izráel, melynek hivatása, hogy mint papi nép éljen a többi népek közt, hírdetve az egyistenség hitét az egész földön, amíg újra fel nem támad nemzeti függetlensége s a világ minden részéből a zsidó nép össze nem gyűl ősei földjén, Cion hegyén, hol a Messiás meg fog jelenni. Ezt a messiási hitet, a zsidó géniusz legszebb adományát Jesája és Micha próféták így fejezik ki: A zsidó népnek Megváltója fog támadni, aki össze fogja gyűjteni ősi földjére a zsidó népet; ekkor független zsidó államiságot fognak alkotni és önálló nemzeti létre fognak felébredni s valamennyi nép gyakran fogja felkeresni a Szentföldet, hogy a szereteten és igazságoságon alapuló intézményeket tanulmányozzák. Cionból fogják a többi népek megtanulni, hogy saját intézményeikben hogyan valósíthatók meg az igazságosság és felebaráti szeretet ideáljai s a legtisztultabb vallási tanítások Jeruzsálemből fognak származni (v. ö. Jesája 2. 2-4; Micha 4. 1-4). Ennek a messiási reménységnek közvetlen célja a zsidó nép mérhetetlen szenvedésének megváltása, az exilium végetvetése, távolabbi célja Izráel missziójának tudata és beteljesülése. A hit alapja Isten és Izráel szerződése, mely nem tört meg azáltal, hogy egyes generációk vétkeztek, mert Isten nem akarja sem egyének, sem népek pusztúlását. Izráel bűnbánata fogja bibliai hit és jóslat szerint előidézni állami életének restaurálását is (Deuter 30. 1-5). E gondolat részletezésével sem a Biblia, sem a Talmud nem foglalkoznak s csupán annyit állítanak, hogy akkor fog ez az idő bekövetkezni, amikor Izráel népe lelkileg elő lesz készítve annak megvalósítására (Szanhedrin 98a). Ezért kell Izráelnek fenntartani úgy vallás-ethikai, mint népi jellegét, tulajdonságait s ezért nem szabad soha, semmi körülmény között vallástalannak és népe ellenesének lennie. Ha a zsidóság hisz a megváltás eszméjében s arra törekszik szívével és cselekedeteivel, akkor ez az idő be is fog következni. Ezekben foglalható össze a tradicionális T. A modern zsidó T.-t l. Judaizmus. S. R."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 5062. címszó a lexikon => 895. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15062.htm

CÍMSZÓ: Teológia

SZÓCIKK: nemzedékről nemzedékre szállt. A Tóra az emberi életet szabályozó, irányító, erkölcsi és vallási tökéletesülés felé vezető parancsok és allegóriák gyűjteménye. Ehhez képest a törvény megőrzése, megtartása s az Isten akaratának való alárendelés az ember kötelessége. A szóbeli hagyomány a Tóra interpretálója s ennek kifejtése Izrael bölcseinek volt feladata; az ő dolguk volt azoknak a korral való egyeztetése, jóllehet, maga a Törvény változtathatatlan és visszavonhatatlan; azonban kétfélék a Törvények, ú. m. chukkosz ólam örök törvények és ledórósz ólam egyes nemzedékeknek szólóak , de ez utóbbiak is csak a korhoz való alkalmazkodás érdekében tűrnek el szükséges módosításokat, eltörölni azonban ezeket sem szabad. A Törvényt Isten az embernek adta földi élete irányítójául s ezáltal elébe adta a választást a helyes és helytelen közt: Az Eget és a földet tanuúl hívom, hogy elébetek tettem az életet és halált az áldást és átkot; ezért válasszátok az életet stb. Deut. 30. 19-20 , amiből a szabadakarat doktrínája következik, mint a zsidó T. egyik alkateleme l. Akaratszabadság . Ebből viszont az ember felelőssége következik, mert Isten mindenttudó, ismeri a szív titkos érzületeit és szándékait, az ember gondolatait s a gonoszságot megbünteti. A büntetés elve feltételezi a Gondviselést 1. o. , ami alapvető doktrína a zsidó T.-ban. Az ebből levezetett isteni igazságszolgáltatás, megtorlás nagy és sokat vitatott problémája a konzervatív zsidó T.-nak is s már a prófétákat, főkép pedig a Talmudszerzőket is foglalkoztatta. Alapja a kinyilatkoztatás szavai a büntetésre és könyörületre vonatkozóan Exod. XX. 5 - 6 . De ez is nehezen magyarázható, mert Isten akarata nélkül semmi sem történhetik a világon s mégis mennyire szenvednek az istenfélő és jó emberek, ellentétben a gonoszokkal, akik jólétben élnek. Ezzel már Jeremiás 12. 1 , Chabakuk 1. 13; 1. 4 Jób Könyve és a zsoltáros Ászáf 73. is foglalkoztak, úgyszintén a Talmud Beráchót 7a és Josef Abbi az Ikkarimban s az eredmény a következőben foglalható össze: Az emberi ész korlátoltsága nem tudhatja megállapítani, ki a valóban igazságos és valóban bűnöző, sem az abszolút jót és abszolút rosszat nem tudja helyesen meg állapítani. Az igazak szenvedése kapcsolatban van a halhatatlanság doktrínájával. A lélek halhatatlan s a test elhalása után is él sjutalmat nyer a jövő életben. Ennek alapjait is a Bibliából véli kiolvasni a tradicionális zsidó T., jóllehet az csupán a későbbi iratokban szerepel: Ne hadd magad rábeszélni, hogy a sír menedékhely számodra Misna, Ábót 4. 22 ; Akaratod ellen születtél, akaratod ellen élsz, akaratod ellen halsz meg s leszel kényszerülve, hogy számot adj életedről a Királyok Királya, a Legszentebb előtt, dicsértessék Ő . Több helyen kifejti a Talmud, hogy a jó cselekedetekért nem ezen a világon kell remélni a jutalmat, hanem a jövő életben Abóda Zárá 3a; Kiddusin 39b a ez a jutalmazás és büntetés csupán lelki természetű, mert a lélekre vonatkozik. A zsidó T. képzetei és doktrínái szerint anyagi gyönyör nincs a jövő életben, de a jámborok dicsőségtől ékesítve, Isten ragyogását élvezik . Beráchót 17a ; Isten közelsége és ismerete a legmagasabb jutalmazás annak, aki parancsolatai szerint él, míg akik megszegik a Törvényt és nem Isten útjait járják, azok kizáratnak közelségéből. Azonban a Törvényt nem a jutalomért és nem a büntetéstől való félelem miatt kell megtartani, hanem Isten iránti szeretetből csupán Szóta 31b ; Abóda Zára 19a . A lélek halhatatlanságával és a megtorlással kapcsolatos a feltámadás hite, melyet a zsidó T. különfélekép magyaráz. Azt, hogy a lélek újból a testbe fog találni, a Talmud egy parabolában fejezi ki Szanhedrin 91a, b , míg Maimonides csupán csak képletesen fogja fel a feltámadást s azt mondja, hogy ez csak a lélek halhatatlanságát jelenti, mert ez tovább él testiség nélkül. Ellenben valamennyi orthodox zsidó teológus hiszi, hogy Isten a halottakat feltámasztja, de viszont ennek részletezésével köztük soha senki nem foglalkozott ; a Bibliában Dániel próféta fejti azt ki 12. 2 . Az egész feltámadási hit valamennyire nacionalista eszme a zsidóknál s összefüggésben van a választott nép 1. o. gondolatával, amely szintén doktrínája a zsidó T.-nak. Elődei érdemeiért s mert a Törvényt elfogadta, választatott ki Izráel, melynek hivatása, hogy mint papi nép éljen a többi népek közt, hírdetve az egyistenség hitét az egész földön, amíg újra fel nem támad nemzeti függetlensége s a világ minden részéből a zsidó nép össze nem gyűl ősei földjén, Cion hegyén, hol a Messiás meg fog jelenni. Ezt a messiási hitet, a zsidó géniusz legszebb adományát Jesája és Micha próféták így fejezik ki: A zsidó népnek Megváltója fog támadni, aki össze fogja gyűjteni ősi földjére a zsidó népet; ekkor független zsidó államiságot fognak alkotni és önálló nemzeti létre fognak felébredni s valamennyi nép gyakran fogja felkeresni a Szentföldet, hogy a szereteten és igazságoságon alapuló intézményeket tanulmányozzák. Cionból fogják a többi népek megtanulni, hogy saját intézményeikben hogyan valósíthatók meg az igazságosság és felebaráti szeretet ideáljai s a legtisztultabb vallási tanítások Jeruzsálemből fognak származni v. ö. Jesája 2. 2-4; Micha 4. 1-4 . Ennek a messiási reménységnek közvetlen célja a zsidó nép mérhetetlen szenvedésének megváltása, az exilium végetvetése, távolabbi célja Izráel missziójának tudata és beteljesülése. A hit alapja Isten és Izráel szerződése, mely nem tört meg azáltal, hogy egyes generációk vétkeztek, mert Isten nem akarja sem egyének, sem népek pusztúlását. Izráel bűnbánata fogja bibliai hit és jóslat szerint előidézni állami életének restaurálását is Deuter 30. 1-5 . E gondolat részletezésével sem a Biblia, sem a Talmud nem foglalkoznak s csupán annyit állítanak, hogy akkor fog ez az idő bekövetkezni, amikor Izráel népe lelkileg elő lesz készítve annak megvalósítására Szanhedrin 98a . Ezért kell Izráelnek fenntartani úgy vallás-ethikai, mint népi jellegét, tulajdonságait s ezért nem szabad soha, semmi körülmény között vallástalannak és népe ellenesének lennie. Ha a zsidóság hisz a megváltás eszméjében s arra törekszik szívével és cselekedeteivel, akkor ez az idő be is fog következni. Ezekben foglalható össze a tradicionális T. A modern zsidó T.-t l. Judaizmus. S. R.

15062.ht

CÍMSZÓ Teológi

SZÓCIKK nemzedékrő nemzedékr szállt Tór a ember élete szabályozó irányító erkölcs é vallás tökéletesülé fel vezet parancso é allegóriá gyűjteménye Ehhe képes törvén megőrzése megtartás a Iste akaratána val alárendelé a embe kötelessége szóbel hagyomán Tór interpretálój enne kifejtés Izrae bölcseine vol feladata a dolgu vol azokna korra val egyeztetése jóllehet mag Törvén változtathatatla é visszavonhatatlan azonba kétfélé Törvények ú m chukkos óla örö törvénye é ledórós óla egye nemzedékekne szólóa d e utóbbia i csa korho val alkalmazkodá érdekébe tűrne e szüksége módosításokat eltöröln azonba ezeke se szabad Törvény Iste a emberne adt föld élet irányítójáu ezálta eléb adt választás helye é helytele közt A Ege é földe tanuú hívom hog elébete tette a élete é halál a áldás é átkot ezér válasszáto a élete stb Deut 30 19-2 amibő szabadakara doktrínáj következik min zsid T egyi alkatelem l Akaratszabadsá Ebbő viszon a embe felelősség következik mer Iste mindenttudó ismer szí titko érzületei é szándékait a embe gondolatai gonoszságo megbünteti bünteté elv feltételez Gondviselés 1 o am alapvet doktrín zsid T.-ban A ebbő levezetet isten igazságszolgáltatás megtorlá nag é soka vitatot problémáj konzervatí zsid T.-na i má prófétákat főké pedi Talmudszerzőke i foglalkoztatta Alapj kinyilatkoztatá szava büntetésr é könyörületr vonatkozóa Exod XX D e i neheze magyarázható mer Iste akarat nélkü semm se történheti világo mégi mennyir szenvedne a istenfél é j emberek ellentétbe gonoszokkal aki jólétbe élnek Ezze má Jeremiá 12 Chabaku 1 13 1 Jó Könyv é zsoltáro Ászá 73 i foglalkoztak úgyszinté Talmu Beráchó 7 é Jose Abb a Ikkarimba a eredmén következőbe foglalhat össze A ember és korlátoltság ne tudhatj megállapítani k valóba igazságo é valóba bűnöző se a abszolú jó é abszolú rossza ne tudj helyese me állapítani A igaza szenvedés kapcsolatba va halhatatlansá doktrínájával léle halhatatla tes elhalás utá i é sjutalma nye jöv életben Enne alapjai i Bibliábó vél kiolvasn tradicionáli zsid T. jóllehe a csupá később iratokba szerepel N had maga rábeszélni hog sí menedékhel számodr Misna Ábó 4 2 Akarato elle születtél akarato elle élsz akarato elle hals me lesze kényszerülve hog számo ad életedrő Királyo Királya Legszenteb előtt dicsértessé Töb helye kifejt Talmud hog j cselekedetekér ne eze világo kel reméln jutalmat hane jöv életbe Abód Zár 3a Kiddusi 39 e jutalmazá é bünteté csupá lelk természetű mer lélekr vonatkozik zsid T képzete é doktríná szerin anyag gyönyö ninc jöv életben d jámboro dicsőségtő ékesítve Iste ragyogásá élvezi Beráchó 17 Iste közelség é ismeret legmagasab jutalmazá annak ak parancsolata szerin él mí aki megszegi Törvény é ne Iste útjai járják azo kizáratna közelségéből Azonba Törvény ne jutalomér é ne büntetéstő val félele miat kel megtartani hane Iste iránt szeretetbő csupá Szót 31 Abód Zár 19 léle halhatatlanságáva é megtorlássa kapcsolato feltámadá hite melye zsid T különféleké magyaráz Azt hog léle újbó testb fo találni Talmu eg parabolába fejez k Szanhedri 91a mí Maimonide csupá csa képletese fogj fe feltámadás az mondja hog e csa léle halhatatlanságá jelenti mer e továb é testisé nélkül Ellenbe valamenny orthodo zsid teológu hiszi hog Iste halottaka feltámasztja d viszon enne részletezéséve köztü soh senk ne foglalkozot Bibliába Dánie prófét fejt az k 12 A egés feltámadás hi valamennyir nacionalist eszm zsidókná összefüggésbe va választot né 1 o gondolatával amel szinté doktrínáj zsid T.-nak Előde érdemeiér mer Törvény elfogadta választatot k Izráel melyne hivatása hog min pap né élje több népe közt hírdetv a egyistensé hité a egés földön amí újr fe ne táma nemzet függetlenség vilá minde részébő zsid né össz ne gyű őse földjén Cio hegyén ho Messiá me fo jelenni Ez messiás hitet zsid génius legszeb adományá Jesáj é Mich prófétá íg fejezi ki zsid népne Megváltój fo támadni ak össz fogj gyűjten ős földjér zsid népet ekko függetle zsid államiságo fogna alkotn é önáll nemzet létr fogna felébredn valamenny né gyakra fogj felkeresn Szentföldet hog szeretete é igazságoságo alapul intézményeke tanulmányozzák Cionbó fogjá több népe megtanulni hog sajá intézményeikbe hogya valósítható me a igazságossá é felebarát szerete ideálja legtisztultab vallás tanításo Jeruzsálembő fogna származn v ö Jesáj 2 2-4 Mich 4 1- Enne messiás reménységne közvetle célj zsid né mérhetetle szenvedéséne megváltása a exiliu végetvetése távolabb célj Izráe missziójána tudat é beteljesülése hi alapj Iste é Izráe szerződése mel ne tör me azáltal hog egye generáció vétkeztek mer Iste ne akarj se egyének se népe pusztúlását Izráe bűnbánat fogj biblia hi é jósla szerin előidézn állam életéne restaurálásá i Deute 30 1- gondola részletezéséve se Biblia se Talmu ne foglalkozna csupá annyi állítanak hog akko fo e a id bekövetkezni amiko Izráe nép lelkile el les készítv anna megvalósításár Szanhedri 98 Ezér kel Izráelne fenntartan úg vallás-ethikai min nép jellegét tulajdonságai ezér ne szaba soha semm körülmén közöt vallástalanna é nép elleneséne lennie H zsidósá his megváltá eszméjébe arr törekszi szívéve é cselekedeteivel akko e a id b i fo következni Ezekbe foglalhat össz tradicionáli T moder zsid T.- l Judaizmus S R

15062.h

CÍMSZ Teológ

SZÓCIK nemzedékr nemzedék száll Tó embe élet szabályoz irányít erkölc vallá tökéletesül fe veze parancs allegóri gyűjtemény Ehh képe törvé megőrzés megtartá Ist akaratán va alárendel emb kötelesség szóbe hagyomá Tó interpretáló enn kifejté Izra bölcsein vo feladat dolg vo azokn korr va egyeztetés jóllehe ma Törvé változtathatatl visszavonhatatla azonb kétfél Törvénye chukko ól ör törvény ledóró ól egy nemzedékekn szóló utóbbi cs korh va alkalmazkod érdekéb tűrn szükség módosításoka eltöröl azonb ezek s szaba Törvén Ist embern ad föl éle irányítójá ezált elé ad választá hely helytel köz Eg föld tanu hívo ho elébet tett élet halá áldá átko ezé válasszát élet st Deu 3 19- amib szabadakar doktríná következi mi zsi egy alkatele Akaratszabads Ebb viszo emb felelőssé következi me Ist mindenttud isme sz titk érzülete szándékai emb gondolata gonoszság megbüntet büntet el feltétele Gondviselé a alapve doktrí zsi T.-ba ebb levezete iste igazságszolgáltatá megtorl na sok vitato problémá konzervat zsi T.-n m prófétáka fők ped Talmudszerzők foglalkoztatt Alap kinyilatkoztat szav büntetés könyörület vonatkozó Exo X nehez magyarázhat me Ist akara nélk sem s történhet világ még mennyi szenvedn istenfé embere ellentétb gonoszokka ak jólétb élne Ezz m Jeremi 1 Chabak 1 J Köny zsoltár Ász 7 foglalkozta úgyszint Talm Berách Jos Ab Ikkarimb eredmé következőb foglalha össz embe é korlátoltsá n tudhat megállapítan valób igazság valób bűnöz s abszol j abszol rossz n tud helyes m állapítan igaz szenvedé kapcsolatb v halhatatlans doktrínájáva lél halhatatl te elhalá ut sjutalm ny jö életbe Enn alapja Bibliáb vé kiolvas tradicionál zsi T jólleh csup későb iratokb szerepe ha mag rábeszéln ho s menedékhe számod Misn Áb Akarat ell születté akarat ell éls akarat ell hal m lesz kényszerülv ho szám a életedr Király Király Legszente előt dicsértess Tö hely kifej Talmu ho cselekedeteké n ez világ ke remél jutalma han jö életb Abó Zá 3 Kiddus 3 jutalmaz büntet csup lel természet me lélek vonatkozi zsi képzet doktrín szeri anya gyöny nin jö életbe jámbor dicsőségt ékesítv Ist ragyogás élvez Berách 1 Ist közelsé ismere legmagasa jutalmaz anna a parancsolat szeri é m ak megszeg Törvén n Ist útja járjá az kizáratn közelségébő Azonb Törvén n jutalomé n büntetést va félel mia ke megtartan han Ist irán szeretetb csup Szó 3 Abó Zá 1 lél halhatatlanságáv megtorláss kapcsolat feltámad hit mely zsi különfélek magyará Az ho lél újb test f találn Talm e paraboláb feje Szanhedr 91 m Maimonid csup cs képletes fog f feltámadá a mondj ho cs lél halhatatlanság jelent me tová testis nélkü Ellenb valamenn orthod zsi teológ hisz ho Ist halottak feltámasztj viszo enn részletezésév közt so sen n foglalkozo Bibliáb Dáni prófé fej a 1 egé feltámadá h valamennyi nacionalis esz zsidókn összefüggésb v választo n gondolatáva ame szint doktríná zsi T.-na Előd érdemeié me Törvén elfogadt választato Izráe melyn hivatás ho mi pa n élj töb nép köz hírdet egyistens hit egé földö am új f n tám nemze függetlensé vil mind részéb zsi n öss n gy ős földjé Ci hegyé h Messi m f jelenn E messiá hite zsi géniu legsze adomány Jesá Mic prófét í fejez k zsi népn Megváltó f támadn a öss fog gyűjte ő földjé zsi népe ekk függetl zsi államiság fogn alkot önál nemze lét fogn felébred valamenn n gyakr fog felkeres Szentfölde ho szeretet igazságoság alapu intézmények tanulmányozzá Cionb fogj töb nép megtanuln ho saj intézményeikb hogy valósíthat m igazságoss felebará szeret ideálj legtisztulta vallá tanítás Jeruzsálemb fogn származ Jesá 2- Mic 1 Enn messiá reménységn közvetl cél zsi n mérhetetl szenvedésén megváltás exili végetvetés távolab cél Izrá misszióján tuda beteljesülés h alap Ist Izrá szerződés me n tö m azálta ho egy generáci vétkezte me Ist n akar s egyéne s nép pusztúlásá Izrá bűnbána fog bibli h jósl szeri előidéz álla életén restaurálás Deut 3 1 gondol részletezésév s Bibli s Talm n foglalkozn csup anny állítana ho akk f i bekövetkezn amik Izrá né lelkil e le készít ann megvalósításá Szanhedr 9 Ezé ke Izráeln fenntarta ú vallás-ethika mi né jellegé tulajdonsága ezé n szab soh sem körülmé közö vallástalann né ellenesén lenni zsidós hi megvált eszméjéb ar töreksz szívév cselekedeteive akk i f következn Ezekb foglalha öss tradicionál mode zsi T. Judaizmu

15062.

CÍMS Teoló

SZÓCI nemzedék nemzedé szál T emb éle szabályo irányí erköl vall tökéletesü f vez paranc allegór gyűjtemén Eh kép törv megőrzé megtart Is akaratá v alárende em kötelessé szób hagyom T interpretál en kifejt Izr bölcsei v felada dol v azok kor v egyezteté jólleh m Törv változtathatat visszavonhatatl azon kétfé Törvény chukk ó ö törvén ledór ó eg nemzedékek szól utóbb c kor v alkalmazko érdeké tűr szüksé módosítások eltörö azon eze szab Törvé Is ember a fö él irányítój ezál el a választ hel helyte kö E föl tan hív h elébe tet éle hal áld átk ez válasszá éle s De 19 ami szabadaka doktrín következ m zs eg alkatel Akaratszabad Eb visz em felelőss következ m Is mindenttu ism s tit érzület szándéka em gondolat gonoszsá megbünte bünte e feltétel Gondvisel alapv doktr zs T.-b eb levezet ist igazságszolgáltat megtor n so vitat problém konzerva zs T.- próféták fő pe Talmudszerző foglalkoztat Ala kinyilatkozta sza bünteté könyörüle vonatkoz Ex nehe magyarázha m Is akar nél se történhe vilá mé menny szenved istenf ember ellentét gonoszokk a jólét éln Ez Jerem Chaba Kön zsoltá Ás foglalkozt úgyszin Tal Berác Jo A Ikkarim eredm következő foglalh öss emb korlátolts tudha megállapíta való igazsá való bűnö abszo abszo ross tu helye állapíta iga szenved kapcsolat halhatatlan doktrínájáv lé halhatat t elhal u sjutal n j életb En alapj Bibliá v kiolva tradicioná zs jólle csu késő iratok szerep h ma rábeszél h menedékh számo Mis Á Akara el születt akara el él akara el ha les kényszerül h szá életed Királ Királ Legszent elő dicsértes T hel kife Talm h cselekedetek e vilá k remé jutalm ha j élet Ab Z Kiddu jutalma bünte csu le természe m léle vonatkoz zs képze doktrí szer any gyön ni j életb jámbo dicsőség ékesít Is ragyogá élve Berác Is közels ismer legmagas jutalma ann parancsola szer a megsze Törvé Is útj járj a kizárat közelségéb Azon Törvé jutalom büntetés v féle mi k megtarta ha Is irá szeretet csu Sz Ab Z lé halhatatlanságá megtorlás kapcsola feltáma hi mel zs különféle magyar A h lé új tes talál Tal parabolá fej Szanhed 9 Maimoni csu c képlete fo feltámad mond h c lé halhatatlansá jelen m tov testi nélk Ellen valamen ortho zs teoló his h Is halotta feltámaszt visz en részletezésé köz s se foglalkoz Bibliá Dán próf fe eg feltámad valamenny nacionali es zsidók összefüggés választ gondolatáv am szin doktrín zs T.-n Elő érdemei m Törvé elfogad választat Izrá mely hivatá h m p él tö né kö hírde egyisten hi eg föld a ú tá nemz függetlens vi min részé zs ös g ő földj C hegy Mess jelen messi hit zs géni legsz adomán Jes Mi prófé feje zs nép Megvált támad ös fo gyűjt földj zs nép ek függet zs államisá fog alko öná nemz lé fog felébre valamen gyak fo felkere Szentföld h szerete igazságosá alap intézménye tanulmányozz Cion fog tö né megtanul h sa intézményeik hog valósítha igazságos felebar szere ideál legtisztult vall tanítá Jeruzsálem fog szárma Jes 2 Mi En messi reménység közvet cé zs mérhetet szenvedésé megváltá exil végetveté távola cé Izr missziójá tud beteljesülé ala Is Izr szerződé m t azált h eg generác vétkezt m Is aka egyén né pusztúlás Izr bűnbán fo bibl jós szer előidé áll életé restaurálá Deu gondo részletezésé Bibl Tal foglalkoz csu ann állítan h ak bekövetkez ami Izr n lelki l készí an megvalósítás Szanhed Ez k Izráel fenntart vallás-ethik m n jelleg tulajdonság ez sza so se körülm köz vallástalan n ellenesé lenn zsidó h megvál eszméjé a töreks szívé cselekedeteiv ak következ Ezek foglalh ös tradicioná mod zs T Judaizm

15062

CÍM Teol

SZÓC nemzedé nemzed szá em él szabály irány erkö val tökéletes ve paran allegó gyűjtemé E ké tör megőrz megtar I akarat alárend e köteless szó hagyo interpretá e kifej Iz bölcse felad do azo ko egyeztet jólle Tör változtathata visszavonhatat azo kétf Törvén chuk törvé ledó e nemzedéke szó utób ko alkalmazk érdek tű szüks módosításo eltör azo ez sza Törv I embe f é irányító ezá e válasz he helyt k fö ta hí eléb te él ha ál át e válassz él D 1 am szabadak doktrí követke z e alkate Akaratszaba E vis e felelős követke I mindentt is ti érzüle szándék e gondola gonoszs megbünt bünt feltéte Gondvise alap dokt z T.- e leveze is igazságszolgálta megto s vita problé konzerv z T. prófétá f p Talmudszerz foglalkozta Al kinyilatkozt sz büntet könyörül vonatko E neh magyarázh I aka né s történh vil m menn szenve isten embe ellenté gonoszok jólé él E Jere Chab Kö zsolt Á foglalkoz úgyszi Ta Berá J Ikkari ered következ foglal ös em korlátolt tudh megállapít val igazs val bűn absz absz ros t hely állapít ig szenve kapcsola halhatatla doktrínájá l halhata elha sjuta élet E alap Bibli kiolv tradicion z jóll cs kés irato szere m rábeszé menedék szám Mi Akar e szület akar e é akar e h le kényszerü sz élete Kirá Kirá Legszen el dicsérte he kif Tal cselekedete vil rem jutal h éle A Kidd jutalm bünt cs l termész lél vonatko z képz doktr sze an gyö n élet jámb dicsősé ékesí I ragyog élv Berá I közel isme legmaga jutalm an parancsol sze megsz Törv I út jár kizára közelségé Azo Törv jutalo bünteté fél m megtart h I ir szerete cs S A l halhatatlanság megtorlá kapcsol feltám h me z különfél magya l ú te talá Ta parabol fe Szanhe Maimon cs képlet f feltáma mon l halhatatlans jele to test nél Elle valame orth z teol hi I halott feltámasz vis e részletezés kö s foglalko Bibli Dá pró f e feltáma valamenn nacional e zsidó összefüggé válasz gondolatá a szi doktrí z T.- El érdeme Törv elfoga választa Izr mel hivat é t n k hírd egyiste h e föl t nem független v mi rész z ö föld heg Mes jele mess hi z gén legs adomá Je M próf fej z né Megvál táma ö f gyűj föld z né e függe z államis fo alk ön nem l fo felébr valame gya f felker Szentföl szeret igazságos ala intézmény tanulmányoz Cio fo t n megtanu s intézményei ho valósíth igazságo feleba szer ideá legtisztul val tanít Jeruzsále fo szárm Je M E mess reménysé közve c z mérhete szenvedés megvált exi végetvet távol c Iz missziój tu beteljesül al I Iz szerződ azál e generá vétkez I ak egyé n pusztúlá Iz bűnbá f bib jó sze előid ál élet restaurál De gond részletezés Bib Ta foglalko cs an állíta a bekövetke am Iz lelk kész a megvalósítá Szanhe E Izráe fenntar vallás-ethi jelle tulajdonsá e sz s s körül kö vallástala ellenes len zsid megvá eszméj törek szív cselekedetei a követke Eze foglal ö tradicion mo z Judaiz

1506

CÍ Teo

SZÓ nemzed nemze sz e é szabál irán erk va tökélete v para alleg gyűjtem k tö megőr megta akara aláren köteles sz hagy interpret kife I bölcs fela d az k egyezte jóll Tö változtathat visszavonhata az két Törvé chu törv led nemzedék sz utó k alkalmaz érde t szük módosítás eltö az e sz Tör emb irányít ez válas h hely f t h elé t é h á á válass é a szabada doktr követk alkat Akaratszab vi felelő követk mindent i t érzül szándé gondol gonosz megbün bün feltét Gondvis ala dok T. levez i igazságszolgált megt vit probl konzer T prófét Talmudszer foglalkozt A kinyilatkoz s bünte könyörü vonatk ne magyaráz ak n történ vi men szenv iste emb ellent gonoszo jól é Jer Cha K zsol foglalko úgysz T Ber Ikkar ere követke fogla ö e korlátol tud megállapí va igaz va bű abs abs ro hel állapí i szenv kapcsol halhatatl doktrínáj halhat elh sjut éle ala Bibl kiol tradicio jól c ké irat szer rábesz menedé szá M Aka szüle aka aka l kényszer s élet Kir Kir Legsze e dicsért h ki Ta cselekedet vi re juta él Kid jutal bün c termés lé vonatk kép dokt sz a gy éle jám dicsős ékes ragyo él Ber köze ism legmag jutal a parancso sz megs Tör ú já kizár közelség Az Tör jutal büntet fé megtar i szeret c halhatatlansá megtorl kapcso feltá m különfé magy t tal T parabo f Szanh Maimo c képle feltám mo halhatatlan jel t tes né Ell valam ort teo h halot feltámas vi részletezé k foglalk Bibl D pr feltám valamen naciona zsid összefügg válas gondolat sz doktr T. E érdem Tör elfog választ Iz me hiva hír egyist fö ne függetle m rés föl he Me jel mes h gé leg adom J pró fe n Megvá tám gyű föl n függ állami f al ö ne f feléb valam gy felke Szentfö szere igazságo al intézmén tanulmányo Ci f megtan intézménye h valósít igazság feleb sze ide legtisztu va taní Jeruzsál f szár J mes reménys közv mérhet szenvedé megvál ex végetve távo I misszió t beteljesü a I szerző azá gener vétke a egy pusztúl I bűnb bi j sz elői á éle restaurá D gon részletezé Bi T foglalk c a állít bekövetk a I lel kés megvalósít Szanh Izrá fennta vallás-eth jell tulajdons s körü k vallástal ellene le zsi megv eszmé töre szí cselekedete követk Ez fogla tradicio m Judai